Audi A5 Sportback Technical data · 2020-08-06 · pdate Audi A5 Sportback Brochure || Page 3...

of 8 /8
Update: 1218 Audi A5 Sportback Brochure || Page 1 A5 Sportback Audi A5 Sportback Technical data A5 Sportback 40 TFSI A5 Sportback 45 TFSI quattro S line แบบเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบแถวเรียง พร้อมระบบจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง แบบฉีดตรง (direct injection), เทอร์โบชาร์จ และระบบวาล์วแปรผัน (Audi valvelift system) เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบแถวเรียง พร้อมระบบจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง แบบฉีดตรง (direct injection), เทอร์โบชาร์จ และระบบวาล์วแปรผัน (Audi valvelift system) จ�ำนวนวำล์ว 16 16 ปริมำตรกระบอกสูบ (ซีซี) 1984 1984 แรงม้ำสูงสุด (กิโลวัตต์(แรงม้ำ) / รอบต่อนำที) 140 (190) / 4200 - 6000 185 (252) / 5000 - 6000 แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนำที) 320 / 1450 - 4200 370 / 1600 - 4500 ระบบส่งก�ำลัง เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 จังหวะ เกียร์อัตโนมัติ S tronic 7 จังหวะ ระบบขับเคลื่อน ขับเคลื่อนล้อหน้า ขับเคลื่อนสี่ล้อ (quattro) อัตรำเร่ง 0-100 กม. / ชม. (วินำที) 7.5 6.0 ควำมเร็วสูงสุดโดยประมำณ (กม. / ชม.) 239 250 ระบบตัดกำรท�ำงำนเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Start/stop system) o o พวงมำลัย พวงมาลัยไฟฟ้า พวงมาลัยไฟฟ้า เบรกหน้ำ ดิสก์เบรก ดิสก์เบรก เบรกหลัง ดิสก์เบรก ดิสก์เบรก น�้ำหนักรถ (กิโลกรัม) 1475 1555 พื้นที่เก็บสัมภำระ (ลิตร) 480 480 ควำมจุถังน�้ำมัน (ลิตร) 54 58 ล้อ 19 นิ้ว ขนำด 8.5J x 19 พร้อมยำง ขนำด 255/35 R19 o o ยำงอะไหล่ o o

Transcript of Audi A5 Sportback Technical data · 2020-08-06 · pdate Audi A5 Sportback Brochure || Page 3...

Page 1: Audi A5 Sportback Technical data · 2020-08-06 · pdate Audi A5 Sportback Brochure || Page 3 ระบบควำมปลอดภัย A5 Sportback 40 TFSI A5 Sportback 45 TFSI

Update: 1218 Audi A5 Sportback Brochure || Page 1

A5Sportback

Audi A5 Sportback Technical data

A5 Sportback 40 TFSI

A5 Sportback 45 TFSI quattro S line

แบบเครองยนต

เครองยนตเบนซน 4 สบแถวเรยง

พรอมระบบจายน�ามนเชอเพลง แบบฉดตรง (direct injection),

เทอรโบชารจ และระบบวาลวแปรผน

(Audi valvelift system)

เครองยนตเบนซน 4 สบแถวเรยง

พรอมระบบจายน�ามนเชอเพลง แบบฉดตรง (direct injection),

เทอรโบชารจ และระบบวาลวแปรผน

(Audi valvelift system)

จ�ำนวนวำลว 16 16

ปรมำตรกระบอกสบ (ซซ) 1984 1984

แรงมำสงสด (กโลวตต(แรงมำ) / รอบตอนำท) 140 (190) / 4200 - 6000 185 (252) / 5000 - 6000

แรงบดสงสด (นวตนเมตร / รอบตอนำท) 320 / 1450 - 4200 370 / 1600 - 4500

ระบบสงก�ำลงเกยรอตโนมต S tronic

7 จงหวะเกยรอตโนมต S tronic

7 จงหวะ

ระบบขบเคลอน ขบเคลอนลอหนา ขบเคลอนสลอ (quattro)

