Architekt przyszłości JACEK SIEWIERSKI

of 20 /20

Embed Size (px)

description

1. Zacznij posługiwać się pewnym mechanizmem, ukrytym przed większością poszukujących pracy. Do tej pory korzystali z niego tylko wysoko opłacani specjaliści, o których biją się pracodawcy. Dzięki kilku prostym krokom i Ty możesz stać się „gorącym towarem” na rynku pracy. I to pomimo młodego wieku i braku doświadczenia! Co Ci to da? Zamiast namolnie wysyłać setki CV do pracodawców, którzy nawet na nie nie spojrzą, zyskaj cichych sprzymierzeńców, którzy będą Cię polecać w wybranych firmach. To siła dowodu społecznego i może ona pracować dla Ciebie. 2. Zmień przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. To bezczelna metoda dla ambitnych osób. Robi jednak ogromne wrażenie, a w jej wyniku nie tylko dostajesz pracę, ale też proponowane wynagrodzenie jest znacznie wyższe (nawet kilkukrotnie) niż osiągane za pomocą „zwykłej” rozmowy. Wszystko dokładnie wyjaśnia książka „Architekt przyszłości”, już na stronie 15.

Transcript of Architekt przyszłości JACEK SIEWIERSKI

 • 1. Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Architekt przyszoci" Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl Copyright by Zote Myli & Jacek Siewierski, rok 2012 Autor: Jacek Siewierski Tytu: Architekt przyszoci Data: 28.02.2012 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: [email protected] Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 • 2. Serdecznie dzikuj trzem najwaniejszym kobietom mojego ycia: crce Agatce, onie Agnieszce imamie Oli za cierpliwo, wyrozumiao, wsparcie, natchnienie iniezomn wiar wsukces. Dziewczyny, bez Was nie bybym tym, kim jestem. Kocham Was!
 • 3. Spis treciWstp................................ 7Zmiany............................... 9 .Czego ja chc?...................... 15Cel................................. 19 .Sitko............................... 23Praca: kto szuka, wielbdzi........ 35Nowy sposb dziaania............... 47 .Metody wyznaczania celw............ 51 .Spryciarz .......................... 63Konsekwencje........................ 81 .Analiza SWOT........................ 83 .Priorytety iplanowanie............. 89 .Chwile zwtpienia jak sobie znimi radzi?. .................... 93Mission possible.................... 95 .Pocztek koca...................... 97
 • 4. Nowy sposb dziaaniaNadszed czas na sprawy techniczne. Teraz ju wiemy,e jeli wykonywane przez nas jakiekolwiek czynno-ci nie przynosz zamierzonego rezultatu, to rozpo-czynamy dziaanie innym sposobem. Zazwyczaj jelirobimy co nowego, to trzeba temu czemu zrobimiejsce, pozbywajc si czego starego dotyczy torwnie (albo przede wszystkim) nawykw. Naleyzastanowi si nad tym, co robimy, przeanalizowa,co mona zrobi lepiej, czego mona nie robi, kt-re rzeczy mona zostawi, ktre zmieni, azktrychzrezygnowa. Wobraniu nowego sposobu dziaaniapomog nam pytania: Ktre wykonywane przeze mnie czynnoci s naj- bardziej wartociowe, jeli chodzi oto, co robi?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 47
 • 5. Jacek Siewierski Czego mog robi wicej ju od zaraz?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ktre wykonywane przeze mnie czynnoci s najmniej wartociowe imog znich zrezygnowa lub ograniczy ich wykonywanie?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Co mog zacz robi inaczej?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Co mog zrobi jeszcze lepiej? Ijak?................................................................................................................................................................................................................................................................................. 48
