ANALYTICKÁ ZPRÁVA O DOTACÍCH, FONDECH A ... - Projekty · PDF file 4...

Click here to load reader

 • date post

  16-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ANALYTICKÁ ZPRÁVA O DOTACÍCH, FONDECH A ... - Projekty · PDF file 4...

 • Praha 31. 12. 2019

  ANALYTICKÁ ZPRÁVA O DOTACÍCH, FONDECH

  A NADACÍCH V ČR

  Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), realizovaný Národním institutem

  pro další vzdělávání (NIDV)

 • 2

  Obsah

  ÚVOD ............................................................................................................................................................................4

  1. FUNDRAISING ...........................................................................................................................................................5

  2. NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY ..........................................................................................................................6

  2.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ............................................................................................6

  2.1.1. Rozvojový program „Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a období…“ ................... 7

  2.1.2. Dotační program Podpora vzdělávání v regionálním školství a podpora aktivit integrace cizinců na území ČR .................................................................................................................................................................... 7

  2.1.3. Dotační program na podporu integrace romské menšiny ...............................................................................9

  2.1.4. Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách ...........................................................................11

  2.1.5. Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních ............................................................................... 12

  2.1.6. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017–2020 .. 13

  2.1.7. Podpora mládeže na krajské úrovni ................................................................................................................ 14

  2.1.8. Dotační program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok ….. ..................................... 15

  2.1.9. Dotační program Podpora nadaných žáků základních a středních škol ......................................................... 16

  2.1.10. Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol ..................................................................................... 17

  2.1.11. Program 133 710 – Rozvoj materiálně-technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže ................. 17

  2.2 Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ......................................................................................................... 18

  2.3 Ministerstvo kultury (MK) ...................................................................................................................................... 19

  2.3.1 Program integrace příslušníků romské menšiny ............................................................................................. 19

  2.3.2 Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR ......................................................20

  2.3.3 Podpora rozvoje zájmových kulturních – mimouměleckých aktivit ................................................................20

  2.3.4 Knihovna 21. století ......................................................................................................................................... 21

  2.4 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ...................................................................................................................22

  2.4.1 Podpora rozvoje regionů 2020 ........................................................................................................................22

  2.4.1.1 Podpora obnovy a rozvoje venkova – DT 117d8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury .....22

  2.4.1.2 Podpora obnovy a rozvoje venkova – DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku .....................................................................................................................................23

  2.4.1.3 Podpora obcí s 3 001–10 000 obyvateli - 117d8220B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury ............. 24

  3. KRAJSKÉ DOTAČNÍ TITULY ...................................................................................................................................26

  4. OBECNÍ ZDROJE .....................................................................................................................................................29

 • 3

  5. SOUKROMÉ ZDROJE – fondy a nadace ...............................................................................................................33

  6. EHP a Norské fondy 2014–2021 ...........................................................................................................................33

  7. MEZINÁRODNÍ vISEGRÁDSKý fOND .................................................................................................................36

  8. EvROPSKÉ fONDY .................................................................................................................................................37

  8.1. Programy financované Evropskou komisí .............................................................................................................37

  8.1.1 Program ERASMUS a ERASMUS+ ...................................................................................................................37

  8.1.2 Operační program potravinové a materiální pomoci pro programové období 2014–2020 ..........................39

  8.2. Programy financované z Evropských strukturálních a investičních fondů............................................................42

  8.2.1 Programy přeshraniční spolupráce .................................................................................................................42

  8.2.1.1 INTERREG V-A Česká republika – Polská republika ............................................................................. 42

  8.2.1.2 Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika ...........................................................................44

  8.2.1.3 Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika .........................................................................46

  8.2.1.4 Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS (Evropská územní spolupráce) 2014–2020 ....................................................................................................................... 49

  8.2.1.5 Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020 ..........................................50

  8.2.2 Národní operační programy ........................................................................................................................... 51

  8.2.2.1 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ................................................................................... 52

  PO 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj ..................................................................53

  PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ...........................54

  8.2.2.2 Integrovaný regionální operační program (IROP) ...............................................................................64

  Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů ................................65

  8.2.2.3 Operační program Životní prostředí (OP ŽP) ...................................................................................... 69

  PO 5: Energetické úspory ................................................................................................................................ 69

  8.2.2.4 Operační program Zaměstnanost (OP Z) ............................................................................................70

  PO 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly ............................................................................. 71

  PO 2: Sociální začleňování a boj s chudobou .................................................................................................. 71

  8.2.2.5 Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR) .............................................................................. 75

  PO 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě ........................................................................... 75

  PO 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti .................................................................................. 77

  9.

  POUžITÉ ZDROJE .................................................................................................................................................. 80

 • 4

  ÚVOD

  Analytická zpráva o fondech a nadacích v České republice vznikla pro potřeby systémového projektu Strategické řízení a