Allseas - javanonline.ir · يا هزور رد نات سبرع و هي سور نار بهر نيا...

1
بس�تان در روزه�ايوس�يه و عران رهب�ر ر. در اينارنده د و ش�كنندوابطي سرد ر اخيريه روياروي جبهط، س�رزمين چين به ش�رايهب�رانبدي�ل ش�ده اس�ت. ر دو ط�رف تاي هنگف�تزين�ه عربس�تان ب�ا ص�رف ههب�ر ژئوپلتيكديل ش�دن به ره س�وي تب بند. آنها رقابتيم برداش�تهانرژي گاني ا جها�ري در دوره اوجگيامعي�ار ب�ا روس�يه تم دورنمايد؛ ه�ر چن�دز كردهان كرون�ا آغ�اار دارد.بهام ق�رل�هاي از اين رقاب�ت در ها ااتنگ،ي تنگبستان رقابتوسيه و عر دولتهاي ر ارند. بيشتر دزار سهم باراي كسبرسمي بما غير اها در كش��ور چيني آنين روياروين ترتيب ا بدي. عربستانيهال دانس��ت بهترين مثا را ميتوان ميليون2/16 ل روزانهمسا ا در ماه ميستند تواند نسبتد. اين عد بفروش��نفت به چين بشكه ن س��ال گذشتهرصد و ماه ميد۷1 ماه آوريل به ترتيب آنهاهد. بدينشان ميدرصد رشد را ند۹۵ گترينوان بزر روسيه را بهعنستند جايگاه تواند. چين به به دست آورنفت چينده نكنن تأمينا تبديله نف��ت و گاز دنيكنندين واردگتر بزره است. نيافتر پايان رقابت نفسگي اينما شده، افي تخفي بازيدراتي وه��اي صا از خ��ط لولهً وما روس��يه عمبت برايمتهاي ثا بلندمدت با قيدهاياردا قرد. در مقابل،��ره ميبر گاز خود بهروش نفت و ففهاي پيش، ارائه تخفيهاز ماهن ا شيوخ عربستاهاند. آغاز كردي راايان آس��ي به مشتري هنگفت چگونگيشتري براي بي همراهي آنهاين همچنين كشورها اتي خود بادرات بهاي نفت صا دريافهاند.ن داد نشاش آمده تن از فرصت به دستنيها شادما چي با خريده خ��ود راا نفت ذخيره ش��د ميكنند تاديه��ا كنترل زيد. آن افزايش دهنف��ت ارزان نرهسازي نفت وت ميزان ذخيعار اطنتش��ا بر ان ترتيبارند. بديورشان د داخلي كش تقاضايهاي خودحمولهت براي فروش م نفدگان فروشنرو هستند.اري روبه با كار دشوكت مشاوره نفت و گازز، مديرعامل شر روبين ميلوانستان تعربست« :گويد در دوبي مي قمر انرژيزار خود را در چينش، سهم باز سالها ت پس ااندازي خط لوله راهما باوسيه بيش��تر كند، ا از رتيا نفت ادراتيش صا ش��رقي، افزابري سيد رياض، كاه��ش توليعمال به چين و ا متحدهوخ عربستانييزان سهم ش��ي��اهد كاهش م ش». خواهيم بود��ا، رقابتيه بزرگ نفت دنيركنن��دين دو صاد اژدهايار بزرگ اي س��لطه بر بازه برامهجانب هز در اينگ��ر ني بزرگ ديد. چند رقيب زرد دارن بزرگ چين شاهدر ميدان تا در فعال هستندزا با باشيم. نفتي غولهايي زورآزمايزار باي تصاحبش برا تس وافق اوپك پرس��مي تو غير با فروپاش��ي عربس��تان،وديتليد بدون محد آغاز رش��د توابي ارزيش براي و رياض در تهبران مس��كو رزار آزاد رقابتي باتهاي مزيري ازرهگي شرايط بهرآمدهايادي به د زي كشور نياز. هر دو هستنداي بودجههچاله پر ك��ردن س��ياه براي نفتي��د قيمت نفت رانارند بتوانارند و اميدو خود دهند. افزايش دري از اوجگيس جهان��ين، ه��راين زما در همه اس��تيش يافت افزاج دوم وي��روس كرونا م��وقتصادزگش��ت رون��ق به اي باني براچ پايا و هيدگان. توليدكنن نميخ��ورداني به چش��م جهن چاه خود هزارا توليد ازند تاار ش��دها نفت وادنتظارن به اركنندگامه صادمايند و ه را متوقف نوديتها وتر و كاهش محد بيشهايي بازگشايها هستند.هبود قيمت بتان سعودي��يه و عربسعت نفت روس صنهبران ر براير د۵۰ كمت��ر از در بازه قيم��ت معتقدندزار آنه��ا در با��ن رقيبهمترير بش��كه نفت، م ه قادر به رقابت متحدهتيا صنعت ش��يل اعني ي۵۰ ي كمتر از در قيمته��ا ب��ود؛ چراكه نخواهدها كردنكاره را و نيمهش بدهيه افزاير آنها با ده. در يك ده خواهند شدات حفاري روبهرو عمليي كاهشدي برامات زيا اخير، صنعت ش��يل اقدانجامت ا عملياهوريود بهرهببار و بهاي سرزينه ه گروه نوظهور درادينن مين ايا همچنا داده است، ام ميشوند.مبندي تقسيه نفتي پرهزيننهاي ميدا در بنبستس اوپكپز س��ه سال پس اسافق اوپكپون، تو هماكنار دارد. آستانه فروپاشي قر بيش موفق در كم و افزايشطي از ش��راي و رياض درهبران مسكو رنتقادجريه ا و ني نظير آنگويد كش��ورهاي توليراي كس��بامعيار آنها بيكنند كه جنگ تم م ميليونجود كاهش بيش��تر با وزار سهم باس ادامه دارد.ليد اوپك پ بشكهاي س��قف توس توافقي اوپكپعض��اه ژوئن، ايل ما در اوا خود براييون بشكه از توليد ميل۹/۷ ند تا كرديلعضا به دلادي از ايگر بكاهند. تع��د يك ماه دمای شدهاند، اوافق مستثنع موجود از اين ت موانحتمالي خود توليد ازادز بايد ما دولتها ني اينمايند. نا جبران رنتظارمن ا« :گويد مي از شركت قمر انرژي ميلزعهداتها با عملي شدن تدرات سعوديرم صا دا رسميمتهاي شود. قيد آنها نزولي كاهش تولي نفت،دگاني توسط صادركننونم ش��ده كن اعيل همين دل داد. بهاري خواهدا ف��ريداران ر خر. نكتهزني گرم شده است و چانهگوزار گفتو بابعاد جنگهش اس��ت كه با كابلتوجه اين ا قاهد افزايش بدون سرگتن و پكن، شاري واشن تجا به چين در متحدهتيا نفت ادراتي صا و صدا». اخير هستيمهايفته هش��د شركت آپريو اروش��ين، تحليلگررج ول جوهاي هوشمنداهبردزار ريجنس، فعال در با اينتلزار غول ب��زرگ بادو« :ر م��یداردظهاري ا تجازار در با س��هم بيشترراي كسب نفت در حالي ب هر دو پ��س از جنگش ميكنند كه�� ت نفتي، درسهايا در مارس گذشتهين قيمته خونوهند. آنها ع نش��دني گرفتها فراموش بزرگ و نيز در حال ديگررهايزا ساير بازار چين در بر بايد به توافقگير هستند. هر چند با رقابتي نفس».ند باشندس هم پايب اوپكپ چين داغترزار، رقابت آنها در با در آن روي سكهژدهايهبران ا ميشود. البته رميشه دنبال از هدهااردااد بهترين قرل انعقه دنبامواره ب ه زرد كههبراني خوشحالند. رون هستند، از ش��رايط كنيش نفت خ��ود در ماه جواض قيمت فرو ريه ژوئ��ن افزايش در ماز كاهش تولي��د را پس اهاند نفتش كرد�� نيز تخي. م��ردان يهاند دادز كاهشه جنوبي خود پس ا همسايشتري به بين ترتيب بفروشند. بديي كرونايتهايودي محدهاي شطرنج خودره پوتين، مهسلمان وحمدبن م چيدهاند.