AvdR Webinars

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Beslag- en Executierecht

Transcript of AvdR Webinars

 • Beslag- en Executierecht

  AVDRWEBINARS.NL

  Sprekers

  mr. E. Loesberg, vice-president Rechtbank Den Bosch mr. M.J.W. van Ingen, advocaat Holla Advocaten

  26 september 201209:00-12:15 uur

  AVDR Webinar

  Tel.: 030 - 2201070

  Webinar 0046

 • AvdR World WideCHINA en NOORD KOREA13 juni 2013 - 22 juni 2013Actualiteiten Contractenrecht, Goederenrecht en ProcesrechtSprekers:Prof. mr. A.I.M. van Mierlo, advocaat NautaDutilh N.V., hoogleraar privaatrecht Erasmus Universiteitmr. drs. P.J.J. Vonk, senior raadsheer Hof Den Haag, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem

  Paying respect to Kim Il-sung Military parade in the Pyongyang

 • 1

  Inhoudsopgave Sprekers:

  mr. E. Loesberg mr. M.J.W. van Ingen

  Beslagobject

  Hoge Raad, 30 maart 2001, NJ 2002, 380 p. 2

  Hoge Raad, 15 november 2002, JBPr 2003, 5 p. 15

  Derdenbeslag

  Hoge Raad, 27 juni 1997, NJ 1997, 650 p. 20

  Hoge Raad, 30 november 2001, NJ 2002, 419 p. 31

  Hoge Raad, 24 november 2006, NJ 2007, 540 p. 50

  Hoge Raad, 13 april 2012, NJ 2012, 445 p. 67

  Hoge Raad, 15 juni 2012, NJ 2012, 458 p. 99

  Hoge Raad, 13 juli 2012, NJ 2012, 482 p. 128

  Dwangsom

  Hoge Raad, 6 april 2012, NJ 2012, 363 p. 145

  Hoge Raad, 29 juni 2012, RvdW 2012, 909 p. 163

  Hoge Raad, 29 juni 2012, RvdW 2012, 910 p. 179

  Executie

  Hoge Raad, 26 juni 1992, NJ 1993, 449 p. 192

  Hoge Raad, 25 januari 2008, NJ 2008, 66 p. 208

  Hoge Raad, 20 februari 2009, NJ 2009, 376 p. 221

  Hoge Raad, 12 juni 2009, JOR 2009, 273 p. 247

  Hoge Raad, 19 februari 2010, NJ 2012, 126 p. 263

  Hoge Raad, 29 april 2011, NJ 2011, 372 p. 281

  Hoge Raad, 10 juni 2011, NJ 2011, 423 p. 304

  Executiegeschillen

  Hoge Raad, 22 april 1983, NJ 1984, 145 p. 322

  Hoge Raad, 22 december 2006, NJ 2007, 173 p. 331

  Hoofdzaak

  Hoge Raad, 26 februari 1999, NJ 1999, 717 p. 342

  Opheffing van beslag

  Hoge Raad, 23 februari 1996, NJ 1996, 434 p. 366

  Hoge Raad, 14 juni 1996, NJ 1997, 481 p. 377

  Hoge Raad, 26 mei 2000, NJ 2001, 388 p. 398

  Hoge Raad, 25 november 2005, NJ 2006, 143 p. 413

  Hoge Raad, 30 juni 2006, NJ 2007, 483 p. 414

  Hoge Raad, 5 september 2008, JBPr 2008, 52 p. 434

  Pandrecht

  Hoge Raad, 3 september 2010, RvdW 2010, 974 p. 452

  Hoge Raad, 17 februari 2012, RvdW 2012, 318 p. 461

 • 2

  NJ 2002, 380: Beslag op volle eigendom i.p.v. op aandeel in

  ontbonden huwelijksgemeenschap. Geen conversie.

  Instantie: Hoge Raad (Civiele kamer) Datum: 30 maart 2001

  Magistraten: F.H.J. Mijnssen, J.B. Fleers, H.A.M. Aaftink, O. de Savornin Lohman, A.

