ApeosPort 5570 / 4570 - Fujifilm

of 8/8
ApeosPort 5570 / 4570 ® Công nghệ tương lai | Vận hành vượt trội và linh hoạt
 • date post

  30-Jan-2022
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ApeosPort 5570 / 4570 - Fujifilm

ApeosPort 5570 / 4570ApeosPort 5570 / 4570®
Công ngh tng lai | Vn hành vt tri và linh hot
2
Vn hành vt tri và linh hot Thit b ApeosPort mi ca FUJIFILM Business Innovation c thit k nhm y nhanh tc phát trin ca doanh nghip, loi b các rào cn công ngh tng cng tính linh hot cho môi trng làm vic ca bn. ApeosPort 5570/4570 tích hp các tính nng mnh m cùng cht lng vt bc - T phân gii hình nh tt nht n s hu khung máy chc chn vi thit k vng chc gim thiu rung lc ngay c khi t mc vn hành ti a. i kèm vi các tiêu chun cht lng cao nht, ApeosPort 5570/4570 thc s là thit b a nng hot ng hiu qu. Vi tính nng bo trì d oán, quy trình làm vic t ng hóa cùng nhiu tùy chn hoàn thin, nhng thit b này mau chóng thích ng vi môi trng làm vic ca bn.
ApeosPort 5570 / 4570 Thit b a chc nng en trng A3
H tr thit b di ng Tng tác ám mây
Sao chp/In
154 trang/phút*2
*1: i vi 5570. 45 t/phút i vi 4570. *2: Tài liu tiêu chun (A4 LEF), 200 dpi, Lu tr vào th mc. Khi c hai cnh giy c quét mt lt bng B np và o bn gc t ng. 160 trang/phút i vi c in en trng và in màu khi tt Ch im lng. Có th thay i thit t này cho phù hp vi nhu cu s dng ca khách hàng.
Các tùy chn s tùy thuc vào nhu cu ca bn Tt c model u i kèm 2 Khay tiêu chun
Tr lng giy lên n 2090 t có khay giy ra riêng bit
Cu hình 4 khay + Khay hông Tr lng giy lên n 1090 t
Có giá Tr lng giy lên n 5105 t
Cu hình khay tandem và b np tr lng ln Kh nng dp ghim lên n 50 t*
Có B hoàn thin A2
* Kh A4
• Tc quét cao 154 trang/phút*4
• T ng quét thành kích thc gn nht i vi các vn bn có kích thc không thông dng (hóa n)
• Quy trình làm vic và các ng dng t ng hóa mt chm
D s dng Bng iu khin cm ng 10.1-inch
• Tính nng Gõ và trt • Bng iu khin UI có th iu chnh • H tr nhiu ngôn ng*1
• Thông báo âm thanh và hình nh • t tiêu chun vi vùng cm ng NFC*2
Smart WelcomEyes
• Phát hin ngi dùng ang tip cn và t ng khi ng thit b t ch ngh, chun b sn sàng cho ngi dùng ang tip cn
X lý cht liu in
• Trng lng giy 52-300 gsm • Phong bì, bu thip, kh giy dài 320x1200mm*5 • Tr lng giy ti a 5105 t*6
D s dng và thân thin vi môi trng
*1: Ting Nht, ting Anh, ting Trung Quc (Gin th và Phn th), ting Hàn Quc, ting Thái Lan, ting Vit và ting Indonesia. *2: Kt ni trng gn. *3: Tùy chn. *4: Tài liu tiêu chun (A4 LEF), 200 dpi, Lu tr vào th mc, khi c hai mt giy c quét trong mt lt bng B np và o bn gc t ng. 160 trang/phút i vi
c in en trng và in màu khi tt Ch im lng. Có th thay i thit t này cho phù hp vi nhu cu s dng ca khách hàng. *5: Vùng in c là 305 x 1194 mm. Ch c h tr bi trình iu khin PCL và trình iu khin Adobe® PostScript® 3™. *6: Giy 80 gsm.
Kh nng dp ghim lên n 50*1/65 t*2 / c l / Dp ghim lng / Gp ôi / Gp làm ba*3 / Gp kiu ch Z*3
Có B hoàn thin C3 có B óng sách và B gp CD1 Kh nng dp ghim lên n 50/65 t* / c l
Có B hoàn thin C3 Kh nng dp ghim 50 t / c l /
Dp ghim lng* / Gp ôi*
Có B hoàn thin B3 và B óng sách
* Yêu cu B óng sách. Gp np mà không cn gp giy khi thc hin dp ghim lng hoc gp ôi.
* Yêu cu B hoàn thin dp ghim C3 65 t. *1: S t có th gp b gim khi kt hp gp kiu ch Z. *2: Yêu cu B hoàn thin dp ghim C3 65 t. *3: Yêu cu B gp CD1.
• Quy trình x lý nâng cao hình nh giúp to các ng nét mt mà và làm rõ các nét ch thanh mnh mà vn d trc ây rt hay d b ct kha dng rng ca khi in.
• Thit b cho bn in có phân gii cao 1200 x 2400 dpi nh các ht mc có kích thc nh nht trong ngành.
Cht lng hình nh
Thân thin vi môi trng
• u in LED mang li cht lng hình nh cao ng thi tit kim nng lng. • Tit kim nng lng thông minh cho phép bn gim bt lng in nng tiêu th và khí thi CO2 bng cách ch phân phi nng lng cho nhng tính nng c ngi dùng yêu cu.