وار چين دي را در آن سوي بيشتر بهدآوري براي س��وني چي شركتهايهاند. روي آورد نفتيهايحموله خريد تك به موني،زار پيچيده كن در باندب ميتوانن ترتي بدي را كسب كنند.شترين سود بيان بازيكنهاي خواس��تهن باقي كه چن��داتفا اارد.نطباق ندر ااني و روستبا عربس��تنهكار كهز كرونا و آس��يب خورده اونيزار كني در با گويزي ران كارتهاي با بهتري نفتيدارانكود، خر ر گرفتهاند.ختيار در اpetroleum economist منبع12 5977 شماره| مه جوان روزنا| قتصاديرويس ا س88498433 قتصاديرويس ا س88498433 | 1441 ذیالقع��ده26 | 1399 تی��ر28 ش��نبه مسكو رياض وي نفتین روياروي چين، زمي ند آغاز كرد بت بزرگي رافت چين رقازار ن باي تصاحبن برايه و عربستا روس گزارش یکآوي هو به اقدام انگليس عليهش چين واكنر انگليسم نخستوزيگليس در واكنش به تصمي در ان سفير چينسل پنجمبرات نز توسعه ش�بكه مخاآوي ار گذاشتن هوي كنا براه خواند.ش�تبااميدكنن�ده و ا نا�دن را اقدام لن اين اين كش�ور،ليس، گفت: در انگگ، س��فير چينترز، ليو ش��يائومين به گزارش رويآوي دري��زات هو از تجهس��تفادهوع كردن امندن ب��راي ميم لن تصماميدكننده ومي نامراه انگليس اقداجم تلفن هس��ل پن توسعه شبكه نه بوده است.شتبا اهگذاري سرمايس برايزار انگلي ماهيت باز بودن با گفت: اين اقدام ويرسؤال ميبرد. را زي خارجيشود اين باعث ميوش��ت: اين اقداموئيتر ن در انگليس در ت سفير چين خارجيي شركتهايس ميتواند برا انگليل مطرح ش��ود كه آيا سؤاا خير.ا فراهم كند يتبعيض آميز رنه و غيرد، عادزاري آزا باس ت��ا پايانر انگلي، نخس��توزيس��ونم بوريس جان��اس تصمي براس اين كشور۵G ي در توسعه شبكهآويزات هو از تجهستفادهري ا سالجاستفادهون اتي كه تاكنم تجهيزا تما هم2۰2۷ قف و تا س��ال بايد متو حذف شود. شده بايدده بود تات انگليس مج��وز دايه دوله ژانوس��ت كه در مالي اين در حا استه در شبكه غيرهآوي در بخشهاييزات هورصد از تجه د سقفستفاده شود.برات انگليس ا مخا مريكامي ا تحريوسيه از طرح نتقاد ر اح س�ناتور هاي نظ�ري از ط�رظهار ملي�ن در ا س�خنگوي كر ب�ا پ�روژهت هاي هم�كار تحري�م ش�رك ب�راي�ي مريكاي ان�ه خواند.قابت غيرمنصفاد و آن را رنتق�اد ك�ر ا2 داس�تريم نور روز پنجشنبه كرملينكوف، سخنگويتري پسميرش فارس، دي به گزام شركتهاي تحري براييمريكايي اح سناتورهانظري از طرظهار در انتقاد كرد. ا2 داستريمژه نور با پرو همكار: تهديده اين طرح گفت، پس��كوف دربار»تاس« گزاريه نوشته خبر ب و دومين2د استريمهاي نور پروژها عليهال تحريمهگتن براي اعم واشنانقابله با دش��منم« ونيم در چارچ��وب قانركاس��تر خط لوله گاز تروپا و يك رقابترت ا بر تجاروا يك فش��ار نا»ز طريق تحريمها امريكا انه است. غيرمنصفا، رويهت منفي تحو)مي تحريطرح( ر داشت: آنظهاره اينبا وي دراي برور غيرضر و فش��اره��اي مختلفوديتال محدوري اعم غيرض��ر)جارتت( يز به آن روسي ن شركتهايل دارد كهه دنبا را بروپارت ا تجا هستند. وابستهمراه هنه را به غيرمنصفا رقابتي)مي تحريطرح( وي در ادامه افزود: آنطي كه شراينتر باز گرا به خريد گا رايهاروپايش ميكند ا دارد كه ت، ترغيب كند.ر مطلوب است كمتام تم تحريما برايحي ري طرمريكايتور اال چند سناه ژوئن امسيل ما اواند.ائه كرد ار»2د استريمنور« با پروژهتهاي همكار شرك كميته روابطعضاي از ا»جان باروزو« و»جين ش��اهين« ،»تد كروز« ،»سون جانران« و»تام كاتن« مراه همريكا بهي ا سناي مجلس خارج ند ا معرفي كردحي ردماه طر نزدهم خرداين مجلس، شا ديگر ا سناتور دو»2د استريمنور« با پروژهتهاي همكارام شرك تم تحريمستار كه خواينامه، گواهكنندهي كه ارائهام شركتهايس اين طرح تمسا برا است. روس��يه2د اس��تريمژه نوري به پروت بندرگاه و تجهيزاات بيمه خدمشند، تحريم خواهند شد. باوئيساقع در كشور س و»Allseas« ي دريايركت لولهكشي زماني كه ش متوقف2 د استريمژه نور پرو ليت خود را درمريكا فعاي ال تحريمها به دليرآمد. تعليق د به حالت2۰1۹ خر سالوژه نيز در اوا كرد، اين پر كرونايان قربان غول نفتي ركورددارداني را آمار كارمنترينزيك باكس مك نفتي دولتي پم ش�ركتهاند.ن خود را از دست داد جاويدماري كو به بي داشته كه بر اثر ابت خبرنامهفتهجاري در ه سهشنبهت پمكسلومبرگ، شرك به گزارش بويد به كودانش بر اثر ابتز كارمن نف��ر ا2۰2 م كردزانه خود اع رودان كارمنه در ميانيد شد تأيي مورد ابت11۹ هزار و4 رگذشتهاند و دجود دارد.اي آنها وهنوادهعضاي خان و ا فعال، بازنشستگان است.كتي در جها ميان هر شران درگ كارمند مرين آمارترين با ا صنعتانگ كاركن م��رز آمار پمكس فراتر اان درگ كارمن��د مر آماره مليتحادياموس، دبيركل الويا ر سي بوده است.مريكاشت و مرغ ا گويالي آمار بايل احتم گفت: دلومبرگا و متخصصان به بسينه تكناريابت در بسين و ديند فشار خوه مانكس موارد پيش زمينگ در پم مرصلهگذاريعمال فا دش��وار بودن اين اس��ت. همچنان بودهز كارمند اند پمكس برايحلي و واكنش كس��اتي فرا در س��كوهاي نفجتماعي احتمالييل ا از ديگر دع ويروس كروناكننده شيوود تدابير محد اجرايزيك چند روز پيش مك هستند. اين شركتونا دريان كري قربان آمار بامريكا،رم پس از ا چها��ان، در رتبهونا در جه مرگ و مير كر آمار از نظرزيك بر اثر ابت در مك نفر هزار گرفت. بيش ازار و انگليس قر برزيلهاند.ن خود را از دست داد به ويروس كرونا جاردم رد مُ ري منابع خ كارگي بهرساختي پروژه زي12 در�م از ظرفي�ت م�ه داري و شهرس�ازي گف�ت: برنا راه وزي�ر زمي�ن و مس�كن�ن مال�ي صن�دوق تأميه ب�راي س�رمايزار ب�ا و اندك �ردُ ز مناب�ع خ بتواني�م ا�ن ترتي�بريم ت�ا بديب�ره ب بهس�تفاده كني�م.