ASSIGNMENT Research Method Bm

download ASSIGNMENT Research Method Bm

of 21

 • date post

  13-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  19
 • download

  1

Embed Size (px)

description

kaedah kajian

Transcript of ASSIGNMENT Research Method Bm

___________________________________________________________________________

ASSIGNMENTJANUARY 2015 SEMESTER___________________________________________________________________________

SUBJECT CODE:ESM641SUBJECT TITLE : RESEARCH METHOD IN EDUCATIONLEVEL:MASTER OF EDUCATION STUDENTS NAME :NURHAFIZAH BINTI UTEHMATRIC NO. :E60105140028PROGRAMME:E601 MASTER OF EDUCATIONACADEMIC FACILITATOR:DR MAULANA MAGIMANLEARNING CENTRE:BINTULU - SARAWAK___________________________________________________________________________

BAHAGIAN A:A critique on an article entitled Learners Perceptions of the Instructional Approach Used in the Teaching of Literature in ESL Classrooms: A Study of Malaysian Secondary Schools by John Roy Chacko and Wan Roselezam Wan Yahya.

A) Kawasan Kajian dan Soalan Kajian

Apakah fokus dan tujuan kajian ini?

Fokus kajian ini adalah untuk mengenalpasti persepsi pelajar dalam konteks Malaysia ke arah pendekatan pengajaran yang digunakan dalam pengajaran sastera bahasa Inggeris. Beberapa percubaan untuk mengkaji semula sifat pembelajaran sastera dalam bahasa Inggeris melalui pendekatan pembelajaran kendiri dan pintar. Pengajaran sastera Inggeris menganggap peranan penting dalam kurikulum di Malaysia dengan perbezaan linguistiknya budaya dan sosial.Tujuan kajian untuk mendapatkan maklumat mengenai persepsi terhadap pembelajaran sastera Inggeris berhubung dengan latar belakang demografi dan pendidikan pelajar. Dengan cara ini mereka akan mendapatkan maklumat untuk memahami dan menangani masalah pemahaman yang miskin sastera. Bagi memastikan lebih sesuai menentukan dengan pendekatan pengajaran yang dapat meningkatkan pembelajaran sastera dalam bahasa Inggeris dan untuk menentukan persepsi responden terhadap pendekatan pengajaran yang merentas jantina. Kajian terhadap pendekatan pengajaran yang digunakan di dalam kelas bahasa kedua diperlukan untuk membantu guru untuk mencari cara-cara untuk membantu pelajar mereka bertindak balas kepada teks / topik tertentu dalam kesusasteraan. Selain itu, maksud yang lain untuk mengkaji pendekatan yang berpusatkan pelajar kerana pelajar di sekolah-sekolah Malaysia datang dari latar belakang budaya yang berbeza sosioekonomi. Ia adalah penting untuk membangunkan pengalaman dan pengetahuan pelajar untuk memberi motivasi kepada mereka untuk meluahkan pemikiran dan pandangan mereka mengenai isu-isu tertentu. Apakah soalan penyelidikan dan / atau hipotesis yang berpandukan penyelidikan?Ada soalan penyelidikan seperti apakah jawapan kepada pendekatan pengajaran yang dapat meningkatkan pembelajaran sastera dalam bahasa Inggeris di kalangan pelajar bahasa kedua? Mana yang paling dan kurangnya sesuai untuk menentukan dalam pendekatan pengajaran? