Anexa 3 Plan Investitii2762013mo

of 19 /19
CONŢINUT PLAN INVESTIŢII  Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă SECŢIUNI: 1. DATE GENERALE – CERERE TIP (SE VA PRINTA SECŢIUNEA DUPĂ COMPLETARE) 2. VIZIUNE, STRATEGIE 3. ISTORIC, MANAGEMENT , RESURSE UMANE, ACTIVIT A TE CURENTĂ 4. PREZENTAREA PROIECTULUI 5. ANALIZA PIEŢEI 6. ANALIZA OPERAŢIONALĂ DUPĂ IMPLEMENTAREA PROIECTULUI !. "UST I# ICARE A NECESITĂŢ II #INAN ŢĂ RII NE RAM$URSA$ILE %I A OPORTUNITĂŢII AC&IZIŢIEI '. SUSTENA$ILITATEA PROIECTULUI 29

Transcript of Anexa 3 Plan Investitii2762013mo

8/13/2019 Anexa 3 Plan Investitii2762013mo

http://slidepdf.com/reader/full/anexa-3-plan-investitii2762013mo 1/19

CONŢINUT

PLAN INVESTIŢII 

Programul de dezvoltare şi modernizare aactivităţilor de comercializare a produselor şi

serviciilor de piaţă

SECŢIUNI:

1. DATE GENERALE – CERERE TIP (SE VA PRINTA SECŢIUNEA DUPĂ COMPLETARE)

2. VIZIUNE, STRATEGIE

3. ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATE CURENTĂ

4. PREZENTAREA PROIECTULUI

5. ANALIZA PIEŢEI

6. ANALIZA OPERAŢIONALĂ DUPĂ IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

!. "USTI#ICAREA NECESITĂŢII #INANŢĂRII NERAM$URSA$ILE %I A

OPORTUNITĂŢII AC&IZIŢIEI'. SUSTENA$ILITATEA PROIECTULUI

29

8/13/2019 Anexa 3 Plan Investitii2762013mo

http://slidepdf.com/reader/full/anexa-3-plan-investitii2762013mo 2/19

1. DATE GENERALE

C*+- IMM 

Microîntreprindere

Întreprindere mică

Întreprindere mijlocie

30

1. DATE GENERALE

( S* /0**3 +- * --/* 78 9-0- 8 0 -0;8, -8 *<8-*7/-*)

itlul planului de investiţii!

"enumire solicitant!

#od $nic de Înregistrare!

 %r. de înregistrare la &'#!

(dresă solicitant !)udeţul!

#od poştal!

 %r. ele*on!

 %r. +a,!

-mail!

#&" #(-% a*erent activităţii principale!

#&" #(-% a*erent planului de investiţii!

ocaţia implementării planului /adresă!Persoană de contact /denumire1 tele*on1 email!

MM este plătitoare de ( ! "a %u

+orma juridică! 4'1 4'5"1 4(1 etc.

#apitalul social!............ lei1 deţinut de5 persoane *izice 666. 75 persoane juridice! ............. 7

 %umărul mediu scriptic anual de personal /în anul *iscal

anterior 5 2082!#i*ra de a*aceri /con*orm ultimului ilanţ contail anualaproat5 pentru 2082!lei

aloarea totală a planului de investiţii /c:eltuielieligiile;neeligiile5 lei!

aloarea eligiilă a planului de investiţii!lei

aloarea (+% < lei!Procent din valoarea eligiilă a planului de investiţii

aloarea contriuţiei proprie /doar pentru c:eltuieli

eligiile!lei

Procent din valoarea eligiilă a

 planului de investiţii

8/13/2019 Anexa 3 Plan Investitii2762013mo

http://slidepdf.com/reader/full/anexa-3-plan-investitii2762013mo 3/19

4e va încărca în aplicaţie (ne,a 83 #ererea tip de acord de principiu completată1 semnată şi ştampilată=4e descarcă din aplicaţie (ne,a > si ? dupa caz şi se urcă scanate1 semnate şi ştampilate=

4e va încărca în aplicaţie copia certi*icată a uletinului de identitate@cărţii de identitate a reprezentantuluilegal al societăţii solicitante @ împuternicitului.