ز مس�كن اي رون�ق س�اخت و س�ا�ردم، ب�را م و شهرسازي وزارت راه برنامهگو با فارس، دربارهمي در گفتوحمد اس مضه در بورس قابل عر اوراق از طريق عمرانيهاين مالي پروژه تأمي براي12 ن مالي ورود به تأميس ب��رايه با بورل مذاكرش��ت: در حار داظها ا هستيم.رساختي پروژه زي سرمايهزارز محل با ا آغاز ش��د تا۹۸ ز سال وی ادامه داد: اين پروسه اي كشور منابع مالي زيربنايهاي و براي احداث پروژه منابع شود تأميند برايكنيني مين سؤال كه پيشبيسخ به ايمی در پا اس جذب كنيم. بيان كرد:ق شود؟ن مالي محق نحوه تأمي اينا و چه زمانيه پروژه چهن است كهآهي و راهي آزادراههان مالي پروژه اول تأميا در گاملويت م او اهميت دارد. و شهرسازياي وزارت راه بر هم براي صندوقن يك پروژه كرد: همچنيضافهزي ا و شهرسا راه وزيربع اندك وز منا بتوانيم ان ترتيبريم تا بدي زمين و مسكن دان مالي تأميستفاده كنيم.ز مسكن اي رونق ساختوساردم، برا رد مُ خختيارر اوراق انتشا از طريق اارد توماني هزار ميلين مالي، تأمي به تازگيرهاي شد و به گفته مدير ابزانجامزار بورس ا در يك روز در با فروش تبعيمهگذاران هس��تقبال سرمايه ان، با تهرادارق بهارس اوران مالي بو نوين ماليوش رسيده و تأميتي به فر يك روز معام قابل عرضه طي اوراقنجام رسيد.س از اين طريق به انگ خليجفار هلديارد توماني هزار ميلي آب درياد متر مكعب ميليارارفصنعتي برايمص آب ش�ور درياد مترمكعب ميلي�اري�ص�ر ني�رو از تخص وزيحلي خب�ر داد.س�تان هاي س�ارف صنعت�ي در اي مص�ا ب�راازي به كه ني��ي طرحهاييان گفت: درردكان ارش تس��نيم، رضا به گزايستاند هرمزگان، سن ساحلي مانستانهاي ا ارد، در آب ند كردنرين شيهاي در حوضچهس��تفاده براي ا آب ش��ور دريا بوشهرچستان و بلو وس��تفادهارتي اهاي حر نيروگاه ك��ردن برجهايوري و خنك آبزيپر آبد متر مكعب ميليار26 ودين مصارف تا حد وي افزود: براي ا ميشود.ستانهايايط در است كه مطابق شره شده ايص داد شور درياها تخصستفاده شود.حلي ميتواند ا سا كنيم،رين را ش��ي تا آب درياز اس��ت كه نياي طرحهايو گفت: درر نير وزي بوشهرچستان و بلويس��تان وستانهاي هرمزگان، سزم در ا مجوزهايه آب شور يك سوم است؛رين بت آب شي طرحها نسبه است. در اينه شد داد تا يك سوم آب برداشت كنيمز دريا آب ش��ور ايد سه برابر معنا كه با بدينتقال آن و اندن آب شور دريارين كر شي وي افزود: برايرين بدست آيد. شي اجراي آنمام شده، ا نجاتش ا در جنوب كشور مطالعارساحلي هم به نقاط غين مربوطه است.ستا كم آبي در اح سازگاري بايد طره و تأيلزم تهي مستميدرو ايدرو و ايهايجموعه زيرم كدام شوند؟ بورسي مي ه�اي س�ازمان ري بنگاه و قيمت گ�ذا مع�اون ش�ركت هاط ب�ه واگذاري مرب�و اينك�ه امور ب�ا تأكيد ب�رس�ازيوصي خصنج�امل ارو در ح�امي�دع�ه اي�درو و ايجمو زيرم ش�ركتهايميدروجموع�ه ايا س�ه ش�ركت زيرم: در اين راس�ت اس�ت، گفت بورس�ي خواهن�د ش�د.ع�ه اي�دروجمو و دو ش�ركت زيرمرد واگذارييس��نا در م��و اگو باس��ي جامخانه در گفتو شملقاس��م ابواط به واگذاري سه مربو توضيح داد: امورميدروجموعه اي زيرم شركتهاي ايراننايت. نخست آلوميم اسنجال ارو درحاميدجموعه اي شركت زيرمست، كارهاي آن درميدرو ا آن متعلق به ايرصد سهامد1۰۰ كه)جاجرم( جودابرسي كه و بندهاي حسحاتي با توجه بهيد اصده و بانجام بول ا حا از محلاي را هميش س��رمايهار شد افزاين قر شود. همچننجام داشت، اود پذيرش اينني ميش��د. پيشبيش��ته باش دايها دارايابي تجديد ارزيسي ادامه داد: شركت شمليه ش��ود.پس عرضه اورماه و سكت در مه شردي است طرح فوارن است. قرد آذربايجا، فوميدروجموعه اي زيرم بعدي ش��ود.س پذيرشابور فرتقل و پس از آن در مند آذربايجان ميانه به فوبوط به آن در حال مر امورگزار ش��د وو برميدر ايا جلساتي با در اين راستري است. پيگي¹Á{d]¿½Zn¿½ZfY[ÔZ§Á[Md¯®¸¼eÊƳM ®¸¼eÁ|ËyÇÂv¿Ö¿Â¿Z«ÈvËÓ]Y]{Y{¿{½Zn¿½ZfY[ÔZ§Á [Md¯|¿ZֻĻÂuÁºÆeÕZfÁ¹fv»Ö·ZÅYÔYÄ] Ä] ©] µZ¬f¿Y y Ì» ¾Ì» ,[Ô¬¿Y ÕY [» d·Á{ Ö»Z¿Á Ö¿Y¼ ,ֻ¼ ÕZÅÄ»Z¿] ÕYmY ÕY] Ô»YÁ ÖYY ¥j¯Y|u|¿ZÖ»©Â¬u½Z^uZÁ¾Ì°·Z»ÔYÄ]ĸÌÁ¾Ë|]Y~·,|ËZ¼¿®¸¼e¶Ë}Ö¯Á¯ª^YºÆeÕZfÁ[ÔZ§Ä¿ZyĄ̈e Ö·Z¼ Õ|À]¼¯ ½Zn¿ { «YÁ d¯ ÕZÅ{Y{Y« Á ֫¬u f§{ Ä] ÄÂ]» dÌ°·Z» {ZÀY ¾fY{ d{{ Z] ÖƳM¿ xËZe Y c|» |ÀËZ¼¿Ä mY»Ä¸»Z »¹Zn¿YÕY]ÆZ^ËÕY|f]Y/ \zfÀ»ZÀZ¯,dÌ°·Z»Y|»Á{ZÀY¶ËÂveZ] ¹YÂe¾ËY]ZÀ]|Z]Ö»ÖZÀZ¯cZÌžÌÌ e¹¸f»¥Â»¾Ì»d¼Ì«ºË¬e 0 ZÀ¼ ®¸¼e Á ZÀZ¯ [Zzf¿Y Ä] d^¿ ,©Â§ ¬» d«Á { Ä mY» ¹| c { dY ÖÆË|] ,|ÀËZ¼¿ ¹ÔY 0 Z^f¯ Ì¿ Y {Ây ¾Ì§·Y Ö» Á | |ÅYÂy ¹Y|«Y ½Zn¿½ZfY[ÔZ§Á[Md¯Ê»Â¼]YÁ ﺁﮔـﻬﻰ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣـﻰ ﺑﻮﻡ ﮔﺮﺩﻯ ﺧﺮﻃﻮﻡ- ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ(ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ: ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﺍﺧﺬ ﻃﺮﺡ) ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺭﺷﺖ- ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺎﺝ ﻣﺤﻤﺪﻯ(ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ: ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ) ﻃﺮﺡ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮﻡ ﮔﺮﺩﻯ ﻭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺁﻛﻮﺍﺭﻳﻮﻡ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻠﺖ(ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ: ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ) ﻃﺮﺡ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻠﺖ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺷﺖ ﭘﻴﺮﻭ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﻭ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎﻯ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺑﺎ ﻫﺪﻑﺁﻛﻮﺍﺭﻳﻮﻡ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ- ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻃﺮﺡ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮﻡ ﮔﺮﺩﻯ ﻭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺎB . O . T ﺑﻮﻡ ﮔﺮﺩﻯ ﺧﺮﻃﻮﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻯ- ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻳﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﻯ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻯ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ، ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﺷﺮﺡ ﭘﺮﻭژﻩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ(ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ) ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ( ﺑﻪ ﺭﻳﺎﻝ) ﺣﺠﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮﻡ ﮔﺮﺩﻯ ﻭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺁﻛﻮﺍﺭﻳﻮﻡ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻠﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺮﻫﻴﻦ ﺯﻣﻴﻦ- ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯﺍﺕ ﻻﺯﻡ- ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ- ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﻄﻌﻪ1934+7692=9626 BOLT ( ﺍﺣﺪﺍﺙ، ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ، ﺍﺟﺎﺭﻩ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ) 231/920/000/000 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺑﻮﻡ ﮔﺮﺩﻯ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺮﻃﻮﻡ- ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺮﻫﻴﻦ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻣﺠﻮﺯﺍﺕ ﻻﺯﻡ- 20000 ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ( ﻫﻜﺘﺎﺭ2) B. O. T ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻯ- ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺳﺎﻟﻦ- ﻭﺭﺯﺷﻰ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻠﺖ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺮﻫﻴﻦ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺠﻮﺯﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ- 720 BOLT ( ﺍﺣﺪﺍﺙ، ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ، ﺍﺟﺎﺭﻩ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ) 15/610/000/000 1399 / 5 / 4 ، ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ1399 / 4 / 28 ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ: ﻛﻠﻴﻪ ﻯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﭼﺎپ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ: ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ1399 / 5 / 4 ﺩﻭﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ﻧﻮﺑﺖ ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎﻯ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ1399 / 5 / 11 ﺭﺷﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.ﺭﻭﺯ14/30 ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ: ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺖ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ.1399/5/21 ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ12 : 00 ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺭﺍﺱ ﺳﺎﻋﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺎﺕ: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.1399 / 5 / 22 ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ: ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮﺭﻯ:( 1 ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻬﻰ) ﺣﻀﻮﺭﻯ، ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ، ، ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻪ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻧﺒﺶ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ ﺑﻪ) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻬﺮ ﺁﺋﻴﻦ ﮔﻠﺒﺎﻍ ﻧﻤﺎﺯ ﺁﺩﺭﺱ: ﺭﺷﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.8 ﻃﺒﻘﻪ( ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻧﻤﺎﺯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻏﻴﺮﺣﻀﻮﺭﻯ:( 2 ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮﺣﻀﻮﺭﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻳﻤﻴﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻳﻤﻴﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.[email protected] ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕﺿﺮﻭﺭﻯ: ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻰ- ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.013 - 33756160 - 33756162 ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ:- www.investinrasht.ir ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ:- هاي سازمان آگهي مه جوان روزنا پذيرد تلفنيآگهيمي88341654