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi pendekatan pengajaran di kalangan pelajar bahasa kedua merentas jantina?Hipotesis yang berpandukan kajian ini ialah: Adakah terdapat apa-apa kesan interaksi antara ilustrasi, membaca keupayaan dan kebiasaan kandungan kepada prestasi bacaan pemahaman pelajar ESL? Apakah perbezaan dalam prestasi kefahaman bacaan pelajar ESL apabila mereka membaca teks biasa dan yang tidak dikenali? Adakah terdapat apa-apa perbezaan dalam prestasi kefahaman bacaan pelajar ESL ketika mereka membaca teks yg menjelaskan dengan dan tanpa ilustrasi? Apakah pemboleh ubah yang disiasat?Pembolehubah bebas dan bergantung disiasat. Pembolehubah bebas adalah mengenai detail peribadi pelajar sastera dan pemboleh ubah bersandar adalah pendekatan pembelajaran. Pembolehubah bebas termasuk sekolah lokasi etnik, jantina dan kelayakan akademik. Pembolehubah bersandar ialah penentu pengajaran seperti sosio politik, formalistik, psikologi, mitos atau biografi Apakah perspektif teori yang menyokong kajian ini?Teori-teori yang paling penting yang dikemukakan untuk pertumbuhan yang memahami dan menghargai kesusasteraan menekankan tafsiran teks yang hasil daripada interaksi beberapa faktor, termasuk faktor-faktor emosi, kognitif dan personaliti. Pendekatan pengajaran yang sama untuk pembelajaran sastera dalam bahasa Inggeris menekankan pemikiran produktif dan pada masa yang sama menggalakkan ketidakpatuhan intelektual dan radikalisme di kalangan pembaca. Rosenblatt telah menyediakan asas bagi rangka kerja dan memastikan pelajar mempunyai interaksi yang bermakna teks yang menyediakan pemahaman sastera peribadi supaya membaca menjadi satu proses mengenal pasti, menilai, asimilasi dan menyesuaikan dengan tafsiran yang pelbagai teks.Tinjauan literatur berkaitan Pelajar itu Responses dan persepsi terhadap pengajaran Kesusasteraan (Goh Meng Hong, 2003) menunjukkan bahawa reka bentuk pengajaran guru dipengaruhi oleh kepercayaan, pengetahuan dan harapan. Menggunakan Pendekatan Bersepadu dalam Pengajaran Komponen Sastera (Samuel Yesuiah, 2000) menunjukkan bahawa persepsi pelajar terhadap komponen sastera itu ada hubungan rapat dengan pendekatan yang digunakan oleh guru-guru mengajar sastera.Pengaruh persepsi terhadap pelajar ESL. Menurut Graig (1976) persepsi adalah operasi yang kompleks yang melibatkan faktor-faktor intelek atau kognitif, sensasi, imaginasi dan perasaan. Yochim (1967) berkata persepsi perlu disimpulkan daripada tingkah laku boleh diperhatikan termasuk apa yang dikatakan oleh seseorang.Teori-teori pembelajaran yang dapat meningkatkan pembelajaran sastera di kalangan pelajar ESL berdasarkan Burner (1970) adalah seorang penyokong kuat teori pembelajaran kognitif, yang membincangkan bagaimana pelajar boleh membangunkan corak pemikiran dan pembelajaran mereka dengan cara yang boleh dipertingkatkan dengan pengajaran yang berkesan. Kaedah penemuan pembelajaran sebagai alat pengajaran berguna untuk rangsangan kognitif, oleh yang lebih ramping boleh mengawal tingkah laku pemikiran dan pembelajaran.Penentu pengajaran bagi pembelajaran sastera. Ia menyediakan pelajar dengan pelbagai pilihan apabila mereka belajar sastera. Penentu perbezaan yang dikemukakan oleh ulasan penyelidikan adalah penentu formalistik, penentu sosio politik, penentu biografi, penentu mitos dan penentu psikologi. Penentu formalistik untuk mencari kunci kepada struktur dan maksud teks ini. Ia juga dikenali sebagai pendekatan intrinsik ke arah mendedahkan kualiti intrinsik. Seterusnya, penentu sosiopolitik hubungan yang timbal balik antara masyarakat dan kesusasteraan. Ia juga menunjukkan bahawa nilai-nilai kemanusiaan. Di samping itu, penentu biografi boleh membantu untuk menjelaskan pertumbuhan, penurunan matang dan karya pengarang. Tiga