Anja Komatar

download Anja Komatar

of 18

 • date post

  08-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  289
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Anja Komatar

PowerPointova predstavitev

Uspeh lei v povezovanju delenikov

Goodyear Dunlop Sava Tires je eden vodilnih proizvajalcev pnevmatik v jugovzhodni Evropi in ena od 52 tovarn najvejega proizvajalca pnevmatik na svetu korporacije Goodyear.

Tovarna v Kranju spada med najbolj kompleksne Goodyearove tovarne v Evropi, ki letno proizvede okoli 7 milijonov pnevmatik, izdelujemo in trimo pa pnevmatik blagovnih znamk Goodyear, Dunlop, Sava, Fulda in Debica.Veino pnevmatik izvaamo v evropske trge.

Danes je v drubi zaposlenih priblino 1400 sodelavcev.

Od leta 2006 je druba del organizacije Goodyear Dunlop Srednja in jugovzhodna Evropa, ki zdruuje kar 15 drav JV Evrope. V kranju je sede te organizacije.

Veliko truda in sredstev vlagamo tudi v skrb za okolje, ki je pomemben del poslovne strategijo podjetja, naa prizadevanja za varovanje okolja pa se kaejo v konkretnih rezultatih na podroju ravnanja z odpadki, topili, vodo, energijo, hrupom in zrakom.2

Kampanja Pozor(!)ni za okoljeKampanja, zasnovana v letu 2010 na pobudo drube Goodyear Dunlop Sava Tires

Osrednja aktivnostv sodelovanju s strokovnimi organizacijami mlade prek tekmovanj osveati o odgovornem ravnanju z okoljem

Dolgoroni cilji kampanjeopozarjati na nepravilnosti pri vsakdanjem odnosu do okoljaposameznike pouiti o pravilnem ravnanju z odpadki in spodbuditi k razmisleku, kako lahko sami dodatno doprinesejo k trajnostnemu razvoju okolja3

Pozor(!)ni za okolje: razlogi za kampanjo Poveati prepoznavnost in ugled podjetja kot drubeno odgovornega lana lokalne skupnosti

Izhodia: pobuda zaposlenih: prenos dobre prakse v lokalno okolje zgledne prakse podjetja na podroju varovanja okolja prilonost uvajanje sistema loenega zbiranja odpadkov v lokalni skupnosti

ZGLEDNE PRAKSE PODJETJA:Eden glavnih okoljskih ciljev podjetja je zmanjevanje koliine odpadkov ter njihovo loeno zbiranje. V zadnjih letih posveamo veliko pozornosti loenemu zbiranju odpadkov za predelavo, zato so v podjetju povsod nameeni koi za loeno zbiranje papirja, plastenk in folije.

Goodyear Dunlop Sava Tires od leta 2007 odpadkov ne odlaga na deponiji. Vse odpadke zbere loeno ter jih odda v predelavo ali seig kot energent. Z nartnim loevanjem je druba uspela koliino odpadkov zmanjati za 92%.4

Ciljne skupine deleniki v kampanji

SREDNJEOLCIAktivnosti v kampanji Pozor(!)ni za okolje so bile zasnovane tako, da so na odgovorno ravnanje z okoljem opozarjale srednjeolce, saj gre za starostno skupino, ki je v tovrstnih kampanjah osveanja pogosto prezrta. Sodelovanje lokalnih organizacij je bilo kljuno za doseganje cilja GDST krepitev sodelovanja z lokalno skupnostjo ter pozicioniranje podjetja kot pomembnega partnerja lokalni skupnosti ter drubeno odgovornega podjetja.Zaposleni so bili pomembna ciljna javnost, saj veina izmed njih prihaja z Gorenjske, kjer se je kampanja izvajala v prvem letu. Zato je bilo kljunega pomena, da so bili zaposleni dobro seznanjeni projektom. V komuniciranju z interno javnostjo je bilo izpostavljeno predvsem dejstvo, da kampanja pomeni nadgradjo aktivnosti na podroju varovanja okolja, ki jih GDST vsakodnevno izvaja.Odnosi z lokalnimi in nacionalnimi mediji so bili kljuni za doseganje pozitivne medijske publicitete, informiranja ire javnosti o kampanji ter utrjevanje ugleda drube.

Dijaki in njihova vloga v kampanji Glavna ciljna skupinaAktivnosti prilagajamo dijakom

Kako smo dijake spodbudili k sodelovanju?Uvedba koncepta EKOfrendov v drugem letu kampanje dijake e bolj vpletemo, jim podelimo odgovornost Mnogo aktivnosti EKOfrendov

Aktivnosti v kampanji so v veliki meri izvajane ravno s strani EKOfrendov; tako so njihove naloge:Osveanje soolcevSodelovanje pri ocenjevanju pravilnosti loevanja odpadkov s t.i. EKOmisijo Urejanje EKOkotikov Izdelava in izvajanje EKOnarta Snovanje aktivnosti EKOdneva Aktivno sodelovanje na uradnih dogodkih Odloanje o nagradi

6

Razvoj kampanje: v tirih letih od 12 do 44 partnerjev

8

Razvoj kampanje: v tirih letih od 12 do 44 partnerjev2010/2011: Institucije iz Kranja in kofje Loke 12 partnerjev Priblino 5.000 dijakov

Aktivnost v kampanji: Tekmovanje v loenem zbiranju odpadkov Ekskurzije in predavanja Anketa o odnosu dijakov do okolja Okrogla miza: okolje in mi: dva bregova ali en sam?