Transcript of Allseas - javanonline.ir · يا هزور رد نات سبرع و هي سور نار بهر نيا...

Page 1: Allseas - javanonline.ir · يا هزور رد نات سبرع و هي سور نار بهر نيا رد .دنراد هدننك ش و درس يطباور ريخا

رهب�ران روس�يه و عربس�تان در روزه�اي اخير روابطي سرد و ش�كننده دارند. در اين ش�رايط، س�رزمين چين به جبهه رويارويي دو ط�رف تبدي�ل ش�ده اس�ت. رهب�ران عربس�تان ب�ا ص�رف هزين�ه اي هنگف�ت به س�وي تبديل ش�دن به رهب�ر ژئوپلتيك جهاني انرژي گام برداش�ته اند. آنها رقابتي تمام عي�ار ب�ا روس�يه در دوره اوج گي�ري كرون�ا آغ�از كرده اند؛ ه�ر چن�د دورنماي اين رقاب�ت در هال�ه اي از ابهام ق�رار دارد. دولت هاي روسيه و عربستان رقابتي تنگاتنگ، اما غيررسمي براي كسب سهم بازار بيشتر دارند. بدين ترتيب اين رويارويي آنها در كش��ور چين را مي توان بهترين مثال دانس��ت. عربستاني ها توانستند در ماه مي امسال روزانه 2/16 ميليون بشكه نفت به چين بفروش��ند. اين عدد نسبت به ماه آوريل ۷1درصد و ماه مي س��ال گذشته ۹۵درصد رشد را نشان مي دهد. بدين ترتيب آنها توانستند جايگاه روسيه را به عنوان بزرگ ترين تأمين كننده نفت چين به دست آورند. چين به بزرگ ترين واردكننده نف��ت و گاز دنيا تبديل شده، اما اين رقابت نفس گير پايان نيافته است.

بازي تخفيفيروس��يه عموماً از خ��ط لوله ه��اي صادراتي و قراردادهاي بلندمدت با قيمت هاي ثابت براي فروش نفت و گاز خود به��ره مي برد. در مقابل، شيوخ عربستان از ماه ها پيش، ارائه تخفيف هاي

هنگفت به مشتريان آس��يايي را آغاز كرده اند. همچنين آنها همراهي بيشتري براي چگونگي دريافت بهاي نفت صادراتي خود با اين كشورها

نشان داده اند. چيني ها شادمان از فرصت به دست آمده تلاش مي كنند تا نفت ذخيره ش��ده خ��ود را با خريد نف��ت ارزان افزايش دهند. آنه��ا كنترل زيادي بر انتش��ار اطلاعات ميزان ذخيره سازي نفت و تقاضاي داخلي كشورشان دارند. بدين ترتيب فروشندگان نفت براي فروش محموله هاي خود

با كار دشواري روبه رو هستند. روبين ميلز، مدير عامل شركت مشاوره نفت و گاز قمر انرژي در دوبي مي گويد: »عربستان توانست پس از سال ها تلاش، سهم بازار خود را در چين از روسيه بيش��تر كند، اما با راه اندازي خط لوله سيبري ش��رقي، افزايش صادرات نفت ايالات متحده به چين و اعمال كاه��ش توليد رياض، ش��اهد كاهش ميزان سهم ش��يوخ عربستاني

خواهيم بود.« اين دو صادركنن��ده بزرگ نفت دني��ا، رقابتي همه جانبه براي س��لطه بر بازار بزرگ اژدهاي زرد دارند. چند رقيب بزرگ ديگ��ر نيز در اين بازار فعال هستند تا در ميدان بزرگ چين شاهد

زورآزمايي غول هاي نفتي باشيم. تلاش براي تصاحب بازار

با فروپاش��ي غيررس��مي توافق اوپك پلاس و آغاز رش��د توليد بدون محدوديت عربس��تان،

رهبران مس��كو و رياض در تلاش براي ارزيابي شرايط بهره گيري از مزيت هاي رقابتي بازار آزاد هستند. هر دو كشور نياز زيادي به درآمدهاي نفتي براي پر ك��ردن س��ياهچاله هاي بودجه خود دارند و اميدوارند بتوانن��د قيمت نفت را

افزايش دهند. در همين زمان، ه��راس جهان��ي از اوج گيري م��وج دوم وي��روس كرونا افزايش يافته اس��ت و هيچ پاياني براي بازگش��ت رون��ق به اقتصاد جهاني به چش��م نمي خ��ورد. توليدكنندگان نفت وادار ش��ده اند تا توليد از هزاران چاه خود را متوقف نمايند و همه صادركنندگان به انتظار بازگشايي هاي بيشتر و كاهش محدوديت ها و

بهبود قيمت ها هستند. رهبران صنعت نفت روس��يه و عربستان سعودي معتقدند در بازه قيم��ت كمت��ر از ۵۰ دلار براي هر بش��كه نفت، مهم تري��ن رقيب آنه��ا در بازار يعني صنعت ش��يل ايالات متحده قادر به رقابت نخواهد ب��ود؛ چراكه در قيمت ه��اي كمتر از ۵۰ دلار آنها با افزايش بدهي ها و نيمه كاره رها كردن عمليات حفاري روبه رو خواهند شد. در يك دهه اخير، صنعت ش��يل اقدامات زيادي براي كاهش هزينه هاي سربار و بهبود بهره وري عمليات انجام داده است، اما همچنان اين ميادين نوظهور در گروه ميدان هاي پرهزينه نفتي تقسيم بندي مي شوند.

