Allseas · اههلول هك Allseas تكر ش .درك عضو ار ،تسا هدش يحارط...

of 1 /1
تركيه هال�ك بانكي ف�راوانشهاجود ت با ومريكا،ه خ�ود در ا پرون�د براي مختومه ش�دن رد درخواس�ت متح�ده ب�اتي�ان ادس�تا داحاكمهل اخ�ذ مهدنب�ا�هاي ب تركي بان�ك اي�نگين اس�ت.ح�كام س�نن�ك و ص�دور اي�ن با اكزي جمهوريه بانك مرن تحريمها ك در دوره پيشي به نظام ايرانم و دسترس��ي ايران تحريس��امي ا بود، هالك بانك ش��دهود بسيار محد جهاني بانكي بانك كرد. ايناري به كشور بس��يمكهاي تركيه كت ميكند جدا تركيه فعالي زيرنظر دولتً ما كه كاش��ت، بانك ايران داي خاصي كه بااطات بانك از ارتبخت گازبهاي پرداكيه در بوتاش تر عامل ش��ركت ايران بود.كرد توسط اينه صادر ميران به تركي كه اي پول گازي از سوي جمهوري معرفي شده حسابهاي بانك بهيها تمركزمريكايز ميش��د. اان واري ايرس��امي ااش��تند و ضراب د بان��ك و رضا ايناري روي بس��ي، مديرانمريكاك اب در خازداشت ضرانجام با با سراحاكمه نشاندند.نك را نيز پشت ميز م هالك باحاكمه روند م-رانيجر ايب، تا ضراد سه سال پيش بود كه رضا حدو ويم اصليتهااشت ش��د. امريكا بازدهاي در ا تركيه ايران بود. متحده عليتياي ا زدن تحريمها دورلك داشت با بانك دولتي هاژهاي كه رابطه وي ضرابفوذ اين پرن، معاونن آتيافات خود پاي هاكا اعترا درش و زماني دو سال پين كشيد، آتيا به ميانك را باتهام نقض رفته بود به امريكاري به ا سفري كا كه دراشت شد.مريكا بازدي ا تحريمهاهامات تركيه اتغان رئيسجمهورم، اردويان ا در هما هالك عليهيمريكايت از س��وي مقاما مطرح شده اهاي انگيزهش��ي از نام و آن را را محكونك و آتيا باپروندهاي« : كرد تأكيدف كرد. وي توصياس��ي سي��ران عليه تركيه ايمهايه تحريي��كا درب��ار كه امراسي در سيي كودتايشي برا، تا مطرح كرده استقتصاديظ از لحا كردن تركيه ا و منزوي كشورمان براييهامريكايجود، ا اين و با».آيدار مي به ش��مو بايدس آن اس��اند كه بر ا كرد حكمي ص��ادر آتيا، معاون س��ابقن آتياس برود؛ هاكاه حب ماه ب32 تهام دور زدن رد ا تركيه ب��ا هال��ك بانكلمل بينالدگاه عالي ارائه درخواستي به دان و با ايرامهاي تحريدره از سوي در رأي صا تجديدنظرستار، خوامريكا ااب هم درضا ضر ر ش��د.ورك عليه خودويدگاه ني دام ازتها پذيرش هفت ا، با پرونده آتيارس��يوند بر رداخت رشوه، در بانكي و پري، تقلبه پولش��وي جملز مقاماتكي اا يحمد هاكان آتيه محاكم جلسه م و برخي مقاماته وي تركيه عليرش��د هالك بانك امه چيز گفت هدگاهاب در دادت داد. ضر شها تركيهر تركيه و نخس��ت وزيردوغان موافقت ا با نظارت ومراه بوده است. هدگاهد ك��رد و دام��ه چيز را رج��ود، آتيا ه اين و با واردن آتيا ه��اكاي را بهتهام پولش��ويويورك، ا نيات همكاريتهاموص ا وي را در خصما ندانس��ت، اكا عليه امريمهاي زدن تحرياي دور بر ضراب با رضامريكا، مقابله باب خزانهداري ا فريش براين، تا ايرااري، اضطر ويژه شرايطمللي بينالقتصاديون ا قاندن روشهاي ب��ري و به كاريس��تم بانك تقلب در سجرمم��ور بانكي مم تقلب در انج��ان��ه براي ا مخفياما چنديدان رف��ت، ا به زنماه14 آتيا ش��ناخت.. تنها چند روزركيه بازگش��ت شد و به ت پيش آزاد تركيهي دارايش، وزيري به كشورز بازگشت و پس ايت بورسا ب��ه مدير، وي رنجال��ير يك اقدام ج د اين از تحليلگراناري كرد كه بسيول منصوبستانب اگتنرا به واشنز سوي آنكام روشن اك پيا حكم را يند.ابي كرد ارزيي هالك بانكجرا ماطور رسمي هالكمريكا بهني ادستا بود كه دا98 مهرن در سالهاي ايرامهايا به نقض تحريكيه ر بانك ترست صادر آن كيفرخواتهم و براي م2۰1۶ تا2۰12 امات، هال��ك بانك در اي��ن اتهد. در واكنش به كرتش تركيهط به حمله ارا مرتب، اين اقدام رهاي بيانيت بخشي ازمااين اقدا« :يه كرد و گفت به شمال سور در واكنشمريكاسط دولت ا كه توي است تحريمهاي».ر ما وضع شد عليه كشو»چشمه صلح« به عملياتا گفت كه نقض تحريمهدع��ايك ضمن رد ا بان اينا كارمندي شعبه ينك دارايين با توجه به اينكه ا بادگي بهان رسي جري در، نميتواندكا نيس��ت امري دراري كند.ريكا همك امهامات با اتيكا در دادگستري امر وزارت98 مهر24 ،جود اين و باشمين تركيه با شهالك بانك« :عام كردهاي ا بيانيي و تخطي از، پولشويداري كاهبرم درعام جرر ا با طرحي بانك درركت اينا در زمينه مش��ا تحريمهمريكاي ا زدن تحريمهااي دوري برر ميليارد د چندينريكا همچننه امرتخاتهم شد. اين وزا بر ايران، مماتيك هالكبانكيستد كه مش��اركت س مدعي شفت ايران ازري به س��ود ن ميليارد در اقدام چند ده بود.نكي طراحي و اجرا شدرشد بات ا مقاما طريقنك بيش ازيها مدعي هستند هالك بامريكاي ا كرده اس��ت. جابهجاان را پول نفت ايرر ميليارد د نقل وهم است از طرف ايران هالك بانك متين همچنرآمديل د مثل تبدم داده استنجالي انتقالهاي ما ادهاي ظاهريل خريا تسهين به طا يز ايرا نفت و گا». غذا و داروهاي،امات، هالك بانك در بياني اين اته در واكنش به تركيه به ش��مالط به حمله ارتشا مرتب اين اقدام رت بخش��ي ازمااين اقدا« :ريه دانس��ت و گفت س��و در واكنشمريكاسط دولت ا كه توي است تحريمهاي».ر ما وضع شدچشمه صلح عليه كشو« به عملياتا گفت كه نقض تحريمهدع��ايك ضمن رد ا بان اينا كارمندي شعبه ينك دارايين با توجه به اينكه ا بادگي بهان رسي جري در، نميتواندكا نيس��ت امري در بر هالك ع��اوهاري كند.ري��كا همك امهامات با اتيم از اين تصمً ز شديدا تركيه ني بانك، رئيسجمهوررانه خبرنگاردوغان بد. رجب طيب انتقاد كر امريكا اه بود، مختومه شدً نك قبا هالك با پرونده گفت كهني و غيرقانور اقداميوركي دوي نيدستانهاي داما ا وي افزود:». انداختهاند به جريانً دا زشت آن را مجدهن��د گرفت و مامي خواد چ��ه تصميم ديخواهي« ». خواهيم دادن پاسخيم بدا با آن تصم متناسبدگاهلش حضور در دا چا ديگر بيانيه خود، بارفته پس از اينك چند ه بان ايندگاهاي حضور در داقصدي بر« : به ميدان آمد و گفت».ارد پرونده ندره ايني به آن دربا پاسخگويمريكا و اه فدرال،دگا ارائه دادخواستي به دا بانك بال اين وكييافتناي حض��ور نوص برواس��ت مجوز مخص درخينك همچنس��ت. هالك بان داده ا را ارائهدگاه در دا ريچاردنده از سوي اين پرو در تجديدنظرستار خوا شده است.