AvdR Webinars

Click here to load reader

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Lunchwebinar jurisprudentie aanbestedingsrecht

Transcript of AvdR Webinars

 • WWW.AVDRWEBINARS.NL

  WEBINAR 0361

  LUNCHWEBINAR JURISPRUDENTIE

  AANBESTEDINGSRECHT

  SPREKERS MR. M.J. VIDAL, ADVOCAAT AKD

  MR. M.G.J. VAN DER VELDEN, ADVOCAAT AKD

  9 OKTOBER 2013 12:00 14:15 UUR

 • In samenwerking met vier advocatenkantoren verzorgt de Academie voor de Rechtspraktijk eenreeks webinars waarin de meest recente uitspraken van de Hoge Raad op verschillende rechts-gebieden worden behandeld. Al vanaf oktober 2013 kunt u elke maand deze colleges volgen.Elke eerste vrijdag van de maand worden door specialisten de belangrijkste uitspraken van demaand daarvr met u besproken.

  ProgrammaWebinar 1: 4 oktober 2013 12:00 14:15 uur NautaDutilh N.V.Webinar 2: 1 november 2013 12:00 14:15 uur Ekelmans & Meijer AdvocatenWebinar 3: 6 december 2013 12:00 14:15 uur Pels Rijcken & Droogleever FortuijnWebinar 4: 3 januari 2014 12:00 14:15 uur BarentsKrans N.V.Webinar 5: 7 februari 2014 12:00 14:15 uur NautaDutilh N.V.Webinar 6: 7 maart 2014 12:00 14:15 uur Ekelmans & Meijer AdvocatenWebinar 7: 4 april 2014 (afwijkend tijdstip) 11:00 13:15 uur Pels Rijcken & Droogleever FortuijnWebinar 8: 2 mei 2014 12:00 14:15 uur BarentsKrans N.V.Webinar 9: 6 juni 2014 12:00 14:15 uur NautaDutilh N.V.Webinar 10: 4 juli 2014 12:00 14:15 uur Ekelmans & Meijer Advocaten

  SprekersMr. F.E. Vermeulen, advocaat NautaDutilh N.V.Prof. mr. B.F. Assink, advocaat NautaDutilh N.V. Mr. B.F.L.M. Schim, advocaat NautaDutilh N.V.Mr. R.J. van Galen, advocaat NautaDutilh N.V.Mr. D. Rijpma, advocaat Ekelmans & Meijer AdvocatenMr. A. van Staden ten Brink, advocaat Ekelmans & Meijer AdvocatenMr. K. Teuben, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.Mr. S.M. Kingma, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.Mr. M.W. Scheltema, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.Mr. M.E.M.G. Peletier, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.Mr. J.W.H. Van Wijk, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.Mr. J.C. van Nass, advocaat BarentsKrans N.V.

  Bezoek onze website voor meer informatie: www.magnacharta.avdrwebinars.nlT 030 - 220 10 70 | F 030 - 220 53 27E info@magnacharta.nl

  Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk

  Magna Charta Webinars

  Uitspraken Hoge Raad besproken

  W E B I N A R S

  LIVE & ON DEMAND

 • 3

  Inhoudsopgave

  Mr. M.J. Vidal

  Mr. M.G.J. van der Velden

  Jurisprudentie

  EU rechtspraak

  Hof EU d.d. 11 april 2013, C-576/10 (JAAN 2013, 109) (Doornakkers arrest) p. 4

  GvA d.d. 29 mei 2013, T-384/10 p. 7

  Hof EU d.d. 13 juni 2013, C-386/11 (JAAN 2013, 130) (Piepenbrock arrest) p. 14

  Hoge raad

  HR d.d. 3 mei 2013, BZ2900 (JAAN 2013, 111) p. 21

  Gerechtshoven + rechtbanken

  Gerechtshof Den Haag d.d. 25 mei 2013, ECLI: NL: GHDHA:2013 CA 0901 (JAAN 2013, 132) p. 35