4e va încărca în aplicaţie copia certi*icată a certi*icatului de înmatriculare=====

2.VIZIUNE, STRATEGIE

A.#are este esenţa a*acerii dvs. A #e anume generează ani şi pro*it A

"etaliaţi activitatea principală pe care accesaţi programul. +actorii pe care îi consideraţi relevanţi pentrua*acerea dvs. /e,! localizare1 auto5evaluarea te:nologiei pe care o veţi utiliza1 e,perienţa anterioară aîntreprinzătorului etc..4e va preciza modul în care întreprinderea îsi utilizeaza resursele de munca1 materiale si anesti pentru

realizarea oiectivelor propuse.5 iziunea intreprinderii1 reprezentarea a ceea ce se doreşte a *i organizaţia în viitor 5 analiza situatiei curente si identi*icarea misiunii întreprinderii1 o istorie a oiectivelor1

 politicilor si realizarilor sale5 e,aminarea perspectivelor pentru viitor in conte,tul oiectivelor pe termen lung

$1.

  Menţionaţi clienţii actuali şi potenţiali şi localizarea acestora.ndicaţi grupurile @ entităţile care ene*iciaza@vor ene*icia de rezultatele proiectului1 direct sau indirect.

$2.  4peci*icaţi oiectivele planului de investiţii.un oiectiv treuie sa *ie precis *ormulat1 cuanti*icail si masurailMenţionaţi oiectivele speci*ice1 şi opţional1 oiectivul general urmărite prin realizarea proiectului@investiţiei.&iectivele speci*ice re*lectă rezultatele imediate ce vor *i oţinute după implementarea proiectului.4M('/4 < speci*icBM < masurailB( < /de atins@aordailB' < relevantB < incadrat in timp. 'ealizarea oiectivelor treuie să poată *i veri*icată după *inalizarea proiectului. (st*el1 acestea treuie să*ie5 precise1 clare /să identi*ice e,act ceea ce se doreşte a se realiza5 cuanti*icaile /să poată *i măsurate

38

8/13/2019 Anexa 3 Plan Investitii2762013mo

http://slidepdf.com/reader/full/anexa-3-plan-investitii2762013mo 4/19

5 realizaile /se recomandă evitarea stailirii unor oiective prea amiţioase1 cu şanse reduse de a *iatinse5 realiste /în condiţiile resurselor disponiile! umane1 *inanciare1 materiale1 de timp5 stailite în timp /cCnd vor *i atinse oiectiveleA -,! la , luni de la *inalizarea investiţiei %u con*undaţi oiectivele proiectului cu activităţile proiectului= D(c:iziţia ec:ipamentului (E nu poate *ioiectivul proiectului /ci o activitate@acţiune. În sc:im1 creşterea producţiei@ pro*itului@ ci*rei de a*aceri@

 productivităţii cu F71 în termen de % luni de la *inalizarea proiectului1 poate reprezenta un oiectivspeci*ic al proiectului.&iectivul general poate *i *ormulat în legătură cu impactul estimat al proiectului/respectiv rezultatele pe termen lung. (vCnd în vedere caracterul mai general al acestui oiectiv1 el nueste neapărat o consecinţă directă a acestui proiect1 putCnd *i un rezultat al mai multor proiecte1 iniţiative1acţiuni ale solicitantului. "e regulă1 oiectivul general este mai greu de măsurat.

Obiective (Indicatori ţintă) UM 2014 2015 2016  

#i*ra de a*aceri -

Pro*it -

 %umăr de salariaţi %umăr persoane 

$=8G. (ctivitatea #odului #(-% pe care se solicită (+%!

24ervicii

3#omerţ

C.

În această secţiune *aceţi analiza 4H& a acesteia.

