Aplikan­ programy, programovac­ jazyky, formty datov½ch soubor¯

download Aplikan­ programy, programovac­ jazyky, formty datov½ch soubor¯

of 22

 • date post

  14-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  39
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Aplikační programy, programovací jazyky, formáty datových souborů. A) APLIKAČNÍ SOFTWARE . Aplikační software je v informatice veškeré programové vybavení počítače umožňuje provádět nějakou užitečnou činnost (řešení konkrétního problému, interaktivní tvorbu uživatele apod.) - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Aplikan­ programy, programovac­ jazyky, formty datov½ch soubor¯

Snmek 1

Aplikan programy, programovac jazyky, formty datovch souborA) APLIKAN SOFTWARE Aplikan software je vinformatice veker programov vybaven potae umouje provdt njakou uitenou innost (een konkrtnho problmu, interaktivn tvorbu uivatele apod.)Aplikace vyuvaj pro interakci s uivatelem grafick nebo textov rozhran, ppadn pkazov dekAplikace se me skldat z nkolika program, ppadn je nkolik aplikac spojeno do skupiny, kterou oznaujeme jako aplikan balky (anglicky application suite), mezi kter pat napklad kancelsk balky OpenOffice.org a Microsoft Office.Aplikan programy je mon rozdlit do zkladnch skupin podle toho, jakm oborem se zabvaj (Nkter aplikace mohou patit i do vce skupin a skupiny se mohou pekrvat, protoe rozdlen nemus bt jednoznan).

DRUHY APLIKANHO SOFTWAREwebov prohlee komunikan programykancelsk balkypodnikov aplikacevvojov prosted pekladae programovacch jazykgrafick programyCAD programypotaov hryvukov programypomocn programy [utility]speciln programy pro rzn profese

1.) Webov prohlee (Browsers)= Potaov program, kter slou k prohlen internetovch strnek, neboli World Wide Webu (WWW)umouje komunikaci s HTTP serverem a zpracovn pijatho kdu (HTML, XHTML, XML apod.), kter podle danch standard zformtuje a zobraz webovou strnkuTextov prohlee zobrazuj strnky jako text, obvykle velmi jednodue formtovan. Grafick prohlee umouj sloitj formtovn strnky vetn zobrazen obrzk. Pro zobrazen nkterch zvltnch soust strnky, jako jsou Flash animace nebo Java applety, je teba prohle doplnit o specializovan zsuvn moduly.

Typy webovch prohle

GRAFICK: Windows Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, SafariTEXTOV: Links , Lynx, Kidzui, KidSplorer, My Kids Browser, Kid Rocket, Kids Playground Web Browser, Kids Web Menu

2.) Komunikan programyProgramy slouc k internetov komunikaci po cel sti, tj. po celm svtBezplatn (freeware)

ICQ, Skype, MSN Messenger, AIM, Yahoo! Messenger, Gadu-Gadu, Google Talk, Gaim, Jabber, QIP, Trillian, Miranda

3.) Kancelsk balky= Skupina kancelskho softwaru prodvanho jako celek, kter nabz urit stupe propojen jednotlivch aplikac v balku. Jeho soust obvykle bv textov procesor, tabulkov procesor, nstroj na tvorbu prezentac i databzov systm. Nkdy se v balku t objevujgroupwarov nstroje i grafick editory.

V souasn dob je nejrozenj balk Microsoft Office, kter se stal asto standardem. Proto se stala schopnost st soubory Microsoft Office nutnou podmnkou pro kterkoli kancelsk balk, je mu chce konkurovat. V posledn dob zskvaj oblibu kancelsk balky OpenOffice.org a LibreOffice, kter jsou na rozdl od MS Office dostupn zdarma a pro adu platforem. asto jsou jim vak vytkny vy hardwarov nroky.

Z eho se skld kancelsk balk?

Textov procesor (Word, Writter)Tabulkov procesor (Excel, Calc)Nstroj pro prezentace (Powerpoint, Impress)Databzov systm (Access, Base) Dal nstroje: Vektorov grafick editor (OO Draw, konkurence Correl), Nstroj pro mat. rovnice(Equation, Math), Tvorba letk, plakt, tiskovin (MS Publisher), E-mailov komunikace (MS Outlook)4.) Podnikov programy= uiten speciln programy uren firmm pro zen a sprvu podnikuFunkce spec. program:Tvorba faktur (Fakturace, Fakturka, 2HCS Fakturace)Dan a daov piznn (TAX 2011, TaxEdit S3)Kniha jzd (AUTOPLAN, Kniha jizd 2011, SPZ 2011...)Dal fce: Personalistika (mzdy, rozpis smn)zen vrobyetnictv atd. atd. atd.