• Mt s ph kin nha trong máy c làm sinh khi t g ( không n c) thân thin vi môi trng.
Thit k tinh vi vi không gian u c th IC tích hp
• Thit k tit kim không gian ca dòng sn phm ApeosPort 5570/4570 có th cha mt u c th IC tích hp*3.
Khay giy kéo vào c
• Kéo khay giy vào d dàng khi óng
4
Trc quan hóa d liu s dng gim chi phí Device Log Service* trc quan hóa vic s dng thit b a chc nng và máy in trong mt vn phòng bng cách hin th các th s dng trong mt trình duyt web. ng thi, cng có th hin th d liu s dng trên bng iu khin ca mt thit b a chc nng. Dch v này không cn máy ch chuyên dng và có th va làm tng nhn thc v chi phí ca i ng nhân viên va gim nh gánh nng cho qun tr viên h thng. *: Dch v in toán ám mây do FUJIFILM Business Innovation
cung cp. Ngoài ra, cn phi ng ký s dng dch v.
Bo mt d liu 360°
Qun lý d dàng
Xác thc trong Azure Active Directory Thit b ApeosPort có th tích hp vi Microsoft Azure Active Directory, mt dch v qun lý nh danh da trên in toán ám mây. Azure Active Directory có th c s dng xác thc các thit b a chc nng và dch v in toán ám mây ca FUJIFILM Business Innovation.
Các gii pháp d dàng giúp gii quyt s c T thay mc n s c thit b không mong mun, hu ht các vn u có th c gii quyt nhanh chóng mà không cn ch k s bo trì hoc i din bán hàng.
Thông tin tr giúp có th truy cp t bng iu khin và các thit b di ng có th h tr bn gii quyt s c
Tính nng h tr t xa cng kh dng gii quyt các vn vi s tr giúp ca in thoi viên Nu bn không th gii quyt c s c, hãy liên h vi trung tâm chm sóc khách hàng ca chúng tôi nu cn. in thoi viên s truy cp t xa vào thit b a chc nng ca bn và hng dn bn bng cách dùng con tr hình ngón tay hoc chc nng bút trên bng giao din.
Trên thit b di ng ca bn
Trên bng iu khin ca thit b a chc nng, bn có th tìm kim t khóa và tìm cách khc phc s c. Bn cng có th xem thông tin tr giúp trên thit b di ng bng cách quét mã QR hin th trên bng iu khin vi thit b di ng.
Trên giao din máy
ApeosPort m bo hai trong mt: bo mt tuyt i và siêu d s dng
Các bin pháp bo mt toàn din s bo v thông tin quan trng ca bn khi b ánh cp nh truy cp trái phép, rò r thông tin và gi mo d liu.
Nht ký và bo v nht ký
Bo v liên lc và d liu
Ngn các li thit t / thao tác
Bo v phn mm MFD
Xác thc cc b Xác thc t xa*1
Xác thc th IC*1
Truy cp tính nng dành cho ngi dùng In xác thc cá nhân
Gii hn vic vn hành ca k s bo trì Khóa tài khon ngn truy cp trái phép Cnh báo mt khu mc nh
Bo v tài liu lu tr trong
MFD
ngi dùng Bo v các chc nng
qun tr
khách hàng
Hin th cnh báo khi s dng a ch IP chung Các tài liu quét s chuyn n
im ích c nh Nhp li im ích Chú thích bt buc In vn bn n*1
Chc nng nhúng và theo dõi mã k thut s*1
Xác minh ch ký ca phn mm Gii hn cp nht t xa Gii hn a ch IP Kim tra tính toàn vn
ca quá trình khi ng Chy chng trình bo v
toàn vn
Mã hóa ng truyn liên lc SSL/TLS, IPsec Mã hóa ng truyn quét bng
SMBv3, SFTP Quét mã hóa / ch ký tp Ch ký và mã hóa e-mail (S/MIME) Gii hn phiên bn TLS Mã hóa ng cong elip Ethernet ph*1
Mã hóa d liu c lu tr trên SSD S dng chip TPM*2 qun lý Khoá mt mã hoá Xóa tt c d liu trên thit b
Nht ký hình nh (Image Log)*1
In UUID Nht ký kim nh H thng nht ký kim nh
ng truyn
*1: Tùy chn. *2: Trusted Platform Module (Mô-un nn tng áng tin cy)
Xác thc ngi dùng không cn máy ch Tính nng xác thc không cn máy ch* khin nhu cu v máy ch xác thc tr nên không cn thit. Vic liên kt thông tin ngi dùng ã ng ký các thit b a chc nng vi thông tin ID ca th IC s giúp chia s thông tin ngi dùng gia tt c các thit b a chc nng c kt ni vi mt thit b ch, cho phép xác thc ngi dùng không cn máy ch trên thit b. *: Tùy chn.
H tr t xa
5
Biên dch tài liu y ht sao chép Dch v Scan Translation* cho phép bn biên dch các tài liu bng giy trong khi vn duy trì b cc bn gc ch bng cách quét nhng tài liu này. Các tài liu k thut s c gi t máy tính qua Internet cng c h tr. Ghi chú: H tr ting Nht, ting Anh, ting Trung (Gin th và Phn th), ting Hàn, ting Thái, ting
Vit, ting Indonesia và ting Malay. *: Dch v in toán ám mây do FUJIFILM Business Innovation cung cp. Ngoài ra, cn phi ng ký
s dng dch v.