32

Puncte tari Puncte slae

&portunităţi (meninţări

8/13/2019 Anexa 3 Plan Investitii2762013mo

http://slidepdf.com/reader/full/anexa-3-plan-investitii2762013mo 5/19

=.ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE, ACTIVITATE CURENTĂ 

=.1.I>-/#um a apărut ideea "vs. de a*acereA

Scurta descriere a ideii de afacere. e !a ce a "ornit ideea de afacere# daca e$ista un studiu re!evant "e

ba%a caruia s&a initiat acest ti" de afacere# etc

C9- 7* A9/*- 8 *?*-/@ 98/- 8*--:

#i*ra de a*aceri este realizată preponderent din veniturile realizate înanul 20821 din domeniul/servicii@comerţ pentru care se acceseazăProgramul /peste >07#i*ra de a*aceri nu este realizată preponderent din veniturile realizate înanul 20821 din domeniul/servicii@comerţ pentru care se accesează

Programul /su >07

Pro*itul net oţinut în e,erciţiul *inanciar anterior 

4e va puncta dacă suma introdusă este I0

4e vor încărca în aplicaţie ilanţul la 20821 datele in*ormative1 contul de pro*it şi pierdere şi alanţa la38.82.2082=

#are au *ost principalele etape de dezvoltare ale a*acerii dumneavoastră pCnă în prezentA@ (cţiuniîntreprinse pCnă la solicitarea (+% /dacă este cazul.

 e%vo!tarea si evo!utia "roduse!or'servicii!or "recu si evo!utia van%ari!or# "rofituri!or. escrietievo!utia resurse!or uane# a investitii!or rea!i%ate# etc.

33

8/13/2019 Anexa 3 Plan Investitii2762013mo

http://slidepdf.com/reader/full/anexa-3-plan-investitii2762013mo 6/19

8/13/2019 Anexa 3 Plan Investitii2762013mo

http://slidepdf.com/reader/full/anexa-3-plan-investitii2762013mo 7/19

N0- 7* /- 7* 08/ 00*8 8>/-*- 88*

 %otă! 4e va puncta automat con*orm grilei de mai jos!

Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la38.82.2082 1

Întreprinderea are are un număr mediu de 8 angajat la 38.82.2082 5

Întreprinderea nu are angajaţi la 38.82.2082

N0- 7* /- 7* 08/ /* -0*3 9 /-** 8 -0 0*0*8- -*/2013 2014 2015 2016  

otal

3 4e va *ace dovada angajării persoanelor cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată1 cu normăîntreagă1 la momentul depunerii documentaţiei de decont.

 %umarul locurilor de munca in 208J K 2083 ; nr noilor locuri de munca %umarul locurilor de munca in 208> K 208J ; nr noilor locuri de munca %umarul locurilor de munca in 208? K 208> ; nr noilor locuri de munca

4e va calcula automat de catre aplicatie con*orm grilei=

F L 3 K 8> puncte

F K 2 K 80 puncte

F K8 K > puncte

Minim un loc de muncă creat prin (%&+M din categoria persoanelor peste J> de ani."( %$ %otă! 4e acordă > puncte suplimentar pe "( pentru minim 8 loc de muncă din cele de mai sus creat prin(%&+M din categoria persoanelor peste J> de ani.

=.=.A/B* /-*8

=.=.1.P-7>**>*-B/* /*

"escrieţi tipul de produse@servicii1 caracteristicile acestora1 procentul din ci*ra de a*aceri1 nivelurile de preţuri1 principalele avantaje competitive ale produselor1 principalele dezavantaje în raport cu concurenţa.

