ALGEMEEN INFORMATIEDOCUMENT - CBP ... 2014/11/24 ¢  CBP QUILVEST BELGIUM, BIJKANTOOR VAN...

download ALGEMEEN INFORMATIEDOCUMENT - CBP ... 2014/11/24 ¢  CBP QUILVEST BELGIUM, BIJKANTOOR VAN CBP QUILVEST

If you can't read please download the document

 • date post

  01-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ALGEMEEN INFORMATIEDOCUMENT - CBP ... 2014/11/24 ¢  CBP QUILVEST BELGIUM, BIJKANTOOR VAN...

 • CBP QUILVEST BELGIUM, BIJKANTOOR VAN CBP QUILVEST S.A., NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR LUXEMBURGS RECHT 1/31 9E, Poortakkerstraat, 9051 Sint-Denijs-Westrem – Gent – België, Tel.: +32 (0)9 321 21 21 - Fax: +32 +32 (0)9 321 21 20 Nr. Kruispuntbank van Ondernemingen (B): 0563.635.128

  Algemeen informatiedocument – NL - November 2014

  ALGEMEEN INFORMATIEDOCUMENT

  INHOUDSTAFEL

  I. INLEIDING

  II. ALGEMENE VERKLARINGEN

  A. BELEID VOOR HET BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN

  B. BEHEER VAN VOORDELEN

  III. INDELING VAN DE KLANTEN

  A. CATEGORIEËN

  A.1 Retail Klanten

  A.2 Professionele Klanten

  A.3 In Aanmerking Komende Tegenpartijen

  B. VERZOEK OM VERANDERING (“OPT-IN” EN “OPT-OUT”)

  IV. INVESTERINGSSTRATEGIEËN

  A. VERBINTENISSEN IN VERBAND MET DE VERLENING VAN BELEGGINGSADVIES EN VERMOGENSBEHEER

  B. VERBINTENISSEN IN VERBAND MET DE VERLENING VAN ANDERE DIENSTEN DAN BELEGGINGSADVIES EN VERMOGENSBEHEER

  C. VERBINTENISSEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN ORDERS VAN DE KLANT

  D. INFORMATIEVERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

  V. BELEID INZAKE DE UITVOERING VAN ORDERS EN REGELS INZAKE DE BEHANDELING VAN ORDERS

  A. BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING VAN ORDERS MET BETREKKING TOT FINANCIËLE INSTRUMENTEN

  B. VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN DE KLANT MET HET BELEID VAN OPTIMALE UITVOERING

  C. REGELS VOOR DE VERWERKING VAN ORDERS

  VI. OVERZICHT VAN DE ESSENTIELE KENMERKEN EN RISICO'S VAN DE FINANCIËLE INSTRUMENTEN

  A. BASISRISICO

  B. SPECIFIEKE BELEGGINGSGEBONDEN RISICO'S

 • CBP QUILVEST BELGIUM, BIJKANTOOR VAN CBP QUILVEST S.A., NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR LUXEMBURGS RECHT 2/31 9E, Poortakkerstraat, 9051 Sint-Denijs-Westrem – Gent – België, Tel.: +32 (0)9 321 21 21 - Fax: +32 +32 (0)9 321 21 20 Nr. Kruispuntbank van Ondernemingen (B): 0563.635.128

  Algemeen informatiedocument – NL - November 2014

  I. INLEIDING

  A. VOORWERP

  Overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving met betrekking tot markten voor financiële instrumenten, regelt dit Algemeen Informatiedocument de contractuele verhoudingen tussen CBP QUILVEST S.A., Belgisch bijkantoor, (hierna: de “Bank”) en haar Klanten (hierna: de “Klant” of de “Klanten”) en vormt het een Bijlage bij de Algemene Voorwaarden van de Bank.

  In het bijzonder in geval van wijzigingen van de wetgeving, de reglementering met betrekking tot de financiële sector, de bancaire praktijken of de omstandigheden op de financiële markten, behoudt de Bank zich het recht voor om te allen tijde het Algemeen Informatiedocument en/of de tarifering te wijzigen en/of er nieuwe bepalingen aan toe te voegen.

  Indien de Bank dit Algemeen Informatiedocument wil wijzigen en/of nieuwe bepalingen eraan wenst toe te voegen, zal zij de Klant daarover informeren door deze de clausules mee te delen die zij wenst te wijzigingen of toe te voegen, alsook de draagwijdte van de wijzigingen of toevoegingen. De geplande wijzigingen of toevoegingen kunnen eveneens worden aangebracht via een afzonderlijk document dat dan een integrerend bestanddeel van dit Algemeen Informatiedocument zal uitmaken.

  De Bank behoudt zich ook het recht voor om de wijzigingen uitsluitend via haar website aan de Klant mee te delen. De Klant zal per e-mail in kennis worden gesteld van de website en van de plaats op de website waar hij tot deze informatie toegang kan hebben.

  De wijzigingen of aanvullingen en afzonderlijke documenten worden geacht te zijn aanvaard indien de Klant zich niet schriftelijk verzet jegens de Bank binnen de dertig dagen na de verzending door de Bank van de wijzigingen, aanvullingen of afzonderlijke documenten. Indien de Klant zich ertegen verzet, heeft hij het recht om de rekeningrelatie met onmiddellijke ingang op te zeggen.

  II. ALGEMENE VERKLARINGEN

  A. BELEID VOOR HET BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN

  De Bank verbindt zich ertoe om de organisatorische maatregelen toe te passen ter opsporing van mogelijke belangenconflicten tussen enerzijds de belangen van de Bank en anderzijds de belangen van de Klant, of nog, tussen de belangen van verschillende Klanten toe te passen.

