“Geef” Develhof de · PDF file De begroting 2014 is gebaseerd op een iets hogere...

Click here to load reader

 • date post

  19-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of “Geef” Develhof de · PDF file De begroting 2014 is gebaseerd op een iets hogere...

 • Opnieuw vraagt uw plaatselijke kerk om bij te

  dragen aan de actie Kerkbalans. Want ieder jaar

  weer is veel geld nodig voor de instandhouding van

  de eredienst.

  Met uw bijdrage aan Kerkbalans “voorziet u

  Develhof van reisgeld voor de uitvoering van ons

  visioen voor de komende jaren”: het woord van Jezus

  Christus uit te dragen in de wereld, door te kunnen

  gaan met godsdienstonderricht, diaconie, bidden,

  vieren ...

  Develhof als centrum van gemeenschapszin,

  solidariteit en cohesie waar mensen worden

  uitgedaagd om niet alleen maar bezig te zijn met

  dagelijkse beslommeringen, streven naar succes of

  juist verwerken van tegenslag en verdriet.

  Juist in deze tijd van economische onzekerheid kan

  de kerk van extra waarde zijn. Wij beseffen dat

  veel gemeenteleden in inkomen achteruit gaan,

  maar durven het toch aan u weer te vragen om

  zo mogelijk een extra fi nanciële inspanning. Ieder

  jaar weer zijn we onder de indruk hoe genereus de

  mensen zijn.

  Wat kunt u, ook fi nancieel, voor de kerk betekenen?

  Kerkbalans 2014

  “De kerk is een waarde die niet in geld is uit te drukken maar die niet zonder geld kan bestaan”

  Gerefomeerde Kerk Zwijndrecht - Groote Lindt Laan van Nederhoven 21 - 3334 BN Zwijndrecht - Telefoon 078 - 629 95 00

  “Geef” Develhof

  de toekomst

  Crisis voorbij

  ?

 • Een grote groep mensen voelt zich op dit moment

  verbonden met de Develhof. Het beleid voor de

  komende jaren richt zich op het vasthouden en

  versterken van deze binding. Tegelijkertijd ervaren

  wij de opdracht en de noodzaak om heel bewust

  na te denken over het leggen van contacten met

  anderen dan de vaste bezoekers van onze diensten

  en activiteiten. Met het oog op de toekomst van

  de gemeente is het wenselijk dat we ons bezinnen

  op het leggen van contacten met jongeren, jonge

  gezinnen en buurtbewoners.

  De kerkdienst wordt door veel gemeenteleden

  gezien als de kern van gemeente-zijn en als

  inspiratiebron voor de rest van de week. Bijbel,

  ontmoeting, actualiteit, muziek, spiritualiteit en

  kwaliteit blijven belangrijke trefwoorden voor onze

  kerkdiensten. Wij hechten aan een eredienst die

  inspireert en aanzet tot nadenken.

  Bij de opzet en uitvoering van de diensten willen

  we in toenemende mate gemeenteleden betrekken.

  Ook willen we samen op zoek naar vormen voor -en

  inhoud van- kerkdiensten waardoor we ook groepen

  die nu minder aanwezig zijn in onze diensten

  kunnen bereiken: jeugddiensten, gezinsdiensten,

  schooldiensten.

  De mogelijkheid tot het elkaar ontmoeten is voor

  ons voorwaardelijk om echt gemeenschap te kunnen

  zijn. Daardoor leren we elkaar kennen en kunnen

  we weten wat ons drijft en bezighoudt. Op die

  manier is ontmoeting ook voorwaardenscheppend

  voor pastoraat en diaconaat. Ieder lid van de

  gemeente heeft een opdracht in het omzien naar

  elkaar. Pastoraat krijgt zeker ook vorm via onderling

  pastoraat. Predikant en kerkenraad hebben

  daarbij een stimulerende en coördinerende taak

  en zijn beschikbaar voor personen en vragen die

  Ons visioen voor de komende jaren

  In het voorjaar 2013 hebben gemeente en kerkenraad van de Develhof zich via een aantal

  gemeenteavonden bezonnen op het gemeenteprofi el. Hierbij is nagedacht over de gewenste

  toekomst van de gemeente aan de hand van de gemeenteaspecten leren, vieren, dienen,

  ontmoeten en getuigen.

  Uitgesproken is dat de gemeente van de Develhof zich in de komende jaren primair wil blijven

  richten op het vieren en ontmoeten binnen de gemeente, omdat veel van de op dit moment

  betrokken gemeenteleden aangeven, dat juist die elementen waardevol en onderscheidend zijn.

  Door elkaar te ontmoeten rond de geopende bijbel kunnen we God ontmoeten.

 • aanvullende aandacht vergen. We denken daarbij

  met name aan rouw-, trouw- en crisispastoraat.

  Wij geloven dat de boodschap van Jezus Christus

  zeggingskracht heeft voor alle generaties.

  Tegelijkertijd zien we dat de geloofsbeleving van

  de generaties erg verschillend is. Het gesprek tussen

  de generaties is van groot belang om van elkaar te

  kunnen leren en samen gemeenschap te kunnen zijn.

  In dit kader streven we naar een gevarieerd aanbod

  van Vorming en Toerusting.