9

Razvoj kampanje: v tirih letih od 12 do 44 partnerjev2011/2012: Institucije iz Kranja, kofje Loke, Jesenic in Radovljice 22 partnerjev Priblino 7.000 dijakov

Aktivnost v kampanji: Tekmovanje v loenem zbiranju odpadkov Ekskurzije in predavanja EKOfrendi Nateaj izdelave recikliranih boinih okraskov Anketa o odnosu dijakov do okolja

Razvoj kampanje: v tirih letih od 12 do 44 partnerjev2012/2013: Partnerstvu se pridrui Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter srednje ole iz ostalih regij 36 partnerjev Priblino 10.000 dijakov

Aktivnost v kampanji: Tekmovanje v loenem zbiranju odpadkov na Gorenjskem Tekmovanje v izvajanju narta zmanjevanja koliine odpadkov na olah Tekmovanje v urejanju EKOkotikov Ekskurzije in predavanja Anketa o odnosu dijakov do okolja

Nekaj dosedanjih utrinkov kampanjeFOTKE

Nekaj utrinkov dosedanjih aktivnostiZaetni dogodek, zakljuni dogodek in podelitev priznanj zmagovalcem tekmovanjNastop dijakov na dogodkuPredavanjaEkskurzijeTekmovanje v urejanju EKOkotikovObisk EKOmisije, ki po olah na gorenjskem pregleduje pravilnost loevanja odpadkov,Nagrada za zmagovalce: stand up nastopi, obisk adrenaslinskega parkaRazlina gradiva, prek katerih osveamo dijake

12

Aktivnosti tekoega olskega leta 2013/14 partnerstvu se pridruijo dodatne srednje ole in organizacije s podroja ravnanja z odpadki iz ostalih regij 44 partnerjev Priblino 12.000 dijakovAktivnost v kampanji: Tekmovanje v loenem zbiranju odpadkov na Gorenjskem Tekmovanje v izvajanju EKOnarta Tekmovanje v izvedbi EKOdneva

Tekmovanja se zakljuijo v aprilu, v vsaki kategoriji po en zmagovalec.Nagrado si zmagovalec izbere sam.

Ostale aktivnosti: Ekskurzije in predavanja Anketa o odnosu dijakov do okolja

V letonjem letu so aktivnosti v kampanji nekoliko drugane in poleg loevanja odpadkov poudarjajo tudi ostale vidike varovanja okolja, predvsem varevanje z vodo in energijo ter zmanjevanje vpliva posameznika na okolje.

V tekmovanju v izvajanju EKOnarta dijaki Ekofrendi ob podpori svojega mentorja sestavijo nart, kako in za koliko bodo zmanjali koliino odpadkov, porabo enenrgije, vode in podobno in nato skozi olsko leto te narte izvajajo. Nart oddajo ob zaetku tekmovanja, ob koncu tekmovanja pa oddajo poroilo z rezultati.

ole bodo v letonjem letu organizirale tudi EKOdan, dan, ki bo na oli posveen osveanju dijakov in tudi ire okolice o pomembnosti varovanja okolja.

13

Partnerstvo kampanje kljuni element uspeha

Partnerstvo kampanje kljuni element uspehaPartnerstvo kot osrednji del kampanje:- enakovredno vkljueni v snovanje, izvajanje in vrednotenje aktivnosti

Kljune toke povezovanja partnerjev:Delavnice (zaetna, medletna, zakljuna)EKOmisije (na Gorenjskem) Uradni dogodki (podpis pisma o nameri, podelitev priznanj)Izvajanja predavanj za dijake s strani partnerskih organizacijSnovanje anketnega vpraalnika o odnosu dijakov do okoljaKomunikacija prek e-pote (partnerji, mentorji, EKOfrendi)

Kaj smo dosegli?Prepoznavnost projekta med ciljnimi skupinamiUtrditev ugleda podjetja kot drubeno odgovornega lana lokalne skupnosti

To potrjujejo:Priljubljenost kampanje: samoiniciativnost sodelujoih in vsakoletna iritev partnerstvaKampanja kot zgled in primer dobre prakse znotraj podjetja in med partnerji: prijava s strani ol na nateaje 240 medijskih objav od zaetka kampanjeVe kot 70 medijskih objav v letu 2013 na temo kampanje Pozor(!)ni za okoljeVe kot 2.000 oboevalcev Facebook strani Pozor(!)ni za okoljeRezultati ankete, vsak leto izvedene med dijaki, potrjujejo, da se okoljska ozaveenost slednjih poveujeIzboljanje sistema loevanja odpadkov na sodelujoih olah Nagrade Prizma, EMErald in Gold Quill.

Kaj smo se nauil?Trdno partnerstvo ter zavzetost partnerjev je klju do uspeha:Skupno snovanje, izvajanje in vrednotenje aktivnostiStrokovno znanje partnerjev Nenehna komunikacija in izmenjava izkuenj med partnerji

Povezovanje z razlinimi deleniki prek aktivnosti v kampanji krepi tudi poslovna partnerstva

Angairanje dijakov: EKOfrendovvzbuditi zavedanje med dijaki, da je odgovornost do okolja njihova skrb: aktivnosti izvajajo dijaki, pri emer spodbujamo njihove lastne zamisli

Hvala za pozornost!Anja Komatar(anja_komatar@goodyear.com)

Ve o kampanji:www.pozornizaokolje.si