อตรำเรง 0-100 กม. / ชม. (วนำท) 7.5 6.0

ควำมเรวสงสดโดยประมำณ (กม. / ชม.) 239 250

ระบบตดกำรท�ำงำนเครองยนตอตโนมต

(Start/stop system)o o

พวงมำลย พวงมาลยไฟฟา พวงมาลยไฟฟา

เบรกหนำ ดสกเบรก ดสกเบรก

เบรกหลง ดสกเบรก ดสกเบรก

น�ำหนกรถ (กโลกรม) 1475 1555

พนทเกบสมภำระ (ลตร) 480 480

ควำมจถงน�ำมน (ลตร) 54 58

ลอ 19 นว ขนำด 8.5J x 19 พรอมยำง ขนำด 255/35 R19 o o

ยำงอะไหล o o

Page 2: Audi A5 Sportback Technical data · 2020-08-06 · pdate Audi A5 Sportback Brochure || Page 3 ระบบควำมปลอดภัย A5 Sportback 40 TFSI A5 Sportback 45 TFSI

Update: 1218 Audi A5 Sportback Brochure || Page 2

ขนำดและมตหนวย:มลลเมตร

2824

1568

4733

2029

878 1031

138

6

1015

945

15871843

66

9

951

10721

00

0

14

77

14

48

14

14

13

85

2824

1568

4733

2029

878 1031

138

6

1015

945

15871843

66

9951

1072

10

00

14

77

14

48

14

14

13

85

2824

1568

4733

2029

878 1031

138

6

1015

945

15871843

66

9

951

1072

10

00

14

77

14

48

14

14

13

85

A5 Sportback 40 TFSI

Black

o o o o o o

- - o - - -

o - o - - -

Black

o o o o o o

- - o - - -

สเบำะ

สภำยนอก

Glacier white, metallic (2Y2Y)

Floret silver, metallic (L5L5)

Monsoon grey, metallic (0C0C)

Manhattan grey, metallic (H1H1)

Tango red, metallic (Y1Y1)

Brown (ZK)

Grey (ZF)

Black (YM)

Mythos black, metallic (0E0E)

Grey (OQ)

Black (EI)

A5 Sportback 45 TFSI quattro S line

Page 3: Audi A5 Sportback Technical data · 2020-08-06 · pdate Audi A5 Sportback Brochure || Page 3 ระบบควำมปลอดภัย A5 Sportback 40 TFSI A5 Sportback 45 TFSI

Update: 1218 Audi A5 Sportback Brochure || Page 3

ระบบควำมปลอดภยA5 Sportback

40 TFSIA5 Sportback

45 TFSI quattro S line

ถงลมนรภยคหนำ 2 ต�ำแหนง ส�ำหรบผขบขและผโดยสำร o o

ถงลมนรภยดำนขำง และมำนถงลมนรภยดำนขำง o o

ระบบเตอนกำรคำดเขมขดนรภย o o

ระบบเบรกมอไฟฟำ o o

ระบบลอกเบรกขณะหยดนง (Audi hold assist) o o

ระบบเบรกปองกนลอลอก ABS (Anti-lock braking system) o o

ระบบกระจำยแรงเบรก EBD (Electronic brake distribution) o o

ระบบปองกนลอหมนฟร ASR (Anti-slip regulation) o o

ระบบควบคมกำรทรงตว ESC (Electronic control system with

stabilization function)o o

เซนเซอรหนำ-หลงชวยในกำรน�ำรถเขำจอด o o

กลองแสดงภำพดำนหลง ขณะถอยจอด o o

จดยดเบำะนงส�ำหรบเดก o o

ชดปฐมพยำบำล o o

อปกรณมำตรฐำนชวงลำงแบบ Sports - o

ระบบเลอกโหมดกำรขบข (Audi drive select) o o

ชดตกแตงภำยนอกแบบ S line - o

ชดตกแตงภำยในแบบ S line - o

หลงคำพำโนรำมคเลอนเปด-ปดดวยระบบไฟฟำ - o

ไฟหนำแบบ LED o o

ไฟ daytime ส�ำหรบกำรขบขในเวลำกลำงวนแบบ LED o o

ระบบปรบไฟสงอตโนมต - o

กระจกมองหลงพรอมระบบตดแสงอตโนมต o o

ระบบเปด-ปดไฟหนำ และปดน�ำฝนอตโนมต o o

กระจกมองขำงปรบ-พบไฟฟำ พรอมฟงกชนบนทกต�ำแหนงและ ปรบมมมองกระจกฝงผโดยสำรดำนหนำเมอเขำเกยรถอยหลง

