Alfabetisk navneregister over personer der i aarene 1850-1915 ved lov har erhvervet dansk

Click here to load reader

 • date post

  11-Sep-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Alfabetisk navneregister over personer der i aarene 1850-1915 ved lov har erhvervet dansk

Alfabetisk navneregister over personer der i aarene 1850-1915 ved lov har erhvervet dansk indfødsret Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.
Slægtsforskernes Bibliotek: http://bibliotek.dis-danmark.dk
Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: www.slaegtogdata.dk
Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.
Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig, privat brug.
PERSONER, DER I AARENE 1850-1915 VED LOV HAR ERHVERVET
DANSK INDFØDSRET
UDARBEJDET VED
INDENRIGSMINISTERIETS FORANSTALTNING
1916
FORORD
Under det i Indenrigsministeriet forefaldende Arbejde har der vist sig en følelig Trang til et samlet alfabetisk Navneregister over de Personer, der efter Grundloven af 5. Juni 1849 ved Lov har erhvervet dansk Indfødsret.
Ved Ministeriets Foranstaltning er der derfor udarbejdet et saadant Register, der omfatter Aarene 1850—1915, samt herhen hørende statistiske Redegørelser, ligesom der er samlet nødvendige Oplysninger om de paagældende Love. Disse forskellige Oplysninger har man fundet Anledning til at udgive i Trykken.
For den Medvirkning, der af Hr. mag. scient. Birger Hansted er ydet ved Udarbejdelsen, udtaler Ministeriet sin Tak.
Indenrigsministeriet, i August 1916.
INDHOLD.
Pag. I. Register over de Love, ved hvilke det i Tiden fra 1850— 1915 i Dan­
mark er blevet meddelt Indfødsret til 11,495 Personer.......................... 7 II. Navneregister over disse Personer, eftersom de er fødte
A. i Udlandet og boende i Danmark........................................................ 19 B. i Udlandet og boende i Udlandet........................................................ 284 C. i Danmark og boende i Danmark........................................................ 284
III. Register over Personer af samme Familie, der har faaet Indfødsret meddelt ved samme eller ved forskellige Love, forsaavidt saadan Fa- miliesammenhørighed har kunnet oplyses................................................. 289
IV. Statistiske Redegørelser................................................................................. 309
I. Register over de Love, ved hvilke der i Tiden fra 1850
til 1915 i Danmark er blevet meddelt Indfødsret til 11,495 Personer.
9
Lovens af nemlig iDatum og Aar ‘
Rigsdags- Landstings- Folketings- Anhang tidende tidende tidende A b
for Side Side Spalte Spalte
23. A pril 1850 Indenrigs- 1850 1 2117 1271 443 (10 Pers.) m in isteriet 2292 2180
2323 2181 2315
14. Jan . 1851 | — 1850II 1765 4 4 3 -4 9 758—59 (22 P ers.) i 1813— 14 806—07
2179—83 1271— 81 2239—49 1357 2393—97 2181—99
2315— 18
28. Decbr. 1851 — 1851 1 4 -1 5 440 35—40 4 (14 Pers.) 4 1 - 4 2 548 243 252—53
6 2 - 6 9 713— 14 126—27 739
160 1918— 24 2346—49
