Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres...

30
Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 1 Al II-lea Congres National cu Participare Internationala de Medicina Integrativa Al XXII-lea Congres National de Acupunctura Al XXVI-lea Congres National de Homeopatie The second National Congress with International Participation of Integrative Medicines The XXII National Congress of Acupuncture The XXVI National Congress of Homeopathy INFORMATIONAL MEDICINE AN ACTUAL HOLISTIC CONCEPT organizat de/ organized by Institutul National de Medicina Complementara si Alternativa “Prof. Dr Florin Bratila” Societatea Romana de Acupunctura Societatea Romana de Homeopatie National Institute for Complementary and Alternative Medicines “Prof. Dr Florin Bratila” Romanian Acupuncture Society Romanian Homeopathy Society

Transcript of Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres...

Page 1: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 1

AAll IIII--lleeaa CCoonnggrreess NNaattiioonnaall ccuu PPaarrttiicciippaarree

IInntteerrnnaattiioonnaallaa ddee MMeeddiicciinnaa IInntteeggrraattiivvaa

AAll XXXXIIII--lleeaa CCoonnggrreess NNaattiioonnaall ddee AAccuuppuunnccttuurraa

AAll XXXXVVII--lleeaa CCoonnggrreess NNaattiioonnaall ddee HHoommeeooppaattiiee

TThhee sseeccoonndd NNaattiioonnaall CCoonnggrreessss wwiitthh

IInntteerrnnaattiioonnaall PPaarrttiicciippaattiioonn ooff IInntteeggrraattiivvee MMeeddiicciinneess

TThhee XXXXIIII NNaattiioonnaall CCoonnggrreessss ooff AAccuuppuunnccttuurree

TThhee XXXXVVII NNaattiioonnaall CCoonnggrreessss ooff HHoommeeooppaatthhyy

IINNFFOORRMMAATTIIOONNAALL MMEEDDIICCIINNEE

AANN AACCTTUUAALL HHOOLLIISSTTIICC CCOONNCCEEPPTT

oorrggaanniizzaatt ddee// oorrggaanniizzeedd bbyy

IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee MMeeddiicciinnaa CCoommpplleemmeennttaarraa ssii AAlltteerrnnaattiivvaa

““PPrrooff.. DDrr FFlloorriinn BBrraattiillaa””

SSoocciieettaatteeaa RRoommaannaa ddee AAccuuppuunnccttuurraa

SSoocciieettaatteeaa RRoommaannaa ddee HHoommeeooppaattiiee

NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinneess ““PPrrooff.. DDrr FFlloorriinn BBrraattiillaa””

RRoommaanniiaann AAccuuppuunnccttuurree SSoocciieettyy

RRoommaanniiaann HHoommeeooppaatthhyy SSoocciieettyy

Page 2: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2

MMeeddiicciinnaa IInnffoorrmmaattiioonnaallaa uunn CCoonncceepptt HHoolliissttiicc AAccttuuaall IInnffoorrmmaattiioonnaall MMeeddiicciinnee aann AAccttuuaall HHoolliissttiicc CCoonncceepptt

BBuuccuurreessttii,, 22 -- 55 nnooiieemmbbrriiee 22001111 BBuucchhaarreesstt,, NNoovveemmbbeerr 22 -- 55,, 22001111

CCOOMMIITTEETTUULL DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE CCOONNGGRREESSSS BBOOAARRDD

PPrreesseeddiinnttee PPrreessiiddeenntt aanndd CChhaaiirrppeerrssoonn ::

PPrrooff.. DDrr.. DDuummiittrruu CCoonnssttaannttiinn

VViicceepprreesseeddiinnttii VViiccee--pprreessiiddeennttss

DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann

DDrr.. DDooiinnaa PPaavvlloovvsscchhii

EEddiittoorrii EEddiittoorr aanndd SSppeecciiaall AAddvviissoorr::

DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann

CCoommiitteettuull SSttiiiinnttiiffiicc SScciieennttiiffiicc CCoommmmiitttteeee

PPrrooff.. DDrr.. DDuummiittrruu CCoonnssttaannttiinn

PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa

DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann

DDrr.. DDooiinnaa PPaavvlloovvsscchhii

FFiizz.. IIooaann MMaammuullaass

AAccaadd.. PPrrooff.. DDrr.. FFaarrmm.. OOvviiddiiuu BBoojjoorr

AAccaadd.. PPrrooff.. UUnniivv.. DDrr.. BBiiooll.. GGhheeoorrgghhee MMeenncciinniiccooppsscchhii

PPrrooff.. DDrr.. MMaarriiaann CCoonnssttaannttiinneessccuu

SSeeccrreettaarr GGeenneerraall SSeeccrreettaarryy

DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann

BBuuccuurreessttii 22--55.. 1111.. 22001111

Page 3: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 3

PPRROOGGRRAAMM

AAll IIII--lleeaa CCoonnggrreess NNaattiioonnaall ccuu PPaarrttiicciippaarree

IInntteerrnnaattiioonnaallaa ddee MMeeddiicciinnaa IInntteeggrraattiivvaa

AAll XXXXIIII--lleeaa CCoonnggrreess NNaattiioonnaall ddee AAccuuppuunnccttuurraa

AAll XXXXVVII--lleeaa CCoonnggrreess NNaattiioonnaall ddee HHoommeeooppaattiiee

BBuuccuurreessttii,, 22 -- 55 nnooiieemmbbrriiee 22001111

PPRROOGGRRAAMM

TThhee sseeccoonndd NNaattiioonnaall CCoonnggrreessss wwiitthh

IInntteerrnnaattiioonnaall PPaarrttiicciippaattiioonn ooff IInntteeggrraattiivvee MMeeddiicciinneess

TThhee XXXXIIII NNaattiioonnaall CCoonnggrreessss ooff AAccuuppuunnccttuurree

TThhee XXXXVVII NNaattiioonnaall CCoonnggrreessss ooff HHoommeeooppaatthhyy

BBuucchhaarreesstt,, NNoovveemmbbeerr 22 -- 55,, 22001111

IInnrreeggiissttrraarreeaa ppaarrttiicciippaannttiilloorr 0022..1111..22001111// oorraa 88--1100

RReeggiissttrraattiioonn 0022..1111..22001111// ttiimmee 88--1100 aa..mm..

CCeerreemmoonniiaa ddee ddeesscchhiiddeerree oorraa 88..3300 –– 99..0000

WWeellccoommee ttiimmee sslloott 88..3300 –– 99..0000

CCOOMMUUNNIICCAARRII // OORRAALL PPRREESSEENNTTAATTIIOONNSS

SSEESSIIUUNNEEAA AA SSEESSSSIIOONN AA

MMiieerrccuurrii,, 22 nnooiieemmbbrriiee

WWeeddnneessddaayy,, NNoovveemmbbeerr 22

MMooddeerraattoorrii // CChhaaiirr::

PPrrooff.. DDrr.. DDuummiittrruu CCoonnssttaannttiinn,, DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa,,

DDrr CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann,, DDrr.. DDooiinnaa PPaavvlloovvsscchhii,, DDrr.. IIlleeaannaa RRaannddaassuu

Page 4: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 4

11.. ““MMeeddiicciinnaa iinntteeggrraattiivvaa iinn eerraa bbiiooiinnffoorrmmaattiicciiii””.. AAuuttoorrii:: PPrrooff.. DDrr..

DDuummiittrruu CCoonnssttaannttiinn11,, DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann

22.. SSoocciieettaatteeaa RRoommaannaa ddee

AAccuuppuunnccttuurraa11,, IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee MMeeddiicciinnaa CCoommpplleemmeennttaarraa ssii AAlltteerrnnaattiivvaa ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa”” 22,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 99..0000 -- 99..3300 11.. ““IInntteeggrraattiivvee MMeeddiicciinnee iinn BBiiooiinnffoorrmmaattiiccss AAggee””.. AAuutthhoorrss:: PPrrooff.. DDrr..