 *rodus'Serviciu antitatea v-ndută

!a u!tia ra"ortare

 financiară

UM a!oare & !ei *ondere /n

v-n%ări!e tota!e

Produsul 8@4erviciul 8Produsul 2@4erviciul 2Produsul 3@4erviciul 3

3>

8/13/2019 Anexa 3 Plan Investitii2762013mo

http://slidepdf.com/reader/full/anexa-3-plan-investitii2762013mo 8/19

=.=.2.P-8/ 9-83- / 7* 0*- -0*, 0*-* >*-B/

 urni%ori ora uridică ,i

!oca!itate

antitatea anua!ă ,i 7 /n

tota! necesar a"rovi%ionareaterie "riă

a!oarea

anua!ă aac8i%iţii!or

(9I)

 recvenţa

a"rovi%ionării ,i :erene de

 "!ată

Materie prima@serviciu

Materie prima@serviciu

Materie prima@serviciu

=.=.=.D*>/-*-* -/*> *<8+/ /Prezentaţi *lu,ul te:nologic actual şi principalele utilaje şi ec:ipamente utilizate în procesul te:nologic /sevor prezenta principalele activităţi necesare de la aprovizionarea cu materie prima pCnă la vCnzarea produselor şi ec:ipamentele @utilajele a*erente1 inclusiv gradul de automatizare al acestora1 capacitatea de producţie şi gradul de încărcare e,istent.-videnţiaţi principalele proleme e,istente în *lu,ul te:nologic.

4. PREZENTAREA PROIECTULUI

4.1.D*>/-*-* -*/ 7* 8B*>@Precizaţi în ce constă proiectul şi care sunt principalele activităţi necesare pentru realizarea acestuia.

 "etaliaţi investiţiile ce urmează a *i realizate în cadrul proiectului şi activităţile *irmei pentru care suntnecesare *iecare dintre acestea."etaliaţi activităţile şi suactivităţile prin care se va realiza proiectul de investiţii1 menţionCnd etapele dederulare ale acestuia.

3?

8/13/2019 Anexa 3 Plan Investitii2762013mo

http://slidepdf.com/reader/full/anexa-3-plan-investitii2762013mo 9/19

 

4.2 A7-*> /-* B 9 0*0*8 -*/:Menţionaţi adresa la care va *i implementat proiectul de investiţii1 detaliind caracteristicile spaţiului din perspectiva investiţiilor ce vor *i realizate prin proiect /inclusiv utilităţi şi *acilităţi disponiile.

'$'($'N(%

4e va pastra locatia implementarii proiectului pe toata perioada des*asurarii programului /minim 3 aniincepand cu anul urmator acordarii (+%

4.=.M79/-* 8*/*>-* 9 *-* 8 >-/- 80- *->8 8+

 /Prezentaţi numărul de posturi create1 tipul postului1 cali*icarea necesară1 salariul lunar propus.

 %oua organigramă poate *i ataşată1 dacă e cazul.Pentru posturile nou create1 in urma implementării proiectului de investiţii1 evidenţiaţi modul în carecunoştinţele@specializările@e,perienţa *iecăruia dintre angajaţi va aduce plus valoare *irmei. "escrieţiatriuţiile1 responsailităţile1 strategia de dezvoltare a resurselor umane.

 %otă! 4e va incarca organigrama în aplicaţie.

4.4.D0*8>8-* B-* 7* 8B*>@*

3G

8/13/2019 Anexa 3 Plan Investitii2762013mo

http://slidepdf.com/reader/full/anexa-3-plan-investitii2762013mo 10/19

 !eent de

investiţie

 +uăr 

 ;ucăţi

a!oarea

tota!ă fără

: & !ei

a!oare

e!iibi!ă

 ocuent de

 fundaentare

va!oare

 urata de

aorti%are

(ani)

&(

 %otă! 4e vor încărca o*erte ale elementelor de investiţii care se doresc a *i ac:iziţionate în cadrul proiectului.

4.5 A/B* -3 * /7 CAEN * /-* >* //*>*3 *>* 7*>9- 78 7 7* :

D*>9- *9*/B /B* -3 * /7 CAEN * /-*//*>*3 15

ec:ime activitate autorizată egală sau mai mare de 82 de luni 15ec:ime activitate autorizată ?582 luni 1

ec:ime activitate autorizată 35? luni 5

4.6.P8 7* 988@-* -*/4tructura de *inanţare a proiectului de investiţii!

