ANG BUHAY NA MAY LAYUNIN

of 37 /37
Ang Buhay na May Layunin ALS Values Bridging Tools

Embed Size (px)

Transcript of ANG BUHAY NA MAY LAYUNIN

Ang Buhay na May Layunin

Ang Buhay na MayLayuninALS Values Bridging Tools (LALAF)

1

1

IKALAWANG SESYON:BUHAY NA PINAKAMAHALAGA AT MAY KALIGAYAHANYou were planned for Gods pleasure.

LIFE TO THE MAX

Sapagka't ang Panginoon ay nalulugod sa kaniyang bayan.

AWIT 149:4a

I. BUHAY NA INAYOS NG DIYOSPaano Niya inaayos?

1. Mula sa pagbubuntis hanggang sa iyong pagsilang.

Paano Niya inaayos?

EPHESIANS 1:5God had already decided that through Jesus Christ he would make us his children---this was his pleasure and purpose.

Psalms 139:13-15 13 For you created my inmost being; you knit me together in my mothers womb. 14 I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well. 15 My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depths of the earth,

[13] Sapagka't iyong inanyo ang aking mga lamang loob: iyo akong tinakpan sa bahay-bata ng aking ina. [14] Ako'y magpapasalamat sa iyo; sapagka't nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas: kagilagilalas ang iyong mga gawa; at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. [15] Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo, nang ako'y gawin sa lihim, at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa.

AWIT 139:13-15

Paano Niya inaayos?2. Binigyan ka ng Diyos na masiyahan sa iyong buhay.

ANO ANG BAGAY NA NAKAPAGPAPANGITI SA DIYOS?

Paano Niya inaayos?3. Anumang bagay na nagbibigay kasiyahan sa Diyos ay pagsamba mo sa Kanya.

1 CORINTHIANS 10:31Whatever you do, whether you eat or drink, do it all for God's glory.

NAKAPAGPAPANGITI SA DIYOS1. Kapag minahal mo Siya ng higit pa sa anuman.HOSEA 6:6I do not want your sacrifices, I want your love; I do not want your offerings, I want you to know me.

NAKAPAGPAPANGITI SA DIYOS2. Kapag pinagtiwalaan mo Siya ng lubos.

But he takes pleasure in those who honor him, in those who trust in his constant love.

PSALM 147:11

NAKAPAGPAPANGITI SA DIYOS3. Kapag sumunod ka sa Kanya ng buong puso.

Noah did everything that God commanded.

GENESIS 6:22

NAKAPAGPAPANGITI SA DIYOS4. Kapag marunong kang magpasalamat.

NAKAPAGPAPANGITI SA DIYOS5. Kapag ginagamit mo ang iyong kakayahan ng tama.

PAANO KA MABUBUHAY NA NAKALULUGOD SA DIYOS?

BUHAY NA NAKALULUGOD SA DIYOSIsuko mo ang sarili mo sa Diyos.

BUHAY NA NAKALULUGOD SA DIYOSDapat mong matutuhan ang prinsipyo ng pagbubukod.

PAGHIWALAYPAGLAYOPAGBABALOT

PAG-IINGATPANGANGALAGAPAGPAPANATILI

BUHAY NA NAKALULUGOD SA DIYOSDapat mong matutunan ang prinsipyo ng pagbabago.

APAT NA DAHILAN NG BUHAY NA KALUGOD-LUGOD SA DIYOS

APAT NA DAHILAN1. Kung ang buhay mo ay tama o wasto.

Ang buhay ay dapat naka-batay sa Diyos hindi sa opinyon lamang.

APAT NA DAHILAN2. Kung ang buhay mo ay kapani-paniwala.

Ang Diyos ay nakatingin sa nilalaman ng iyong puso.

Sapagka't hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao: sapagka't ang tao ay tumitingin sa mukha, nguni't ang Panginoon ay tumitingin sa puso.

1 SAMUEL 16:7

APAT NA DAHILAN3. Kung ang buhay mo ay maingat at maalalahanin.

APAT NA DAHILAN4. Kung ang buhay mo ay kapaki-pakinabang.

MASAYA ANG DIYOS NA NAAALALA MO SIYA

NAAALALA MO BA SIYA?Sabihin mo sa Diyos ang tunay mong nararamdaman.

NAAALALA MO BA SIYA?MAG-focus kung sino ang Diyos sa iyo.

Turn to your group:Mula sa salitang F-O-C-U-S, isulat ang inyong pagkakilala sa Diyos.

NAAALALA MO BA SIYA?Magtiwala sa mga pangako ng Diyos

NAAALALA MO BA SIYA?Alalahanin ang mga ginawa ng Diyos sa iyo.

Gumawa ng 5 PANGUNGUSAP BATAY SA TANONG: ANO ANG GINAWA NG DIYOS SA:Iyong SariliIyong PlanoIyong PamilyaIyong KaibiganIyong Bansa

1.You have just heard that the life lived for Gods pleasure is the good life. Why is that such a radical statement in light of our culture?

2.The Bible says God created you so He could love you, enjoy you, and adopt you into His family. Stop and ponder that statement for a moment. How does that make you feel and is it consistent with your view of God?

3. According to Matthew 22:37, what is Gods greatest priority for your life?

Mat 22:37 At sinabi sa kaniya, Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo.

2.When you hear the word worship, what is the first thing that comes to mind? Have someone read aloud Romans 12:1. How does this verse define worship?How does this compare to what you see in your own life?