D dàng thit t tùy chn u tiên hot ng nhanh hn Thit b ApeosPort mi tng t nh in thoi thông minh, có th có các ng dng tt cho các hot ng hoc thit t thng xuyên. Kh nng kéo và th các ng dng này theo tùy chn u tiên ca ngi dùng cá nhân mang n tính n gin và d dàng cc k cn thit khi vn hành.
Quy trình làm vic t ng hóa toàn din
Vic lu các thit t làm thit t sn s loi b phin phc khi phi chn các thit lp phc tp mi ln thao tác. Mi khi la chn thit lp cài t sn, bn có th tùy chnh thit t ó theo ý thích, qua ó s n gin hóa quy trình công vic ca bn.
H tr thc hin các công vic t xut vi linh hot cao
Có th thay i các thit t nh tùy chn dn trang và s lng bn sao mi ln la chn thit t sn.
Bn có th chn biu tng (ng dng) và b trí chúng theo th t mà bn mong mun trên màn hình trang ch mt cách d dàng và trc quan. Bn cng có th n các tính nng không cn thit.Di chuyn biu tng ch bng cách va
chm va kéo/th.
Tùy chnh màn hình trang ch và danh mc tính nng
Gi nht ký hình nh ca tài liu qua fax Có th t ng chuyn cùng tài liu n PC hoc email ích c ch nh trc ó khi gi fax. Bn có th qun lý, giám sát và theo dõi thông tin mà không cn np tài liu giy, giúp gim nguy c rò r thông tin.
Các tính nng và thit lp a thích ca bn có th c ng ký xut hin trên màn hình trang ch nh các ng dng mt ln chm. Ch cn chm vào ng dng mt ln chm hoàn thành công vic thng ngày ca bn.
Hoàn thành công vic thng ngày ca bn bng mt ln chm
Có th chn màu sc, thit k và tên gi mà bn mun cho mt biu tng.
Gi fax n Công ty A Vic ng ký ngi nhn giúp tránh gi fax ti nhm a ch.
Quét n d tuyn S phin phc khi phi chn nh dng tp hoc ích lu tr mi ln s c loi b.
Các thit lp cài t fax giúp gim lãng phí và tng hiu sut Bng cách cài t cu hình máy vi thit lp tính nng Fax không giy, bn có th lu các bn fax ã nhn trong các th mc sao cho ch in các bn fax cn thit sau khi ã kim tra trên bng iu khin. Các bn fax cng có th c chuyn tip vào in thoi thông minh ca bn. Vi mt b tùy chn, bn cng có th sp xp chúng theo s fax, ngày nhn, hoc ngi chu trách nhim và chuyn i hành vi ca mt thit b a chc nng. Vi mt ln chm, bn có th thay i thit lp chuyn tip các fax n qua email, theo ó cho phép bn kim tra chúng t bên ngoài vn phòng.
Fax n c in
ã chuyn tip ti máy tính
c ính kèm vào email ngi nhn có th kim tra fax trên in thoi thông minh
D quét D dùng
T ng sp xp & lu
Hiu chnh nh t ng
1 2 3 4
S dng mã QR và mã vch Tính nng Chuyn phát công vic quét s quét mã QR hoc mã vch in tiêu hoc ni dung tài liu và t ng x lý da trên các kt qu quét.
T ng hóa các quy trình quét cho ngi dùng cá nhân ScanAuto cho phép t ng ti u hóa các thit t quét tùy thuc vào hng tài liu, các mt cn quét, v.v... Khi s dng tính nng Xác thc, ích s c t ng t thành a ch ca ngi dùng ã xác thc.
• Gim thiu lng giy ra • Kim tra fax n bên ngoài vn phòng • T ng sp xp và chuyn tip • Thay i hành vi ca thit b a chc nng khi nhn fax tùy
thuc vào thi gian trong ngày
T ng hóa các quy trình quét cho các tác v công vic thông thng Vic s dng tính nng Phân phát công vic quét* s t ng hóa quy trình quét và lu tài liu vào ích nh sn theo các quy tc c ch nh cho tng tác v hoc loi tài liu, loi b nhu cu chn tên tp hoc nh dng tp theo cách th công và tin hành x lý OCR*. Bn cng có th xut các ký t t mt s v trí trên tài liu và s dng chúng làm tên th mc hoc tên tp. *: Tùy chn.
E-mail
SMB
6
Kt ni không dây*¹ Vi kh nng kt ni không dây, dòng máy ApeosPort có th c t ti bt k v trí nào bn mong mun. Thit b chp nhn các công vic in hoc quét c gi t máy tính xách tay hoc in thoi thông minh*2, cho phép thc hin công vic linh hot hn. H tr các tính nng in không dây bao gm Dch v in Print Utility, AirPrint và Mopria® Print Service. Print Utility*³ ng dng này cho phép ngi dùng bt u mt công vic in hoc quét ch bng cách gi in thoi thông minh gn khu vc tip xúc NFC, không gp nhiu phin toái khi phi chn thit b a chc nng nào s in hoc quét tài liu. *1: Tùy chn. *2: Ch kh dng khi thit b a chc nng c kt ni vi mt mng Wi-Fi. *3: Có th ti v min phí t Google PlayTM hoc AppStore.
