Analytická geometrie - cvut.cz · PDF file geometrie řeší úlohy...

Click here to load reader

 • date post

  27-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Analytická geometrie - cvut.cz · PDF file geometrie řeší úlohy...

 • 7.11.2016

  1

  Analytická geometrie

  Vektory

  Parametrické vyjádření přímky, roviny

  Obecná rovnice nadroviny

  Vektorový prostor

  Nechť jsou dány následující matematické objekty:

  1)

  2)

  VVV  :3)

  Číselné těleso T.

  Neprázdná množina V.

  VVT :4) Zobrazení

  Zobrazení

  Řekneme, že V je vektorový prostor nad tělesem T s vektorovými operacemi

  , právě když platí axiomy vektorového prostoru : a

  S1) Komutativní zákon pro vektorové sčítání :

     abbaba  VV S2) Asociativní zákon pro vektorové sčítání :

      cbacbacba  )()(VVV

  součet vektorů

  součin čísla a vektoru

 • 7.11.2016

  2

  Vektorový prostor

  S3) Existence nulového vektoru :

     aaa  θθ VV

  S3) Existence opačného vektoru :

     θ baab VV Opačný vektor k vektoru a značíme obvykle unárním mínus, tj. a = -b.

  N1) Asociativní zákon pro násobení vektoru číslem:

  N2) Násobení jedničkou :

      aaa  )()(   VTT

    aaa  1V

  Vektorový prostor Tn

  Buď T číselné těleso, n přirozené číslo, množina V pak množina n-tic

  ve tvaru:

   na  ,,, 321 kde α1 až αn jsou čísla z tělesa T. Definujme operace jako

   

   n

  nn

  a

  ba

  

  

  

  

  

  ,,,

  ,,

  321

  2211

  Jelikož všechny operace se provádějí jako standardní po složkách a

  složky jsou čísla, axiomy vektorového prostoru jsou splněny (čísla je

  evidentně splňují). Speciálně pro tělesa R nebo C značíme prostory Rn

  nebo Cn. Na střední škole se studenti setkávají s vektorovými prostory

  R2 nebo R3.

 • 7.11.2016

  3

  Vektorový prostor šipek

  Buď T = R reálné číselné těleso, množina V množina všech

  geometrických orientovaných úseček. Její prvky jsou tedy jakési „šipky“.

  Definujme operace takto:

  a

  ba

  součet definujeme pomocí rovnoběžníkového pravidla

  násobení definujeme jako γ-násobné prodloužení

  Platí v takto definovaném prostoru axiomy? Bezesporu ano. Stejně se dá defino-

  vat prostor šipek i v 3D. Prostor šipek je vhodný zejména při vizualizaci.

  Lineární kombinace

  Buď V vektorový prostor nad tělesem T. Souborem vektorů délky n

  rozumíme uspořádanou n-tici (tj. závisí na pořadí):

   nxxxx ,,, 321

  nn

  n

  i

  ii xxxxxx    

  332211 1

  Říkáme, že vektor x je lineární kombinací souboru ( x1, … , xn ), právě

  když existuje taková n-tice ( α1, … , αn ) čísel z tělesa T tak, že

  Čísla αi nazýváme koeficienty lineární kombinace. Jsou-li všechna

  nulová, říkáme takové kombinaci triviální a výsledek je nulový vektor.

 • 7.11.2016

  4

  Lineární obal

  Nechť  nxxxx ,,, 321 je soubor vektorů z V. Množinu všech lineárních kombinací tohoto souboru nazýváme jeho line-

  árním obalem a značíme

    n

  xxxx ,,, 321

  Lineární obal

  1)

  2)

  3) Proházíme-li vektory v souboru, jeho lineární obal se nezmění.

  4)

  Nechť  nxxxx ,,, 321 je soubor vektorů z V. Platí:

    n

  xxxx ,,,θ 321

   

      

  yxxxxxxxx

  xxxx

  nn

  n

  ,,,,,,,

  ,,,y

  321321

  321

  

  

   

   

    

  n

  n

  n

  xxxx

  xxxxy

  xxxxy

  ,,,x

  ,,,x

  ,,,,x

  321

  321

  321

  

  

   T

  Pozn. Lineární obal souboru vektorů je rovněž vektorovým prostorem.

  Předchozí věta ukazuje, že operace na něm jsou uzavřené a platí-li axiomy na

  celém prostoru, tím spíše platí na jeho podmnožině (což lineární obal je).