 • 6. Nowy sposb dziaania Czy znam kogo, kto moe mi pomc? Najlepiej kogo, kto osign sukces w tym, co i ja chc zrobi. Jeli nie, to jak dotrze do kogo takiego?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Dobrze jest od razu zapisa odpowiedzi na te pytania bezporednio w ksice lub na osobnej kartce. Topomoe naszej podwiadomoci wich zapamitaniu.Przejdmy teraz do metod, ktrych nauka ipraktycz-ne stosowanie umoliwi to, e osigniemy wicej,ni mona przypuszcza.
 • 7. Metody wyznaczania celwWikszo skutecznych metod wyznaczania celwopracowuje si na podstawie waciwej oceny sytu-acji obecnej oraz jak najbardziej dokadnego obrazusytuacji, wktrej chcemy si znale. To tak jak zpy-ncym okrtem ikapitanem okrt ma szans do-pyn do celu tylko wtedy, gdy kapitan wie, gdzie jestwdanej chwili oraz dokd chce dopyn. Okrelenie,wjakim miejscu si aktualnie znajdujemy, to okrele-nie startu. Jeli to zrobimy, to atwiej nam bdziewyznaczy met, czyli nasze cele. To bardzo wa-ne, eby sobie samemu uwiadomi, wjakiej obecniesytuacji si znajdujemy. Jest to niezbdne rwniedo tego, eby wiedzie, w jakim kierunku powinnyi zmiany. Tu take przydadz nam si kartka icodo pisania (moesz take odpowiada bezporedniowksice).Wyciu kady znas peni okrelone role. Niektreznich to: dziecko, jeli mamy rodzicw; 51
 • 8. Jacek Siewierski ucze, jeli si uczymy, studiujemy; partner, jeli jestemy wzwizku; rodzic, jeli mamy dzieci; pracownik, jeli pracujemy (niezalenie, czy uko- go, czy usiebie); przyjaciel, jeli mamy przyjaci.Twoje role:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Na tej zasadzie moemy wypisa wszystkie swojeyciowe role. Dostrzeemy ich z pewnoci wicej, 52
 • 9. Metody wyznaczania celwacz moe nas jeszcze (lub ju) nie dotyczy. Nato ina kade kolejne wiczenie trzeba powici wy-starczajc ilo czasu. Pamitajmy, e lepszy rezultatosigniemy, kiedy to bdzie zrobione dobrze, a nieszybko.Kolejnym krokiem jest okrelenie naszych obszarwyciowych, czyli tego, na co powicamy czas iocodbamy. Wyznaczmy obszary, ktre odgrywaj wna-szym yciu wane role, czyli gdzie wtym momenciejestemy. Mog to by: praca, rodzina, zdrowie, hobby, finanse, znajomi, wygld, nauka, rozwj, odpoczynek.To oczywicie tylko przykady. Kady ma swoje ob-szary, wktrych na co dzie si porusza, dlatego do-brze jest zapisa wszystko, co tylko przyjdzie nam do 53
 • 10. Jacek Siewierskigowy. Wane jest, eby okreli je dokadnie iskupisi wanie na nich.Twoje obszary yciowe:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Okrelilimy to, kim jestemy oraz obszary, ktre od-grywaj istotn rol w naszym yciu. Mamy zatemstart. Teraz pora na met. Ten moment jest jed-nym znajistotniejszych wcaej ksice, wic zach-cam do maksymalnego skupienia. Przygotujmy czy-st kartk idugopis. Usidmy najlepiej wmiejscu,wktrym zazwyczaj si odpramy. Moe to by fo- 54
 • 11. Metody wyznaczania celwtel, kanapa, awka wparku bardzo wane, eby tobyo faktycznie miejsce, wktrym dobrze si czuje-my. Zaryzykuj stwierdzenie, e kady ma wyobra-ni. Skoro tak, to czy jest ona ograniczona? Potrafimypoda jej granice? Wyczamy wtej chwili wszystkiehamulce ipuszczamy wodze fantazji.Wyobramy sobie teraz sytuacj, wktrej wygralimyogromn sum pienidzy tak ogromn, e cho-bymy si mocno starali, to nie ma szans na wydaniejej do koca naszych dni (nawet wpoowie). Jak wy-gldaoby nasze ycie? Zamy, e ju mamy za sobten pierwszy moment amoku zakupowego, wktrymkupujemy wszystko, czego nam brakowao, wszyst-ko, oczym marzylimy. Moemy robi dokadnie to,co chcemy, z kim chcemy, gdzie chcemy i jak du-go chcemy. Oswoilimy si ju zmyl, e jestemywposiadaniu nieograniczonej iloci pienidzy jakwyglda teraz nasze ycie? Na co powicamy czas?Zapisz to na kartce lub w ksice w czasie tera-niejszym, tak jakby to ju byo osignite, wczuj siwrol idokadnie zobacz oczyma wyobrani, co ro-bisz, kim jeste. Pamitaj jednoczenie owszystkichwanych aspektach Twojego ycia. Mog si rwniepojawi nowe role, ktrych wczeniej nie okrelie(na przykad jeli w tej chwili nie jeste rodzicem,achcesz nim by wprzyszoci, to moesz tak rolsobie wyznaczy). 55