- ويوركطقه ني قاضي من- برمانز طرفهاي روشني اامهاي پيز طيها نييمريكاي اند و بهدگاه حاضر ش��و در داهاي خواس��تهاند تركيفته پي��ش بود كههند. چن��د ههامات پاس��خ د اتنك را نسبت ديگر هالك باويورك، بار نيدس��تان داا تهديد تحريمهدگاهن در داقب حاضر نش��د به عواتهاماتينك، ا هالك با پروندهمان، در كرد. به گفته بر تركيه،غان، رئيسجمهورجه رجب طيب اردو متوي��راك، وزيرت آلبار دادگس��تري و برازداغ، وزي بوهمتين م است. همچنوغان شدهد اردماي و دا داراي مولودر تركيه وابق نخس��توزيشك، معاون س شمگر كس��انيه از ديجه تركي خار، وزيرغلوووش او چاه ميشود.يده د پروند در اينامشاند كه ن هستن پروندهن دادن به پاياهاي براي تركي بانكش اين تاويترز شده است. ر مواجهيهامريكايلفت اود با مخا خرال درك قاضي فدره گزارش داده اس��ت يينبا دراكيه راي هال��ك بانك ترقاضاي بانك دولتن ت منهتان درمك به ايرتهام كري ا متوقف كردن پيگي برايد كرد. را رمريكاي ا زدن تحريمها دور اس��ت كهگزار نش��ده هالك بانك بردگاه هن��وز داي ومريكايي اهاما رسانهدر ش��ود، ا حكم قطعي صاري هالك بانك ميليارد د37/5 از جريمههاي تركيشي از نفوذ نات راتهاما اين ا بارهااند. تركيه خبر داده خواستهمريكاطقه دانسته و از ااسي خود در من سينك روابط دو هالك با پرونده با مختومه كردن استكند.ه و تار نا تير كشور ر مانده وان بر موضع خودا همچن اممريكاني ادستا داني مواجهمه س��نگي با جرينك رارد هالك با دا قصدك بازيديل به يردوغان تب كه براي ا كند؛ موضوعيي شده است. حيثيت12 5828 شماره| مه جوان روزنا| قتصاديرويس ا س88498433 قتصاديرويس ا س88498433 | 1441 ولدياول جم��ا ا| 1398 دي7 ش��نبه»هالک« ری میلیارد د20 تهامجرای ا مام شده است ايران متهمهاي زدن تحريي كه به دوردگاه بانك از دا»جوان« گزارشآيدگر كوتاه نميتهم دي م9 تركيه و»هالك بانك« حاكمه از موضع خود براي ممريكا ای شده استردوغان حيثيت اين موضوع برای ا ودحاجیپور وحی گزارش یک گیرند را مي ها آلماني ها جاي هندي�وان را به عنگ�ر ج�اي آلم�ان�ش س�ال دي هن�د ت�ا ش گي�رد. مي جه�ان ب�زرگ قتص�اد ا چهارمي�نقتصاد ني امع جها و بازرگاني مجقتصاديت از، مركز مطالعارش تايم به گزا با جلو زدن2۰2۶ هند تا سال است كهني كرده پيشبير گزارشينتشا ا با جهان برسد. آلمانقتصادرمين ان چها بهعنوايس و آلمان از فرانسه، انگلپن بود با و ژامريكان پس از اقتصاد بزرگ جها سومين ا2۰۰4 كه تا سالني چهارم عقبنشي ردهصادي برتر به اقتوان يك قدرت بهعن ظهور چينياي غيرآسيا تنها كشورش، امريك اين گزارنيق پيشبي طب كرده است. بود.ي خواهندايگر آسي سه كشور ديد و هرن خواهد بوقتصادي جها مربع اقتصادگترين ا كماكان بزرًحتما نيز ا2۰2۶ يكا در سالر چند كه امر هودهر محد چين دقتصادي تداوم رش��د اما در صورت بود، ان خواهد جهاقتصاد جهانگترين ا بزر2۰3۰ ين كشور تا سال فعلي ارصديش د ش تا سال كرد. حفظ خواهدً فعاه سومي خود راز جايگا ني خواهد شد. ژاپناند كهگي ميكردهد زير خط فقر زندرصد جمعيت هند22 ود حد2۰11 هش پيدارصد كاد17 ون به رقم اكن اينقتصادي توسعه ا به لطف رشد و نرخ اين تك رقمي شدنزي براينامهري هند از برقتصاد كرده است. وزير ا خبر داد.2۰25 تا سالرصدي، د8/1 شد خيرهكنندها ثبت رند سال گذشته بقتصادي ه رشد ااي در حال توسعه در بين كشورهقتصاديخ رشد ا نر سريعترين ركورددار اندكيقتصاد بزرگ جهان بودش��مين ا قبل شين كشور كه تا سال بود. ات با پشت سرري توانسليون د تري2/57 قتصادبي به ا پيش با دس��تيال شود. بزرگ جهان بدقتصادجمين اگليس به پن ان گذاشتناخلي هند ناخالص د پيش، حجم توليد سالعني تنها ي1999 در سالند به لطفقتصاد هه، حجم اا در دو دهما تنهر بود، ا ميليارد د459 تنها2/72۶ قتصاد اون با و هند اكن برابر شدهش سريع ش بسيارقتصادي رشد ان است.قتصاد بزرگ جهاجمين ار پنليون د تريسازيم خودمان ميزي راسیه: خط لوله گا روظهار امريكا جدي�د امهاي وضع تحريه در پير روس�ي رئيسجمهود اس�تريم س�اخت خط لوله گازي نور تكميلش برايد كش�ور كر دارد. دري�ا بس�تراث لوله دروص اح�د�ان، كش�تي مخص به آلم2 ميرديشت: وابع آگاه نوقل از منس��انت چاپ روس��يه به نزنامه كومر رون كش��تيره ايمع تجار روس��ي دربار روس��يه در ج پوتين، رئيسجمهومريكا،ي ال تحريمها به دليل اين پروژه تكميه است كرده و گفت صحبتمريكاپ، رئيسجمهور الد ترام دوناگر طول خواهد كشيد.ين ماه دي چنداي دور كه بر2 د استريمه خط لوله گازي نورمها عليه تحريفته گذش��ت ه بالتيكاييق دريز از طرت گادرايش صازيت اوكراين و افزا مسير تران زدنها كه لولهAllseas ش��ركتا وضع كرد.احي شده است، ر به آلمان طرجتنابكرد، براي ا ميگذاري دريا جا بس��ترده از دو كشتي درستفا ا با را ش��ركت گازپروموقف كرده اس��ت.ر خود را متا كا امريكمه��اي از تحريث خط لوله به ناموص براي احدا كشتي مخص يك2۰1۶ روسيه در سال شركتهاي توقف كارا در صورتي كرد تيدار خر» چرسكيادميكآك« يك منبع آگاه دره كند.ستفاد، از آن ا2 د استريمي خط لوله نوري روروپاي اوسط كشتيهاي گاز تگذاري لوله كرد: سرعت جاظهارزپروم ا شركت گا اين پروژهستفاده دري مورد از كشتيهاهتر ا آهست» چرسكيادميكآك« عام شود، ا2 د استريم عليه نورگتني واشن تحريمهاش از اينكه پي است. اواسط آن يا2۰2۰ ز سالن خط لوله پيش اند ايسي گفته بود مقامات روليت خواهد شد. آماده فعااي بورسی جهان هرين شركت ت پربازدهن تري�ن س�طوحيز پايك�ي اه در ي ن�رخ به�رطي ك�ه ش�راي دريهگذارانز س�رماري ارد، بس�ياار دا اخي�ر خ�ود ق�ر س�الهاي كنن�د.