اوپك پلاس در بن بستهم اكنون، توافق اوپك پلاس پس از س��ه سال

كم و بيش موفق در آستانه فروپاشي قرار دارد. رهبران مسكو و رياض در ش��رايطي از افزايش توليد كش��ورهايي نظير آنگولا و نيجريه انتقاد مي كنند كه جنگ تمام عيار آنها براي كس��ب سهم بازار بيش��تر با وجود كاهش 1۰ ميليون بشكه اي س��قف توليد اوپك پلاس ادامه دارد. در اوايل ماه ژوئن، اعض��اي اوپك پلاس توافق كردند تا ۹/۷ ميليون بشكه از توليد خود براي يك ماه ديگر بكاهند. تع��دادي از اعضا به دليل موانع موجود از اين توافق مستثنی شده اند، اما اين دولت ها نيز بايد مازاد توليد احتمالي خود

را جبران نمايند. ميلز از شركت قمر انرژي مي گويد: »من انتظار دارم صادرات سعودي ها با عملي شدن تعهدات كاهش توليد آنها نزولي شود. قيمت هاي رسمي اعلام ش��ده كنوني توسط صادركنندگان نفت، خريداران را ف��راري خواهد داد. به همين دليل بازار گفت وگو و چانه زني گرم شده است. نكته قابل توجه اين اس��ت كه با كاهش ابعاد جنگ تجاري واشنگتن و پكن، شاهد افزايش بدون سر و صداي صادرات نفت ايالات متحده به چين در

هفته هاي اخير هستيم.« جورج ولوش��ين، تحليلگر ارش��د شركت آپريو اينتليجنس، فعال در بازار راهبردهاي هوشمند تجاري اظهار م��ی دارد: »دو غول ب��زرگ بازار نفت در حالي براي كسب س��هم بيشتر در بازار نفت ت��لاش مي كنند كه هر دو پ��س از جنگ خونين قيمت ها در مارس گذشته، درس هايي بزرگ و فراموش نش��دني گرفته اند. آنها علاوه بر بازار چين در ساير بازارهاي ديگر نيز در حال رقابتي نفس گير هستند. هر چند بايد به توافق

اوپك پلاس هم پايبند باشند.« در آن روي سكه، رقابت آنها در بازار چين داغ تر از هميشه دنبال مي شود. البته رهبران اژدهاي زرد كه همواره به دنبال انعقاد بهترين قراردادها هستند، از ش��رايط كنوني خوشحالند. رهبران رياض قيمت فروش نفت خ��ود در ماه جولاي را پس از كاهش تولي��د در ماه ژوئ��ن افزايش داده اند. م��ردان يخي نيز ت��لاش كرده اند نفت بيشتري به همسايه جنوبي خود پس از كاهش محدوديت هاي كرونايي بفروشند. بدين ترتيب محمد بن سلمان و پوتين، مهره هاي شطرنج خود

را در آن سوي ديوار چين چيده اند. شركت هاي چيني براي س��ودآوري بيشتر به خريد تك به محموله هاي نفتي روي آورده اند. بدين ترتيب مي توانند در بازار پيچيده كنوني،

بيشترين سود را كسب كنند. اتفاقي كه چن��دان با خواس��ته هاي بازيكنان كهنه كار عربس��تاني و روس تبار انطباق ندارد. گويي در بازار كنوني آس��يب خورده از كرونا و ركود، خريداران نفت بهترين كارت هاي بازي را

در اختيار گرفته اند. petroleum economistمنبع

| روزنامه جوان | شماره 5977 12

88498433سرويس اقتصادي 88498433سرويس اقتصادي

ش��نبه 28 تی��ر 1399 | 26 ذی القع��ده 1441 |

چين، زمين رويارويي نفتی رياض و مسكوروسيه و عربستان براي تصاحب بازار نفت چين رقابت بزرگي را آغاز كردند

گزارش یک

واكنش چين به اقدام انگليس عليه هوآويسفير چين در انگليس در واكنش به تصميم نخست وزير انگليس براي كنار گذاشتن هوآوي از توسعه ش�بكه مخابرات نسل پنجم اين كش�ور، اين اقدام لن�دن را نااميدكنن�ده و اش�تباه خواند. به گزارش رويترز، ليو ش��يائومينگ، س��فير چين در انگليس، گفت: تصميم لندن ب��راي ممنوع كردن اس��تفاده از تجهي��زات هوآوي در توسعه شبكه نس��ل پنجم تلفن همراه انگليس اقدامي نااميد كننده و

اشتباه بوده است. وي گفت: اين اقدام ماهيت باز بودن بازار انگليس براي سرمايه گذاري

خارجي را زير سؤال مي برد. سفير چين در انگليس در توئيتر نوش��ت: اين اقدام باعث مي شود اين سؤال مطرح ش��ود كه آيا انگليس مي تواند براي شركت هاي خارجي

بازاري آزاد، عادلانه و غيرتبعيض آميز را فراهم كند يا خير. بر اس��اس تصميم بوريس جانس��ون، نخس��ت وزير انگليس ت��ا پايان سال جاري استفاده از تجهيزات هوآوي در توسعه شبكه ۵G اين كشور بايد متوقف و تا س��ال 2۰2۷ هم تمام تجهيزاتي كه تاكنون استفاده

شده بايد حذف شود. اين در حالي اس��ت كه در ماه ژانويه دولت انگليس مج��وز داده بود تا سقف 3۵ درصد از تجهيزات هوآوي در بخش هاي غير هسته در شبكه

مخابرات انگليس استفاده شود.

انتقاد روسيه از طرح تحريمي امريكا س�خنگوي كرملي�ن در اظهار نظ�ري از ط�رح س�ناتور هاي امريكاي�ي ب�راي تحري�م ش�ركت هاي هم�كار ب�ا پ�روژه نورد اس�تريم 2 انتق�اد ك�رد و آن را رقابت غير منصفان�ه خواند. به گزارش فارس، ديميتري پسكوف، سخنگوي كرملين روز پنج شنبه در اظهار نظري از طرح سناتور هاي امريكايي براي تحريم شركت هاي

همكار با پروژه نورد استريم 2 انتقاد كرد. به نوشته خبر گزاري »تاس«، پس��كوف درباره اين طرح گفت: تهديد واشنگتن براي اعمال تحريم ها عليه پروژه هاي نورد استريم2 و دومين خط لوله گاز ترك اس��تريم در چار چ��وب قانون »مقابله با دش��منان امريكا از طريق تحريم ها« يك فش��ار ناروا بر تجارت اروپا و يك رقابت

غيرمنصفانه است. وي در اين باره اظهار داشت: آن )طرح تحريمي( تحولات منفي، رويه غير ض��روري اعمال محدوديت ه��اي مختلف و فش��ار غير ضروري بر تجارت اروپا را به دنبال دارد كه شركت هاي روسي نيز به آن )تجارت(

وابسته هستند. وي در ادامه افزود: آن )طرح تحريمي( رقابتي غير منصفانه را به همراه دارد كه تلاش مي كند اروپايي ها را به خريد گاز گران تر با شرايطي كه

كمتر مطلوب است، ترغيب كند. اوايل ماه ژوئن امسال چند سناتور امريكايي طرحي را براي تحريم تمام