Sursa de finanţare ără :

 <O+ 7

(+%(port propriu&( valoare de investiţie 8007

4.!. T 7* 8->*-B/ *8- /-* >* >/ 988@-* 8 /7-  Programului :

3O

8/13/2019 Anexa 3 Plan Investitii2762013mo

http://slidepdf.com/reader/full/anexa-3-plan-investitii2762013mo 11/19

D*80-* 8>*-B/1

C7 7*/>9/-*(7/ *>*

/3)2

V-**>0

/<**-*+*=

V-*988@-

8*-0->*4

a ac:iziţionarea de ec:ipamente te:nică decalcul /tip P#1 *ormat din! unitate centrală1

server1 monitor1 imprimantă @ copiator @multi*uncţională1 inclusiv sisteme portaile1licenţe necesare des*ăşurării activităţii1 sistemeaudio5video1etc.B %u se pot ac:iziţiona maimulte ec:ipamente 1 din *iecare tip1 decCtnumărul total de angajaţi după implementareainvestiţiei cu componentă neramursailă cue,cepţia activităţilor care necesită acest lucru/-,! nternet ca*1 instruire în domeniulcalculatoarelor1 etc.85.....................................................................

25......................................................................35.......................................................................

......................... .........................

 ac:iziţionarea de cititoare pentru cod de areB 85.....................................................................25......................................................................35.......................................................................

cac:iziţionarea de cCntare electronicecu@*ără printer pentru etic:etareB 85.....................................................................25......................................................................

35..................................................................d ac:iziţionarea de aparate de marcatelectronice *iscaleB 85.....................................................................25......................................................................35.......................................................................e ac:iziţionarea de ec:ipamente te:nologicemaşini1 utilaje şi instalaţii de lucru5inclusivso*tQare5ul a*erent1 aparate şi instalaţii demăsurare1 control şi reglare necesaredes*ăşurării activităţilor pentru care a solicitat

*inanţare1 e,clusiv jocuri de noroc mecanice1

8  4e va completa1 unde este cazul1 cu denumirea te:nică şi numărul de ucăţi.2  4e va completa pentru activităţile de ac:iziţionare a mijloacelor *i,e1 con*orm RotărCrii de Suvern nr. 2839@ 200J pentruaproarea catalogului privind clasi*icarea şi duratele normale de *uncţionare a mijloacelor *i,e.3 aloarea integrală a c:eltuielilor eligiile *ără (J  O07 pentru microîntreprinderi1 G07 pentru întreprinderi mici şi ?07 pentru întreprinderi mijlocii din valoarea c:eltuieliloreligiile *ără (1 dar nu mai mult de valoarea ma,imă con*orm (ne,ei nr.2 la procedură1 pentru *iecare activitate@c:eltuialăeligiilă

39

8/13/2019 Anexa 3 Plan Investitii2762013mo

http://slidepdf.com/reader/full/anexa-3-plan-investitii2762013mo 12/19

8/13/2019 Anexa 3 Plan Investitii2762013mo

http://slidepdf.com/reader/full/anexa-3-plan-investitii2762013mo 13/19

25......................................................................3566666666666666666.T certi*icarea unui sistem de management alcalităţii@ mediului@sănătăţii şi securităţiiocupaţionale@siguranţei alimentelor1 încon*ormitate cu unul din standardele! 4'5-%5

4& 9008!200O/sistem de management alcalităţiiB4'5-%54& 8J008!200> /sistem demanagement de mediuB 4'5-%54&22000!200> /sistem de management alsiguranţei alimentelorB &R4(4 8O008!200G/sistem de management al sănătăţii şisecurităţii ocupationale1 simplu sau integratB85.....................................................................25......................................................................3566666666666666666.l 'ealizarea unui site pentru prezentarea

activităţii solicitantului şi a produselor sauserviciilor promovate?1 /inclusiv c:eltuieliînregistrare domeniu1 *ără :osting1 pentruoperatorii care nu au alt siteB85.....................................................................25......................................................................3566666666666666666.