ه گذاري س�رماي ب�ورس در گرفته ان�دي�م تصم نماد بزرگ بورس1۰۰ رسي ارزشاليس��ت، با برژوال كپيت به گزارش وي،2۰19 دسامبر تا پنجم2۰۰9 دس��امبر31 ت در بازه زماني والاستريل اخير به شرح سا بورسي در نمادهاي پر بازدهترينخص شد كه مش زير بوده است: نت فليكس-1 ر د8۶7 هزار و3 : حال حاضر در2۰۰9 ر سهم سال د1۰۰ ارزشباطات و رسانه: ارت زمينه فعاليتس هولدينگزركت اكس ما-2 ر د282 هزار و3 : حال حاضر در2۰۰9 ر سهم سال د1۰۰ ارزشهگذاري و سرمايت: مالي زمينه فعالي ابيومد-3 ر د221 هزار و2 : حال حاضر در2۰۰9 ر سهم سال د1۰۰ ارزشي و مراقبتيت: داروي زمينه فعاليم گروپ ترنس ديگ-4 ر د1۶5 هزار و2 : حال حاضر در2۰۰9 ر سهم سال د1۰۰ ارزش صنعتيوليدات: ت زمينه فعاليت برودكام-5 ر د19 هزار و2 : حال حاضر در2۰۰9 ر سهم سال د1۰۰ ارزشباطات و فناوري: ارت زمينه فعاليت تكنالجي الينر د558 : هزار و حال حاضر در2۰۰9 ر سهم سال د1۰۰ ارزش درمانيقبتهايليت: مرا زمينه فعا يونايتد رنتالز-7 ر د534 : هزار و حال حاضر در2۰۰9 ر سهم سال د1۰۰ ارزش: صنعتي زمينه فعاليتون فارمتيكالگنر ر-8 ر د53۰ : هزار و حال حاضر در2۰۰9 ر سهم سال د1۰۰ ارزشي و بهداشتيت: داروي زمينه فعاليوتيولتا بي ا-9 ر د333 : هزار و حال حاضر در2۰۰9 ر سهم سال د1۰۰ ارزشابيزاريدگان و بااط با مصرفكنن: ارتب زمينه فعاليت آمازون-1۰ ر د3۰9 : هزار و حال حاضر در2۰۰9 ر سهم سال د1۰۰ ارزشترنتيه اين زمينه فعاليت: فروشگات از اول اسفندم عدالريز سود سها وا س�ازي گف�ت: س�ود س�هاموصي س�ازمان خص رئي�س�ز ميش�ود.دم واري�ه حس�اب م�ر�ت از اواي�ل اس�فند ب عداله حسابزي بد واريره ميزان سوضا صالح درباش تسنيم، علير به گزاروني مشخص در وضع كنيق آنالت گفت: رقم دقن س��هام عدشمو مِ ه حسابپس بكتها دريافت و س مدنظر از شرا سودر ابتد دست و بايد نياريز شود.دگان سهم و دارن اينكه چهخص شدنفه كرد: براي مشضا اسازيوصي سازمان خص رئيسما بههمن صبر كرد، ا بايد تا ماه بگيرد تعلق ميردم به من سود سهام ميزاز ميشود. شده واري نظر گرفته سود دره اسفند تا ما طور حتمگيردار مي ما قرختيار در از سوي شركتهاي كه اد: سودهاي وي ادامه داريز شود تان وااب سازماود به حس هر ميزان سبراينست؛ بناردم ا براي م پرداخت خواهيم كرد.ردم آخر به م رقمم عدالتر بود سود سها ابتدا قرا اينكه درني بر پاسخ پرسشي مب صالح در تعيينخت شود در حالي كه زمانن پرداشموه حساب م در ماه آذر ب سود رارند تاه فرصت داركتها هشت ماده است، گفت: شفتا شده عقب اگزار شد تيرماه بر مجامع آنها در توجه به اينكههند و با ار د ما قرختيار در ا واريز كنند.اب سازمانود را به حسارند كه س بهمن فرصت د تا پاياند و در ميشودسازي آزا99 تا آبان سالم عدالت سها اينكه با بيان ويساسي،ون ا قان44 كي از اهداف اصلرد، افزود: يگيار ميردم قرختيار م ا اين امردواريم است كه اميهگذاري در بورس سرمايردم براي تشويق مق شود. عدالت، محقدسازي سهام آزارچه زودتر با هدگانيمالیاتبهصادركنن عودتپلكاني و س�ازمان مرك�ز بان�ك گرفت�ه مي�ان فق�ات ص�ورت توا ، مالي�ات�ت از آن دارد ك�ه ب�ه زودي حكايات�ي م�ور مالي ان بازگش�تس�ب مي�زا ، ب�ه تنادراتف�زوده ص�ا ارزش ا ب�ر گان بازمي گ�ردد. ركنن�د رز، ب�ه ص�ورت پلكان�ي ب�ه صاد ااست كه بههت، ماهدرافزوده صا ارزش اش مهر، موضوع ماليات بر به گزار است، به نحويور تبديل شدهدگان كشصلي صادركننت از معضاكي ا ي هزار و2 تا5۰۰ هزار و2 اتي، بالغ برمور مالين ا س��ازماعام به ا كه بنا سازمان بلوكهزد اين، ندگانز منابع مالي صادركننن ا ميليارد توما7۰۰ دگاني كه رفعسامي صادركنن فهرست ا در ارائهيل تأخير و به دل شدهند ماليات نميتوا سازمان، اين مركزيز سوي بانكهاند، ازي كرد تعهد ارهد.ن را به موقع پس دركنندگافزوده صاد ارزش ا بر كه حداكثر ظرف مدتي مكلف استمور مالياتن اون، سازما با قان مطابقه حسابن را بركنندگاز صادفتي افزوده دريا ارزش ااه، ماليات بر يكمص ارزييط خايل شرا گذشته به دلز سال امايد، استرد نما واريز و م آنهاده و تعهد ارزي نمو به رفعن را مكلفركنندگاامي صاد تمر، دولت كشوون نيز در قاندرات رافزوده صا ارزش اد ماليات بر ديگر، استردا از سويمه ازهينار گوا تعهد ارزي و صدو كل كشور، منوط به رفع98 بودجه سالي كرده است.مور مالياتن ارسال آن به سازما مركزي و ا سوي بانكسال فهرستكزي در اره بانك مري كرهاييل تأخياس به دل بر اين اس ارزشند، ماليات برزي كردها تعهد اردگاني كه رفعس��امي صادركنن اد و بخشت داده نميشواس��ت كه بازگشهدگان، ماهفزوده صادركنن ا كرده بلوكهي��ن قالب را در اگي آنهاقدينط با ن��ع مرتبز مناب عمدهاي ا تعهده تناسب رفعار است بد كه قريت از آن دار حال خبرها حكا است. آنهاش افزوده ارزهند، مالي��ات بر ميدنجامن اركنندگارزي كه صاد ا در اينسئول در نظام بانكي مقامت داده شود. يك م به سرعت بازگش مركزي فهرسته بانك بر اين است كار مهر گفت: قرنگاره خبر زمينه بثر ظرف مدت يكهاند، حداكزي كرد تعهد اردگاني كه رفع صادركننركنندهايگر صاد داده و در آن حتي اتي ارائهمور ماليان ا به سازما ماهاسب همان باشد، به تنانده بازگرددرات خود راز صاصل ارز حا بخشي از ات داده شود. بازگشش افزوده او نيز ارزغ، ماليات بر مبل از ارزا بيشتررصد ي دركنندهگر يك صادس اس��ا افزود: بر اين ا ويش افزوده ارز ماليات برامنده باشد، تمزگردا بادرات خود راز صاصل ا حا هميند و بهت داده ميشو برگشت، به حسابشدراو بابت صا پرداختي ان امورز سازماداختي خود را ايز منابع پر ندگان صادركنن تناسب، سايرند.ي بازمي ستان ماليات برابر شد!۴ي درياي دزدي كا و تنگ�ه در تنگ�ه م�ا2۰19 �ي در س�ال درياي دزديي پرت�رددهاي تج�ارل�ه مس�ير پور ك�ه از جم س�نگا ك�رد. پي�دا بقه اي بي س�ا افزاي�ش هس�تند، جه�ان كه به رصد امنيتReCAAP ISC عات گروهطا، ايسنا به گزارش ان دادست، نشاي ااي آسيً كشور عمدتاي ميپردازد و متشكل از دريايز هشت مورد در سالپور اكا و تنگه س��نگاي در تنگه ما درياي دزدير ازترين آما كرد كه باش پيدا افزاي2۰19 مورد در سال به2۰18 ي داشت. درياي مورد حادثه دزدي1۰4 است كه2۰15 سالمان عا داده است، زيرا هشدار بيشترقوع حماتت به و گروه نسب اين، مايهي دريايش موارد دزدياند و مسئله افزايستگير نشده اين حوادث دنده است. باقي ما جدي نگراني از طريقمري��كا و اان��ه، آفريقاز خاورمي ديگ��ر اهاي نفت خ��ام و كا عبور ميكنند.