Nhp d liu quét
Gi mt công vic in
in thoi thông minh ca bn gi tr thành mt bng iu khin S dng Portable UI for Business* cho phép bn thc hin chc nng sao chp, fax hoc quét trên thit b ApeosPort mi trc tip bng in thoi thông minh s dng h iu hành iOS hoc AndroidTM. Ngi dùng ch cn thit lp thông s công vic trên in thoi thông minh và bt u công vic bng cách t in thoi thông minh gn vùng cm ng NFC, gim áng k thi gian ch khi xp hàng trc thit b. Ghi chú: Cn phi có mng liên lc không dây c kt ni vi mt im truy cp. *: Có th ti v min phí t Google PlayTM hoc AppStore.
In tài liu mt cách bo mt và d dàng ngay t bên ngoài vn phòng Vi Cloud On-Demand Print*, bn có th ti mt tài liu lên máy ch in toán ám mây t mt máy tính hoc thit b di ng và in tài liu t mt thit b a chc nng bên ngoài vn phòng bng cách dùng ID và mt khu mà không cn có trình iu khin máy in chuyên dng. Vic này giúp loi b nhu cu mang theo tài liu bng giy, tránh làm mt d liu. *: Dch v in toán ám mây do FUJIFILM Business Innovation cung cp. Ngoài ra, cn phi ng ký s dng dch v.
Không cn xp hàng ch in Tính nng Serverless On-Demand Print (In theo nhu cu không qua máy ch)* cho phép bn thc hin lnh in ti mt máy in khác nu máy in bn d nh thao tác ang bn, nh ó bn không cn phi xp hàng ch i n lt mình. *: Tùy chn.
SharePoint OnlineDropbox®
Google Drive™
Cloud Service Hub
Tích hp in toán ám mây tp trung Cloud Service Hub* cho phép ch cn mt ln ng nhp có th truy cp cùng lúc vào các tài khon in toán ám mây ca ngi dùng. Nh ó, bn có th lu tài liu ã quét vào mt b nh ám mây trc tip t mt thit b a chc nng và tìm kim tài liu in trên nhiu dch v lu tr ám mây. Ni dung trong tài liu quét có th c ly thông qua OCR, theo ó cho phép bn thc hin tìm kim toàn vn bn. *: Dch v in toán ám mây do FUJIFILM Business Innovation cung cp. Ngoài ra, cn phi ng ký s dng dch v.
Vt qua mi gii hn v không gian làm vic
Chn thit b ít bn rn hn.
3. Chn công vic in
1. Gi công vic
ang s dng
Mc Mô t 5570 4570
Kiu Màn hình nn / Bng iu khin Dung lng b nh 4 GB (Ti a: 4 GB) Dung lng thit b lu tr*1 128 GB
phân gii quét 600 x 600 dpi phân gii in n 600 x 600 dpi (Vn bn / Vn bn-nh / nh / Bn )
Thi gian khi ng [Trình cm tích hp sn / Dch v tùy chnh]*2
Khi kích hot ch : 30 giây hoc ít hn (nhit phòng là 23 C) Khi không kích hot ch: 24 giây hoc ít hn (nhit phòng là 23 C)
Thi gian khôi phc (Thi gian khôi phc t Ch ngh)
11 giây hoc ít hn (nhit phòng là 23 C)
Kh giy bn gc Ti a A3, 11 x 17", 297 x 432 mm cho c T bn in và Sách
Kh giy
Ti a SRA3 (320 x 450 mm), 12 x 18" (305 x 457 mm), A3 [12 x 19" (305 x 483 mm), 320 x 483 mm khi s dng Khay tay]
Ti thiu A5, Bu thip (100 x 148 mm) [89 x 98 mm khi s dng Khay tay] Chiu rng mt hình*3 Mép trên 4,0 mm, Mép di 2,0 mm, Mép phi/trái 2,0 mm
Trng lng giy*4
Khay giy 52 - 300 gsm
Khay tay 52 - 300 gsm
Thi gian cho ra bn sao chp u tiên 3,6 giây (A4 LEF)
Tc sao chp liên tc*5
A4 LEF 55 t/phút 45 t/phút JIS B5 LEF 55 t/phút 45 t/phút A4 / JIS B5 40 t/phút 32 t/phút JIS B4 32 t/phút 26 t/phút A3 27 t/phút 22 t/phút
Dung lng khay giy*6
Chun Kiu máy 2 Khay: 500 t x 2 -Khay + Khay tay 90 t Kiu máy Khay Tandem: 500 t x 2 -Khay + 810 t + 1175 t + Khay tay 90 t
Tùy chn Mô-un 2 khay: 500 t x 2 -Khay Mô-un khay Tandem: 810 t + 1175 t B np tr lng ln B1: 2030 t
Ti a Kiu máy 2 Khay: 5105 t (Chun + Mô-un khay Tandem + B np tr lng ln B1) Kiu máy Khay Tandem: 5105 t (Chun + B np tr lng ln B1)
Dung lng khay giy ra*7
Phn trung tâm phía trên: 250 t (A4 LEF) Phn trung tâm phía di: 250 t (A4 LEF)
Cung cp ngun in AC220-240 V +/- 10 %, 10 A, Thông thng 50/60 Hz
Mc tiêu th in ti a 2,2 kW (AC220 V +/- 10 %) 2,4 kW (AC240 V +/- 10 %) Ch ngh: 0,5 W (AC230 V) Ch sn sàng: 89 W (AC230 V)