m ac:iziţionarea de instalaţii@ec:ipamentespeci*ice în scopul oţinerii unei economii deenergie1 precum şi sisteme care utilizează surse

regeneraile@alternative de energieG  pentrue*icientizarea activităţilor pentru care a solicitat*inanţareB85.....................................................................25......................................................................3566666666666666666.n Promovarea on5line a activităţilor decomercializare a produselor şi serviciilor de piaţă1 elaorarea şi producţia de materialetipărite de promovare a activităţilor decomercializare a produselor şi serviciilor de

 piaţă1 pe suport :Crtie şi pe suport electronicOB85.....................................................................25......................................................................3566666666666666666.? 4ite5ul se realizează în lima romCnă şi cel puţin într5o limă de largă circulaţie internaţională.G4ursă regenerailă de energie1 con*orm de*iniţiei din egea nr. 220@200O pentru stailirea sistemului de promovare a energieidin surse regeneraile de energie1 cu modi*icările şi completările ulterioare.

O Materialele promoţionale vor *i realizate şi în limi de largă circulaţie internaţională.J8

8/13/2019 Anexa 3 Plan Investitii2762013mo

http://slidepdf.com/reader/full/anexa-3-plan-investitii2762013mo 14/19

o participarea la cursuri de instruire pentru*ormare @ cali*icare pro*esională @ specializare @ per*ecţionare pro*esională în domeniulactivităţilor de comercializare a produselor şiserviciilor de piaţă pentru care a solicitat

*inanţare1 participarea la cursuri privind noţiuni*undamentale de igienă necesare în activităţilede comercializare a produselor şi serviciilor de piaţăB85.....................................................................25......................................................................3566666666666666666. p consultanţă pentru oţinerea *inanţării încadrul programului85...............................................................25........................................................................

35.........................................................................U consultanţă privind întocmirea documentaţieide implementare a sistemelor de management85.....................................................................25......................................................................3566666666666666666

TOTAL9

5.ANALIZA PIEŢEI"escrierea principalilor clienţi5segmentul societăţii de piaţă1 a principalilor *urnizori1 concurenţi1 a poziţiei produselor @serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei.

#are este tipul clientilor dumneavoastra /individuali1 comercianti1 cu ridicata1 cu amanuntul1 societaticomerciale1 agricultori etc < daca este cazul!P3@ -7>*->*-B/- >/*@ * @ /0-B / /** * /8/-*8@* /"escrieţi principalele avantaje@dezavantaje ale produselor@serviciilor d5voastră comparativ cu cele o*erite deconcurenţă.D*>/-*-* *?/ -7>:

- in cazul produselor prezentati o descriere *izica1 caracteristici te:nice1 per*ormante1 utilitate1 carornevoi raspund1 etc

- in cazul serviciilor1 descrieti trasaturile caracteristice ale acestora1 in asa *el incat sa se inteleaga lace servesc serviciile prestate de dvs.

- in cazul comertului1 precizati gama de produse ce le veti vinde si aria de valori*icare1 daca

vanzarea este cu amanuntul sau cu ridicata si daca veti *urniza servicii speci*ice /post vanzare1transport1 garantie1 reparatii etcB

 P-0*- */80/ -7> /cost unitar1 pret vanzare unitar1 adaos comercial1 ta,e1 comisioane1marja importatorului etc.

"escrieţi principalele avantaje@dezavantaje ale

9 aloarea totală a (+% pentru *iecare ene*iciar nu poate depăşi O0.000 lei.