ن دو مسير از ايهاي باري فله بر و كشتيهاي كشتي را بهم، آنهاي هند و آراقيانوسه��اگه بين ا دو تن اينياين جغرافي مكاا تبديلها در آسي كشتيري سوختگيجارت وهم تز قطبهاي مكي ا ي هزار14۰ پور، بيش ازي سنگار و درياي بندست طبق آمار سازمان كرده اگاپور شدندرد بنادر سندي گذشته وال ميا تن سا75 گتر از كشتي بزر داشت. رشد سال پيش در مقايسه بارصد د7 كه»يمورتال استنا ا« در نفتكش دسامبر25 ي در درياين مورد دزدي آخريرآمدنا د پس از به صدماتي ش��دند، اد وارد اين كشش مر روي داد. شع��ات گروهطا اند. كرداروچك ف��رايق ك خطر، با ي��ك ق زنگه��اي مورد حادثه۶1 ً جموعا م2۰18 هد سالشان ميدنReCAAP ISC كه در مقايسه شدقي گزارشاي جنوب شر سراسر آسيي در درياي دزدي حوادثي كمتر بود.2۰1۶ مورد در سال و2۰17 مورد در سال84 باد عرشه دزدان وار در آنها ميشوند كهقهبنديي طب دريايوان دزدي بهعن با خود خدمه كشتي را ياند كاكه بتوانظر از اينتي ميشوند، صرفن كشش براي دزدي هم است.مل تاين آمار شابرند و ا ب ميليون2۴۰ ر وامعتبال و ا ش�وراي پو در حالي كه ب�ه نظرا تصويب ك�رده�ي مس�كن ر تومانقتصاد،وني ا ش�رايط كنهكار دررسد اين را مي مسكن.د نه بانك باز ميكنردمز كار م گرهاي ا نه، مديرعامل بانكناركيمي ا به گزارش تسنيم، رحي31 ي ازه رونماي گذشته در حاشيسط ماه مسكن اواهايمزمهنسازي در كش��ور درباره ز پروژه مسكفته تا دو ه مسكن گفته بود:زايش سقف وام خريد افت مسكن در شوراي��قف تسهيا آينده افزايش س خواهد گرفت.ارسي قررد برعتبار مورل و ا پودن مراحل تصويب افزايشرغ از چگونگي طي ش فايد به اين تقدم، با حقيد از محل اوراق سقف وام خر هدف بانك شود كه جامعهشارههم ا نكته بسيار ممند است و قشر وام جديد قش��ر ثروت مس��كن دروان پرداخت تً ساسامعه اين جاسط و رو به پاي متو وام را ندارند.ن اين سود سنگيقساط و ا تقدم، حقرصدي وام اوراقد18 با توجه به س��ود خريد مسكن توماني ميليون2۰۰ د وام ميزان سو ميليون289 س��اله12 خت س��ادهوش پردا در ر3/4 وده اين وام حدقساط ماهانن است. ميزان ا توماانهقساط ماهب احتسا اس��ت كه بان ا ميليون تومااي دوره تومان بر هزار15 ن وك ميليوي( تعمير وامون افزايش خواهد ميلي4/4 ود به حد) پنج س��اله ميليون تومان21 ود تعمير نيز حدد وام يافت. سوده است. در روش سا متقاضي��ان درزپرداخ��ت وام در روش پلكان��ي بان پرداخت ميليون توما32۰ ودهم حدل دوازد سا3 انه مبلغ قس��ط ماهل اولد. در س��ا خواهند كرانه س��المان و قس��ط ماه هزار تون و ميلي��ون است.ر توما هزا221 ن و ميليو4 دوازدهمزدهم س��اله دواخت��ي متقاض��ي در ما كل پرداماني بهروش ميلي��ون تو2۰۰ بت وامزده��م با دوان اس��ت. ميزان ميليون توما52۰ ود پلكاني ح��دل اول به روش نيز در سا تعميرنه وامقس��اط ماها ا)سال پنجم( ۶۰ مان و در ماه هزار تو9۶۶ پلكاني وام نيز است. سود اينر تومان هزا87 ن وك ميليو يعني درن خواهد شد، ير توما هزا5۰۰ ن و ميليو21 د براي وام ميليون تومان سو34۰ جموع بيش از م توماني! ميليون24۰ گران، كارافتي قشرجموع دري در حالت خوشبيانه م ميليون2/5 بگيران ازس��تمريشس��تگان و م بازن نهايتينميش��ود. همچن ماه بيش��تر ن تومان در ميليون3/5 از ني��ز��دانه كارمنافت��ي ماهان درين ترتي��ب هيچكدام ازرود. به اي فراتر نمي تومانانهند قسط ماه نميتوانوان هيچ عنقش��ار به اين ا مس��كن رام بانكني وار توما هزا4۰۰ ن و ميليو4 اخت كنند. پردد كه توانمند هستن ثروتقش��ارن بين فقط ا در ايارند كهني را د ميليون توما24۰ ط وامقسا پرداخت ا هيچكن ماليساسا با توجه به تم افراد نيز ا البته ايننه ندارند. خريد خا براييمهايين واازي به چن ني تأمين مسكن براي ميرسد بانكگونه به نظر اينرو شده است. مشكات جدي روبه منابع مالي با و97 ��كن طي س��الت مسش قيم افزاي پس ازتقدم به حقاي وام اورقمس��ال، تقاضا بر اوايل اردمت خريد مر ق��درگذاري كم د واس��طه تأثير كه مديرعاملافت، موضوعي��دت كاهش ي به شوعي به آن سال گذشته به ن مسكن دي ماه بانك در97 ديماه سال25 ناركيمي اد؛ رحيذعان كر ااس آمار صندوقري گفته بود:بر اس نشس��ت خباد، تعد97 دي ماه مس��كن تا پس انداز يكم554 صن��دوق به در اينفتتاحيي اها س��پرده هزار37۰ اد. از اين تعده رسيده اس��ت فقر هزار است وسهياتقاضي ته و داراي مته زند س��پرد ميليارد۶58۰۰ صندوق اينهايه س��پرده ماندل رسيده است. ريا مسكنوني بانك ميلي۲۴۰حروم از وام و كارمند، م گر كاركماه رسيد سوخت به ي زمان صدور كارت نفتيه�ايآورده�ركت ملي پخ�ش فر�زي شنامهري مدي�ر بررخواس�ت جديد ه�زار د۴۶۰ ود حال حاض�ر ح�د گف�ت: در اس�ت و برايب�ت ص�دوري در نو س�وختالمثن ص�دور كارتس�تها، ظرفيت به اي�ن درخوار چه س�ريعتري ه پاس�خگويندهايم.د رس�ا هزار عد۵۰ س�وخت را ب�هنه كارتلي�د روزا توهاي داشت: مراجعهظهار تس��نيم، اگو باي، در گفتوم رضاي شهراهاي سوخت معطل كارت دريافتي پست برايها مردمي به باجهد قابل توجهيه و تعدا بود اخير خوبهايفته در پست، در ه مانده��ت به دستاي معطله پسهاي موجود در باجهس��وختهز كارت ان رسيده است. مالكانشا س��وخت در باجه معطلهر كارت هزا475 حال حاضر وي افزود: درين كارتهافت ا درياردم ب��راي حضور م منتظران همچن داريم كهادي اد زي كه تعدرد اين است ار گيد توجه قرما آنچه بايد مور هستيم، اي قبل است خيل سالهاي سوخت، مربوط بهر كارت هزا475 از اينن قبيلل ايچوقت كسي دنباد هيم كه شايدهيل را ميحتما و اين اايد.سوختها ني كارت كشورردم و اموال مين كارتها توجه به اينكه ا تصريح كرد: باي رضاي اينانا همچن ش��ده است، مي صدور آنهادي براينه زيا است و هز نداريم.ي جمعآوري آنهامهاي برا برناريم و فعا را نگه ميدا كارتهاوص نفتي در خصهايآوردهركت ملي پخش فرزي شنامهري مدير بر س��وخت گفت: در حالي كه در جديدظار صدور كارتهاي صف انت سوخت صدور كارتوسط ارائه درخواستعي به طور مت حالت طبيخي روزها برون در، هم اكنز ب��ودهد در رو هزار عد5 ود المثني حدد هستيم.رخواست جدي هزار د45 ت بيش از شاهد ثب برابر۶ س��وخت رانه كارتلي��د روزا تود: م��ا ظرفيت وي ادامه داد هزار عد اندازهت نرمال و بهستها در حال متوسط ارائه درخوا هزار5 زين، ارائهه بندي بنول آغاز سهميي اما در روزهايدهايم، ا د هزار درخواست تا سوخت، به بيش از صدور كارت درخواست هزار47 ي چونيد با اعداخي روزها بر نيز درونر روز رسيد و اكن دز ثبت ميشود. در رورخواست جديد د مسکن انرژی