DDuummiittrruu CCoonnssttaannttiinn11,, DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann

22.. RRoommaanniiaann AAccuuppuunnccttuurree

SSoocciieettyy11,, NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa”” 22,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 99..0000 -- 99..3300

22.. ““UUnn mmooddeell 33--DD aall ccaammppuulluuii eelleeccttrriicc aall aaccuuppuunncctteelloorr””.. AAuuttoorr:: DDrr..

CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann.. IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee MMeeddiicciinnaa CCoommpplleemmeennttaarraa ssii AAlltteerrnnaattiivvaa ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuuccuurreesstt,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 99..3300 –– 1100..0000 22.. ““TThhrreeee DDiimmeennssiioonnaall ((33--DD)) mmooddeell ooff tthhee eelleeccttrriicc ffiieelldd ooff aaccuuppooiinnttss””..

AAuutthhoorr:: DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann.. NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa”” 22,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 99..3300 -- 1100..0000

33.. ““MMuuzziiccootteerraappiiaa ddiiggiittaallaa -- mmooddaalliittaattee ddee ttrraattaammeenntt ssttiimmuullootteerraappiicc

aaccuuppuunnccttuurraall””.. AAuutthhoorrss:: PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa,, DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann..

NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1100..0000 -- 1100..3300

33.. ““DDiiggiittaall mmuussiicc tthheerraappyy -- aann aaccuuppuunnccttuurree ssttiimmuullootthheerraappyy ttrreeaattmmeenntt

mmooddaalliittyy””.. AAuutthhoorrss:: PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa,, DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann.. NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1100..0000 -- 1100..3300

PPaauuzzaa ddee ccaaffeeaa

CCooffffeeee BBrreeaakk:: 1100..3300 –– 1100..5500

44.. ““DDeesspprree hhoommeeooppaattiiee,, mmeeddiicciinnaa iinntteeggrraattaa,, ccoommpplleemmeennttaarraa ssii

aalltteerrnnaattiivvaa,, cceerrcceettaarree,, ssttaannddaarrddiizzaarree ssii aallttee aaccttuuaalliittaattii””.. AAuuttoorr:: DDrr.. DDooiinnaa

PPaavvlloovvsscchhii.. SSoocciieettaatteeaa RRoommaannaa ddee HHoommeeooppaattiiee,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1111..0000 –– 1111..3300

Page 5: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 5

44.. ““HHoommeeooppaatthhyy,, iinntteeggrraattee mmeeddiicciinnee,, ccoommpplleemmeennttaarryy aanndd aalltteerrnnaattiivvee

mmeeddiicciinnee,, rreesseeaarrcchh,, ssttaannddaarrddiizzaattiioonn aanndd ootthheerr uupp--ttoo--ddaatteess””.. AAuutthhoorr:: DDrr..

DDooiinnaa PPaavvlloovvsscchhii.. RRoommaanniiaann HHoommeeooppaatthhyy SSoocciieettyy.. BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1111..0000--1111..3300

55.. ““UUnn sseett ddee iippootteezzee pprriivviinndd nnaattuurraa,, ccaarraacctteerriissttiicciillee ssii ffuunnccttiiuunniillee

bbiiooccaammppuulluuii””.. AAuuttoorr:: ffiizz.. IIooaann MMaammuullaass.. IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee MMeeddiicciinnaa CCoommpplleemmeennttaarraa ssii AAlltteerrnnaattiivvaa ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1111..3300 –– 1122..0000