2,2 kW (AC220 V +/- 10 %) 2,2 kW (AC240 V +/- 10 %) Ch ngh: 0,5 W (AC230 V) Ch sn sàng: 89 W (AC230 V)
Kích thc Rng 620 x Sâu 723 x Cao 880 mm: Mô hình 2 khay tiêu chun Rng 620 x Sâu 723 x Cao 1141 mm: Khi có Giá Rng 620 x Sâu 723 x Cao 1141 mm: Khi có lp Mô-un 2 khay Rng 620 x Sâu 723 x Cao 1141 mm: Khi có lp Mô-un khay Tandem
Trng lng*8 97 kg: Mô hình 2 khay tiêu chun 114 kg: Khi có Giá 123 kg: Khi có lp Mô-un 2 khay 133 kg: Khi có lp Mô-un khay Tandem
*1: Ngi s dng s không dùng ht toàn b Dung lng thit b lu tr ca thit b. *2: Ch Trình cm tích hp sn/Dch v tùy chnh c kích hot mc nh. Khách hàng có th thay i cài t nu
mun. *3: Kh A3 hoc ln hn. *4: Chúng tôi ngh s dng loi giy ã c ngh ca chúng tôi. Có th không có bn in chính xác theo yêu cu. *5: Tc có th b gim do iu chnh cht lng hình nh. *6: Giy 80 gsm. *7: Giy 64 gsm. *8: Không bao gm Hp Mc.
Quét (Tùy chn) Mc Mô t Kiu Màu phân gii quét 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi Tc quét Phù hp vi tc quét ca B np và o bn gc t ng
Kh nng kt ni
Chun Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Tùy chn LAN không dây (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)
Ghi chú: c cài t cho kiu máy-CPS theo tiêu chun.
In Mc Mô t Kiu Tích hp Tc in*1 Tng t nh nhng thông s c bn/Chc nng sao chp
phân gii in n
Chun [Trình iu Khin PCL] Chun: 1200 x 2400 dpi Cht lng cao: 1200 x 2400 dpi phân gii cao: 1200 x 1200 dpi
Tùy chn [Trình iu Khin Adobe® PostScript® 3TM] Tc cao (Tiêu chun): 600 x 600 dpi Cht lng cao: 1200 x 2400 dpi phân gii cao: 1200 x 1200 dpi
Ngôn ng mô t trang
Chun PCL5 / PCL6 Tùy chn Adobe® PostScript® 3TM
H iu hành h tr*2
Chun
[Trình iu Khin PCL] Windows 10 (32bit / 64bit), Windows 8.1 (32bit / 64bit), Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit) [Trình iu Khin Mac OS X] macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12, OS X 10.11
Tùy chn
[Trình iu Khin Adobe® PostScript® 3TM] Windows 10 (32bit / 64bit), Windows 8.1 (32bit / 64bit), Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit) macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12, OS X 10.11
Kh nng kt ni
Chun Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0 Tùy chn LAN không dây (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac)
*1: Tc có th b gim do iu chnh cht lng hình nh. Tc in có th gim tùy thuc vào tài liu. *2: Vui lòng xem ti trang web chính thc ca chúng tôi bit HH c h tr mi nht.
B np và o bn gc t ng B1-PC
Mc Mô t 5570 4570
Kh giy bn gc / Trng lng giy
Ti a: A3, 11 x 17" Ti thiu: A5*1
38 - 128 gsm (2 mt: 50 - 128 gsm) Dung lng*2 130 t
Tc quét*3
55 t/phút 45 t/phút
Quét en trng: 80 t/phút, Màu: 80 t/phút (Quét hình 1 lt, 2 mt, en trng: 154 trang/phút*4, Màu: 154 trang/phút*4) [Tài liu tiêu chun (A4 LEF), 200 dpi, Lu tr vào th mc.]
*1: Kích c tùy chnh ti thiu là 125 x 85 mm. *2: Giy 64 gsm. *3: Tc quét thay i tùy theo bn gc. *4: 160 trang/phút cho c in trng en và màu khi Ch im lng c bt. Cài t này có th c thay i phù hp
vi nhu cu s dng ca khách hàng.
Fax (Tùy chn) Mc Mô t Kh giy bn gc Ti a: A3, 11 x 17", Tài liu giy dài (Dài nht 600 mm)
Kh giy ra Ti a: A3, 11 x 17" Ti thiu: A5
Thi gian truyn 2 giây hoc hn nhng ít hn 3 giây*1
Ch truyn ITU-T G3 ng truyn thích hp Dây thuê bao in thoi, PBX, Giao tip Fax (PSTN), Ti a 3 cng*2 (G3-3 Ports)
*1: Khi truyn i tài liu kh A4 có khong 700 ký t cht lng nh tiêu chun (8 x 3,85 dòng/mm) và ch tc cao (28,8 kbps hoc nhanh hn, JBIG). Ch cho bit thi gian truyn thông tin nh và không bao gm thi gian kim soát giao tip. Tng thi gian giao tip này s thay i tùy theo ni dung ca tài liu, loi máy nhn fax và iu kin ng dây.