  Hammerstein

  Zaaknr: C99/184HR

  Conclusie: A-G Wesseling-van Gent LJN: AB0805

  Roepnaam: - Noot: H.J. Snijders

  BW art. 1:99; BW art. 3:28; BW art. 3:189; BW art. 3:190; BW art. 3:191; Rv (oud) art. 437; Rv

  (oud) art. 469; Rv (oud) art. 474bb; Rv (oud) art. 707

  Essentie Beslag op volle eigendom i.p.v. op aandeel in ontbonden huwelijksgemeenschap. Geen conversie.

  Het aandeel van een deelgenoot in een gemeenschap is een vermogensrecht van andere aard dan

  de eigendom van tot de gemeenschap behorende zaken. Een beslag dat blijkens het proces-verbaal

  van beslaglegging is gelegd op een niet aan de schuldenaar toebehorend recht op een goed (de

  volle in de gemeenschap vallende eigendom van de woning waarop geen verhaal voor de schuld

  van de schuldenaar mogelijk was) kan niet bij wege van conversie worden gewijzigd in een

  beslag op een wel aan de schuldenaar toekomend recht op dat goed (het aandeel in de ontbonden

  huwelijksgemeenschap).

  Samenvatting Nadat tussen hen de echtscheiding is uitgesproken, hebben de ex-echtgenoten de tussen hen

  bestaande huwelijksgemeenschap verdeeld, zulks met uitzondering van de voormalige echtelijke

  woning die is toebedeeld aan de vrouw. Vervolgens heeft een schuldeiser van de man ter zake van

  een na de echtscheiding ontstane vordering (conservatoir) beslag gelegd op de nog onverdeelde

  woning. In het onderhavige kort geding vordert de vrouw een bevel tot opheffing van het beslag.

  In cassatie is de vraag aan de orde of dit beslag, dat ten onrechte is gelegd op de woning, in dier

  voege gedeeltelijk kan worden opgeheven dat het nog slechts komt te rusten op het aandeel van

  de man daarin.

  Het aandeel van een deelgenoot in een gemeenschap is een vermogensrecht van andere aard dan

  de eigendom van tot de gemeenschap behorende zaken. De vraag welke bevoegdheden de

  deelgenoot aan zijn aandeel in de gemeenschap kan ontlenen, kan niet worden beantwoord aan de

  hand vanart. 5:1 BW. Hij heeft op grond van zijn aandeel niet de bevoegdheden genoemd in

  art. 5:1. Hij heeft ingevolge art. 3:178 BW de bevoegdheid om verdeling van de gemeenschap te

  vorderen, terwijl de vraag of hij het genot heeft van een gemeenschappelijk goed en de vraag of

  hij bevoegd is tot gebruik en/of beheer ervan, moet worden beantwoord aan de hand van hetgeen

  is bepaald in de art. 3:168 e.v. De onderhavige gemeenschap moet worden gekwalificeerd als een

  bijzondere gemeenschap zoals bedoeld in art. 3:189 lid 2 BW. Weliswaar behoorde tot de

  gemeenschap slechts n goed, de woning, maar voor het antwoord op de vraag of een

  gemeenschap moet worden gekwalificeerd als een bijzondere, zoals bedoeld in laatstgenoemde

  bepaling, is de rechtsverhouding tussen de deelgenoten, die tot het bestaan van de gemeenschap

  heeft geleid beslissend, niet de omstandigheid dat slechts n goed tot de gemeenschap behoort.

  De schuldeiser kon zijn vordering op de schuldeiser verhalen op, in beginsel, al diens goederen,

  ingevolge art. 3:191 lid 1 BW ook op diens aandeel in de ontbonden huwelijksgemeenschap; dit

  laatste echter met inachtneming van het in genoemde bepaling gemaakte voorbehoud. Ter

  voorbereiding van dit verhaal kon de schuldeiser conservatoir beslag op dit aandeel leggen.