27. Febr. 1852 — 1851 2260 1371 811— 12 592 (8 Pers.) 2424 1373—74 1143— 44
2596 ! 1421 2772—73 i 1563—64
2881 3829—32 3918
1. Febr. 1854 — 1853 807 1067 465 ( l Pers.) 837 1305 539—40
870 1864 947 2 8 3 0 -3 3 960 2982—83
18. Aug. 1854 — 1853 1711— 12 2949 548 815— 20 (3 Pers.) 2025 2982 693—94 893—94
2121— 22 3 0 1 4 -1 5 2402—03 3298—99
3910 4436—37
4535
18. Aug. 1854 — 1853 2144 4187— 88 667—68 915— 16 (3 Pers.) 2164— 66 4190— 91 789—90
2273— 74 4259 2400—01 4364 2413—14 4428
5 2 3 1 -3 2 5249—50
18. Aug. 1854 1853 1704 1668 497— 98 815—20 (1 Pers.) 1711— 12 1670—71 699— 700
2024 1864 2121—22 1997 2402—03 3041
4433—34 4534 I
Lovens af . i nemlig iDatum og Aar *
a_gs’ Landstings- i Folketings- Anhang tidende tidende tidende a ! B
f°r Spalte Spalte Spalte | Spalte
7. A pril 1855 Indenrigs- 1854II 361 (2. Samling) 547— 58 (27 Pers.) m inisteriet 430—32 1943 651— 54
| 535—36 2048 559— 60 2518—19 609— 11 2868— 70
630 3153
1. April 1856 Fælles- R igsraads- 15—16 19—35 (23 Pers.) m inisteriet tidenden 71
1856 185 366 517 538 1267
27. A pril 1856 — ib. 893 1 0 6 7 -7 6 (11 Pers.) 1856 950
1138 1452 1460 1563 2121
24. Febr. 1858 Fælles- ib. 96 1 1 7 9 -1 2 0 4 (39 Pers.) Indenrigs- 1858 226
m inisterie t 545 672 965 1253
31. M arts 1858 — ib. 1131 2335—42 (6 Pers.) 1858 1212
1487 1489 1988
8. Decbr. 1859 F inans- ib. 591—622 219—30 (12 Pers.) m in isterie t 1859 684—85
8 5 0 -5 1 884
26. Maj 1863 — ib. 17— 18 411—48 (59 Pers.) Over- 43—59 771— 72
ordentlig 318— 64 Sam ling 832— 34
1863
27. Novbr. 1863 — ib. 21 63—68 (8 Pers.) 1863 416 879—80
469— 70 512— 13
Lovens af i nemlig i
I Kigsdags- Landstings- Folketings- Tillæg Datum og Aar I i tidende tidende tidende A I B I C
_______________________ j____________ 1 for________ Spalte Spalte Spalte j Spalte | Spalte
I; I 31. Maj 1867 „ Indenrigs- 1 8 6 6 -6 7 29—30 ! 1 7 5 5 -6 0 865— 78 11— 28
(54 Pers.) m inisteriet 115—31 1766 1191—96 873— 82 ] 133 j 5842—46 2849—54 1311— 12 I 362—426 6774—87
433—63 7505—06 j 3540 ! 3691
3807— 12
17. A pril 1868 — 1867— 68 386—87 4231 1 5 6 1 -6 8 107— 12 (23 Pers.) 485—90 4346—47 1977—78
492 4669—70 1 3 5 6 -6 5 1551—52
2. Ja n . 1869 — 1868—69 21 1679 851—54 23—26 (12 Pers.) 33—34 2604 1913—14
42 2717— 18 546—52
664
28. Maj 1870 — 1869—70 69 1650— 57 1443—48 9 - 16 (30 Pers.) 8 9 - 9 7 6623—26 1 8 8 3 -8 6
182 6752 379—400
426
26. Novbr. 1870 — 1870— 71 35— 36 1002 1011— 16 1—4 (17 Pers.) 1 2 3 -2 5 1024
171 1026—27 4 1 4 -1 7
420
168 9. Decbr. 1871 — 1871— 72 2 3 - 2 4 1097 1507— 12 1—6 5 3 - 5 4 (14 Pers.) 75 1324 1 0 9 -1 1 0
144 1 4 6 3 -6 4 413— 17 1697—98
425
21 1. M arts 1873 . — 1872—73 39 1 6 8 8 -8 9 1329—36 1 - 2 17—20 (22 Pers.) 262— 64 2089—90 69— 70
287 2106
31 21. M arts 1874 — 1 8 7 3 -7 4 19—20 551 1229—46 1 - 8 19—26 (49 Pers.) 39—40 577— 78 8 5 - 9 2 8 5 - 9 2
41 705 505—06 269—70 293— 302 1391— 1427
339 1463— 89 725
Lovens af i nemlig i
xr Rigsdags- Landstings- Folketings- Tillæg ‘Num_ Datum og Aar tidende tidende tidende A | B C mer for Spalte Spalte Spalte j Spalte Spalte