penting penentu ini telah diberikan oleh Wellek dan Warren (1963) adalah ia menyediakan maklumat mengenai pengeluaran sebenar karya sastera, ia memberi tumpuan kepada keperibadian manusia dan juga menyediakan bahan-bahan untuk kajian sistematik pada psikologi pengarang dan karya sastera beliau. Penentu mitos menganalisis hubungan antara sastera dan sifat manusia. Ia terdiri daripada empat aspek, contohnya: merujuk kepada tokoh-tokoh tertentu mitos penggunaan tema archetypal, penggunaan simbol archetypal aand persepsi wira. Akhir sekali, penentu psikologi adalah penentu lama berdasarkan konsep psikologi Freud. Ia memberi tumpuan kepada analisis motivasi dan keadaan emosi dan mental daripada watak-watak dalam teks.B) Metodologi Apakah penyelidikan yang digunakan dalam kajian ini?Rekabentuk Penyelidikan menunjukkan pembolehubah bebas dan bersandar. Perbandingan antara pendekatan berasaskan pengajaran dan bahasa dalam pembelajaran sastera. Selain itu, ujian-t digunakan untuk mengetahui kepentingan di kalangan penentu. Implikasi pedagogi kajian. Para pelajar yang berjaya seolah-olah mengamalkan bahasa Inggeris dalam persekitaran realistik asli seperti surat khabar dan majalah bacaan. Penggunaan pendekatan pengajaran cukup pelajar untuk bertanggungjawab sendiri untuk pembelajaran kesusasteraan pendekatan pengajaran yang digunakan boleh disediakan idea berharga, wawasan dan aktiviti untuk pelajar dalam usaha mereka untuk menguasai komponen sastera secara keseluruhan. Bagaimanakah sampel yang dipilih?Sampel di sekolah menengah bandar dipilih. 100 pelajar tingkatan empat sastera dalam bahasa Inggeris. Ia adalah saiz sampel yang lebih besar. Mereka adalah 40 responden lelaki, di mana 37 orang Melayu, 2 Cina dan 1 India dan 60 responden perempuan dan 51 orang Melayu, Cina dan 5 4 India. Nisbah lelaki adalah untuk wanita adalah 2: 3. Apakah instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini?Instrumen pengumpulan data suka soal selidik dan temubual berstruktur digunakan dalam kajian ini. Borang ini telah diadaptasi dari Purves '(1973) Sastera dalam Pendidikan Sepuluh Negara: Kajian Dalam Penilaian II dan Reuksuppasompon ini (1983) Satu kajian daripada Pembelajaran Sastera Ditulis dalam bahasa Inggeris di universiti terpilih di Thailand. Terdapat dua bahagian dalam soal selidik itu Bahagian A dan B. Bahagian A mengenai butiran peribadi responden termasuk jantina, kelulusan akademik (gred dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah atau PMR) tahap kemahiran, pendedahan kepada bahasa Inggeris dan persepsi terhadap komponen kesusasteraan. Bahagian B ialah tentang pendekatan pengajaran dan lima penentu berbeza mempelajari sastera bahasa Inggeris. A empat titik sistem pemarkahan berdasarkan skala Likert digunakan dalam Bahagian B.Temu bual berstruktur ialah barang tambahan untuk mendapatkan komen dan maklumat tambahan untuk menyokong kesahan soal selidik. Apa, jika apa-apa yang berkaitan dengan metodologi yang akan anda lakukan secara berbeza dan kenapa?Kajian rintis akan digunakan dalam kajian ini. Tujuan kajian rintis untuk menentukan sama ada soal selidik adalah difahami kepada pelajar dan peserta boleh mentafsirkan perkara dengan cara yang pengkaji telah dimaksudkan mereka. Para peserta akan termasuk dalam sampel kajian sebenar.C) Mencari dan Perbincangan Apakah kesimpulan yang ditarik oleh penyelidik? Adakah