Transcript of Allseas · اههلول هك Allseas تكر ش .درك عضو ار ،تسا هدش يحارط...

Page 1: Allseas · اههلول هك Allseas تكر ش .درك عضو ار ،تسا هدش يحارط ناملآ هب بانتجا يارب ،دركيم يراذگاج ايرد رت سب

با وجود تلاش هاي ف�راوان هال�ك بانك تركيه براي مختومه ش�دن پرون�ده خ�ود در امريكا، دادس�تان اي�الات متح�ده ب�ا رد درخواس�ت اي�ن بان�ك تركي�ه اي به دنب�ال اخ�ذ محاكمه اي�ن بان�ك و ص�دور اح�كام س�نگين اس�ت. در دوره پيشين تحريم ها كه بانك مركزي جمهوري اس��امي ايران تحريم و دسترس��ي ايران به نظام جهاني بانكي بسيار محدود ش��ده بود، هالك بانك تركيه كمك هاي بس��ياري به كشور كرد. اين بانك كه كاماً زيرنظر دولت تركيه فعاليت مي كند جدا از ارتباطات بانكي خاصي كه با ايران داش��ت، بانك عامل ش��ركت بوتاش تركيه در پرداخت گازبهاي

ايران بود. پول گازي كه ايران به تركيه صادر مي كرد توسط اين بانك به حساب هاي معرفي شده از سوي جمهوري اس��امي ايران واريز مي ش��د. امريكايي ها تمركز بس��ياري روي اين بان��ك و رضا ضراب داش��تند و سرانجام با بازداشت ضراب در خاك امريكا، مديران

هالك بانك را نيز پشت ميز محاكمه نشاندند. روند محاكمه

حدود سه سال پيش بود كه رضا ضراب، تاجر ايراني- تركيه اي در امريكا بازداشت ش��د. اتهام اصلي وي دور زدن تحريم هاي ايالات متحده عليه ايران بود. ضراب كه رابطه ويژه اي با بانك دولتي هالك داشت در اعترافات خود پاي هاكان آتيا، معاون پرنفوذ اين بانك را به ميان كشيد، آتيا دو سال پيش و زماني كه در سفري كاري به امريكا رفته بود به اتهام نقض

تحريم هاي امريكا بازداشت شد. در همان ايام، اردوغان رئيس جمهور تركيه اتهامات مطرح شده از س��وي مقامات امريكايي عليه هالك بانك و آتيا را محكوم و آن را ناش��ي از انگيزه هاي سياس��ي توصيف كرد. وي تأكيد كرد: »پرونده اي كه امري��كا درب��اره تحريم هاي اي��ران عليه تركيه مطرح كرده است، تاشي براي كودتاي سياسي در كشورمان و منزوي كردن تركيه از لحاظ اقتصادي به ش��مار مي آيد.« با اين وجود، امريكايي ها براي آتيا حكمي ص��ادر كردند كه بر اس��اس آن او بايد 32 ماه به حبس برود؛ هاكان آتيا، معاون س��ابق بين الملل هال��ك بانك تركيه ب��ا رد اتهام دور زدن تحريم هاي ايران و با ارائه درخواستي به دادگاه عالي امريكا، خواستار تجديدنظر در رأي صادره از سوي دادگاه نيويورك عليه خود ش��د. رضا ضراب هم در روند بررس��ي پرونده آتيا، با پذيرش هفت اتهام از جمله پولش��ويي، تقلب بانكي و پرداخت رشوه، در جلسه محاكمه محمد هاكان آتيا يكي از مقامات ارش��د هالك بانك تركيه عليه وي و برخي مقامات تركيه شهادت داد. ضراب در دادگاه گفت همه چيز با نظارت و موافقت اردوغان و نخس��ت وزير تركيه

همراه بوده است. با اين وج��ود، آتيا هم��ه چيز را رد ك��رد و دادگاه نيويورك، اتهام پولش��ويي را به ه��اكان آتيا وارد ندانس��ت، اما وي را در خصوص اتهامات همكاري

با رضا ضراب براي دور زدن تحريم هاي امريكا عليه ايران، تاش براي فريب خزانه داري امريكا، مقابله با قانون اقتصادي بين المللي ويژه شرايط اضطراري، تقلب در سيس��تم بانكي و به كار ب��ردن روش هاي مخفيان��ه براي انج��ام تقلب در ام��ور بانكي مجرم ش��ناخت. آتيا 14ماه به زندان رف��ت، اما چندي پيش آزاد شد و به تركيه بازگش��ت. تنها چند روز پس از بازگشت وي به كشورش، وزير دارايي تركيه در يك اقدام جنجال��ي، وي را ب��ه مديريت بورس استانبول منصوب كرد كه بسياري از تحليلگران اين حكم را يك پيام روشن از سوي آنكارا به واشنگتن

ارزيابي كردند. ماجراي هالك بانك

مهر 98 بود كه دادستاني امريكا به طور رسمي هالك بانك تركيه را به نقض تحريم هاي ايران در سال هاي 2۰12 تا 2۰1۶ متهم و براي آن كيفرخواست صادر كرد. در واكنش به اي��ن اتهامات، هال��ك بانك در بيانيه اي، اين اقدام را مرتبط به حمله ارتش تركيه به شمال سوريه كرد و گفت: »اين اقدامات بخشي از تحريم هايي است كه توسط دولت امريكا در واكنش به عمليات »چشمه صلح« عليه كشور ما وضع شد.«

اين بانك ضمن رد ادع��اي نقض تحريم ها گفت كه با توجه به اينكه اين بانك داراي شعبه يا كارمندي در امريكا نيس��ت، نمي تواند در جريان رسيدگي به

اتهامات با امريكا همكاري كند. با اين وجود، 24 مهر 98 وزارت دادگستري امريكا در بيانيه اي اعام كرد: »هالك بانك تركيه با ششمين بار اعام جرم در كاهبرداري، پولشويي و تخطي از تحريم ها در زمينه مش��اركت اين بانك در طرحي چند ميليارد دلاري براي دور زدن تحريم هاي امريكا بر ايران، متهم شد. اين وزارتخانه امريكا همچنين مدعي شد كه مش��اركت سيستماتيك هالك بانك در اقدام چند ميليارد دلاري به س��ود نفت ايران از طريق مقامات ارشد بانكي طراحي و اجرا شده بود. امريكايي ها مدعي هستند هالك بانك بيش از 2۰ ميليارد دلار پول نفت ايران را جابه جا كرده اس��ت. همچنين هالك بانك متهم است از طرف ايران نقل و انتقال هاي مالي انجام داده است مثل تبديل درآمد نفت و گاز ايران به طا يا تسهيل خريد هاي ظاهري

غذا و دارو.«در واكنش به اين اتهامات، هالك بانك در بيانيه اي، اين اقدام را مرتبط به حمله ارتش تركيه به ش��مال

س��وريه دانس��ت و گفت: »اين اقدامات بخش��ي از تحريم هايي است كه توسط دولت امريكا در واكنش به عمليات »چشمه صلح عليه كشور ما وضع شد.« اين بانك ضمن رد ادع��اي نقض تحريم ها گفت كه با توجه به اينكه اين بانك داراي شعبه يا كارمندي در امريكا نيس��ت، نمي تواند در جريان رسيدگي به اتهامات با امري��كا همكاري كند. ع��اوه بر هالك بانك، رئيس جمهور تركيه نيز شديداً از اين تصميم امريكا انتقاد كرد. رجب طيب اردوغان به خبرنگاران گفت كه پرونده هالك بانك قباً مختومه شده بود، اما دادستان هاي نيويوركي در اقدامي غيرقانوني و زشت آن را مجدداً به جريان انداخته اند.« وي افزود: »خواهيم ديد چ��ه تصميمي خواهن��د گرفت و ما

متناسب با آن تصميم بدان پاسخ خواهيم داد.« چالش حضور در دادگاه

اين بانك چند هفته پس از اين بيانيه خود، بار ديگر به ميدان آمد و گفت: »قصدي براي حضور در دادگاه امريكا و پاسخگويي به آن درباره اين پرونده ندارد.« وكيل اين بانك با ارائه دادخواستي به دادگاه فدرال، درخواس��ت مجوز مخصوص براي حض��ور نيافتن در دادگاه را ارائه داده اس��ت. هالك بانك همچنين خواستار تجديدنظر در اين پرونده از سوي ريچارد

