Alterra benchmarken databank gemeentelijk groenbeheer

download Alterra   benchmarken databank gemeentelijk groenbeheer

of 17

Embed Size (px)

description

CROW Levende Stad Praktijkmiddag beeldkwaliteit

Transcript of Alterra benchmarken databank gemeentelijk groenbeheer

  • 1.Databank Gemeentelijk Groenbeheer kwaliteit van gemeentelijk groen Joop Spijker Praktijkmiddag Beeldkwaliteit, Ede 25 juni 2014

2. Inhoud Benchmark Databank gemeentelijk groenbeheer Kwaliteit van gemeentelijk groen in de benchmark Enkele resultaten 3. www.databankgroenbeheer.nl 4. Databank Gemeentelijk Groenbeheer Benchmark van gemeenten Data over hoeveelheden, kosten en kwaliteiten van beheer van het gemeentelijk groen (binnen en buiten de bebouwde kom) Jaarlijkse rapportage aan onze leden Elke gemeente kan zich zelf zo benchmarken. Start (1996)1998) gefinancierd door Rijk Vanaf 1999 financiering door deelnemende gemeenten 5. Databank Gemeentelijk Groenbeheer Leden 56 gemeenten volledig lid Leden 2013 6. klantenraad v.l.n.r. Richard Veldman Dick Krabshuis Dennis de Heer vz. Coen Vos Gerard Buining Teun van Grinsven (tot en met februari 2014) Erik ter Heide Niet op foto: Tony Pipping 7. Klantendagen en regionale bijeenkomsten 8. Producten databank gemeentelijk groenbeheer Website: www.databankgroenbeheer.nl Rapportages Landelijke rapportage Rapportage voor elke deelnemende gemeente Nieuwsbrieven Klantendagen (jaarlijks in november) Benchmarkbijeenkomsten 9. Kwaliteit openbaar groen (Babylonische spraakverwarring) 10. Kwaliteit van gemeentelijk groen Voor 5 beheercategorien (Beeldkwaliteit) Bomen (geen bos) Struikbeplantingen Gazon Plantenvakken Ruw gras Gevraagd: situatie zoals het er in afgelopen jaar bijlag Meetlat: CROW (A+, A, B, C, D). Er zijn gemeenten die dit behoorlijk precies monitoren. Er zijn gemeenten die goede inschatting kunnen geven. Er zijn gemeenten die niet (kunnen) aanleveren. 35 gemeenten hebben kwaliteit aangeleverd. 11. Kwaliteiten basisgroen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alle gemeenten, n= 35 < 20, n=4 20 - 50, n=18 50 - 100, n=7 > 100, n=6 Inwonertal (x 1000) Kwaliteit A Kwaliteit B Kwaliteit C Kwaliteit D 12. Kwaliteit beheercategorien basisgroen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Totaal Bomen (geen bos) Gazon Ruw gras, bemaaid Struiken Plantenperken Kwaliteit A Kwaliteit B Kwaliteit C Kwaliteit D 13. Wat opvalt Gemeenten lijken behoorlijk op elkaar Er zijn geen gemeenten met overwegend A of met overwegend D Het gaat meestal om een mix van B en C, maar bij plantenperken komt ook veel A voor. Dit is echter een beheercategorie met relatief zeer weinig areaal. Beeldkwaliteit is goed werkbaar: wel lastig bij bomen en ruw gras Voor kostenverschillen speelt kwaliteit een minder belangrijke rol Bandbreedte is als gezegd gering Voor sommige beheermaatregelen is C niet altijd goedkoper dan B (bijv. Onkruidbestrijding) Bij kostenverschillen zijn belangrijker de opbouw van het openbaar groen (relatief aandeel verschillende beheercategorien), de kleinschaligheid (oppervlakte/sortiment), de organisatie van het beheer 1,3% 52,0% 0,2% 12,9% 33,6% Gazon Struiken Ruw gras, bemaaid Planten perken Bomen (geen bos) 14. Relatie tussen hoeveel groen per inwoner en kosten per m2 y = -0.66ln(x) + 3.492 R = 0.5267 - 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 0 20 40 60 80 100 120 kostenperm2 opp. (m2) per inw 15. Ontwikkeling areaalverdeling 16. Dank voor uw aandacht! Ir. Joop H. Spijker Tel: 0317 484990 joop.spijker@wur.nl www.databankgroenbeheer.nl .