  Vz Rb Rotterdam d.d. 31 mei 2013, ECLi: NL: RBROT: 2013: CA 2794 p. 45

  Gerechtshof Den Haag d.d. 5 februari 2013, BZ6570 (JAAN 2013, 89) p. 60

  Gerechtshof Arnhem d.d. 19 maart 2013, BZ 6956 (JAAN 2013, 90) p. 67

  Gerechtshof Leeuwarden d.d. 9 april 2013, BZ8213 (JAAN 2013, 112) p. 75

  Vz Rb Noord-Nederland d.d. 5 juni 2013 (JAAN 2013, 143) p. 83

  Vz Rb Noord-Nederland d.d. 12 juni 2013, ECLI: RDNNE: 2013:CA3005 (JAAN 2013, 144) p. 98

  Vz Rb Noord-Holland d.d. 25 juni 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:6947 p. 113

  Gerechtshof Amsterdam d.d. 9 juli 2013 (JAAN 2013) p. 119

  Gerechtshof Den Bosch d.d. 13 augustus 2013, ECLI: GHSHE: 2013:3716 p. 134

  Vz Rb Gelderland 7 mei 2013, ECLI: NL: RBGEL: 2013: CA 3391 p. 145

  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 2 juli 2013, ECLI: NL: GHARL: 2013: 4715 p. 159

  Gerechtshof Den Haag d.d. 25 juni 2013, ECLI: NL: GHDHA: 2013: 2081 p. 167

  VZ Rb Noord-Holland 6 augustus 2013, ECLI: NL: RBNHO: 2013 7584 p. 175

 • 4

  JAAN 2013/109 Europese Commissie, 11-04-2013, C 576/10

  Niet-nakoming, Richtlijn 2004/18/EG, Toepassing ratione temporis,

  Concessieovereenkomst voor openbare werken, Beginselen van plaatsen van

  opdrachten, Overeenkomst onder bezwarende titel, Rechtstreeks economisch belang,

  Concessieovereenkomst voor onbepaalde tijd, Eigendom van werk, Gemeente Eindhoven

  wijk Doornakkers

  Aflevering 2013 afl. 4

  College Europese Commissie

  Datum 11 april 2013

  Rolnummer C 576/10

  Rechter(s) mr. Wathelet

  Conclusie (concl. A-G Wathelet)

  Noot mr. R.S. Damsma

  Trefwoorden

  Niet-nakoming, Richtlijn 2004/18/EG, Toepassing ratione temporis,

  Concessieovereenkomst voor openbare werken, Beginselen van plaatsen van

  opdrachten, Overeenkomst onder bezwarende titel, Rechtstreeks economisch

  belang, Concessieovereenkomst voor onbepaalde tijd, Eigendom van werk,

  Gemeente Eindhoven wijk Doornakkers

  Regelgeving Richtlijn 2004/18/EG - 1 lid 2 en 3, 2, 16, titel III

  Samenvatting

  De gemeente Eindhoven heeft in juli 2003 de ontwikkelaar Hurks geselecteerd voor de ontwikkeling

  van het centrum Doornakkers tussen de bestaande wijk Doornakkers en de nieuwe woonwijk

  Tongelresche Akkers op haar grondgebied. In juli 2007 hebben de gemeente en Hurks hiertoe een

  samenwerkingsovereenkomst gesloten. Na een klacht dat de gemeente naar aanleiding van het

  project centrum Doornakkers de Europese aanbestedingsregels zou hebben geschonden, is de

  Europese Commissie in 2008 een inbreukprocedure gestart tegen de gemeente Eindhoven. De

  Europese Commissie stelt dat de gemeente Eindhoven niet n-op-n deze overeenkomst met

  Hurks had mogen sluiten, zonder hiervoor een Europese aanbestedingsprocedure te organiseren.