شركت هاي همكار با پروژه »نورد استريم2« ارائه كردند. »تد كروز«، »جين ش��اهين« و »جان باروزو« از اعضاي كميته روابط خارجي مجلس سناي امريكا به همراه »تام كاتن« و »ران جانسون«، دو سناتور ديگر اين مجلس، شانزدهم خرداد ماه طرحي را معرفي كردند كه خواستار تحريم تمام شركت هاي همكار با پروژه »نورد استريم2« است. بر اساس اين طرح تمام شركت هايي كه ارائه كننده گواهينامه، خدمات بيمه و تجهيزات بندرگاهي به پروژه نورد اس��تريم2 روس��يه

باشند، تحريم خواهند شد. زماني كه شركت لوله كشي دريايي »Allseas« واقع در كشور سوئيس به دليل تحريم هاي امريكا فعاليت خود را در پروژه نورد استريم 2 متوقف

كرد، اين پروژه نيز در اواخر سال 2۰1۹ به حالت تعليق در آمد.

غول نفتي ركورددار قربانيان كروناش�ركت نفتي دولتي پمكس مكزيك بالاترين آمار كارمنداني را داشته كه بر اثر ابتلا به بيماري كوويد1۹ جان خود را از دست داده اند. به گزارش بلومبرگ، شركت پمكس سه شنبه هفته جاري در خبرنامه روزانه خود اعلام كرد 2۰2 نف��ر از كارمندانش بر اثر ابتلا به كوويد1۹ درگذشته اند و 4 هزار و 11۹ مورد ابتلاي تأييد شده در ميان كارمندان

فعال، بازنشستگان و اعضاي خانواده هاي آنها وجود دارد. اين بالاترين آمار مرگ كارمندان در ميان هر شركتي در جهان است. آمار مرگ كارمن��دان در پمكس فراتر از آمار م��رگ كاركنان صنعت گوشت و مرغ امريكا بوده است. سيلويا راموس، دبيركل اتحاديه ملي تكنسين ها و متخصصان به بلومبرگ گفت: دلايل احتمالي آمار بالاي مرگ در پمكس موارد پيش زمينه مانند فشار خون و ديابت در بسياري از كارمندان بوده اس��ت. همچنين دش��وار بودن اعمال فاصله گذاري اجتماعي در س��كوهاي نفتي فراس��احلي و واكنش كند پمكس براي اجراي تدابير محدود كننده شيوع ويروس كرونا از ديگر دلايل احتمالي آمار بالاي قربانيان كرونا در اين شركت هستند. چند روز پيش مكزيك از نظر آمار مرگ و مير كرونا در جه��ان، در رتبه چهارم پس از امريكا، برزيل و انگليس قرار گرفت. بيش از 3۵ هزار نفر در مكزيك بر اثر ابتلا

به ويروس كرونا جان خود را از دست داده اند.

به كارگيري منابع خُرد مردم

در 12 پروژه زيرساختيوزي�ر راه و شهرس�ازي گف�ت: برنام�ه داري�م از ظرفي�ت ب�ازار س�رمايه ب�راي صن�دوق تأمي�ن مال�ي زمي�ن و مس�كن به�ره ببريم ت�ا بدي�ن ترتي�ب بتواني�م از مناب�ع خُ�رد و اندك م�ردم، ب�راي رون�ق س�اخت و س�از مس�كن اس�تفاده كني�م. محمد اسلامي در گفت و گو با فارس، درباره برنامه وزارت راه و شهرسازي براي تأمين مالي پروژه هاي عمراني از طريق اوراق قابل عرضه در بورس اظهار داش��ت: در حال مذاكره با بورس ب��راي ورود به تأمين مالي 12

پروژه زيرساختي هستيم. وی ادامه داد : اين پروسه از سال ۹۸ آغاز ش��د تا از محل بازار سرمايه تأمين منابع شود و براي احداث پروژه هاي زيربنايي كشور منابع مالي جذب كنيم. اسلامی در پاسخ به اين سؤال كه پيش بيني مي كنيد براي چه پروژه ها و چه زماني اين نحوه تأمين مالي محقق شود؟ بيان كرد: اولويت ما در گام اول تأمين مالي پروژه هاي آزادراهي و راه آهن است كه

براي وزارت راه و شهرسازي اهميت دارد. وزير راه و شهرسازي اضافه كرد: همچنين يك پروژه هم براي صندوق تأمين مالي زمين و مسكن داريم تا بدين ترتيب بتوانيم از منابع اندك و

خُرد مردم، براي رونق ساخت و ساز مسكن استفاده كنيم. به تازگي، تأمين مالي هزار ميليارد توماني از طريق انتشار اوراق اختيار فروش تبعي در يك روز در بازار بورس انجام شد و به گفته مدير ابزارهاي نوين مالي بورس اوراق بهادار تهران، با اس��تقبال سرمايه گذاران همه اوراق قابل عرضه طي يك روز معاملاتي به فروش رسيده و تأمين مالي هزار ميليارد توماني هلدينگ خليج فارس از اين طريق به انجام رسيد.

2۶ ميليارد متر مكعب آب دريا براي مصارف صنعتي

وزي�ر ني�رو از تخصي�ص 2۶ ميلي�ارد متر مكعب آب ش�ور دريا ب�راي مص�ارف صنعت�ي در اس�تان هاي س�احلي خب�ر داد. به گزارش تس��نيم، رضا اردكانيان گفت: در طرح هاي��ي كه نيازي به شيرين كردن آب ندارد، در استان هاي ساحلي مانند هرمزگان، سيستان و بلوچستان و بوشهر آب ش��ور دريا براي اس��تفاده در حوضچه هاي آبزي پروري و خنك ك��ردن برج هاي نيروگاه هاي حرارتي اس��تفاده مي شود. وي افزود: براي اين مصارف تا حدود 26 ميليارد متر مكعب آب شور دريا ها تخصيص داده شده است كه مطابق شرايط در استان هاي

ساحلي مي تواند استفاده شود. وزير نيرو گفت: در طرح هايي كه نياز اس��ت تا آب دريا را ش��يرين كنيم، مجوز هاي لازم در استان هاي هرمزگان، سيس��تان و بلوچستان و بوشهر داده شده است. در اين طرح ها نسبت آب شيرين به آب شور يك سوم است؛ بدين معنا كه بايد سه برابر آب ش��ور از دريا برداشت كنيم تا يك سوم آب شيرين بدست آيد. وي افزود: براي شيرين كردن آب شور دريا و انتقال آن به نقاط غير ساحلي هم در جنوب كشور مطالعاتش انجام شده ، اما اجراي آن

مستلزم تهيه و تأييد طرح سازگاري با كم آبي در استان مربوطه است.