  Uitgangspunt moet zijn dat bij het leggen van het beslag wordt gespecificeerd op welk

  vermogensrecht het wordt gelegd. Bij de executie zal het daarbij te verkopen goed immers moeten

  zijn gespecificeerd. Het proces-verbaal van beslaglegging dient mede ertoe vast te leggen welk

  goed van de schuldenaar uiteindelijk zal worden verkocht. Niet kan worden aanvaard dat een

  beslag, dat blijkens het proces-verbaal is gelegd op een niet aan de schuldenaar toebehorend recht

  op een goed, zou kunnen worden gewijzigd in beslag op een wel aan de schuldenaar toebehorend

  recht op dat goed.[1]

  Partij(en)

 • 3

  De publiekrechtelijke rechtspersoon Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen, te Amsterdam,

  eiseres tot cassatie, adv. mr. J.C. van Oven,

  tegen

  Carla Gerdina Grifhorst, te B., gemeente H., verweerster in cassatie, niet verschenen.

  Uitspraak Hof: 4.Beoordeling

  4.1

  Het gaat in dit kort geding om een vordering van Grifhorst tot opheffing van het beslag op haar

  woonhuis. LISV heeft dat beslag gelegd voor een vordering op Grifhorsts ex-echtgenoot, D. Die

  vordering is ontstaan na de echtscheiding.

  4.2

  Het huis de voormalige echtelijke woning behoorde tot de door de echtscheiding ontbonden

  huwelijksgemeenschap en op het tijdstip van de beslaglegging (21 april 1998) het enige nog

  onverdeelde object van die gemeenschap. Op 29 april 1998, na de beslagdatum dus, is de

  verdeling geffectueerd door inschrijving van de daartoe bestemde notarile akte in de registers en

  is het huis, conform het in 1993 opgemaakte echtscheidingsconvenant, in volle eigendom op

  Grifhorst overgegaan.

  4.3

  Grifhorst stelt dat LISV als (priv)-schuldeiser van D. slechts diens aandeel in de gemeenschap (in

  casu diens aandeel in het huis) kon uitwinnen en dus ook slechts op dat aandeel beslag had mogen

  leggen. Nu het beslag op het huis als geheel is gelegd, en daarmee dus ook op het aandeel daarin

  van Grifhorst, is het beslag jegens haar onrechtmatig en moet het worden opgeheven, aldus

  Grifhorst.

  4.4

  De president heeft de vordering afgewezen.

  4.5

  Met de grieven, die alle strekken ten betoge dat de president ten onrechte heeft geoordeeld dat het

  beslag niet ten onrechte op Grifhorsts aandeel in het huis is gelegd en dientengevolge rechtmatig

  is, is de zaak in volle omvang aan het hof voorgelegd. De grieven worden gezamenlijk behandeld.

  4.6

  Het hof stelt voorop dat het hier een privschuld van D. betreft, niet een gemeenschapsschuld. De

  schuld (ter zake van volgens LISV ten onrechte door D. genoten WW-uitkeringen) is immers

  ontstaan nadat het huwelijk, en daarmee de gemeenschap, door de echtscheiding was ontbonden.

  Zij kan daarom niet worden verhaald op goederen van de gemeenschap.

  Krachtens het bepaalde in art. 3:191 BW wl op het aandeel van D. in de ontbonden

  huwelijksgemeenschap, in casu zijn aandeel in het huis nu die gemeenschap ten tijde van de

  beslaglegging niets anders meer omvatte dan het huis.

  4.7

  Het aandeel van Grifhorst in het huis was niet uitwinbaar voor de schuld van D. Zoals bij

  gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep door LISV is erkend, is LISV dan ook niet bevoegd

  tot executie van het huis als geheel, maar slechts van het (ten tijde van de beslaglegging nog

  bestaande) 50% aandeel van D.

  4.8