55.. ““AA sseett ooff aassssuummppttiioonnss aabboouutt tthhee nnaattuurree,, cchhaarraacctteerriissttiiccss aanndd ffuunnccttiioonnss

ooff tthhee bbiiooffiieelldd””.. AAuutthhoorr:: PPhhyyssiicciisstt IIooaann MMaammuullaass.. NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1111..3300 -- 1122..0000

WWOORRKKSSHHOOPP ((11))

__________________________________________________________________________________________________________________________

66.. ““TTeerraappiiaa fflloorraallaa DDrr.. EEdd.. BBaacchh””.. AAuuttoorr:: AAccaadd.. PPrrooff.. DDrr.. ffaarrmm.. OOvviiddiiuu

BBoojjoorr.. AAccaaddeemmiiaa RRoommaannaa,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1122..0000 –– 1133..0000 66.. ““DDrr.. EEddwwaarrdd BBaacchh FFlloorraall TThheerraappyy””.. AAuutthhoorr:: AAccaadd.. PPrrooff.. DDrr.. ffaarrmm..

OOvviiddiiuu BBoojjoorr.. RRoommaanniiaann AAccaaddeemmyy,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1122..0000--1133..0000

__________________________________________________________________________________________________________________________

WWOORRKKSSHHOOPP ((22))

__________________________________________________________________________________________________________________________

77.. ““NNuuttrriiggeennoommiiccaa –– IInnffoorrmmaaŃŃiiaa MMaattrriicceeii AAlliimmeennttaarree””.. AAuuttoorrii:: AAccaadd..

PPrrooff.. UUnniivv.. DDrr.. GGhheeoorrgghhee MMeenncciinniiccooppsscchhii11,, ddrrdd.. CCllaauuddiiaa IIooaannaa

MMeenncciinniiccooppsscchhii22,, DDrr.. CCrriissttiinnaa--DDaanniieellaa CCîîmmppeeaann

33..

11IICCAA RR&&DD .. IInnssttiittuuttuull ddee CCeerrcceettaarrii AAlliimmeennttaarree,, BBuuccuurreeşşttii,, 22 UU..SS..AA..MM..VV..,, BBuuccuurreeşşttii,, 33CClliinniiccaa RRaapphhaaeell MMeeddiiccaa,, BBuuccuurreeşşttii RRoommâânniiaa..

DDuurraattaa:: 1133..0000 –– 1133..3300 77.. ““NNuuttrriiggeennoommiiccss –– IInnffoorrmmaattiioonn ooff NNoouurriisshh MMaattrriixx””.. AAuutthhoorrss:: AAccaadd..

PPrrooff.. UUnniivv.. DDrr.. GGhheeoorrgghhee MMeenncciinniiccooppsscchhii11,, ddrrdd.. CCllaauuddiiaa IIooaannaa

MMeenncciinniiccooppsscchhii22,, DDrr.. CCrriissttiinnaa--DDaanniieellaa CCîîmmppeeaann

33..

11IICCAA RR&&DD .. BBuucchhaarreesstt

Page 6: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 6

IInnssttiittuuttee ooff FFoooodd RReesseeaarrcchh,, 22UU..SS..AA..MM..VV..,, BBuucchhaarreesstt,,33RRaapphhaaeell MMeeddiiccaa CClliinniicc,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa.. TTiimmee sslloott:: 1133..0000--1133..3300

88.. ““EEvviiddeennŃŃiieerreeaa pprriinn ccrriissttaalliizzaarree sseennssiibbiillăă aa rreeggeenneerrăărriiii iinnffoorrmmaaŃŃiioonnaallee

aa pprroodduusseelloorr aappiiccoollee ddeetteerrmmiinnaattăă ddee rruuggăăcciiuunnee””.. AAuuttoorrii:: AAccaadd.. PPrrooff..

UUnniivv.. DDrr.. GGhheeoorrgghhee MMeenncciinniiccooppsscchhii11,, DDrr.. CCrriissttiinnaa--DDaanniieellaa CCîîmmppeeaann22,, tteehhnn..