  Het betreft hoofdzakelijk situaties waarin:

   de Bank een financieel voordeel zou kunnen behalen of een financieel verlies zou kunnen vermijden ten koste van de Klant;

   de Bank heeft een belang bij het resultaat van de aan een Klant geleverde dienst of de voor rekening van de Klant gerealiseerde verrichting, dat verschilt van het belang van de Klant;

   de Bank wordt er door financiële of andere beweegredenen toe aangezet om de belangen van een andere Klant of een groep Klanten te bevoorrechten ten opzicht van de .

   de Bank verricht dezelfde beroepswerkzaamheden als de Klant;

   de Bank ontvangt van iemand anders dan de Klant een voordeel in verband met de aan de Klant geleverde dienst, dat geen commissie is, noch de normaliter voor deze dienst gefactureerde kosten.

  De interne organisatie van de Bank is als dusdanig gestructureerd dat een scheiding van de functies en informatiebarrières gehandhaafd blijven, ten einde informatie-uitwisseling tussen personen die betrokken zijn in activiteiten die mogelijks een gevaar voor belangenconflicten inhouden te controleren en/of te voorkomen. De Bank beperkt eveneens zo goed mogelijk de cumul van taken en de hiërarchische invloeden tussen deze verschillende activiteiten.

  Zo beschikt de Bank over een interne entiteit die als taak heeft de mogelijke belangenconflicten te identificeren en te beheren, zich ervan te vergewissen dat bij de Bank interne procedures bestaan die de naleving van deze beginselen garanderen en ervoor te zorgen dat deze procedures worden nageleefd.

  De Bank heeft een Gedragscode ontwikkeld en omkadert zeer strikt de mogelijkheden om functies te cumuleren.

  Indien de door de Bank genomen maatregelen niet volstaan om met redelijke zekerheid te garanderen dat het risico dat de belangen van de Klant worden geschaad, wordt vermeden, zal de Bank de betrokken Klant vooraf informeren over de algemene aard en/of de bron van deze belangenconflicten, alvorens te handelen in diens naam.

  Op eenvoudig verzoek van de Klant, verstrekt de Bank aan de Klant een document genaamd "Het Beleid van CBP QUILVEST S.A. inzake belangenconflicten", dat de hierboven bedoelde organisatorische en administratieve maatregelen beschrijft.

  B. BEHEER VAN VOORDELEN

  B.1- Inleiding

  De bepalingen betreffende door de Bank betaalde of ontvangen voordelen hangen nauw samen met de in het voorafgaande artikel beschreven belangenconflicten.

  De structurele organisatie van de Bank, haar systemen, de scheiding van de functies en

  Oorsprong:

 • CBP QUILVEST BELGIUM, BIJKANTOOR VAN CBP QUILVEST S.A., NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR LUXEMBURGS RECHT 3/31 9E, Poortakkerstraat, 9051 Sint-Denijs-Westrem – Gent – België, Tel.: +32 (0)9 321 21 21 - Fax: +32 +32 (0)9 321 21 20 Nr. Kruispuntbank van Ondernemingen (B): 0563.635.128

  Algemeen informatiedocument – NL - November 2014

  activiteiten, alsook meer algemeen, haar beleid inzake het beheer van belangenconflicten hebben tot doel te voorkomen dat de keuze van de beleggingen niet objectief zijn, alsook ervoor te zorgen dat de Bank eerlijk, loyaal en professioneel in het beste belang van haar Klanten handelt. Bovendien, verzekert de Bank dat de ontvangen of geleverde voordelen de kwaliteit van de aan de Klant geleverde diensten verbetert.

  Op verzoek van de Klant, kan bij de Bank meer informatie worden verkregen over de aard en het bedrag van de voordelen, of wanneer het bedrag niet kan worden bepaald, de berekeningswijze ervan.

  B.2 - Geldelijke voordelen ontvangen van de emittenten van financiële instrumenten in het kader van de verdeling van deze financiële instrumenten

  2-a) Loutere uitvoering

  Om de Klant de mogelijkheid te bieden te genieten van gediversifieerde beleggingsopportuniteiten, biedt de Bank hem een uitgebreid gamma van financiële instrumenten aan, waaronder rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging (hierna: "ICB") of gestructureerde producten omvatten, waarbij de Bank voor sommige van deze financiële instrumenten rechtstreeks kan tussenkomen in de marketing ervan of waarvan ze enkel de distributie voor haar rekening nam en waarop de Klant op eigen initiatief kan inschrijven, zonder dat de Bank enig advies geeft.

  Als tegenprestatie voor de terbeschikkingstelling aan de Klant van deze producten en de voortdurend geactualiseerde informatie erover (prospectus, rendement, historiek, ...) kan de emittent van deze financiële instrumenten de Bank vergoeden via een commissie die doorgaans wordt berekend aan de hand van de gerealiseerde beleggingen/uitstaande bedragen of op basis van de beheerscommissie die de emittent of de promotor heeft ontvangen, welke varieert naargelang van de klasse van activa, gerealiseerde beleggingen/bereikte uitstaande bedragen, de netto-inventariswaarde, de periodiciteit, het onderhandelde tarief in de distributieovereenkomsten, het aantal aandelen in omloop.

  Ter indicatie, wordt gepreciseerd dat de door de Bank ontvangen commissie doorgaans niet meer zal bedragen dan, naargelang van het geval: de helft van de beheerscommissie die door de promotor wordt ontvangen of 1% van alle bij de promotor gerealiseerde beleggingen.

  2-b) Beleggingsadvies en vermogensbeheer