كدام زيرمجموعه هاي ايدرو و ايميدرو بورسي مي شوند؟

س�ازمان بنگاه ه�اي قيمت گ�ذاري و ش�ركت ها مع�اون خصوصي س�ازي ب�ا تأكيد ب�ر اينك�ه امور مرب�وط ب�ه واگذاري ش�ركت هاي زيرمجموع�ه اي�درو و ايمي�درو در ح�ال انج�ام اس�ت، گفت: در اين راس�تا س�ه ش�ركت زيرمجموع�ه ايميدرو و دو ش�ركت زيرمجموع�ه اي�درو بورس�ي خواهن�د ش�د. ابوالقاس��م شمس��ي جامخانه در گفت وگو با ايس��نا در م��ورد واگذاري شركت هاي زيرمجموعه ايميدرو توضيح داد: امور مربوط به واگذاري سه شركت زيرمجموعه ايميدرو درحال انجام است. نخست آلوميناي ايران )جاجرم( كه 1۰۰ در صد سهام آن متعلق به ايميدرو است، كارهاي آن در حال انجام بوده و بايد اصلاحاتي با توجه به بندهاي حسابرسي كه وجود داشت، انجام شود. همچنين قرار شد افزايش س��رمايه اي را هم از محل تجديد ارزيابي دارايي ها داش��ته باش��د. پيش بيني مي شود پذيرش اين شركت در مهرماه و سپس عرضه اوليه ش��ود. شمسي ادامه داد: شركت بعدي زيرمجموعه ايميدرو، فولاد آذربايجان است. قرار است طرح فولادي ميانه به فولاد آذربايجان منتقل و پس از آن در فرابورس پذيرش ش��ود. در اين راستا جلساتي با ايميدرو برگزار ش��د و امور مربوط به آن در حال

پيگيري است.

آگهی تملک شرکت آب و فاضلاب استان زنجان (نوبت دوم)

روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان زنجان

آگـهى فراخوان عمومـى براى موضوع احداث و راه اندازى مجموعه گردشگرى - بوم گردى خرطوم

(فراخوان دو مرحله اى: شناسايى سرمايه گذار و اخذ طرح)

ناصر حاج محمدى- شهردار رشت

طرح احداث و راه اندازى مجموعه بوم گردى و رستوران آكواريوم بوستان ملت (فراخوان يك مرحله اى: ارزيابى و جذب سرمايه گذار) طرح تكميل و راه اندازى سالن ورزشى بوستان ملت (فراخوان يك مرحله اى: ارزيابى و جذب سرمايه گذار)

شهردارى رشت پيرو تاكيد مجموعه ى مديريت شهر به تعريف پروژه هاى گردشگرى و مصوبات شوراى سازمان سرمايه گذارى و مشاركتهاى مردمى با هدف خدمات رسانى بيشتر به شهروندان و گردشگران در نظر دارد طرح احداث و راه اندازى مجموعه بوم گردى و رستوران-آكواريوم و تكميل و راه اندازى سالن ورزشى بوستان ملت را به صورت يك مرحله اى و موضوع احداث و راه اندازى مجموعه گردشگرى - بوم گردى خرطوم را به صورت دو مرحله اى به يكى از روش هاى خانواده ى B.O.T و با

بهره مندى از سرمايه ى بخش خصوصى، با شرايط ذيل از طريق فراخوان عمومى به سرمايه گذاران واجد شرايط واگذار نمايد.

نوبت اول

حجم سرمايه گذارى (به ريال) نوع قراردادمساحت (متر مربع) آورده شهردارىشرح پروژه

مجموعه بوم گردى و رستوران آكواريوم بوستان ملت

- ارزش ترهين زمين - صدور مجوزات لازم

- مستحدثات قابل استفاده موجوددر دو قطعه

1934+7692=9626 BOLT

231/920/000/000(احداث، بهره بردارى، اجاره، انتقال)

مجموعه گردشگرى - بوم گردى عرصه خرطوم

ارزش ترهين زمين- و مجوزات لازم

تقريبى 20000 - يكى از روش هاى خانواده ى B.O.T (2 هكتار)

- تكميل و راه اندازى سالن ورزشى بوستان ملت

ارزش ترهين زمين720- مجوزات لازم و مستحدثات موجود

BOLT15/610/000/000(احداث، بهره بردارى، اجاره، انتقال)

تاريخ چاپ آگهى: نوبت اول 1399/4/28، نوبت دوم 1399/5/4مهلت دريافت اسناد: كليه ى اشخاص حقيقى و حقوقى مى توانند از زمان چاپ نوبت دوم آگهى روز شنبه مورخ 1399/5/4 تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1399/5/11، اسناد را از سازمان سرمايه گذارى و مشاركتهاى مردمى شهردارى

رشت تحويل بگيرند. مهلت تحويل اسناد: اسناد و پاكات تكميل شده ميبايست حداكثر تا ساعت14/30روز سه شنبه مورخ 1399/5/21 در پاكت مهر و موم شده تحويل دبيرخانه سازمان گردد. زمان بازگشايى پاكات: بازگشايى پاكات در كميسيون معاملات راس ساعت00: 12

روز چهارشنبه مورخ 1399/5/22 برنامه ريزى شده است.نحوه دريافت اسناد:

1) مراجعه حضورى: متقاضيان محترم مى توانند براى دريافت اسناد طرح ها بصورت حضورى، با در دست داشتن درخواست شركت در فراخوان (بدون پرداخت وجهى به عنوان خريد اسناد)، ، مستندات مربوطه را از دبيرخانه سازمان سرمايه گذارى به

آدرس: رشت– گلباغ نماز – كوچه مهر آئين – ساختمان تنديس (نبش انصارى به بلوار نماز) طبقه 8 دريافت نمايند.

2) غيرحضورى: همچنين متقاضيان محترم مى توانند اسناد و اطلاعات طرح ها را بصورت غيرحضورى پس از ارسال درخواست شركت در فراخوان به آدرس ايميل

[email protected] از طريق همان ايميل دريافت نمايند.توضيحات ضرورى:

- ارائه مستندات هيچگونه حقى براى ارائه دهنده ايجاد ننموده و پس از بررسى براى مناسب و شرايط واجد گذاران سرمايه انتخاب به نسبت مستندات،

سرمايه گذارى در پروژه فوق اقدام و از ايشان دعوت به عمل خواهد آمد.-شماره تلفن سازمان جهت كسب اطلاعات بيشتر: 013-33756160-33756162

www.investinrasht.ir :وب سايت سازمان -

سازمان آگهي هاي روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد88341654