5.) Vvojov prostedzkratka IDE, anglicky Integrated Development Environment

= Software usnadujc prci programtor, vtinou jeden konkrtn programovac jazykObsahuje editor zdrojovho kdu, kompiltor, ppadn interpret a vtinou tak debuggerNkter obsahuj systm pro rychl vvoj aplikac (zvan RAD), kter slou pro vizuln nvrh grafickho uivatelskho rozhranPokud se jedn o nstroj pro objektov orientovan programovn, me obsahovat tak object browserP. Microsoft Visual Studio, Delphi

Podle historickho vvoje:strojov (ASSEMBLER)procedurln (Fortran, Basic, Pascal, C)objektov orientovan (Object Pascal, C++)vizuln (Delphi, Visual Basic, Builder C++, Visual C++, Java)Podle vyuit:databzov (FoxPro, SQL, ale i Delphi, Visual C++, )internetov (JAVA, JSP, ASP, PHP, JavaScript)pro umlou inteligenci (logick - PROLOG, rmcov - LISP), atd.

6.) Pekladae programovacch jazykT nazvny kompiltory.=Nstroje vyuvan programtory pro vvoj software (programovn)=Slou pro peklad algoritm zapsanch ve vym programovac jazyku do strojovho kdu.Prvnm programem, kter by bylo mono oznait jako peklada, bylA-0 Systm z roku 1952.

Nejznmj pekladae: GCC(GNU Compiler Collection)Intel C++ Compiler(ICC)Microsoft Visual Studio(pesnjiv nm obsaen pekladae C++, C#, Visual Basic atd.)Glasgow Haskell Compiler(GHC)Turbo Pascal, nslednDelphiBorland C++, nslednC++ BuilderFree Pascal

7.) Grafick programyGrafick programy 2 typProgramy pro vektorovou grafiku (OpenOffice Draw, Correll Draw, Callisto)Programy pro rastrovou grafiku (Adobe Photoshop, GIMP, Zoner Photo Studio, PhotoFiltre, )

8.) CAD programy=computer-aided designirok innost navrhovn a technickho kreslen Jsou to pokroil grafick programy pro projektovn, pouvan namsto rsovacho prknavdy obsahuj grafick, geometrick, matematick a inenrsk nstroje pro kreslen plonch vkres a modelovn objekt a dj relnho svtaPokroilej e vpoty, analzy a zen systm (vroby, zazen)Blzkm pbuznm je tak oblast potaovch vizualizac, protoe virtuln 3D nvrhy jsou asto klientm prezentovny ve form fotorealistickch vizualizacVyuit v architektue, strojrenstv, designrstv, projektovn, stavain

9.) Potaov hry Jedn se o druh softwaru vydvanho na njakm nosii (DVD, CD, disketa,), kter se vkld do PC pes mechaniku k tomu urenou (CD CD-ROM mechanika). Nebo je distribuovna pes internet. Potaov hra slou k zbav, uvolnn a relaxaci. Modern potaov hry mvaj vysok hardwarov poadavky. Vyaduj pro komfortn provoz zejmna ovldac zazen, zvukovou kartu, grafick akcelertor a jin hardwarov komponenty. Vvoj potaov hry bv velmi zdlouhav a nezdka se stv, e trv i nkolik let. Hry vtinou svmi modernmi technologiemi a hernm enginem pedvd monosti souasnho hardwarovho pokroku. Pi hran se doporuuje dodrovat zsady ergonomie, sprvn dren tla a dln pauz mezi hranm.

