Avances de las computadoras

Click here to load reader

 • date post

  02-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  12

Embed Size (px)

description

Documento creado en Word por Ronald Lizama

Transcript of Avances de las computadoras

 • 2014

  Ronald Jeason Lizama Andrade

  Sefotec Chile

  29/07/2014

  Avances de las computadoras

 • 2

  TTAABBLLAA DDEE CCOONNTTEENNIIDDOO

  IINNTTRROODDUUCCCCIINN........................................................................................................................ PPGG.. 33

  HHIISSTTOORRIIAA DDEE LLAA IIDDEEAA:: LLAASS MMAAQQUUIINNAASS DDEE EESSCCRRIIBBIIRR .............. PPGG.. 44

  HHIISSTTOORRIIAA DDEE LLAA MMQQUUIINNAA DDEE EESSCCRRIIBBIIRR ........................................ PPGG.. 44 -- 66

  LLAA MMQQUUIINNAA DDEE EESSCCRRIIBBIIRR RREEMMIINNGGTTOONN ........................................ PPGG.. 66 -- 88

  DDEESSAARRRROOLLLLOOSS RREECCIIEENNTTEESS .................................................................................... PPGG.. 33

  HHIISSTTOORRIIAA DDEE LLAA IIDDEEAA:: LLAASS MMAAQQUUIINNAASS DDEE EESSCCRRIIBBIIRR .............. PPGG.. 99

  PPRRIIMMEERRAASS MMQQUUIINNAASS DDEE EESSCCRRIIBBIIRR YY EEVVOOLLUUCCIINN.... PPGG.. 1100 -- 1144

  MMQQUUIINNAA DDEE EESSCCRRIIBBIIRR EELLCCTTRRIICCAA ............................................ PPGG.. 1155 -- 1166

  LLAA CCOOMMPPUUTTAADDOORRAA .......................................................................................... PPGG.. 1166 -- 1188

  SSIISSTTEEMMAASS OOPPEERRAATTIIVVOOSS DDEE LLOOSS AAOOSS 8800 ........................................ PPGG.. 1199

  SSIISSTTEEMMAASS OOPPEERRAATTIIVVOOSS DDEE LLOOSS AAOOSS 9900 .......................... PPGG.. 1199 -- 2200

  CCOOMMPPUUTTAADDOORREESS AACCTTUUAALLEESS ((AAOO 22000000)) .......................... PPGG.. 2200 -- 2211

  CCOOMMPPUUTTAADDOORRAASS EE IIMMPPRREESSOORRAASS AACCTTUUAALLEESS .................. PPGG.. 2211 -- 2222

  IIMMPPRREESSOORRAA .............................................................................................................. PPGG.. 2222 -- 2233

  CCOONNCCLLUUSSIINN ........................................................................................................................ PPGG.. 2244

 • 3

  IINNTTRROODDUUCCCCIINN

  SS IIMMPPOORRTTAANNTTEE RREECCAALLCCAARR LLAA EEVVOOLLUUCCIINN

  TTEECCNNOOLLGGIICCAA AA LLOO LLAARRGGOO DDEE AAOOSS EENN CCHHIILLEE YY

  AALLRREEDDEEDDOORR DDEELL MMUUNNDDOO,, EESSTTAA EEVVOOLLUUCCIINN IINNFFLLUUYYEE MMUUCCHHOO EENN LLAA

  VVIIDDAA CCOOTTIIDDIIAANNAA LLAA CCUUAALL AAHHOORRAA EESS MMSS FFCCIILL QQUUEE EENN TTIIEEMMPPOOSS

  AANNTTIIGGUUOOSS.. LLAA IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA DDEE LLAA EEVVOOLLUUCCIINN DDEE LLAASS

  CCOOMMPPUUTTAADDOORRAASS EESS IIMMPPOORRTTAANNTTEE YYAA QQUUEE LLAASS CCOOMMPPUUTTAADDOORRAASS NNOOSS

  HHAACCEENN LLAA VVIIDDAA MMUUCCHHOO MMSS FFCCIILL HHOOYY EENN DDAA..