برمان- قاضي منطقه نيويورك - شده است. امريكايي ها نيز طي پيام هاي روشني از طرف هاي تركيه اي خواس��ته اند در دادگاه حاضر ش��وند و به اتهامات پاس��خ دهند. چن��د هفته پي��ش بود كه دادس��تان نيويورك، بار ديگر هالك بانك را نسبت به عواقب حاضر نش��دن در دادگاه تحريم ها تهديد كرد. به گفته برمان، در پرونده هالك بانك، اتهاماتي متوجه رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه، بوزداغ، وزير دادگس��تري و برات آلباي��راك، وزير دارايي و داماد اردوغان شده است. همچنين مهمت شمشك، معاون سابق نخس��ت وزير تركيه و مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه از ديگر كس��اني

هستند كه نامشان در اين پرونده ديده مي شود. تاش اين بانك تركيه اي براي پايان دادن به پرونده خود با مخالفت امريكايي ها مواجه شده است. رويترز در اين باره گزارش داده اس��ت يك قاضي فدرال در منهتن تقاضاي بانك دولتي هال��ك بانك تركيه را براي متوقف كردن پيگيري اتهام كمك به ايران در

دور زدن تحريم هاي امريكا را رد كرد. هن��وز دادگاه هالك بانك برگزار نش��ده اس��ت كه حكم قطعي صادر ش��ود، اما رسانه هاي امريكايي و تركيه اي از جريمه 37/5 ميليارد دلاري هالك بانك خبر داده اند. تركيه بارها اين اتهامات را ناشي از نفوذ سياسي خود در منطقه دانسته و از امريكا خواسته است با مختومه كردن پرونده هالك بانك روابط دو

كشور را تيره و تار نكند. دادستاني امريكا اما همچنان بر موضع خود مانده و قصد دارد هالك بانك را با جريمه س��نگيني مواجه كند؛ موضوعي كه براي اردوغان تبديل به يك بازي

حيثيتي شده است.

| روزنامه جوان | شماره 5828 12

88498433سرويس اقتصادي 88498433سرويس اقتصادي

ش��نبه 7 دي 1398 | اول جم��ادي الاول 1441 |

ماجرای اتهام 20 میلیارد دلاری »هالک«گزارش »جوان« از دادگاه بانكي كه به دور زدن تحريم هاي ايران متهم شده است

امريكا از موضع خود براي محاكمه »هالك بانك« تركيه و 9 متهم ديگر كوتاه نمي آيد و اين موضوع برای اردوغان حيثيتی شده است

وحید‌حاجی‌پور‌‌گزارش‌‌یک

هندي ها جاي آلماني ها را مي گیرندبه عن�وان را آلم�ان ج�اي ديگ�ر س�ال ش�ش ت�ا هن�د مي گي�رد. جه�ان ب�زرگ اقتص�اد چهارمي�ن به گزارش تايمز، مركز مطالعات اقتصادي و بازرگاني مجمع جهاني اقتصاد با انتشار گزارشي پيش بيني كرده است كه هند تا سال 2۰2۶ با جلو زدن از فرانسه، انگليس و آلمان به عنوان چهارمين اقتصاد جهان برسد. آلمان كه تا سال 2۰۰4 سومين اقتصاد بزرگ جهان پس از امريكا و ژاپن بود با ظهور چين به عنوان يك قدرت اقتصادي برتر به رده چهارم عقب نشيني كرده است. طبق پيش بيني اين گزارش، امريكا تنها كشور غيرآسيايي مربع اقتصادي جهان خواهد بود و هر سه كشور ديگر آسيايي خواهند بود. هر چند كه امريكا در سال 2۰2۶ نيز احتمالاً كماكان بزرگ ترين اقتصاد جهان خواهد بود، اما در صورت تداوم رش��د اقتصادي چين در محدوده شش درصدي فعلي اين كشور تا سال 2۰3۰ بزرگ ترين اقتصاد جهان خواهد شد. ژاپن نيز جايگاه سومي خود را فعاً حفظ خواهد كرد. تا سال 2۰11 حدود 22درصد جمعيت هند زير خط فقر زندگي مي كرده اند كه به لطف رشد و توسعه اقتصادي اين رقم اكنون به 17درصد كاهش پيدا كرده است. وزير اقتصاد هند از برنامه ريزي براي تك رقمي شدن اين نرخ

تا سال 2۰25 خبر داد. رشد اقتصادي هند سال گذشته با ثبت رشد خيره كننده 8/1 درصدي، ركورددار سريع ترين نرخ رشد اقتصادي در بين كشورهاي در حال توسعه بود. اين كشور كه تا سال قبل شش��مين اقتصاد بزرگ جهان بود اندكي پيش با دس��تيابي به اقتصاد 2/57 تريليون دلاري توانست با پشت سر

گذاشتن انگليس به پنجمين اقتصاد بزرگ جهان بدل شود. در سال 1999 يعني تنها 2۰ سال پيش، حجم توليد ناخالص داخلي هند تنها 459 ميليارد دلار بود، اما تنها در دو دهه، حجم اقتصاد هند به لطف رشد اقتصادي بسيار سريع شش برابر شده و هند اكنون با اقتصاد 2/72۶

تريليون دلار پنجمين اقتصاد بزرگ جهان است.

روسیه: خط لوله گازي را خودمان مي سازيمرئيس جمهور روس�يه در پي وضع تحريم هاي جدي�د امريكا اظهار كرد كش�ورش براي تكميل س�اخت خط لوله گازي نورد اس�تريم 2 به آلم�ان، كش�تي مخصوص اح�داث لوله در بس�تر دري�ا دارد. روزنامه كومرس��انت چاپ روس��يه به نقل از منابع آگاه نوشت: ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روس��يه در جمع تجار روس��ي درباره اين كش��تي صحبت كرده و گفته است تكميل اين پروژه به دليل تحريم هاي امريكا، چندين ماه ديگر طول خواهد كشيد. دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا هفته گذش��ته تحريم ها عليه خط لوله گازي نورد استريم 2 كه براي دور زدن مسير ترانزيت اوكراين و افزايش صادرات گاز از طريق درياي بالتيك به آلمان طراحي شده است، را وضع كرد. ش��ركت Allseas كه لوله ها را با استفاده از دو كشتي در بس��تر دريا جاگذاري مي كرد، براي اجتناب از تحريم ه��اي امريكا كار خود را متوقف كرده اس��ت. ش��ركت گازپروم روسيه در سال 2۰1۶ يك كشتي مخصوص براي احداث خط لوله به نام »آكادميك چرسكي« خريداري كرد تا در صورت توقف كار شركت هاي اروپايي روي خط لوله نورد استريم 2، از آن استفاده كند. يك منبع آگاه در شركت گازپروم اظهار كرد: سرعت جاگذاري لوله هاي گاز توسط كشتي »آكادميك چرسكي« آهسته تر از كشتي هاي مورد استفاده در اين پروژه است. پيش از اينكه تحريم هاي واشنگتن عليه نورد استريم 2 اعام شود، مقامات روسي گفته بودند اين خط لوله پيش از سال 2۰2۰ يا اواسط آن

آماده فعاليت خواهد شد.