  De leeftijdsgroep 15 – 40 jaar is nadrukkelijk onder-

  vertegenwoordigd in onze gemeente. In de komende

  jaren willen we, met behulp van de nieuwe predikant,

  investeren in het leggen van (her)nieuw(d)e contacten

  met jongeren en jonge ouders.

  De gemeente van de Develhof is trots op haar

  kerkgebouw. Primair is het gebouw de plaats waar

  de gemeente op zondag samenkomt om haar Heer

  te ontmoeten. Daarnaast vormt het gebouw de

  centrale plaats voor veel gemeenteactiviteiten: van

  tuingroep tot Open Burcht, van groothuisbezoek

  tot koffi e-ochtend en van leesgroep tot concert.

  Het karakter van de Develhof wil laagdrempelig,

  uitnodigend en communicatief zijn

  In de komende periode willen we deze functie verder

  uitbouwen en nadenken over op welke wijze de

  Develhof ook een functie kan hebben voor de buurt.

  De Develhof: een thuis voor gemeentelid en

  buurtbewoner?

  De Develhof wil een lerende gemeente zijn. Als

  mensen kunnen wij leren van de uitleg van Gods

  woord en van de ontmoeting met elkaar. Leren zien

  we in onze gemeente vooral als onderdeel van vieren

  en ontmoeten. Om te kunnen leren van elkaar zijn

  openheid en respect essentieel. Wij willen daarop

  naar elkaar en naar buiten aanspreekbaar zijn.

  Apart aandachtspunt is hoe wij jongeren kunnen

  leren over onze geloofswaarden en onze traditie.

  We zijn ons bewust dat dit alleen maar kan in een

  dialoog met en op een voor jongeren aantrekkelijke

  wijze. In dat kader zoeken we ook de samenwerking

  met het onderwijs.

  Op het gebied van de geloofsopvoeding hebben we

  nog belangrijke stappen te zetten. Wij verwachten

  dat de predikant ons op dat terrein kan inspireren en

  voorgaan.

  Het dienen krijgt vanuit de Develhof vooral vorm

  in de zorg voor elkaar als gemeente. De waarde

  die wordt toegekend aan de gemeenschap is groot

  en daarom houden we elkaar ook op een positieve

  manier in het oog: gesprek, hand- en spandiensten,

  aandacht.

  Het echte diaconaat wordt uitgevoerd door de

  diaconie. Uitdaging voor de komende jaren is om

  de gemeente bewust te maken van haar diaconale

  roeping buiten de eigen gemeenschap.

  “Develhof - vieren en ontmoeten”

 • Develhof in euro’s

  De begroting 2014 is gebaseerd op een iets hogere

  opbrengst uit de actie Kerkbalans 2014 ten opzichte

  van 2013. We zijn uitgegaan van € 111.000 en

  ondanks deze stijging komt het begrote tekort uit

  op € 12.050. Inkomsten en uitgaven zijn hier-boven

  schematisch en in vereenvoudigde vorm weer-

  gegeven. U kunt de volledige begroting op aanvraag

  per e-mail ontvangen: [email protected]

  Het College van Kerkrentmeesters

  en de Kerkenraad kiezen voor duidelijkheid. In

  bijgaande grafiek kunt u zien hoe de ontvangen

  bijdragen in 2013 zijn verdeeld. Gebruikt u deze

  gegevens om uw eigen bijdrage op waarde te

  schatten en hopelijk gestimuleerd te worden om

  deze te verhogen.

  Wat kunt u van Develhof verwachten?

  Naast de wekelijkse zondagsdiensten, met regelmatig

  muzikale medewerking van diverse solisten en/of

  koren, kunt u in de Develhof terecht voor o.a.

  bijeen-komsten, ouderensoos, zondagavondmaaltijd,

  studieochtenden, diverse activiteiten voor de jeugd,

  kerstherberg, groot huisbezoek, Open Burcht, de

  Strijktafel enz.

  “Geef” Develhof de toekomst

  Zoals aangegeven op de voorzijde van deze folder

  worden wij allen geconfronteerd met dalende

  financiële resultaten. Desondanks willen wij u

  vragen uw kerk niet te vergeten, maar juist uw kerk

  Develhof toekomst te “geven”.

  Mogelijk zijn er redenen waarom u er het afgelopen

  jaar niet toe bent gekomen een bijdrage te geven.

  Wij willen u vragen hier nog eens over na te denken

  en uw standpunt nader te bezien.

  Want dragen we niet gezamenlijk in solidariteit de

  Kerk? Ook onze gemeente heeft financiële

  verplichtingen, per aangesloten gemeentelid, aan de

  PKN.

  Als de financiële middelen u ontbreken, dan is deze

  oproep niet voor u bestemd. We hopen dat u in

  dat geval een signaal wilt afgeven zodat Develhof

  u, indien noodzakelijk, een helpende hand kan

  toesteken.

  Kiezen voor incasso-machtiging

  Hoewel al velen van u gebruik maken van incasso-

  machtiging, zouden wij het zeer op prijs stellen als

  zoveel mogelijk gemeenteleden zouden kiezen voor

  een (gespreide) betaling via een incasso-machtiging.

  U hebt er geen omkijken meer naar, wij als

  Kerkrentmeesters weten wat