  EESSTTEE AAVVAANNCCEE TTEECCNNOOLLGGIICCOO EESS IIMMPPOORRTTAANNTTEE YY

  SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVOO,, EESSTTOO PPUUEEDDEE SSEERRVVIIRRNNOOSS YYAA QQUUEE EESS MMSS

  AACCCCEESSIIBBLLEE,, EENN AANNTTIIGGUUOOSS TTIIEEMMPPOOSS SSOOLLOO UUNN RRIICCOO PPOODDAA TTEENNEERR

  UUNNAA CCOOMMPPUUTTAADDOORRAA OO MMQQUUIINNAA DDEE EESSCCRRIIBBIIRR,, EESSTTAASS EERRAANN MMUUYY

  CCOOSSTTOOSSAASS..

  EESSTTEE AAVVAANNCCEE PPUUEEDDEE SSEERRVVIIRRNNOOSS MMUUCCHHOO,, LLAA

  CCOOMMPPUUTTAADDOORRAASS NNOOSS HHAACCEENN LLAA VVIIDDAA MMUUCCHHOO MMSS FFCCIILL YYAA QQUUEE

  SSEE PPUUEEDDEENN HHAACCEERR MMUUCCHHOOSS TTRRAABBAAJJOOSS YY TTIIPPOOSS DDEE DDOOCCUUMMEENNTTOOSS

  EENN EELL..

  EELL IINNTTEERRNNEETT EESS UUNNOO DDEE LLAASS TTEECCNNOOLLOOGGAASS LLAA CCUUAALL HHAA

  AAYYUUDDAADDOO AA QQUUEE LLAASS CCOOMMPPUUTTAADDOORRAASS DDEE HHOOYY EENN DDAA SSEEAANN MMUUCCHHOO

  MMAASS TTEECCNNOOLLGGIICCAASS YYAA QQUUEE SSEE RREEQQUUIIEERREE DDEE UUNNAA BBUUEENNAA

  CCOOMMPPUUTTAADDOORRAA PPAARRAA EENNTTRRAARR AA IINNTTEERRNNEETT YY OOCCUUPPAARRLLOO SSIINN

  PPRROOBBLLEEMMAASS

  HHOOYY EENN DDAA LLAA TTEECCNNOOLLOOGGAA NNOO VVIIVVEE EENN NNOOSSOOTTRROOSS,,

  NNOOSSOOTTRROOSS VVIIVVIIMMOOSS EENN EELLLLAA.. CCOONN EELL PPAASSOO DDEELL TTIIEEMMPPOO

  PPOODDRREEMMOOSS IIRR NNOOTTAANNDDOO MMUUCCHHOO MMSS EESSTTEE CCAAMMBBIIOO YYAA QQUUEE LLAA

  TTEECCNNOOLLOOGGAA NNUUNNCCAA DDEEJJAARRAA DDEE AAVVAANNZZAARR YY MMUUCCHHOO MMEENNOOSS DDEE

  EEXXIISSTTIIRR..

  EE

 • 4

  IINNIICCIIOOSS DDEE LLAA IIDDEEAA:: LLAASS MMQQUUIINNAASS DDEE EESSCCRRIIBBIIRR

  EENN EELL SSIIGGLLOO XXIIXX YYAA SSEE HHAABBAA EEXXPPAANNDDIIDDOO EELL TTRRAABBAAJJOO EENN

  OOFFIICCIINNAASS YY EELL UUSSOO DDEE DDEEPPEENNDDIIEENNTTEESS YY TTEENNEEDDOORREESS

  DDEE LLIIBBRROOSS EENN EESSCCRRIITTOORRIIOOSS.. TTOODDOOSS LLOOSS DDOOCCUUMMEENNTTOOSS EERRAANN

  RREEAALLIIZZAADDOOSS EENN FFOORRMMAA MMAANNUUSSCCRRIITTAA,, PPOORR LLOO QQUUEE CCIIEERRTTAA

  CCOORRRREESSPPOONNDDEENNCCIIAA EENN CCAADDEENNAA,, PPAARRAA MMUUCCHHOOSS DDEESSTTIINNAATTAARRIIOOSS

  EERRAA TTAARREEAA LLEENNTTAA YY TTEEDDIIOOSSAA,, EE IINNSSUUMMAA MMUUCCHHSSIIMMOO TTIIEEMMPPOO AALL

  EESSCCRRIIBBIIEENNTTEE..