IITT CCoorrnneell HHooŃŃiiuu33,, ddrrdd.. CCllaauuddiiaa IIooaannaa MMeenncciinniiccooppsscchhii

44..

11IICCAA RR&&DD .. IInnssttiittuuttuull ddee CCeerrcceettaarrii AAlliimmeennttaarree,, BBuuccuurreeşşttii,, 22CClliinniiccaa RRaapphhaaeell MMeeddiiccaa,, BBuuccuurreeşşttii;; 33 LLaabboorraattooaarreellee ddee pprroodduussee nnaattuurraallee SSaannttoo RRaapphhaaeell,, BBuuccuurreeşşttii,, 44.. UU..SS..AA..MM..VV..,, BBuuccuurreeşşttii,, RRoommâânniiaa

DDuurraattaa:: 1133..3300 –– 1144..0000 88.. ““HHiigghhlliigghhttiinngg bbyy sseennssiittiivvee ccrryyssttaalllliizzaattiioonn tthhee iinnffoorrmmaattiioonn rreeccoovveerryy ooff

bbeeee pprroodduuccttss ccaauusseedd bbyy pprraayyeerr””.. AAuutthhoorrss:: AAccaadd.. PPrrooff.. UUnniivv.. ddrr.. GGhheeoorrgghhee

MMeenncciinniiccooppsscchhii11,, ddrr.. CCrriissttiinnaa--DDaanniieellaa CCîîmmppeeaann

22,, tteehhnn.. IITT CCoorrnneell HHooŃŃiiuu

33,,

ddrrdd.. CCllaauuddiiaa IIooaannaa MMeenncciinniiccooppsscchhii44..

11IICCAA RR&&DD .. BBuucchhaarreesstt IInnssttiittuuttee ooff FFoooodd RReesseeaarrcchh,, 22 RRaapphhaaeell MMeeddiiccaa CClliinniicc,, BBuucchhaarreesstt;; 33““SSaann RRaaffaaeelloo”” NNaattuurraall PPrroodduuccttss LLaabboorraattoorriieess,, BBuucchhaarreesstt,, 44UU..SS..AA..MM..VV..,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

1133..3300--1144..0000

__________________________________________________________________________________________________________________________ PPrraannzz

NNoooonn:: 1144..0000 –– 1166..0000

SSEESSIIUUNNEEAA BB SSEESSSSIIOONN BB

MMooddeerraattoorrii // CChhaaiirr::

PPrrooff.. DDrr.. MMaarriiaann CCoonnssttaannttiinneessccuu,, FFiizz.. IIooaann MMaammuullaass,, DDrr.. MMeezzeeii IIoossiiff

WWOORRKKSSHHOOPP ((33))

__________________________________________________________________________________________________________________________

99.. ““MMeeddiicciinnaa bbiiooppoossttuurraallaa oo nnoouuaa ppaarraaddiiggmmaa iinn aabboorrddaarreeaa hhoolliissttiiccaa ddiinn mmeeddiicciinnaa uummaannaa ssii ccoommppaarraattaa””.. AAuuttoorrii:: PPrrooff.. DDrr.. MMaarriiaann VVllaaddiimmiirr

CCoonnssttaannttiinneessccuu11,, AAccaadd.. PPrrooff.. DDrr.. AAlleexxaannddrruu TT.. BBooggddaann

22,, DDrr.. FFlloorriinn EEuuggeenn

Page 7: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 7

CCoonnssttaannttiinneessccuu33,, DDrr.. BBiioolloogg CCaarrmmeenn LLiilliiaannaa DDeeffttaa

44..