 • 12. Jacek Siewierski............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 56
 • 13. Metody wyznaczania celwZdaj sobie spraw, e przy wykonywaniu tego wi-czenia po raz pierwszy, mona poczu si dziwnie.Jest tak za kadym razem, kiedy robimy co nowego.Powtarzajmy zatem to wiczenie tak czsto, jak tylkomamy na to ochot iczas. Moe to by nawet wtrak-cie podry autobusem, wczasie ktrej itak czas jestzazwyczaj niewykorzystany. To wiczenie pomagapozby si mylenia tylko opienidzach. Oczywicies one wane ipotrzebne, lecz czy s najwaniejsze?Dla uatwienia moemy zada sobie seri pyta, kt-re pozwol wydoby znas to, co uwaamy za istotne.Odpowiedzi zapisz w ksice lub na osobnej kartce. Co najbardziej lubi robi?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Robienie czego daje mi satysfakcj?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 57
 • 14. Jacek Siewierski Kim chc by wyciu?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Kim chciaem by, jak byem may?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Co chc wyciu robi?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Co mnie interesuje?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 58
 • 15. Metody wyznaczania celw Wczym jestem dobry?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Co ludzie we mnie podziwiaj?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Za jakie czynnoci ludzie mnie ceni?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Wczym jestem niezastpiony?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 59
 • 16. Jacek Siewierski Wrd jakich ludzi chc przebywa?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Jakie umiejtnoci ju mam, ajakie s mi jeszcze potrzebne?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Jaki jest jeszcze lepszy sposb na to, eby to osi- gn?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Kto moe mi wtym pomc?................................................................................................................................................................................................................................................................................. 60
 • 17. Metody wyznaczania celw Jakich informacji potrzebuj?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Gdzie mog je znale?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................To bardzo wane wiczenie, pozwalajce na okrele-nie, co tak naprawd uznajemy wyciu za priorytetoraz czego chcemy. Moemy dla uatwienia zada so-bie kolejne pytania: kiedy ju minie pierwszy dzie,na przykad poniedziaek, co bd robi wnastpnyponiedziaek? Co zrobi za miesic? Za rok? Za 5 lat?Za 10? Okrelamy tym samym, jak wyglda nasze ide-alne ycie. Po tym wiczeniu uzyskamy wizj mety,czyli uwiadomimy sobie swoje cele dugotermino-we. Bardzo moliwe, e nasze cele bd si zmieniaywmiar upywu czasu, poniewa jak wiemy, wszyst-ko ulega zmianie. Jako kapitan statku zwanego y-ciem, bdziemy mogli zmienia kurs wzalenoci odupodoba, potrzeb iokolicznoci. 61
 • 18. Jacek SiewierskiSkoncentrujmy si teraz na tym, co zapisalimy. Mo-liwe, e bdzie trzeba wtym momencie przepisa tecele raz jeszcze, poniewa warto je zapisa wpewienokrelony w dalszej czci sposb. Celowo nie po-daem wczeniej tej informacji eby nie ograni-cza wyobrani. To, co napisae, wypyno zgbiCiebie. To Twoje uczucia iTwoje sowa. Wane jestjednak, eby teraz zastosowa podane niej reguyiprzepisa raz jeszcze wyznaczone cele.
 • 19. Dlaczego warto mie pen wersj? Pen wersj ksiki zamwisz na stronie wydawnictwa Zote Myli http://cele-zyciowe.zlotemysl i.plPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)