  PPEERROO HHAACCAA FFAALLTTAA MMUUCCHHOO MMSS PPAARRAA SSEEGGUUIIRR CCRREECCIIEENNDDOO EENN

  EELL MMUUNNDDOO DDEE LLOOSS NNEEGGOOCCIIOOSS..

  HHUUBBOO UUNNAA MMEEDDIIAA CCEENNTTEENNAA DDEE IINNVVEENNTTOORREESS QQUUEE TTRRAATTAABBAANN

  DDEE LLOOGGRRAARR EENN DDIISSTTIINNTTOOSS LLUUGGAARREESS DDEELL MMUUNNDDOO,, DDUURRAANNTTEE LLOOSS

  SSIIGGLLOOSS XXVVIIIIII YY XXIIXX,, UUNNAA FFOORRMMAA DDEE EESSCCRRIITTUURRAA MMEECCNNIICCAA,,

  PPEERROO TTOODDOOSS LLOOSS EENNSSAAYYOOSS FFRRAACCAASSAARROONN..

  SSII BBIIEENN SSEE SSUUPPOONNAA QQUUEE EEXXIISSTTAA UUNNAA PPAATTEENNTTEE IINNGGLLEESSAA DDEE

  11771144 DDEE UUNNAA MMQQUUIINNAA DDEE TTRRAANNSSCCRRIIBBIIRR EE IIMMPPRRIIMMIIRR CCAARRTTAASS,,

  RREEAALLMMEENNTTEE EELL PPRRIIMMEERR PPRROOYYEECCTTOO CCOONNOOCCIIDDOO DDEE MMQQUUIINNAA DDEE

  EESSCCRRIIBBIIRR FFUUEE EELL ""CCMMBBAALLOO EESSCCRRIIBBIIEENNTTEE"" DDEE GGIIUUSSEEPPPPEE

  RRAAVVIIZZZZAA,, DDEE 11883377 YY PPAATTEENNTTAADDOO EENN 11885566..

  HHIISSTTOORRIIAA DDEE LLAA MMQQUUIINNAA DDEE EESSCCRRIIBBIIRR

  EELL PPRRIIMMEERR IINNTTEENNTTOO RREEGGIISSTTRRAADDOO DDEE PPRROODDUUCCIIRR UUNNAA

  MMQQUUIINNAA DDEE EESSCCRRIIBBIIRR FFUUEE RREEAALLIIZZAADDOO PPOORR EELL IINNVVEENNTTOORR HHEENNRRYY

  MMIILLLL,, QQUUEE OOBBTTUUVVOO UUNNAA PPAATTEENNTTEE DDEE LLAA RREEIINNAA AANNAA DDEE GGRRAANN

  BBRREETTAAAA EENN 11771144.. LLAA SSIIGGUUIIEENNTTEE PPAATTEENNTTEE EEXXPPEEDDIIDDAA PPAARRAA UUNNAA

  MMQQUUIINNAA DDEE EESSCCRRIIBBIIRR FFUUEE CCOONNCCEEDDIIDDAA AALL IINNVVEENNTTOORR

  EESSTTAADDOOUUNNIIDDEENNSSEE WWIILLLLIIAAMM AAUUSSTTIINN BBUURRTT EENN 11882299 PPOORR UUNNAA

  MMQQUUIINNAA CCOONN CCAARRAACCTTEERREESS CCOOLLOOCCAADDOOSS EENN UUNNAA RRUUEEDDAA

  SSEEMMIICCIIRRCCUULLAARR QQUUEE SSEE GGIIRRAABBAA HHAASSTTAA LLAA LLEETTRRAA

 • 5

  OO CCAARRCCTTEERR DDEESSEEAADDOO YY LLUUEEGGOO SSEE OOPPRRIIMMAA CCOONNTTRRAA EELL PPAAPPEELL..