11UUMMFF CCaarrooll DDaavviillaa BBuuccuurreessttii,, 22AAccaaddeemmiiaa RRoommaannaa,, 33AAssoocciiaattiiaa ppeennttrruu RReeaabbiilliittaarree OOrraallaa ssii PPoossttuurrootteerraappiiee ddiinn RRoommaanniiaa –– RROOPPOOSSTTUURROO,, 44UUMMFF CCaarrooll DDaavviillaa,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

99..““BBiioo--ppoossttuurraall MMeeddiicciinnee aa nneeww ppaarraaddiiggmm iinn hhoolliissttiicc aapppprrooaacchh ooff hhuummaann aanndd ccoommppaarraattiivvee mmeeddiicciinnee””.. AAuutthhoorrss:: PPrrooff.. DDrr.. MMaarriiaann VVllaaddiimmiirr

CCoonnssttaannttiinneessccuu11,, AAccaadd.. PPrrooff.. DDrr.. AAlleexxaannddrruu TT BBooggddaann

22,, DDrr.. FFlloorriinn EEuuggeenn

CCoonnssttaannttiinneessccuu33,, DDrr.. BBiioolloogg CCaarrmmeenn LLiilliiaannaa DDeeffttaa

44..

11UUMMFF CCaarrooll DDaavviillaa BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa,, 22RRoommaanniiaann AAccaaddeemmyy,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa,, 33RRoommaanniiaann AAssssoocciiaattiioonn ffoorr oorraall rreehhaabbiilliittaattiioonn aanndd PPoossttuurrootthheerraappyy,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa –– RROOPPOOSSTTUURROO,, 44UUMMFF CCaarrooll DDaavviillaa,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

1100..““TTeerraappiiaa ccrraanniioossaaccrraallaa -- tteerraappiiee eeffiicciieennttaa ppeennttrruu oo ssaannooggeenneezzaa

iinntteeggrraattee iinn ppoossttuurroollooggiiaa cclliinniiccaa””.. AAuuttoorrii:: PPrrooff.. DDrr.. MMiihhaaeellaa GGuugguu11,,

CCaarrmmeenn LLiilliiaannaa DDeeffttaa 22,, MMaarriiaann VVllaaddiimmiirr CCoonnssttaannttiinneessccuu

33,, IIooaannaa IIoosseepphhiinnaa

MMaatteeii44..

11AAssiisstteenntt PPrrooffeessoorr IInnssttiittuuttuull UUpplleeggeerr SSUUAA,, 22DDrr.. BBiioolloogg UUMMFF CCaarrooll DDaavviillaa,, 33.. UUnniivveerrssiittaatteeaa TTiittuu MMaaiioorreessccuu BBuuccuurreessttii,, 44.. CCaabbiinneett ddee MMeeddiicciinnaa CCoommpplleemmeennttaarraa ssii OOrrttoommoolleeccuullaarraa ““LLiinnggLLiinngg””,, BBuuccuurreessttii.. RRoommaanniiaa..

1100..““CCrraanniioo--ssaaccrraall tthheerraappyy –– aann eeffffeeccttiivvee tthheerraappyy ffoorr aann iinntteeggrraattee hheeaalltthh iinn cclliinniiccaall ppoossttuurroollooggyy””.. AAuutthhoorrss:: PPrrooff.. DDrr.. MMiihhaaeellaa GGuugguu

11,, CCaarrmmeenn LLiilliiaannaa

DDeeffttaa 22,, MMaarriiaann VVllaaddiimmiirr CCoonnssttaannttiinneessccuu

33,, IIooaannaa IIoosseepphhiinnaa MMaatteeii

44

11AAssiisstteenntt PPrrooffeessoorr UUpplleeggeerr IInnssttiittuuttee,, UUSSAA,, 22UUMMFF CCaarrooll DDaavviillaa,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa,, 33““TTiittuu MMaaiioorreessccuu”” UUnniivveerrssiittyy,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa,, 44CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd OOrrttoommoolleeccuullaarr MMeeddiicciinnee PPrraaxxiiss ““LLiinnggLLiinngg””,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

1111.. ““MMeeddiicciinnaa bbiioo--iinnffoorrmmaattiioonnaallaa -- oo aabboorrddaarree hhoolliissttiiccaa aa aaffeeccttiiuunniilloorr

iinn ssffeerraa oorrooddeennttaarraa””.. AAuuttoorrii:: DDrr.. BBiioolloogg CCaarrmmeenn LLiilliiaannaa DDeeffttaa11,, PPrrooff DDrr

MMaarriiaann VVllaaddiimmiirr CCoonnssttaannttiinneessccuu22,, DDrr.. IIooaannaa IIoosseepphhiinnaa MMaatteeii

33 ..