پربازده ترين شركت هاي بورسی جهاندر ش�رايطي ك�ه ن�رخ به�ره در يك�ي از پايين تري�ن س�طوح س�ال هاي اخي�ر خ�ود ق�رار دارد، بس�ياري از س�رمايه گذاران كنن�د. س�رمايه گذاري ب�ورس در گرفته ان�د تصمي�م به گزارش ويژوال كپيتاليس��ت، با بررسي ارزش 1۰۰ نماد بزرگ بورس وال استريت در بازه زماني 31 دس��امبر 2۰۰9 تا پنجم دسامبر 2۰19، مشخص شد كه پر بازده ترين نمادهاي بورسي در 1۰ سال اخير به شرح

زير بوده است:1- نت فليكس

ارزش 1۰۰ دلار سهم سال 2۰۰9 در حال حاضر: 3 هزار و 8۶7 دلارزمينه فعاليت: ارتباطات و رسانه

2- ماركت اكسس هولدينگزارزش 1۰۰ دلار سهم سال 2۰۰9 در حال حاضر: 3 هزار و 282 دلار

زمينه فعاليت: مالي و سرمايه گذاري3- ابيومد

ارزش 1۰۰ دلار سهم سال 2۰۰9 در حال حاضر: 2 هزار و 221 دلارزمينه فعاليت: دارويي و مراقبتي

4- ترنس ديگم گروپارزش 1۰۰ دلار سهم سال 2۰۰9 در حال حاضر: 2 هزار و 1۶5 دلار

زمينه فعاليت: توليدات صنعتي5- برودكام

ارزش 1۰۰ دلار سهم سال 2۰۰9 در حال حاضر: 2 هزار و 19 دلارزمينه فعاليت: ارتباطات و فناوري

۶- الين تكنالجيارزش 1۰۰ دلار سهم سال 2۰۰9 در حال حاضر: هزار و 558 دلار

زمينه فعاليت: مراقبت هاي درماني7- يونايتد رنتالز

ارزش 1۰۰ دلار سهم سال 2۰۰9 در حال حاضر: هزار و 534 دلارزمينه فعاليت: صنعتي8- رگنرون فارمتيكال

ارزش 1۰۰ دلار سهم سال 2۰۰9 در حال حاضر: هزار و 53۰ دلارزمينه فعاليت: دارويي و بهداشتي

9- اولتا بيوتيارزش 1۰۰ دلار سهم سال 2۰۰9 در حال حاضر: هزار و 333 دلار

زمينه فعاليت: ارتباط با مصرف كنندگان و بازاريابي1۰- آمازون

ارزش 1۰۰ دلار سهم سال 2۰۰9 در حال حاضر: هزار و 3۰9 دلارزمينه فعاليت: فروشگاه اينترنتي

واريز سود سهام عدالت از اول اسفندس�هام س�ود گف�ت: خصوصي س�ازي س�ازمان رئي�س عدال�ت از اواي�ل اس�فند ب�ه حس�اب م�ردم واري�ز مي ش�ود. به گزارش تسنيم، عليرضا صالح درباره ميزان سود واريزي به حساب مشمولان س��هام عدالت گفت: رقم دقيق آن در وضع كنوني مشخص نيست و بايد در ابتدا سود مدنظر از شركت ها دريافت و سپس به حسابِ

دارندگان سهم واريز شود. رئيس سازمان خصوصي سازي اضافه كرد: براي مشخص شدن اينكه چه ميزان سود سهام به مردم تعلق مي گيرد بايد تا ماه بهمن صبر كرد، اما به

طور حتم تا ماه اسفند سود در نظر گرفته شده واريز مي شود. وي ادامه داد: سود هايي كه از سوي شركت ها در اختيار ما قرار مي گيرد براي مردم است؛ بنابراين هر ميزان سود به حساب سازمان واريز شود تا

رقم آخر به مردم پرداخت خواهيم كرد. صالح در پاسخ پرسشي مبني بر اينكه در ابتدا قرار بود سود سهام عدالت در ماه آذر به حساب مشمولان پرداخت شود در حالي كه زمان تعيين شده عقب افتاده است، گفت: شركت ها هشت ماه فرصت دارند تا سود را در اختيار ما قرار دهند و با توجه به اينكه مجامع آنها در تيرماه برگزار شد

تا پايان بهمن فرصت دارند كه سود را به حساب سازمان واريز كنند. وي با بيان اينكه سهام عدالت تا آبان سال 99 آزادسازي مي شود و در اختيار مردم قرار مي گيرد، افزود: يكي از اهداف اصل 44 قانون اساسي، تشويق مردم براي سرمايه گذاري در بورس است كه اميدواريم اين امر

هرچه زودتر با آزادسازي سهام عدالت، محقق شود.

عودت پلكاني مالیات به صادركنندگانتوافق�ات ص�ورت گرفت�ه مي�ان بان�ك مرك�زي و س�ازمان ام�ور ماليات�ي حكاي�ت از آن دارد ك�ه ب�ه زودي، مالي�ات ب�ر ارزش اف�زوده ص�ادرات، ب�ه تناس�ب مي�زان بازگش�ت ارز، ب�ه ص�ورت پلكان�ي ب�ه صادركنن�دگان بازمي گ�ردد. به گزارش مهر، موضوع ماليات بر ارزش افزوده صادرات، ماه هاست كه به يكي از معضات اصلي صادركنندگان كشور تبديل شده است، به نحوي كه بنا به اعام س��ازمان امور مالياتي، بالغ بر 2 هزار و 5۰۰ تا 2 هزار و 7۰۰ ميليارد تومان از منابع مالي صادركنندگان، نزد اين سازمان بلوكه شده و به دليل تأخير در ارائه فهرست اسامي صادركنندگاني كه رفع تعهد ارزي كرده اند، از سوي بانك مركزي، اين سازمان نمي تواند ماليات

بر ارزش افزوده صادركنندگان را به موقع پس دهد. مطابق با قانون، سازمان امور مالياتي مكلف است كه حداكثر ظرف مدت يكماه، ماليات بر ارزش افزوده دريافتي از صادركنندگان را به حساب آنها واريز و مسترد نمايد، اما از سال گذشته به دليل شرايط خاص ارزي كشور، دولت تمامي صادركنندگان را مكلف به رفع تعهد ارزي نموده و از سوي ديگر، استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرات را نيز در قانون بودجه سال 98 كل كشور، منوط به رفع تعهد ارزي و صدور گواهينامه از

سوي بانك مركزي و ارسال آن به سازمان امور مالياتي كرده است. بر اين اساس به دليل تأخيرهايي كه بانك مركزي در ارسال فهرست اس��امي صادركنندگاني كه رفع تعهد ارزي كرده اند، ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان، ماه هاس��ت كه بازگشت داده نمي شود و بخش عمده اي از مناب��ع مرتبط با نقدينگي آنها را در اي��ن قالب بلوكه كرده است. حال خبرها حكايت از آن دارد كه قرار است به تناسب رفع تعهد ارزي كه صادركنندگان انجام مي دهند، مالي��ات بر ارزش افزوده آنها به سرعت بازگشت داده شود. يك مقام مسئول در نظام بانكي در اين زمينه به خبرنگار مهر گفت: قرار بر اين است كه بانك مركزي فهرست صادركنندگاني كه رفع تعهد ارزي كرده اند، حداكثر ظرف مدت يك ماه به سازمان امور مالياتي ارائه داده و در آن حتي اگر صادركننده اي بخشي از ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانده باشد، به تناسب همان

مبلغ، ماليات بر ارزش افزوده او نيز بازگشت داده شود. وي افزود: بر اين اس��اس اگر يك صادركننده 7۰ درصد يا بيشتر از ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانده باشد، تمام ماليات بر ارزش افزوده پرداختي او بابت صادرات، به حسابش برگشت داده مي شود و به همين تناسب، ساير صادركنندگان نيز منابع پرداختي خود را از سازمان امور

مالياتي بازمي ستانند.

دزدي دريايي ۴ برابر شد!2۰19 در تنگ�ه م�الاكا و تنگ�ه دزدي درياي�ي در س�ال پرت�ردد تج�اري مس�يرهاي جمل�ه از ك�ه س�نگاپور ك�رد. پي�دا بي س�ابقه اي افزاي�ش هس�تند، جه�ان به گزارش ايسنا، اطاعات گروه ReCAAP ISC كه به رصد امنيت دريايي مي پردازد و متشكل از 2۰ كشور عمدتاً آسيايي است، نشان داد دزدي دريايي در تنگه مالاكا و تنگه س��نگاپور از هشت مورد در سال 2۰18 به 3۰ مورد در سال 2۰19 افزايش پيدا كرد كه بالاترين آمار از

سال 2۰15 است كه 1۰4 مورد حادثه دزدي دريايي داشت. اين گروه نسبت به وقوع حمات بيشتر هشدار داده است، زيرا عامان اين حوادث دستگير نشده اند و مسئله افزايش موارد دزدي دريايي، مايه

نگراني جدي باقي مانده است. نفت خ��ام و كالاهاي ديگ��ر از خاورميان��ه، آفريقا و امري��كا از طريق

كشتي هاي فله بر و كشتي هاي باري از اين دو مسير عبور مي كنند. مكان جغرافيايي اين دو تنگه بين اقيانوس ه��اي هند و آرام، آنها را به يكي از قطب هاي مهم تجارت و سوخت گيري كشتي ها در آسيا تبديل كرده است طبق آمار سازمان بندر و دريايي سنگاپور، بيش از 14۰ هزار كشتي بزرگتر از 75 تن سال ميادي گذشته وارد بنادر سنگاپور شدند

كه 7 درصد در مقايسه با 1۰ سال پيش رشد داشت. آخرين مورد دزدي دريايي در 25 دسامبر در نفتكش »استنا ايمورتال« روي داد. شش مرد وارد اين كشتي ش��دند، اما پس از به صدا درآمدن زنگ ه��اي خطر، با ي��ك قايق كوچك ف��رار كردند. اطاع��ات گروه ReCAAP ISCنشان مي دهد سال 2۰18 مجموعاً ۶1 مورد حادثه دزدي دريايي در سراسر آسياي جنوب شرقي گزارش شد كه در مقايسه با 84 مورد در سال 2۰17 و 7۰ مورد در سال 2۰1۶ كمتر بود. حوادثي به عنوان دزدي دريايي طبقه بندي مي شوند كه در آنها دزدان وارد عرشه كشتي مي شوند، صرف نظر از اينكه بتوانند كالا يا خدمه كشتي را با خود

ببرند و اين آمار شامل تاش براي دزدي هم است.