*2: S ng dây FAX ti a là 3 cng. Cng dùng ch s lng kênh dành cho FAX.
ApeosPort 5570 / 4570 Chc nng và Thông s k thut
B np tr lng ln B1 (Tùy chn) Mc Mô t Kh giy A4 LEF, Letter LEF, JIS B5 LEF Trng lng giy 55 - 216 gsm Công sut np / S khay* 2030 t x 1 -Khay
Kích thc Rng 389 x Sâu 610 x Cao 380 mm Trng lng 29 kg
*: Giy 80 gsm.
Khay phong bì (Tùy chn) Mc Mô t
Kh giy DL LEF, ISO-C4, ISO-C5 LEF, ISO-C6 LEF, Commercial #10 LEF, Monarch7.3/4 LEF Kh Giy Tùy Chnh: 241 x 372 mm - 90 x 98 mm
Trng lng giy Phong bì: 75 - 90 gsm, Bu thip: 106 - 220 gsm Công sut np / S khay* 50 t x 1 -Khay
Kích thc Rng 620 x Sâu 566 x Cao 87 mm Trng lng 3 kg
*: Giy Commercial #10.
Khay hông (Tùy chn) Mc Mô t Dung lng khay giy* 100 t Kích thc Rng 324 x Sâu 567 x Cao 228 mm
*: Giy 64 gsm.
Nghiêm cm sao chép Vui lòng lu ý, pháp lut nghiêm cm các hình thc sao chép sau : Ni ngoi t, c phiu, trái phiu chính ph và các chng ch trái phiu a phng. Các loi tem bu phm, bu thip không c s dng, v.v… Các loi tem chng nhn theo quy nh ca pháp lut. Các hình thc sao chép liên quan n tác quyn (tác phm vn hc, âm nhc, hi ha, iêu khc ngh thut, bn , tác phm in nh, bn v, tác phm hình ngh thut, etc..) b nghiêm cm tr khi vic sao chép ó nhm mc ích s dng cá nhân, gia ình hoc tng ng trong phm vi gii hn.
An toàn s dng Trc khi s dng thit b, vui lòng c k Sách hng dn cn thn s dng úng cách. S dng sn phm vi ngun in và in áp c ch nh. Chc chn thit b phi c tip t tránh xy ra các s c v in.
Adobe, logo Adobe, PostScript và logo PostScript là các nhãn hiu ã c ng ký hoc nhãn hiu ca Adobe ti Hoa K và/hoc các quc gia khác. Apple, iPhone, AirPrint, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPod touch, và Mac là các nhãn hiu thng mi ca Apple Inc. c ng ký ti M và các nc khác. Tên các công ty hoc sn phm khác c cp trong tài liu này là nhãn hiu ã c ng ký hoc nhãn hiu ca tng ch s hu. Thông s k thut, hình dng và các chi tit khác ca sn phm trong tài liu này có th thay i mà không cn báo trc. Kiu máy sn có tùy thuc vào quc gia/khu vc. Vui lòng tham vn vi ngi i din bán hàng bit chi tit.
B hoàn thin A2 (Tùy chn) Mc Mô t Loi Sp xp (Có chia b*1) / Xp chng (Có chia b*1)
Kh giy Ti a: A3, 11 x 17" Ti thiu: A5, Bu thip (100 x 148 mm)
Trng lng giy*2 52 - 256 gsm
Dung lng khay giy*3
Khay hoàn thin
[Không có tính nng dp ghim] A4 LEF: 500 t, JIS B4: 250 t, A3 hoc ln hn: 200 t, Xp chng kích c hn hp*4: 250 t [Có dp ghim] 30 b, hoc A4 LEF: 500 t, JIS B4: 250 t, A3 hoc ln hn: 200 t, Xp chng kích c hn hp*4: 250 t
Dp ghim
dày A4: 50 t (90 gsm hoc ít hn), JIS B4 hoc ln hn: 30 t (90 gsm hoc ít hn) Kích c Giy
Ti a: A3, 11 x 17" Ti thiu: JIS B5 LEF
Trng lng giy 52 - 256 gsm
V trí Dp ghim n, Dp ghim kép Kích thc / Trng lng Rng 478 x Sâu 461 x Cao 238 mm, 11 kg
*1: Thit b s c thit lp mc nh ch "Không Offset". Khách hàng có th thay i tùy ý theo mc ích s dng. *2: Các tài liu có th không c in chính xác tùy thuc vào iu kin s dng. (52 - 55 gsm) *3: Giy 64 gsm. *4: Khi t giy có kh giy ln hn c xp chng phía trên nhng t có kh giy nh hn. 250 t khi các t kh
ln nh hn kh A3. 200 t khi các t kh ln là kh A3 hoc ln hn. iu tng t cng áp dng khi chn cùng lúc kiu óng không dp ghim và có dp ghim hoc khi chn cùng lúc
các v trí dp ghim khác nhau.