J2

8/13/2019 Anexa 3 Plan Investitii2762013mo

http://slidepdf.com/reader/full/anexa-3-plan-investitii2762013mo 15/19

  produselor@serviciilor d5voastră comparativ cu cele o*erite de concurenţă.D*98 708*B>- /prezentati caracteristicile speci*ice ale segmentului dumneavoastra de piata1 caror nevoi se adreseaza! de e,. alimentatie1 vestimentatie1 electro5casnice1 irotica1 turism etcL/3-* ** 708*B>- / se va preciza amplasarea pietei < locala1 regionala1 nationala1internationala etc < cu detalii1 daca sunteti in posesia lor!T*878** /* * ** /care sunt tendintele actuale ale pietei produsului@serviciului@comertului

dumneavoastra < declin1 stagnare1 progres lent1 e,pansiune rapida!C-/*->/ * /*-*- *8- -7>>*-B/ 7B>. /cerere zilnica1 anuala1 de sezon1 evolutia inultimii ani si cea previziila!#e credeti ca ii va determina pe potentialii clienti sa cumpere produsul@serviciul dumneavoastraA1P-8/** B8* * 8- -7>*>*-B/ 9*-* (7* *?. -*@, /*, /-/*->/ 8,>*-B/ >B83-*):2P/ -7>  /descrieti modul de prezentare a produsului@serviciului1 aspectul commercial1amalaj1 tip de garantii si servicii prestate1 daca aveti un singur produs@serviciu sau mai multe tipuri de produse@servicii etc!P/ 7* -*- /precizati modul in care se va staili pretul produsului@serviciului1 daca sic and veti

o*eri reduceri de preturi1 cum va situati *ata de concurenti1 e,plicati de ce!P/ 7* 7>-* /mentionati care sunt canalele dumneavoastra de distriutie < vanzari directe1 curidicata1 intermediari1 prin agenti1 la comanda etc!M7 7* B83-*  /precizati care sunt modalitatile dumneavoastra de vanzare a produselordumneavoastra! cu ridicata1 cu amanuntul1 prin magazine propriu1 retea de magazine specializate1 ladomiciliul clientului1 daca veti angaja vanzatori sau veti *olosi comercianti independenti1 daca veti *acee,port etc! A/B@ 7* -0B-* B;83-- /de e,.! pulicitate1 lansare o*icială1 pliante1 roşuri1 plata în rate! 

6.ANALIZA OPERAŢIONALĂ 7 0*0*8-* -*/

6.1.D*>/-*-* -/*> *<8+/

"escrieţi pe scurt *lu,ul te:nologic după implementarea proiectului.-videnţiaţi modi*icările@îmunătăţirile aduse de implementarea proiectului în *lu,.

"escrieţi e,plicit *iecare un sau serviciu ac:iziţionat şi modul de integrare în *lu,ul te:nologic@*lu,ula*acerii

J3

8/13/2019 Anexa 3 Plan Investitii2762013mo

http://slidepdf.com/reader/full/anexa-3-plan-investitii2762013mo 16/19

6.2.P-*3*8@ -* +*8*-* -8 0*0*8-* 8 7* 8B*>@ 8 *-0*8 7* -9,CA / 7* @"escrie pe *iecare un ac:izitionat output5urile generate prin implementarea planului de investiţii întermeni de pro*it1 #( şi cotă de piaţă1 cu pozitionarea ec:ipamentelor înainte de investiţie şi dupărealizarea investiţiei /cu menţionarea e,actă a locului *iecarui utilaj ac:izitionat prin proiect în *lu, 5

 pentru *undamentarea necesităţii ac:iziţiei acelor ec:ipamente şi justi*icarea utilizării lorBPrezentarea rezultatelor cuanti*icate numeric urmare includerii utilajelor din proiect /pe *iecare in parte în*lu,. (rgumentati cele prezentate anterior.

!. "USTI#ICAREA NECESITĂŢII #INANŢĂRII NERAM$URSA$ILE %I AOPORTUNITĂŢII AC&IZIŢIEI

Nene*iciile aduse de *inanţare şi modul în care *inanţarea va încerca să soluţioneze prolemele ene*iciaruluiB ce aduce *inanţarea în plus *aţă de situaţia deja e,istentăB de ce este necesară*inanţarea .

'. SUSTENA$ILITATEA PROIECTULUI

4olicitantul va completa oligatoriu următoarele date!