  A-G Wathelet geeft het HvJ EU advies over deze zaak en komt tot de conclusie dat de gemeente

  Eindhoven dit wel had mogen doen. Hij geeft het Hof het volgende in overweging:

  primair, het beroep van de Europese Commissie te verwerpen op grond dat richtlijn 2004/18/EG

  van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de cordinatie van de

  procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten

  ratione temporis niet van toepassing is,

  subsidiair, het beroep van de Commissie te verwerpen op grond dat richtlijn 2004/18/EG niet van

  toepassing is daar de betrokken overeenkomst geen concessieovereenkomst voor openbare werken

  is,

  in elk geval de Commissie te verwijzen in de kosten van het Koninkrijk der Nederlanden en te

  verklaren dat de Bondsrepubliek Duitsland haar eigen kosten zal dragen.

  Europese Commissie,

  tegen

  Koninkrijk der Nederlanden.

  Uitspraak

  De complete conclusie is te raadplegen op www.sdu-jaan.nl.

  Noot

  Relevante feiten en rechtsvraag

  De gemeente Eindhoven (de gemeente) had in 2001 het plan opgevat om de wijk Doornakkers te

  (her)ontwikkelen. Uiteindelijk heeft de gemeente in 2007 met projectontwikkelaar Hurks een

  samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin werd samengevat afgesproken dat: 1. de gemeente

  projectgrond aan Hurks in eigendom zou overdragen; 2. de gemeente Hurks op die projectgrond

  een aantal voorzieningen (waaronder een winkelcentrum, een zorgcentrum en woningen) zou laten

  realiseren conform de randvoorwaarden en uitgangspunten van de gemeente, en 3. dat

 • 5

  woningcorporatie Woonbedrijf de toekomstige eigenaar van het zorgcentrum zou worden en van de

  gemeente daartoe een eenmalige subsidie van 2,41 miljoen zou ontvangen. De waarde van de

  gronden en de kosten voor verwezenlijking van de bouwwerken overschreden ruimschoots de voor

  de Europese aanbestedingen toepasselijke drempelwaarde van (circa) 5 miljoen.

  De Europese Commissie (de Commissie) kwalificeerde de afspraken in deze

  samenwerkingsovereenkomst als een concessieovereenkomst voor openbare werken in de zin van

  aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG. Volgens de Commissie had de lidstaat Nederland zijn

  verplichtingen onder deze richtlijn geschonden omdat de gemeente Eindhoven niet conform art. 58

  van deze richtlijn een aankondiging in het Publicatieblad van de EU had geplaatst. De Nederlandse

  regering meende dat van een concessieovereenkomst voor openbare werken echter geen sprake

  was. Daarop heeft de Commissie de zaak aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie voor de EU

  (het Hof).

  De (sterk verkort) weergegeven conclusie van advocaat-generaal (A-G) Wathelet van 11 april 2013

  is interessant, omdat die het standaardarrest voor gebiedsontwikkeling en aanbestedingsrecht, het

  arrest Helmut Mller (HvJEU 25 maart 2010, zaak C-451/08), verduidelijkt en nader invult.

  Toepasselijkheid richtlijn 2004/18/EG

  Het is allereerst niet zeker of het hof de vragen inhoudelijk zal beoordelen. De A-G meent dat

  richtlijn 2004/18/EG (waarvan de uiterste datum van omzetting in nationale wetgeving op 31

  januari 2006 afliep) niet van toepassing is in het onderhavige geval. De in de

  samenwerkingsovereenkomst vervatte afspraken lagen volgens de A-G namelijk al in 2002 in feite

  vast en zijn in de jaren daarna niet wezenlijk meer gewijzigd. Dit zou niet-ontvankelijkheid tot

  gevolg kunnen hebben, aangezien de Commissie kennelijk verklaard heeft (vgl. punt 80 van de

  conclusie) dat haar beroep uitsluitend op schending van richtlijn 2004/18/EG is gebaseerd en niet

  op de voorloper, de richtlijn Werken (93/37/EEG).

  Overheidsopdracht voor werken

  Volgens de definiti