B hoàn thin C3 / B hoàn thin C3 có B óng sách (Tùy chn) Mc Mô t
B hoàn thin C3 B hoàn thin C3 có B óng sách
Loi
Khay giy ra Sp xp / Xp chng Khay hoàn thin Sp xp (Có chia b) / Xp chng (Có chia b) Khay giy quyn sách nh − Sp xp / Xp chng
Kh giy Khay giy ra Ti a: 12 x 19" (305 x 483 mm)
Ti thiu: Bu thip (100 x 148 mm) Khay hoàn thin
Ti a: 12 x 19" (305 x 483 mm) Ti thiu: JIS B5 LEF
Trng lng giy
Dung lng khay giy*2
Khay giy ra 500 t (A4)
Khay hoàn thin
[Không có tính nng dp ghim] A4: 3000 t JIS B4 hoc ln hn: 1500 t Xp chng kích c hn hp*3: 300 t [Có dp ghim] A4: 200 b hoc 3000 t JIS B4 hoc ln hn: 100 b hoc 1500 t Xp chng kích c hn hp*3: 70 b hoc 200 t
[Không có tính nng dp ghim] A4: 1500 t JIS B4 hoc ln hn: 1500 t Xp chng kích c hn hp*3: 300 t [Có dp ghim] A4: 200 b hoc 1500 t JIS B4 hoc ln hn: 100 b hoc 1500 t Xp chng kích c hn hp*3: 70 b hoc 200 t
Khay giy quyn sách nh − 20 b*4
Dp ghim
dày 50 t (90 gsm hoc ít hn)*5
Kích c Giy
Ti a: A3, 11 x 17" Ti thiu: JIS B5 LEF
Trng lng giy 52 - 300 gsm V trí Dp ghim n, Dp ghim kép
c l*6
S lng l c 2 l / 4 l hoc c 2 l / 3 l c (Thông s k thut ti Hoa K)
Kích c Giy
A3, 11 x 17", JIS B4, A4*7, A4 LEF, Letter*7, Letter LEF, JIS B5 LEF, 7,25 x 10,5" (184 x 267 mm) LEF, 8 x 10" (203 x 254 mm), 8 x 10" (203 x 254 mm) LEF, 16K (194 x 267 mm) LEF, Cover A4 (223 x 297 mm) LEF, 9 x 11" (229 x 279 mm) LEF, 215 x 315 mm, 8,5 x 13" (216 x 330 mm), Legal, 11 x 15" (279 x 381 mm), 8K (267 x 388 mm)
Trng lng giy 52 - 220 gsm
Hoàn thin tài liu dng sách
Dung lng − Dp ghim lng: 16 t (90 gsm hoc ít hn)*8
Gp ôi: 5 t (90 gsm hoc ít hn)*8
Kh giy − Ti a: SRA3 (320 x 450 mm), 12 x 18" (305 x 457 mm) Ti thiu: JIS B5
Trng lng giy − Dp ghim lng: 60 - 300 gsm
Gp ôi: 60 - 300 gsm
Kích thc*9 Rng 730 x Sâu 589 x Cao 1056 mm Khi có lp B gp CD1: Rng 965 x Sâu 726 x Cao 1056 mm
Rng 790 x Sâu 589 x Cao 1056 mm Khi có lp B gp CD1: Rng 1025 x Sâu 726 x Cao 1056 mm
Trng lng 49 kg Khi có lp B gp CD1: 101 kg
66 kg Khi có lp B gp CD1: 118 kg
Ghi chú: Cn có Transport Unit H3. *1: Công vic in có th thc hin không chính xác tùy theo các iu kin s dng. (52 - 55 gsm) *2: Giy 64 gsm. *3: Khi t giy có kh giy ln hn c xp chng phía trên nhng t có kh giy nh hn. *4: Khi kích c giy ra ging nhau. *5: Dp ghim ti a 65 t khi Thit b dp ghim 65 t ca B hoàn thin C3 tùy chn c lp t. Tuy nhiên, tùy theo loi
giy, có th xy ra tình trng dp ghim không chính xác chng hn nh khi cn chnh các cnh ca giy không ng u. *6: Tùy chn. *7: B c 3 l cha kh dng. *8: S lng t ti a s tùy thuc vào trng lng giy. Sách có th bm không khít tùy thuc vào kích thc hoc loi giy. *9: Không bao gm u ni bên trong thân máy.