 • 7.11.2016

  5

  Báze a dimenze

  Nechť  nxxxx ,,, 321 je soubor vektorů z V. Pokud platí

  říkáme, že prostor V má konečnou bázi a soubor

  1)

  2)

  Soubor je lineárně nezávislý

    n

  xxxx ,,, 321V

   nxxxx ,,, 321 nazýváme bází prostoru V.

  Nechť V je vektorový prostor. Pokud existuje takové přirozené číslo n, že existuje n-

  členný LN soubor vektorů z V a libovolný n+1 prvkový soubor vektorů z V je lineárně

  závislý, říkáme, že prostor V má konečnou dimenzi a definujeme dim V = n .

  Pokud takové číslo neexistuje, tj. lze najít LN soubor vektorů o zcela libovolném

  počtu prvků, říkáme, že prostor V má nekonečnou dimenzi a definujeme dim V = ∞.

  Buď V vektorový prostor. Platí

  Ve V existuje n-členná báze.  dim NV n

  Báze a dimenze prostoru Tn

  Tvrdíme, že dim Tn = n. K tomu je třeba nalézt nějakou bázi o n členech.

  Soubor vektorů  nn eeee ,,, 321 ve tvaru

   

   

   

   1,0,0,0

  0,1,0,0

  0,0,1,0

  0,0,0,1

  3

  2

  1

  

  ne

  e

  e

  e

  je tzv. standardní bází Tn . Soubor je LN zcela zjevně, n-členný je také a každý

  vektor lze pomocí něj vyjádřit jako

     

   n

  i

  iin ex 1

  321 ,,,  

 • 7.11.2016

  6

  Zvolíme-li bázi, pak se nám operace s jakýmkoliv vektorovým prostorem redukují

  na operace s n-ticemi číslic – souřadnicemi. To znamená, že všechny vektorové

  prostory o shodné konečné dimenzi a s tělesem T jsou v algebře ekvivalentní s

  prostorem Tn.

  Souřadnice

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 151412 13

  1 2

  3 4 5 6

  7 8

  1 2

  3

  2

  (2,4)

  (4,2)

  (6,6)

  Věta zajišťuje, že můžeme

  používat podobné nákresy jako

  tento. Předpokládáme při nich

  automaticky, že souřadnice v obou

  prostorech jsou ve standardních

  bázích.

  Skalární součin vektorů

  výsledkem je reálné číslo (skalár)

  v rovině:

  2211 ... bababa 

  v prostoru dim n:

  );(

  );(

  21

  21

  bbb

  aaa

   1 2

  1 2

  ( ; ;...; )

  ( ; ;...; )

  n

  n

  a a a a

  b b b b

  ba.

  ba

  ba

  .

  . cos 

  odchylka vektorů

  1 1 2 2. . . ... .n na b a b a b a b   

 • 7.11.2016

  7

  Vektorový součin

  - je definován jen v prostoru dim 3 (ne v rovině)

  - výsledkem je vektor

  ba

  baw 

  )..;.;..( 122131132332 babababababaw 

  - pro výsledný vektor w platí

  w a w b  

  a b S 

  Obsah S rovnoběžníku určeného vektory a, b

  je velikost vektorového součinu

  GeoGebra – Vectory v R2

  Velikost (norma )vektoru je určena skalárním součinem.

  A = (1,3)

  B = (3,1)

  u = A

  v = B

  w2 = B – A

  w = u + v

  dotprod = u*v

  mu = Length[u]

  Velikost vektorového součinu ( sgn) crossprod = u ⊗ w

 • 7.11.2016

  8

  R. Descartes: Geometrie, 1637 (český překlad 1947, 2010)

  Geometrie představuje první revoluci v geometrii od antiky, spočívající v řešení geometrických problémů algebraickými prostředky.

  Poprvé se zde objeví naše neznámá x, rovnice křivek v dnešní podobě.

  Na rozdíl od antické názorné geometrie, která pracuje s

  obrazy bodů, přímek a rovinných útvarů, analytická

  geometrie řeší úlohy početně. Tak lze zkoumat i složitější

  křivky, řešení jsou libovolně přesná a lze je hledat v

  prostorech o více dimenzích.

  a 0 b

  y

  x

  y

  x

  z

  1D

  2D

  3D

  Jednoznačné určením bodu v prostoru

  pomocí souřadnic – uspořádané n-tice

  reálných čísel..

  „Všechny úlohy geometrie lze snadno převést

  na takové, k