• "escrierea punctelor tari care demonstrează că proiectul îşi va atinge oiectivele asa cum au *ostele *ormulateB

• 4e vor corela proiecţiile *inanciare pentru următorii trei aniB• a *i descris aportul asociatului în planul de investiţii /active e,istente sau care urmează a *i

angajate de către ene*iciar în activitatea curentă a societăţii ! e,. autoutilitară1 sediul social etc.B• a *i descris modul în care va reacţiona societatea la eventualele mişcări de pe piaţăB• a *i descris mi,ul de marTeting care va asigura succesul a*acerii.

(ceste puncte sunt oligatorii1 su sancţiunea respingerii planului de a*aceri.

JJ

8/13/2019 Anexa 3 Plan Investitii2762013mo

http://slidepdf.com/reader/full/anexa-3-plan-investitii2762013mo 17/19

GRILĂ EVALUARE PLAN A#ACERI FFF 8-*-87*- / /B*FF

C*+- IMM 15 

Microîntreprindere 15Întreprindere mică 1Întreprindere mijlocie 5Obs.= 9a /ncadrarea /ntre"rinderii se vor avea /n vedere ca!cu!e!e făcute confor ane$e!or 5 ,i 6 din

 "rocedura de i"!eentare# confor situaţii!or financiare !a 1.12.2012.

S*/- * /-* /*>*3 1

4ervicii 1

#omerţ 5P87*-* >*/- 7* /B* * /-* >* //*>*3-+-0 8 /9- 7* 9/*- 1

#i*ra de a*aceri este realizată preponderent din veniturile realizateîn anul 20821 din domeniul/servicii@comerţ pentru care seaccesează Programul /peste >07

1

#i*ra de a*aceri nu este realizată preponderent din veniturilerealizate în anul 20821 din domeniul/servicii@comerţ pentru care seaccesează Programul /su >07

Obs.= Se reăsesc /n bi!anţu! contabi! ,i ba!anţa !a 1.12.2012

I>-/ 1

Întreprinderea a oţinut pro*it net în e,erciţiul *inanciar anterior  1Întreprinderea %$ a oţinut pro*it net în e,erciţiul *inanciaranterior  M8+*0*8, -*>->* 08* 1Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la38.82.2082 1

Întreprinderea are are un număr mediu de 8 angajat la 38.82.2082 5

Întreprinderea nu are angajaţi la 38.82.2082

R*3* ** 7 0*0*8-* 8 7* 8B*>@ F 2 

locuri de muncă create H = 15

locuri de muncă create  2 1locuri de muncă create  1 5Obs= Se acordă 5 "uncte su"!ientar "entru ini 1 !oc de uncă din ce!e de ai sus creat "rin

 +OM din cateoria "ersoane!or "este 45 de ani.

L/ 0*0*8- -*/ 1

mplementare proiect în mediul rural 1

mplementare proiect în mediu uran

J>

8/13/2019 Anexa 3 Plan Investitii2762013mo

http://slidepdf.com/reader/full/anexa-3-plan-investitii2762013mo 18/19

D*>9- *9*/B /B* -3 * /7 CAEN * /-*//*>*3 15

ec:ime activitate autorizată egală sau mai mare de 82 de luni 15ec:ime activitate autorizată ?582 luni 1

ec:ime activitate autorizată 35? luni 5 Obs: ec8iea activităţii autori%ate se verifică istoricu! "e obiect de activitate din ane$a !acertificatu! constatator

TOTAL 1Punctajul minim pentru aproare este de >0 puncte.Întreprindere cu activitate < are cel puţin un an calendaristic la momentul înscrierii online a planului de investiţii În cazul în care nu sunt completate coerent toate punctele şi supunctele din cadrul *iecărei secţiuni a planuluide investiţii 1 aplicantul va primi scrisoare de respingere.

J?

8/13/2019 Anexa 3 Plan Investitii2762013mo

http://slidepdf.com/reader/full/anexa-3-plan-investitii2762013mo 19/19