Allemaal artsen

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Allemaal artsen

 • www.cmf-nederland.nl

  I n d I e n st d e r G e n e z I n G | d e c e m B e r 2 015

  AllemaalArtsen

 • Tijdschrift van de Christian Medical Fellowship Nederland

  Jaargang 44, nummer 4Kwartaaluitgave in oplage van 650 exemplarenISSN 1382-0656

  RedactieWillemien Smelt-Westerhuis - hoofdredacteurRianne Wisse-Roest - eindredacteurCaroline Hildering - tweede eindredacteurCaroline van den Berg, Barend Florijn, Joanne Hogendoorn, Dianne Nolen - redactieJeroen Krijnsen - fotoredactie

  Overige medewerkersEsm Wiegman-van Meppelen Scheppink - columnistManon van Ingen - columnistTabitha Kieviet-van Immerzeel - Dokter in Dakar

  Sluitingdata kopij Maartnummer: 15 januariJuninummer: 15 aprilSeptembernummer: 15 juliDecembernummer: 15 oktober

  Kopij en opgave advertentiesWillemien Smelt-Westerhuis E-mail: willemiensmelt@gmail.com

  Richtlijnen voor het inzenden van kopijAantal woorden per artikel in overleg met de redactie. Aanleveren bij voorkeur als Word-bestand per e-mail. De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor om ingezonden artikelen te redigeren c.q. in te korten. Vormgeving & drukFirst Concept Communications Telefoon: (0183) 623284

  Contact CMF-NederlandE-mail: info@cmf-nederland.nlInternet: www.cmf-nederland.nl(Tijdelijk geen postadres, neem zo nodig via email contact op)

  CMF-Nederland financieelInformatie over lidmaatschap via het secretariaat.Bankgegevens: NL47 INGB 0000 4721 46 t.n.v. CMF Nederland te Utrecht.

  Opzeggingen voor het volgende jaar dienen uiterlijk 30 november van het lopende kalenderjaar bij het secretariaat binnen te zijn. Losse nummers In Dienst Der Genezing 7,50

  Grondslag, visie en missie van CMF-NederlandDe grondslag van de vereniging is Gods openbaring in Christus, zoals deze in de Bijbel tot ons komt. De visie van de vereniging is, dat het geloof in Jezus Christus inspiratiebron is voor de persoon en het werk van de arts. De missie van de vereniging is haar leden door middel van onderlinge ontmoeting, bezinning en verdieping toe te rusten om zowel in hun beroep als daarbuiten aan haar visie inhoud te geven. De vereniging ziet het ook als haar missie om te participeren in de internationale christelijke medische gemeenschap.

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

  Colofon

  Allemaal artsen. Dat zijn we, dat worden we, of we hebben er veel mee te maken. Anders was u waarschijnlijk geen lid van CMF. Dit nummer gaat over onszelf. Zo belichten we verschil-lende aspecten van het artsenvak, met extra aandacht voor wat het christen-zijn inhoudt. In een interview vertellen drie artsen over hun vak, hun keuze ervoor, de leuke en moeilijke aspecten ervan. Daarnaast kijken we een dag en een avond mee met twee heel verschil-lende specialismen, de forensisch arts en de jeugdarts. Het derde thema-artikel gaat over de spirituele anamnese. Een tool waarmee we als christen extra dimensie kunnen toevoegen aan het contact met patinten.

  We verwachten met dit nummer een inspiratie te zijn voor u als arts, maar zeker voor de aankomende artsen onder ons. Gebruik dit nummer gerust om reclame te maken voor CMF. Wist u dat het magazine op de CMF-website in PDF verschijnt? Maar u kunt ook een extra nummer aanvragen om uit te delen. Meerdere artsen geven aan dat onze vereniging belangrijk is.

  Het helpt om ervaringen te delen met gelijkgestemden, je wordt gevormd en het is natuurlijk ook gewoon gezel-lig! Het inspirerende thema van het najaarscongres geeft het aan, het is goed om samen na te denken over

  de invloed die we kunnen hebben op col-legas. Zijn we een invloedrijke tegencultuur?

  Met dit laatste nummer van 2015 ne-men we afscheid van Tabitha, Manon en Esm. Persoonlijk heb ik geno-ten van hun interessante, pittige en humoristische verhalen of columns. Hartelijk dank daarvoor! Zij heb-ben aan dit nummer nog een mooie bijdrage geleverd.

  Rest mij nog u namens de redactie goede feestdagen te wensen en een invloedrijk 2016.