B hoàn thin B3 (Tùy chn) Mc Mô t Loi Sp xp (Có chia b*1 *2) / Xp chng (Có chia b)*1 *2)
Kh giy*3 Ti a: A3, 11 x 17" Ti thiu: A5
Trng lng giy*4 52 - 300 gsm
Dung lng khay giy*5
[Không có tính nng dp ghim] A4: 2000 t, JIS B4 hoc ln hn: 1000 t, Xp chng kích c hn hp*6: 300 t [Có dp ghim] A4: 100 b hoc 1000 t*7, JIS B4 hoc ln hn: 75 b hoc 750 t [Hoàn thin tài liu dng sách*8] 50 b hoc 600 t [Có chc nng gp*8] 500 t
Dp ghim
dày 50 t (90 gsm hoc ít hn) Kích c Giy
Ti a: A3, 11 x 17" Ti thiu: A5 LEF
Trng lng giy 52 - 256 gsm
V trí Dp ghim n, Dp ghim kép
c l*9
S lng l c 2 l / 4 l hoc c 2 l / 3 l c (Thông s k thut ti Hoa K) Kích c Giy
A3, 11 x 17", JIS B4*10, A4*11, A4 LEF, Letter*11, Letter LEF, JIS B5*11, JIS B5 LEF*10, A5*11, A5 LEF*11
Trng lng giy 52 - 220 gsm
Hoàn thin tài liu dng sách*8
Dung lng
Dp ghim lng: 15 t Gp ôi: 5 t
Kh giy Ti a: A3, 11 x 17" Ti thiu: A4, Letter
Trng lng giy
Gp ôi: 64 - 105 gsm
Kích thc*13 Rng 592 x Sâu 653 x Cao 1041 mm Có b hoàn thin tài liu dng sách: Rng 592 x Sâu 673 x Cao 1079 mm
Trng lng 25 kg Có b hoàn thin tài liu dng sách: 35 kg
*1: Tính nng offset c t thành tt theo mc nh ca nhà máy. Có th thay i thit t này nu cn. *2: u ra có trng lng là 257 gsm tr lên hoc có chiu rng hn 210 mm c xut mà không xp chng offset. *3: Kích c giy nh hn kh A5, và ln hn kh A3, 11 x 17" có th xut ra t khay gia. *4: Các tài liu có th không c in chính xác tùy thuc vào iu kin s dng. (52 - 55 gsm, 257 gsm và hn th na) *5: Giy 64 gsm. *6: Khi t giy có kh giy ln hn c xp chng phía trên nhng t có kh giy nh hn. *7: 75 b hoc 750 t vi dp ghim kép. *8: Chc nng Hoàn thin tài liu dng sách yêu cu phi có thit b óng sách tùy chn ca B phn óng sách cho
B hoàn thin B3. To np gp cho phép bn gp d dàng. Sau khi công vic thc hin vi chc nng Hoàn thin tài liu dng sách c thc hin, công vic tip theo s không c gi n thit b cho n khi giy ã c ly ra khi khay giy ra. Và, nu giy có kích thc ln hn c xp lên trên giy có kích thc nh hn sau khi công vic thc hin vi chc nng Hoàn thin tài liu dng sách c ch nh thc hin, công vic tip theo s không c gi n thit b cho n khi giy ã c ly ra khi khay giy ra.
*9: s dng Chc nng c cn có B hoàn thin B3 c 2 l/ 4 l hoc B hoàn thin B3 có c 2 l/ 3 l (Thông s k thut ti Hoa K).
*10: B c 4 l cha kh dng. *11: B c 3 l, 4 l cha kh dng. *12: Có th dp bìa lên ti 220 gsm (giy dày 2). *13: Không bao gm u ni bên trong thân máy.
B gp CD1 (Tùy chn) Mc Mô t Gp kiu ch Z mt phn
Kh giy A3, 11 x 17", JIS B4 Trng lng giy 60 - 90 gsm
Gp làm ba
Kh giy A4, Letter Trng lng giy 60 - 90 gsm Dung lng khay giy*1 40 t
Cung cp ngun in AC220-240 V +/- 10 %, 0,6 A, Thông thng 50/60 Hz*2
Mc tiêu th in ti a 144 W (AC220-240 V +/- 10 %) Kích thc Rng 232 x Sâu 726 x Cao 991 mm Trng lng 53 kg
Ghi chú: B hoàn thin C3 / B hoàn thin C3 có B óng sách là b phn tùy chn. *1: Giy 64 gsm. *2: Yêu cu ngun in riêng bit cho thit b chính.
Ghi chú 1) phù hp vi thông s k thut trng lng giy, chúng tôi khuyn cáo s dng giy c chúng tôi
khuyn cáo. Tài liu có th không c in mt cách chính xác tùy thuc vào iu kin s dng. 2) Vic sa cha nhng b phn h hng s còn c thc hin ít nht 7 nm sau khi sn phm
không còn c sn xut.
Quyn gii thiu này bao gm (các) sn phm ca Fuji Xerox c Xerox Corporation cp phép. Nhà phân phi ca (các) sn phm này là FUJIFILM Business Innovation Corp. Xerox, Xerox và Thit K cng nh Fuji Xerox và Thit K là nhng nhãn hiu hoc nhãn hiu ã c ng ký ca Xerox Corporation ti Nht Bn và/hoc các quc gia khác.
FUJIFILM và logo FUJIFILM là các nhãn hiu ã ng ký hoc nhãn hiu ca FUJIFILM Corporation. ApeosPort và Cloud On-Demand Print, Cloud Service Hub, Device Log Service, DocuWorks, Scan Translation Service, Smart WelcomEyes là các nhãn hiu ã ng ký hoc nhãn hiu ca FUJIFILM Business Innovation Corp.
For more information or detailed product specifications, please call or visit us at
Tr s chính Tng 12, Tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh Tôn, Qun 1, TP HCM in thoi: (84-28) 38 290 038 Fax: (84-28) 38 290 032
fujifilm.com/fbvn
Chi nhánh Hà Ni Tng 14, Tòa nhà VCCI 9 ào Duy Anh, Q. ng a, Hà Ni in thoi: (84-24) 38 241 063 Fax: (84-24) 38 241 113
Chi nhánh Hi Phòng P.515, Tng 5, toà nhà TD Business Center, ng Lê Hng Phong, P. ông Khê, Q.Ngô Quyn, Hi Phòng in thoi: (84-225) 3859 236 Fax: (84-225) 3859 239
Chi nhánh à Nng Tng 3, Tòa nhà Danabook Tower, 76-78 Bch ng, Qun Hi Châu, à Nng in thoi: (84-236) 3892 896 Fax: (84-236) 3892 895
Công ty TNHH FUJIFILM Business Innovation Vit Nam