6 30. Ja n . 1875 Indenrigs- 1 8 7 4 - 75 20 1071 1253— 78 7 — 10 75—84 (78 Pers.) m in isterie t 76—77 1261— 62 99—102 155— 56
100—101 1272 1 1 5 -1 1 9 2 3 1 9 -2 5 128—129 2451— 54
26 25. Febr. 1876 — 1 8 7 5 -7 6 150 8 9 6 -9 0 6 1637— 56 1— 8 2 3 -2 8 (60 Pers.) 259 1380—91 123— 28 149—50
l 280 1498—99 328—35 342 43
148 22. Decbr. 1876 — 1876—77 16 1030—31 1107— 22 101—02 129—34 (49 Pers.) 33 1060—70 155—56
259—62 1076—77 296
19 16. Febr. 1878 ! — 1 8 7 7 -7 8 149— 55 346—47 1739— 56 47—48 35—40 (54 Pers.) i 158 4 4 3 -5 9 109— 12 6 1 - 6 6
! 292—94 559—67 191—92 565—66
40 22. A pril 1879 !: — . 1 8 7 8 -7 9 19 1. Saml. 1 1 2 5 -3 8 1—4 5— 10 (39 Pers.) i 29 622—23 143—46 37— 38
ii 111— 13 2. Saml. 107—08 !' 375 '' 1612— 13
17 27. Febr. 1880 — 1879—80 18 1748—51 1171—88 1—2 5— 12 (59 Pers.) 42 3081—91 405— 12 71—76
2 2 7 -2 8 3266— 68 435—46 83— 84 297
, 603—04
55 23. A pril 1881 — 1880—81 27 1555—56 1781—96 3 - 6 27— 32 (51 Pers.) 54—56 4522— 24 789—91 307—8
153 4626—27 i * 193—203
253—60
17 16. Febr. 1882 il — 1881—82 21— 22 527 2175—94 13— 16 33—40 (70 Pers.) 2 7 - 2 8 611—12 51— 54
40 1132—35 84—87 1197—98
I 109— 110
12 1. Febr. 1884 — 1883—84 19 992—93 1577— 1600 5— 8 7— 16 (75 Pers.) 23—24 994 143— 52 2 5 -2 6
27—28 1019—24 75 — 79 1026
124
13
Lovens af j nemlig i
M Rigsdags- Landstings- Folketings- Tillæg Datum og Aar tidende tidende tidende a . B I C
f°r Spalte Spalte Spalte Spalte | Spalte
20 7. M arts 1885 Indenrigs- 1 8 8 4 -8 5 23 209 1311—26 . 1—4 15—22 (57 Pers.) m in isterie t 31— 32 219— 20 563—70 57—64
83—84 8 4 6 -4 8 73—74 163 9 2 0 -2 4 530 568
4 8. J a n . 1887 — 1 8 8 6 -8 7 24—25 805 1485— 1546 73— 78 33— 56 (217 Pers.) 5 8 - 63 947 161—62 7 1 - 7 2
519—23 540
10 10. Febr. 1888 — 1887—88 26—27 1159—60 1679— 1718 7 — 12 41—56 (147 Pers.) 283—85 2535—42 87— 92 111 — 12
366—67
24 1. M arts 1889 — 1888— 89 17— 18 1980—94 1533—66 7—14 1 9 -3 2 (123 Pers.) 27—28 3008— 10 161—62 149—50
3 0 1 -0 5 3436 372
35 22. M arts 1890 — 1 8 8 9 -9 0 18— 19 1630— 31 1417—44 8 5 - 8 8 69—80 (110 Pers.) 26— 32 1659 289—96 107—08
37 2186 587—88 161—62 436 2276—77 595—96 471 2913
3125—30
38 13. M arts 1891 — 1890—91 33 1608—11 1673— 1704 21—26 27— 38 (112 Pers.) 48—55 1623 769—70 185—86
92 3826—27 599—609 3846—47
650
15 19. Febr. 1892 — 1891—92 22 1705—08 1627— 76 11— 16 19—38 (195 Pers.) 29—32 2380—82 511— 14 253—54
5 1 0 -1 1 2 7 0 7 -0 8 589
96 14. A pril 1893 1 — 1892—93 23 3797—98 1825— 1932 511—522 105—42 (378 Pers.) i 25—28 3800 797—98 839—78
! 29 5283— 5309 1395— 1408 919—22 547_87 5435 1807—08 969— 1008 760—62 5560—62 1931—32 1872—78 5585
1908 5656—57 1 9 3 3 -3 4
14
Lovens af i nemlig i
. . | Kigsdags- Landstings- Folketings- Tillæ8 Datum og Aar .i tidende tidende tidende A ! B C
[ for Spalte Spalte Spalte j Spalte Spalte
26 23. Febr. 1894 i Indenrigs- 1893—94 21 1 0 1 6 -2 6 1757— 1816 15—20 35—36 (214 Pers.) m inisteriet 8 3 - 8 4 2855—57 663—64 1 9 3 -9 4
349— 52 2875 362 t
64 25. M arts 1895 — 1894—95 38—39 2651— 54 2025—2108 569—84 185—212 (310 Pers.) 84—85 3049—53 7 2 7 -3 0 289—316