  EESSTTAA PPRRIIMMEERRAA MMQQUUIINNAA SSEE LLLLAAMM ''TTIIPPGGRRAAFFOO'',, YY EERRAA MMSS

  LLEENNTTAA QQUUEE LLAA EESSCCRRIITTUURRAA NNOORRMMAALL.. EENN 11883333 LLEE FFUUEE CCOONNCCEEDDIIDDAA

  UUNNAA PPAATTEENNTTEE FFRRAANNCCEESSAA AALL IINNVVEENNTTOORR XXAAVVIIEERR PPRROOGGIINN PPOORR UUNNAA

  MMQQUUIINNAA QQUUEE IINNCCOORRPPOORRAABBAA PPOORR PPRRIIMMEERRAA VVEEZZ UUNNOO DDEE

  LLOOSS PPRRIINNCCIIPPIIOOSS UUTTIILLIIZZAADDOOSS EENN LLAASS MMQQUUIINNAASS DDEE EESSCCRRIIBBIIRR

  MMOODDEERRNNAASS:: EELL UUSSOO,, PPAARRAA CCAADDAA LLEETTRRAA OO SSMMBBOOLLOO,, DDEE LLNNEEAASS DDEE

  LLIINNOOTTIIPPIIAA SSEEPPAARRAADDAASS YY AACCCCIIOONNAADDAASS PPOORR PPAALLAANNCCAASS

  SSEEPPAARRAADDAASS..

  EELL MMEECCAANNIISSMMOO UUTTIILLIIZZAADDOO PPAARRAA MMOOVVEERR EELL PPAAPPEELL EENNTTRREE

  CCAARRAACCTTEERREESS YY EENNTTRREE LLNNEEAASS EESS EENN CCAASSII TTOODDAASS LLAASS MMQQUUIINNAASS

  DDEE EESSCCRRIIBBIIRR MMOODDEERRNNAASS UUNN RROODDIILLLLOO CCIILLNNDDRRIICCOO,, CCOONNTTRRAA EELL

  QQUUEE SSEE SSUUJJEETTAA EELL PPAAPPEELL CCOONN FFIIRRMMEEZZAA.. EELL RROODDIILLLLOO SSEE MMUUEEVVEE

  HHOORRIIZZOONNTTAALLMMEENNTTEE PPAARRAA PPRROODDUUCCIIRR EELL EESSPPAACCIIAADDOO EENNTTRREE LLAASS

  LLNNEEAASS.. LLAA PPRRIIMMEERRAA MMQQUUIINNAA QQUUEE UUTTIILLIIZZ EESSTTEE MMTTOODDOO DDEE

  EESSPPAACCIIAADDOO FFUUEE CCOONNSSTTRRUUIIDDAA EENN 11884433 PPOORR EELL IINNVVEENNTTOORR

  EESSTTAADDOOUUNNIIDDEENNSSEE CCHHAARRLLEESS GGRROOVVEERR TTHHUURRBBEERR.. LLAA

  PPAARRTTEE IIMMPPRREESSOORRAA DDEE EESSTTAA MMQQUUIINNAA DDEE EESSCCRRIIBBIIRR EERRAA UUNN

  AANNIILLLLOO DDEE MMEETTAALL QQUUEE GGIIRRAABBAA EENN SSEENNTTIIDDOO HHOORRIIZZOONNTTAALL SSOOBBRREE

  EELL RROODDIILLLLOO YY QQUUEE EESSTTAABBAA PPRROOVVIISSTTOO DDEE UUNNAA SSEERRIIEE DDEE TTEECCLLAASS OO

  PPIISSTTOONNEESS CCOONN PPIIEEZZAASS DDEE CCAARRAACCTTEERREESS EENN SSUU PPAARRTTEE IINNFFEERRIIOORR..

  LLAA MMQQUUIINNAA FFUUNNCCIIOONNAABBAA GGIIRRAANNDDOO LLAA RRUUEEDDAA HHAASSTTAA QQUUEE LLAA

  LLEETTRRAA AADDEECCUUAADDAA SSEE CCEENNTTRRAABBAA SSOOBBRREE LLAA PPOOSSIICCIINN DDEE

  IIMMPPRREE