Artemisia annua en tisane ?

download Artemisia annua en tisane ?

of 14

Embed Size (px)

Transcript of Artemisia annua en tisane ?

 • EVALUATION

  par les FACILITATEURS

  EVALUATION

  par les FACILITATEURS

  EVALUATION

  par les FACILITATEURS

 • !

  "#$ %&'

  ( )&!%$*

  '

 • +$,$$

  +-+

  .+ /+

  0$!*1$

  02$*

  0#2*$%

 • )103/

  4)501)

  6)7 $#*

  *$*$

  0 !,&089

  0:,,#

 • ;&;&

  ?@7!$$&>?@17%$>??7

  ,( $

  >??57)

 • $$

  A

  ))10>,/$*!>4

  10@4 &*! ( )&%

  '

 • 17 3*35

 • &*,G /%

  %,)( $ H( %

  )&

  !,)

 • ((

  A

  &

 • &&

  ! 7

  0&

  0 )

  0$L

  !7

  0

  0

  0!

 • %5>*DF

  D1 1,M4@45??,M4@4DE >1,

  M4@4

  >91?,D@?D, , >E7NM,#&

 • ""

  MM

  OP//

  +

  & /7*,*/)

  0!

  )K&

  &( ,

 • A

  % ( >F

  A

  ,,

  &/

 • ::>=B6!#**$$&M,*>??1*$7MMQQQ'',

  =RA R* .B:AA6 P6 AB" *51=

  A,*A*:#B$7MMQQQ'#'!%',5=S:B:T";*S"U"O *.""RAV*;: ";;'.A":*;:SB" "6-:" BB-"::AB"S-":6"BA::"B-:" BBA'