772—96 3088—90 1101—02 3 3 1 -3 3 2 810—16 1052—54
58 24. A pril 1896 — 1 8 9 5 -9 6 29—30 3338 2511—90 6 5 - 7 2 69—98 (277 Pers.) 85—86 4708— 10 1137— 40 487— 516
6 5 6 -7 3 4847—48 1233—34 853— 54 715
1415
61 23. A pril 1897 — 1 8 9 6 -9 7 27 3736—38 2165—2246 741—44 98—120 (296 Pers.) 39 6087 2 0 6 9 -7 0
462— 70 6151 477
34 19. M arts 1898 — 1897—98 24—25 2893 1647—1716 651—60 149—70 (255 Pers.) 61 3713— 14 901—02 3 4 3 -4 4
1109— 1115 3778 1192
57 7. A pril 1899 — 1898—99 29—30 3737 1707—92 6 0 7 -1 2 209—38 (320 Pers.) 48 5264—66 1959—60 1651—52
769—74 5313 987—91
i
60 3. A pril 1900 — 1899— 1900 64—65 3290—91 2099—2180! 763—64 261— 288 (288 Pers.) 66 4808— 11 1711— 12 1 0 7 3 -7 4
715— 18 4897—98 ; 763—64 !
45 29. M arts 1901 — 1900—01 24—25 3344—45 1861— 1936! 959—60 2 0 3 -2 6 (273 Pers.) 30—32 4768 i
8 6 5 -6 7 4787 903 I
69 2. Maj 1902 — 1901—02 23—25 4380 1753— 1860 ! 815—28 151—82 (410 Pers.) 31 5140—53 i 1 8 5 8 -7 0 771— 72
466—88 5194 i 508—09 j
i i
, Lovens af i nemlig i
„ Rigsdags- Landstings- Folketings- Tillæg Datum og Aar tidende tidende tidende a B I C
_________________________________________ for Spalte Spalte Spalte Spalte j Spalte
20 13. Febr. 1903 Indenrigs- 1 9 0 2 -0 3 32 2047 2465—2556 89—92 91—116 (341 Pers.) m in isteriet 136—37 3049 6 4 7 -4 8 723—24
395—97 3087 402
29 4. M arts 1904 — 1903—04 23 2063 2 2 9 9 -2 4 1 0 213—16 39— 76 (417 Pers.) 25 2176 639—40
3 0 3 -0 4 3398 308— 11
27 2. M arts 1905 — 1904—05 23 1639—47 1773— 1896 27—30 541— 76 (450 Pers.) 33 2531 6 1 1 -1 2
232— 33 2748 235
66 30. M arts 1906 — 1905—06 28—29 2441 2509—2616 17—20 541— 72 (417 Pers.) 31 4526—27 703—04 7 3 1 -6 2
193—95 4777 865— 66 833—34 196 787
116 19. A pril 1907 — 1906—07 36 2762—67 2 9 6 9 -3 0 7 0 41— 44 93—172 (387 Pers.) 49 6276—78 2405—06 9 3 7 -8 6
3 2 1 -2 3 6415 2791—92 1053—54 362—64
1430
52 13. M arts 1908 — 1907— 08 22 2681 2001—2134 9— 12 33—72 (501 Pers.) 33 4978 1 4 6 3 -6 4 483—84
272—76 5109 278—80
23 12. F eb r. 1909 — 1908—09 31 2051 2011 67 513 (464 Pers.) 54 3538 633 605
223 3785 . 239
33 26. Febr. 1910 — 1909— 10 29 2366 2181 59 41 (546 Persr) 57 3933 609
180 3990 197
38 27. F ebr. 1911 — 1910— 11 23 2146 1841 41 27 (629 Pers.) 37 4558 45 197
190 4739 709 194
40 5. M arts 1912 — 1 9 1 1 -1 2 21 2670 1999 11 11 (681 Pers.) 38 5064 677 203
225 5538 245
Lovens af i nemlig i
XT Rigsdags- Landstings- Folketings- Tillæg Nnm' Datum og Aar tidende tidende tidende A I B C mer for Spalte Spalte Spalte | Spalte Spalte
17 7. Febr. 1913 Indenrigs- 1912— 13 i 24 1932 1855 I 41 29 (528 Pers.) m inisteriet 39 3056 541 131
369 3117 387
44 3. M arts 1914 — 1913— 14 56 2155—58 2181— 2362 37—44 1 2 3 -1 7 2 (632 Pers.) i 59 3342— 45 6 8 3 -8 6 2 6 9 -3 1 8
i i 2 3 0 -3 5 3405 737—38 341—42 ! 279 i 613-15
301 21. Decbr. 1914 — 1914— 15 29 1690 2349 35 49 (657 Pers.) 45 1840 89 129
221 1890 248
II. Navneregister over de Personer, der i Tiden fra 1850
til 1915 ved Lov har faaet meddelt Indfødsret i Danmark.