10.) Vukov programy= konkrtn software, kter je uren k vukovm elm a je schopen plnit alespo jednu z didaktickch funkc:motivaceexpozice uiva (obrazov materily)upevnn osvojench vdomost a dovednostkontrola zskan rovn vdomost a dovednostInteraktivn uebnice, testov programy

11.) Utility (pomocn programy) Slou k zjednoduen innost, kter lze jinak realizovat s vynaloenm vtho sil (napklad pouitm nkolika rznch aplikac), poppad vyaduj jist znalosti (napklad pkaz, parametr aj.).Pkladem me bt sprva operanho systmu (jeho oprvnnch uivatel a jejich prv, nastaven vlastnost apod.), nastavovn skrytch vlastnost aplikac a podobn.Jde vlastn o jednoduch a mal programy, kter nm ulehuj prci. asto maj jen jeden el.

12.) Speciln programy pro profeseMapovac programyStatistick programyCAD architektura, projektovnProgramy pro zen vroby v zvodechNavigace (letadel, osobn a nkladn dopravy)GIS Geoinforman systmyIS Informan systmy (nap. SkautIS)

B) PROGRAMOVAC JAZYKY= Prostedek pro zpis algoritm, je mohou bt provedeny na potai. Zpis algoritmu ve zvolenm programovacm jazyce se nazvprogram.= Komunikan nstroj mezi programtorem, kter v programovacm jazyce vytvo postup een danho problmu, a potaem, kter program tlumo technickmi prostedky. = Soubor pravidel pro zpis algoritmu, odborn eeno se jedn o formln jazyk.existuj v ad verz a implementac, mluvme nkdy o dialektech programovacho jazyka. Existuj tak standardy pro programovac jazyky, pro jednotliv implementace se asto uvd, ktermu standardu vyhovuje.LOGOJavaBasicVisual BasicPascalPythonC

Funkce a vyuit programovacch jazykJednoduch i sloitj programyPotaov hryWebov strnky

C) FORMT DATOVHO SOUBORUist obrzkov formty (JPG, JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, ) podporovan bnmi prohleiformty videa a hudby (AVI, WMV, MP3, MP4, ) formty dokument, kter lze upravovat a/nebo st pouze specializovanm programovm vybavenm (jako CDR, PDF)Formty z kancelskch balk (doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, )

Seznam formt datovch soubor

CDR: grafick soubor programu CorelDRAWCSS: soubor kaskdovch stylEPS: formt vhodn pro tisk dokument, kter obaluje tiskov pkazy PostScriptuFLV: Flash Video, formt videa pehrvateln pomoc aplikac Adobe FlashGIF: obrzkov formt s bezeztrtovou kompresHTML: webov strnka popsan jazykem HTMLJPEG: obrzkov formt se ztrtovou kompres vhodn pro fotografiePDF: oteven formt pro zobrazovn dokumentPNG: obrzkov formt s bezeztrtovou kompres vhodn pro grafiky na webuPHP: serverov skript v jazyce PHPSWF: soubor s aplikac Adobe FlashTIFF: obrzkov formt vhodn pro ukldn fotografi, pedevm o velkm objemu a rozlien datXML: dokument ve formtu XML

D) VAZBA TYP DOKUMENTU NA URIT PROGRAM A JEJ ZMNA Kad dokument je dle typu sv ppony vzn k pslunmu programu.Pidruen k programu je uloeno v systmovm prosted. (kliknu na AVI ->spust se Media Player apod.)Zmna asociace ppony na SW lze u Windows dvma zpsoby:V Ovldacch panelech pod Vchoz programy a dle Pidruit typ souboru nebo protokol k programu, kde se nachz seznam vech znmch ppon.Klikne na soubor pravm tlatkem myi a vbrem monosti Otevt v programu -> Zvolit vchoz program a nsledn zakrtnutm volby K oteven soubor tohoto typu vdy pout vybran program

E) STANDARTIZACE DOKUMENTCle standartizace (aneb jak vypad ideln soubor):Kvalita tak jist, mus bt kvalitn naprogramovanBezpenost sprvn, nesm nikomu ubliovatKompatibilita = sluitelnost/shodnost soubor mezi rznmi operanmi systmy (nap. Windows, iOS, Android, Linux aj.) take na nich shodn oteveme soubory jako PDF, AVI, JPG, MP3 aj.Portabilita = penositelnostZnovupouitelnost(reuse) = aby se tento typ dokument pouval spoustu let; nap. doc existuje pes 20 let a stle lze otevt soubor z prvn verze WorduF) Zkladn ppony dokumentTXT jednoduch text. dokument Poznmkov blokDOC text. soubor MS WordODT text.soubor OO WriterXLS tabu