  Van de redactieWillemien Smelt-WeSterhuiS

  inhoud In dIenst der GenezInG n nummer 4 2015

  04 Arts, specialist & christen Caroline van den Berg en Dianne Nolen

  10 Spirituele anamneseJan van Dijken

  14 Een avonddienst uit het leven van... een forensisch artsLeen Los

  16 Een dag uit het leven van... een jeugdarts Annet Bos-van de Beek

  18 De drijfveren van Jovita Anikinaite

  22 In gesprek met Karel Kasbergen over de muskathlon Willemien Smelt-Westerhuis

  25 Creativity in giving care Anita Verhoeven

  29 Boekrecensie hannah van den ende - Vergeet niet dat je arts bent Marieke Dogterom

  30 Boekrecensie h.m. van Praag - het verstand te boven Herwin Top

  31 CD recensie matthijn Buwalda - Straks als ik geen pijn meer doe Dianne Nolen

  32 Boekrecensie ruth hessel en Andr mulder - Gewoon of beperkt? Marloeska Hoogerhuis

  33 Boekrecensie Joni eareckson tada - Bidden bij Bethesda Dianne Nolen

  columns13 Column Zekerheid op recept Manon van Ingen

  20 Buitenlandse zaken Verleden, heden, toekomst Rick Paul

  26 Meditatie CMF Engeland making Peace

  27 Column Allemaal mensen Esm Wiegman - van Meppelen

  Scheppink

  28 Dokter in Dakar het verhaal van Yve Tabitha Kieviet-Van Immerzeel

  nieuws9 Van de bestuurstafel Paul Lieverse

  27 Nieuwe leden

  34 Studentikoos CmF toerustingsdag voor

  studenten / het buddysysteem Anine Griffioen - Ytina Wolthuis

  35 Agenda

 • ThemaCAroline VAn den BerG en diAnne nolen

  Tijdens het interview vertellen de drie artsen met en-thousiasme en passie over hun vak. Genteresseerd in elkaar worden ook moeilijke vragen niet gemeden. Het gesprek biedt ons een kijkje in de dagelijkse praktijk van drie artsen die verschillende vakken uitoefenen, maar veel gemeenschappelijk blijken te hebben.

  Waarom arts?Moens: Eigenlijk kan ik geen specifieke reden noe-men. Ik wilde gewoon arts worden. Van jongs af aan, denk ik. Het zorgaspect en het dienstbaar zijn sprak Moens het meeste aan in het artsenvak. Hoewel hij geen voorbeelden had in zijn familie die dokter waren en zijn eigen huisarts ooit zei: Lambert, word nooit dokter, was dat toch zijn ideaal.

  Voor Schaap geldt hetzelfde. Ook hij wist al vroeg dat hij dokter wilde worden: Ik heb er vaak over nagedacht, maar kan er geen reden voor geven. Wat hem het meeste aanspreekt, is de combinatie van het enerzijds biomedisch bezig zijn en het anderzijds werken met mensen. Dit maakt zijn huidige baan zo

  aantrekkelijk, waarbij hij te maken heeft met com-plexe psychiatrische problematiek.

  Aleman: Ik kan nu allerlei argumenten bedenken, maar achteraf gezien is dat inlegkunde. Ik weet het echt niet meer. Op school waren scheikunde, natuur-kunde en biologie allemaal gerelateerd aan genees-kunde mijn favoriete vakken. Nog steeds vind ik de basisvakken, de fysiologie, hoe het werkt in de cel en het menselijk lichaam, het meest interessant. Juist daarom past mijn generalistische vak, de kinderge-neeskunde, bij me. Het mooie is dat de kinderarts de enige generalist is in het ziekenhuis. Zolang ik arts wilde worden, wilde ik kinderarts worden.

  Hebt u wel eens getwijfeld aan uw keuze? Geen van de genterviewden geeft aan ooit spijt te heb-ben gehad van de keuze voor het artsenvak. Het enige waar Aleman soms moeite mee heeft, zijn de nacht-diensten. Hij had er nooit over nagedacht wat voor im-pact dat heeft. Daar kom je op een gegeven moment pas achter. Dat is een aspect dat nooit zal wennen. Idd

  G n

  d

  ecem

  Ber

  201

  5

  4

  En dat wordt zwaarder naarmate je ouder wordt. Voor een kinderarts zijn het drukke diensten en in een zie-kenhuis met 3000 bevallingen zonder arts-assistenten betekent dat veel drukte in de nachten. Moens: Ik vind nachtdiensten draaien eigenlijk heer-lijk, maar ik hoor dit zware ook wel terug van oudere huisartsen.

  Schaap: Qua dienstbelasting is de psychiatrie een heel gunstig specialisme. We zijn met veel collegas en een legio assistenten. Ik zou dus niet graag willen ruilen met een arts die zoveel diensten heeft. Je realiseert je als 20-jarige niet wat het effect ervan is, in combinatie met bijvoorbeeld een gezin met kinderen die ook niet altijd doorslapen. Moens geeft aan dat de impact van diensten voor hem mede de reden was te kiezen voor de huisartsengenees-kunde, toen hij twijfelde tussen dat vak en de interne geneeskunde. De interne geneeskunde leek hem moei-lijk te combineren met een gezinsleven. Hij zag hoe zwaar het was voor collegas bij de interne geneeskunde.

  Moens: Toch blijft het soms wel trekken. Als ik soms op de spoedeisende hulp loop, vind ik het wel eens jam-mer dat ik niet verder kan met een patint. Het inter-nistisch gepuzzel vond ik ook heerlijk. Maar als huisarts stopt dat een keer. Dan moet je het overdragen. Dat is niet altijd even prettig.

  Is het arts zijn voor jullie een roeping?Schaap: In mijn studententijd wist ik nooit goed raad met deze thematiek, nu eigenlijk nog steeds niet. Er hangt een soort van magie om het arts zijn, maar ik zie het niet. Of je nou jurist bent of middenstander, het maakt niet uit. Schaap noemt het boekje van Wil Derkse, Een levensregel voor beginners, en de manier van leven die daarin wordt beschreven als voorbeeld: Of je nou houthakker wordt of iets anders, doe het-geen wat je doet met aandacht. Idd

  G n

  d

  ecem

  Ber

  201

  5

  5

  >>

  n Martin Schaap studeerde van 1998 tot 2004 geneeskunde in rotterdam. na twee jaar als AnioS bij de interne genees-kunde te hebben gewerkt, volgde hij de opleiding tot psychiater. momenteel is hij werkzaam bij de Parnassia Groep in den haag in een zogenaamd FACt-team. dit staat voor Flexible Assertive Community tr