در حالي ش�وراي پول و اعتبار وام 2۴۰ ميليون تومان�ي مس�كن را تصويب ك�رده كه ب�ه نظر مي رسد اين راهكار در ش�رايط كنوني اقتصاد، نه گره اي از كار مردم باز مي كند نه بانك مسكن. به گزارش تسنيم، رحيمي اناركي، مديرعامل بانك مسكن اواسط ماه گذشته در حاشيه رونمايي از 31 پروژه مسكن سازي در كش��ور درباره زمزمه هاي افزايش سقف وام خريد مسكن گفته بود: تا دو هفته آينده افزايش س��قف تسهيات مسكن در شوراي

پول و اعتبار مورد بررسي قرار خواهد گرفت. فارغ از چگونگي طي شدن مراحل تصويب افزايش سقف وام خريد از محل اوراق حق تقدم، بايد به اين نكته بسيار مهم اشاره شود كه جامعه هدف بانك مس��كن در وام جديد قش��ر ثروتمند است و قشر متوسط و رو به پايين جامعه اساساً توان پرداخت

اقساط و سود سنگين اين وام را ندارند. با توجه به س��ود 18درصدي وام اوراق حق تقدم، ميزان سود وام 2۰۰ ميليون توماني خريد مسكن در روش پرداخت س��اده 12س��اله 289 ميليون تومان است. ميزان اقساط ماهانه اين وام حدود 3/4 ميليون تومان اس��ت كه با احتساب اقساط ماهانه وام تعمير )يك ميليون و 15 هزار تومان براي دوره پنج س��اله( به حدود 4/4 ميليون افزايش خواهد يافت. سود وام تعمير نيز حدود 21 ميليون تومان

در روش ساده است.

در روش پلكان��ي بازپرداخ��ت وام متقاضي��ان در سال دوازدهم حدود 32۰ ميليون تومان پرداخت خواهند كرد. در س��ال اول مبلغ قس��ط ماهانه 3 ميلي��ون و 5۰ هزار تومان و قس��ط ماهانه س��ال

دوازدهم 4 ميليون و 221 هزار تومان است. كل پرداخت��ي متقاض��ي در ماه دوازدهم س��ال دوازده��م بابت وام 2۰۰ ميلي��ون توماني به روش پلكاني ح��دود 52۰ ميليون تومان اس��ت. ميزان

اقس��اط ماهانه وام تعمير نيز در سال اول به روش پلكاني 9۶۶ هزار تومان و در ماه ۶۰ )سال پنجم( يك ميليون و 87 هزار تومان است. سود اين وام نيز 21 ميليون و 5۰۰ هزار تومان خواهد شد، يعني در مجموع بيش از 34۰ ميليون تومان سود براي وام

24۰ ميليون توماني!در حالت خوشبيانه مجموع دريافتي قشر كارگران، بازنشس��تگان و مس��تمري بگيران از 2/5 ميليون

تومان در ماه بيش��تر نمي ش��ود. همچنين نهايت دريافت��ي ماهانه كارمن��دان ني��ز از 3/5 ميليون تومان فراتر نمي رود. به اين ترتي��ب هيچكدام از اين اقش��ار به هيچ عنوان نمي توانند قسط ماهانه 4 ميليون و 4۰۰ هزار توماني وام بانك مس��كن را

پرداخت كنند. در اين بين فقط اقش��ار ثروتمند هستند كه توان پرداخت اقساط وام 24۰ ميليون توماني را دارند كه البته اين افراد نيز اساسا با توجه به تمكن مالي هيچ

نيازي به چنين وام هايي براي خريد خانه ندارند. اينگونه به نظر مي رسد بانك مسكن براي تأمين منابع مالي با مشكات جدي روبه رو شده است. پس از افزايش قيمت مس��كن طي س��ال 97 و اوايل امس��ال، تقاضا براي وام اورق حق تقدم به واس��طه تأثيرگذاري كم در ق��درت خريد مردم به ش��دت كاهش يافت، موضوعي كه مديرعامل بانك مسكن دي ماه سال گذشته به نوعي به آن اذعان كرد؛ رحيمي اناركي 25 ديماه سال 97 در نشس��ت خبري گفته بود: بر اساس آمار صندوق پس انداز يكم مس��كن تا 2۰ دي ماه 97، تعداد س��پرده هاي افتتاحي در اين صن��دوق به 554 هزار فقره رسيده اس��ت. از اين تعداد 37۰ هزار س��پرده زنده و داراي متقاضي تسهيات است و مانده س��پرده هاي اين صندوق ۶58۰۰ ميليارد

ريال رسيده است.

كارگر و كارمند، محروم از وام ۲۴۰ ميليوني بانك مسكن

زمان صدور كارت سوخت به يكماه رسيدمدي�ر برنامه ري�زي ش�ركت ملي پخ�ش فرآورده ه�اي نفتي گف�ت: در حال حاض�ر ح�دود ۴۶۰ ه�زار درخواس�ت جديد ص�دور كارت س�وخت المثني در نوب�ت ص�دور اس�ت و براي پاس�خ گويي هر چه س�ريع تر به اي�ن درخواس�ت ها، ظرفيت تولي�د روزانه كارت س�وخت را ب�ه ۵۰ هزار عدد رس�انده ايم. شهرام رضايي، در گفت وگو با تس��نيم، اظهار داشت: مراجعه هاي مردمي به باجه هاي پست براي دريافت كارت هاي سوخت معطل مانده در پست، در هفته هاي اخير خوب بوده و تعداد قابل توجهي از كارت س��وخت هاي موجود در باجه هاي معطله پس��ت به دست

مالكانشان رسيده است.

وي افزود: در حال حاضر 475 هزار كارت س��وخت در باجه معطله داريم كه همچنان منتظر حضور مردم ب��راي دريافت اين كارت ها هستيم، اما آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه تعداد زيادي از اين 475 هزار كارت سوخت، مربوط به سال هاي خيلي قبل است و اين احتمال را مي دهيم كه شايد هيچ وقت كسي دنبال اين قبيل

كارت سوخت ها نيايد. رضايي تصريح كرد: با توجه به اينكه اين كارت ها اموال مردم و كشور است و هزينه زيادي براي صدور آنها ش��ده است، ما همچنان اين كارت ها را نگه مي داريم و فعا برنامه اي براي جمع آوري آنها نداريم. مدير برنامه ريزي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در خصوص

صف انتظار صدور كارت هاي جديد س��وخت گفت: در حالي كه در حالت طبيعي به طور متوسط ارائه درخواست صدور كارت سوخت المثني حدود 5 هزار عدد در روز ب��وده، هم اكنون در برخي روزها

شاهد ثبت بيش از 45 هزار درخواست جديد هستيم. وي ادامه داد: م��ا ظرفيت تولي��د روزانه كارت س��وخت را ۶ برابر متوسط ارائه درخواست ها در حالت نرمال و به اندازه 3۰ هزار عدد ديده ايم، اما در روزهاي اول آغاز سهميه بندي بنزين، ارائه 5 هزار درخواست صدور كارت سوخت، به بيش از 8۰ تا 9۰ هزار درخواست در روز رسيد و اكنون نيز در برخي روزها اعداد بالايي چون 47 هزار

درخواست جديد در روز ثبت مي شود.

‌‌‌مسکن

‌‌‌انرژی