Tegnenes Forklaring:
1) danske Forældre, 2) dansk Fader, 3) dansk Moder, 4) indvandret her til Landet med sine Forældre, 5) indvandret her til Landet med sin Fader,
6) indvandret her til Landet med sin Moder, * Henvisning til Familieregistret, f. B .: har opholdt sig her i Landet fra Barndommen af, u. E .: intet Erhverv er opgivet, B.: Dreng eller Pige under 15 Aar.
19
over de
i Udlandet fødte og i Danmark boende Personer, der i Aarene fra 1850 t il 1915 ved Lov har faaej meddelt Indfødsret i Danmark.
<5 I i \ | £ f e * " U
g ' g o g N avn E rhverv Fødeland tS 2 g Bopæl i D a n m a rk ® g s tj ée © s i q
* i; £ i 1 j A b erg , B. J ........................... S p a a n tæ k k e r .................... I Sverig .................. 1844 1876 K ø b e n h a v n ........................... 26/ 2 1910 1 2 j Å berg, C. G ......................... A rb e jd sm a n d ................... ' — ................ 1852 1876 — ....................... i 24/ 4 1896 1
3 i Åberg, F . A .......................... P ian o fo rte fab rik an t . J — ................ 1847 1875 — ....................... 1890 1 4 I Å berg, H . F .......................... V o g n m a n d sk u s k ..............' — ................ 1863 1888 — 26/ 2 1910 2
5 i Å berg, J . P .......................... A rb e jd sm a n d ..................... ! — ................ 1830 1857 — 4/ 3 1904 1
6 | Å berg, N . N ......................... A rb e jd sm a n d ................... . — ................ 1838 1857 — ....................... 1910 3 7 * A abye, L. C. V .3 ............... K o n to r i s t ........................... ! A rg e n tin a ......... 1892 18996 F red e rik sb e rg ...................... 26/ 2 1910 4
8 | Aae, A .1 ................................. K u n s tm a le r .....................S v e r ig .................... 1871 1895 K ø b e n h a v n ........................ 13/ 2 1903 1 9 i A agaard , H . M .................... B a g e rs v e n d ......................I N o r g e .................. 1856 1887 — ....................... 29/ 3 1901 1
10 A agaard , K . T .1 ............... M u re rs v e n d ..................... 'S v e r i g .................. 1878 1885 F red e rik sb e rg .................... 5/ 3 1912 1 11 A agaard , M. C.1 ................. u. E .................................: — ................ 1881 1882 Vellev S., V iborg A . . . J 3/ 3 1914: 1 12 A agaard , O. F . R .1 .......... M u re rm e s te r ..................... — ................ 1875 1882 D r a g ø r ...............................26/ 2 1910 5 13 A agaard , P . N ..................... P o l i t ib e t je n t .....................! S le sv ig ................. 1881 1899 K ø b e n h a v n ..................... 1906 314 14 A agaard , V ............................ G e n d a rm ..............................' — ................ 1865 1881 O dder B y, A arhus A . . . 19/ 2 1892 179 15 i A agesen, J . N . * .................. H a n d e lsk o n to ris t............. I — ................ 1876 18854 K ø b e n h a v n .........................25j 3 1895 1 16 ! Aagesen, S. N * .................. H a n d e lsk o n to ris t............. j — ................ 1878 18854 — ......................... 25/3 1895 2 17 Å gren, C................................. S m ed esv en d ....................... ! S v e r ig ................. 1854 1878 — ......................... 24/ 4 1896 2 18 Å gren, C................................. S k ræ d e rs v e n d .................. ! — ................ 1866 1888 H e ls in g ø r ........................... 2/ 3 1905 1 19 Å hlen, C. P ............................ S k o m ag ersv en d .................. — ................ 1860 1881 K ø b e n…