o o

ควำมสะดวกสบำยเบำะนงคหนำแบบ S Sports ตกแตงแบบ diamond cut

พรอมสญลกษณ S line และฟงกชนนวดเพอกำรผอนคลำย- o

เบำะนงคหนำแบบสปอรต o -

เบำะหมหนง Fine Nappa - o

เบำะนงหมหนง o -

เบำะนงคหนำปรบไฟฟำ พรอมฟงกชนบนทกต�ำแหนงเบำะนงผขบข o o

เบำะผโดยสำรดำนหลงพบได o o

ระบบควบคมอณหภมอตโนมต ควบคมอณหภมแยกอสระ 3 โซน o o

พวงมำลยมลตฟงกชน แบบสปอรตทำยตด

ตกแตงดวยหนง Perforated พรอมสญลกษณ S line- o

พวงมำลยหมหนงมลตฟงกชน 3 กำน แบบสปอรตทำยตด o -

ระบบควบคมควำมเรวคงท (Cruise control) o o

กญแจแบบ Comfort key พรอมระบบเปด-ปดบำนประตทำย โดยไมตองใชมอ

o o

Standard specifications

Page 4: Audi A5 Sportback Technical data · 2020-08-06 · pdate Audi A5 Sportback Brochure || Page 3 ระบบควำมปลอดภัย A5 Sportback 40 TFSI A5 Sportback 45 TFSI

Update: 1218 Audi A5 Sportback Brochure || Page 4

ระบบขอมลและควำมบนเทงA5 Sportback

40 TFSIA5 Sportback

45 TFSI quattro S line

ระบบเครองเสยงระดบพรเมยม Bang & Olufsen

พรอมระบบเสยง 3 มต- o

ระบบเครองเสยง Audi sound system o -

รองรบกำรเชอมตอ Bluetooth o o

ระบบ MMI Radio plus o o

จอส ขนำด 7 นว o o

จอแสดงขอมลกำรขบขแบบส o o

รองรบ CD พรอมชองเชอมตอ AUX-IN และ USB o o

ชดไฟเรองแสงในหองโดยสำร (Contour/Ambient lighting) - o

รถยนตใหม Audi ทกรน รบประกนระยะเวลา 5 ป หรอ 150,000 กโลเมตร แลวแตระยะใดถงกอน

บรษทฯ ขอสงวนสทธในการเปลยนแปลงอปกรณรถยนต ขอมล และรายละเอยดใดๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ภาพ ขอมล และอปกรณทปรากฏในเอกสารนแตกตางจากทจ�าหนายจรง และอาจไมใชอปกรณมาตรฐาน

สของรถและอปกรณตางๆ ทปรากฎในเลมอาจแตกตางจากสจรงเนองมาจากระบบการพมพ

Audi Centre Thailand 02 7658888 ฅ Audi New Petchburi 02 0234888 ฅ Audi Pattaya 038 197888 ฅ Audi Phuket 076 646666

www.audi.co.th AudiThailand

Page 5: Audi A5 Sportback Technical data · 2020-08-06 · pdate Audi A5 Sportback Brochure || Page 3 ระบบควำมปลอดภัย A5 Sportback 40 TFSI A5 Sportback 45 TFSI

Update: 1218 Audi A5 Sportback Brochure || Page 1

Audi A5 Sportback Technical data

A5 Sportback 40 TFSI

A5 Sportback 45 TFSI quattro S line

Engine Type

4-cylinder inline petrol engine with direct fuel injection, turbocharging and

Audi valvelift system

4-cylinder inline petrol engine with direct fuel injection, turbocharging and

Audi valvelift system

Valves 16 16

Engine Capacity (cc) 1984 1984

Max output (kW (hp)/rpm) 140 (190) / 4200 - 6000  185 (252) / 5000 - 6000 

Max Torque (Nm/rpm) 320 / 1450 - 4200 370 / 1600 - 4500

Gearbox7-speed S tronic

transmission7-speed S tronic

transmission

Drive Front wheel drive All-wheel drive (quattro)

Acceleration 0-100 km/h (s) 7.5 6.0

Top speed (km/h) 239 250

Start/stop system o o

SteeringElectromechanical

power steeringElectromechanical

power steering

Front brake Disc Disc

Rear brake Disc Disc

Unladen weight (kg) 1475 1555

Luggage volume (L) 480 480

Fuel Tank (approx. in L) 54 58

Wheel 8.5J x 19 with 255 / 35 R19 tyres o o

Space-saving spare wheel o o

A5Sportback

Page 6: Audi A5 Sportback Technical data · 2020-08-06 · pdate Audi A5 Sportback Brochure || Page 3 ระบบควำมปลอดภัย A5 Sportback 40 TFSI A5 Sportback 45 TFSI

