Ang Buod ng Buhay ni Jesucristo sa Mundo...Ang Buod ng Buhay ni Jesucristo sa Mundo GALILA JUDA PRA...

of 1 /1
Ang Buod ng Buhay ni Jesucristo sa Mundo GALILEA JUDEA PEREA Capernaum Nazaret Jerusalem Bet-lehem Pinagaling ang lalaki sa Tangke ng Betesda Dumalo sa Paskua sa Jerusalem Tinukso ng diyablo Binyag Tumawag ng mga disipulo Nagturo sa babae sa tabi ng balon Inorden ang Labindalawang Apostol Sermon sa Bundok Binuhay ang anak na babae ni Jairo Pinayapa ang dagat Pinagaling ang alila ng senturion Tinanggihan sa Nazaret Sermon tungkol sa Tinapay ng Kabuhayan Pinagaling ang babaing inaagasan Ipinangako kay Pedro ang mga susi ng kaharian Bundok ng Pagbabagong-anyo Tinawag at isinugo ang Pitumpu Tinanggihan ng mga Samaritano Pinagaling ang sampung ketongin Binisita sina Maria at Marta Itinuro ang talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano Itinuro ang talinghaga ng mga nawawala o naliligaw ng landas Nakilala si Zaqueo Matagumpay na pagpasok at huling linggo Inanyayahan ang mayamang batang pinuno Unang paglilinis ng templo Lumakad sa ibabaw ng tubig Pinakain ang mahigit 5,000 Pinakain ang mahigit 4,000 Binuhay si Lazaro Ginawang alak ang tubig Nagturo at nagpagaling sa buong Galilea Nagturo ng mga talinghaga tungkol sa kaharian Tumangging hatulan ang babaeng nangalunya © 2016 ng Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan. SAMARIA Samaria Unang Taon ng Ministeryo Pangalawang Taon ng Ministeryo Pangatlong Taon ng Ministeryo

Embed Size (px)

Transcript of Ang Buod ng Buhay ni Jesucristo sa Mundo...Ang Buod ng Buhay ni Jesucristo sa Mundo GALILA JUDA PRA...

 • Ang Buod ng Buhay ni Jesucristo sa Mundo

  GALILEA

  JUDEAPEREA

  Capernaum •

  • Nazaret

  • Jerusalem• Bet-lehem

  Pinagaling ang lalaki sa Tangke ng Betesda

  Dumalo sa Paskua sa Jerusalem

  Tinukso ng diyablo

  Binyag

  Tumawag ng mga disipulo

  Nagturo sa babae sa tabi ng balon

  Inorden ang Labindalawang Apostol

  Sermon sa Bundok

  Binuhay ang anak na babae ni Jairo

  Pinayapa ang dagat

  Pinagaling ang alila ng senturion

  Tinanggihan sa Nazaret

  Sermon tungkol sa Tinapay ng

  Kabuhayan

  Pinagaling ang babaing inaagasan

  Ipinangako kay Pedro ang mga susi ng kaharian

  Bundok ng Pagbabagong-anyo

  Tinawag at isinugo ang Pitumpu

  Tinanggihan ng mga Samaritano

  Pinagaling ang sampung ketongin

  Binisita sina Maria at Marta

  Itinuro ang talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano

  Itinuro ang talinghaga ng

  mga nawawala o naliligaw ng landas

  Nakilala si Zaqueo

  Matagumpay na pagpasok at

  huling linggo

  Inanyayahan ang mayamang batang pinuno

  Unang paglilinis ng templo

  Lumakad sa ibabaw ng tubig

  Pinakain ang mahigit 5,000

  Pinakain ang mahigit 4,000

  Binuhay si Lazaro

  Ginawang alak ang tubig

  Nagturo at nagpagaling sa buong Galilea

  Nagturo ng mga talinghaga tungkol sa kaharian

  Tumangging hatulan ang babaeng nangalunya

  © 2016 ng Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

  SAMARIA

  • Samaria

  Unang Taon ng Ministeryo Pangalawang Taon ng Ministeryo Pangatlong Taon ng Ministeryo