Update: 1218 Audi A5 Sportback Brochure || Page 2

A5 Sportback 40 TFSI

Black

o o o o o o

- - o - - -

o - o - - -

Black

o o o o o o

- - o - - -

Glacier white, metallic (2Y2Y)

Floret silver, metallic (L5L5)

Monsoon grey, metallic (0C0C)

Manhattan grey, metallic (H1H1)

Tango red, metallic (Y1Y1)

Brown (ZK)

Grey (ZF)

Black (YM)

Mythos black, metallic (0E0E)

Grey (OQ)

Black (EI)

A5 Sportback 45 TFSI quattro S line

2824

1568

4733

2029

878 1031

138

6

1015

945

15871843

66

9

951

10721

00

0

14

77

14

48

14

14

13

85

2824

1568

4733

2029

878 1031

138

6

1015

945

15871843

66

9951

1072

10

00

14

77

14

48

14

14

13

85

2824

1568

4733

2029

878 1031

138

6

1015

945

15871843

66

9

951

1072

10

00

14

77

14

48

14

14

13

85

DIMENSIONS

Dimensions in millimetres

SeatColours

ExteriorColours

Page 7: Audi A5 Sportback Technical data · 2020-08-06 · pdate Audi A5 Sportback Brochure || Page 3 ระบบควำมปลอดภัย A5 Sportback 40 TFSI A5 Sportback 45 TFSI

Update: 1218 Audi A5 Sportback Brochure || Page 3

Standard specifications

SAFETYA5 Sportback

40 TFSIA5 Sportback

45 TFSI quattro S line

Airbags for driver and front passenger o o

Front side airbags with head airbag system o o

Seat belt monitoring o o

Electromechanical parking brake o o

Audi hold assist o o

ABS (Anti-lock braking system) o o

EBD (Electronic brake distribution) o o

ASR (Anti-slip regulation) o o

ESC (Electronic control system with stabilization function) o o

Parking aid at front and rear o o

Rearview camera o o

ISOFIX child seat mounting and Top Tether anchorage point for outer rear seats

o o

First aid kit o o

EQUIPMENT

Sports suspension - o

Audi drive select o o

S line exterior package - o

S line interior package - o

Electric panoramic glass roof - o

LED headlights o o

LED daytime running lights o o

High-beam assist - o

Interior mirror with automatic anti-glare action o o

Light and rain sensors o o

Exterior mirrors, electrically adjustable, heated and folding, with memory function including automatic kerb-side function for passenger exterior mirror

o o

COMFORT

S Sports seats at front with S line or S embossing with massage function

- o

Front sports seats o -

Fine Nappa leather seats - o

Leather/artificial leather combination seats o -

Electrically adjustable front seats including memory function for the driver's seat

o o

Folding rear seat back o o

Three-zone automatic air conditioning o o

Sport leather/perforated leather steering wheel, 3-spoke, flattened at the bottom with multifunction plus with S emblem

- o

Page 8: Audi A5 Sportback Technical data · 2020-08-06 · pdate Audi A5 Sportback Brochure || Page 3 ระบบควำมปลอดภัย A5 Sportback 40 TFSI A5 Sportback 45 TFSI

Update: 1218 Audi A5 Sportback Brochure || Page 4

COMFORTA5 Sportback

40 TFSIA5 Sportback

45 TFSI quattro S line

Sport leather steering wheel, 3-spoke design, flattened at the bottom with multifunction plus

o -

Cruise control o o

Comfort key with sensor-controlled luggage compartment release

o o

INFOTAINMENT

Bang & Olufsen Sound System with 3D sound - o

Audi sound system o -

Bluetooth interface o o

MMI Radio plus o o

7" TFT color monitor o o

Driving information system with color display o o

CD, AUX-IN jack and USB charging port o o

Contour/Ambient lighting package - o

All new Audi cars limited warranty for 5 years or up to 150,000 km.

The company reserves the right to change all infomation and specifications without prior notice.

The company reserves the right to change terms and conditions without prior notice.

Deviations from the colours and shapes shown in the illustrations may occur.

No liability is accepted for errors and printing errors.

Audi Centre Thailand 02 7658888 ฅ Audi New Petchburi 02 0234888 ฅ Audi Pattaya 038 197888 ฅ Audi Phuket 076 646666

www.audi.co.th AudiThailand