11UUMMFF CCaarrooll DDaavviillaa BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa,, 22..UUMMFF CCaarrooll DDaavviillaa BBuuccuurreessttii,, 33.. CCaabbiinneett ddee

MMeeddiicciinnaa CCoommpplleemmeennttaarraa ssii OOrrttoommoolleeccuullaarraa ““LLiinnggLLiinngg””,, BBuuccuurreessttii.. RRoommaanniiaa..

1111.. ““BBiioo--iinnffoorrmmaattiioonnaall MMeeddiicciinnee -- aa hhoolliissttiicc aapppprrooaacchh ooff oorroo--ddeennttaall ddiissoorrddeerrss””.. AAuutthhoorrss:: DDrr.. CCaarrmmeenn LLiilliiaannaa DDeeffttaa

11,, PPrrooff.. DDrr.. MMaarriiaann VVllaaddiimmiirr

CCoonnssttaannttiinneessccuu22,, DDrr.. IIooaannaa IIoosseepphhiinnaa MMaatteeii

33 ..

11UUMMFF CCaarrooll DDaavviillaa BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa,,

22UUMMFF CCaarrooll DDaavviillaa BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa,, 33CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd OOrrttoommoolleeccuullaarr MMeeddiicciinnee PPrraaxxiiss ““LLiinnggLLiinngg””,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1166..0000 –– 1177..0000

TTiimmee sslloott:: 1166..0000 –– 1177..0000

__________________________________________________________________________________________________________________________

Page 8: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 8

1122.. ““UUttiilliizzaarreeaa mmaassuurraattoorriilloorr ddee bbiiooppootteennttiiaallee eelleeccttrriiccee iinn ppuunnccttee ddee

aaccuuppuunnccttuurraa sseemmnniiffiiccaattiivvee .. EExxeemmpplliiffiiccaarrii..”” AAuuttoorrii:: DDrr.. IIooaann DDuummiittrreessccuu11,,

FFiizz.. IIooaann MMaammuullaass11,, DDrr MMaarriiaa DDuummiittrreessccuu

22..

11IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee MMeeddiicciinnaa CCoommpplleemmeennttaarraa ssii AAlltteerrnnaattiivvaa ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, 22SSppiittaalluull CClliinniicc ddee UUrrggeennttaa FFlloorreeaassccaa,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1177..0000 –– 1177..1155 1122..““UUssiinngg bbiioo--eelleeccttrriicc ppootteennttiiaall mmeeaassuurreemmeennttss iinn ssoommee

iimmppoorrttaanntt aaccuuppuunnccttuurree ppooiinnttss.. EExxaammpplleess””.. AAuutthhoorrss:: DDrr.. IIooaann

DDuummiittrreessccuu11,,PPhhyyssiicciisstt IIooaann MMaammuullaass

11,, DDrr MMaarriiaa DDuummiittrreessccuu

22.. NNaattiioonnaall

IInnssttiittuuttee ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

22CClliinniiccaall EEmmeerrggeennccyy HHoossppiittaall,, FFlloorreeaassccaa,,

BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1177..0000 -- 1177..1155

PPaauuzzaa ddee ccaaffeeaa

CCooffffeeee BBrreeaakk:: 1177..1155 –– 1177..3300

1133.. ““IInntteerraaccttiiaa ddiinnttrree ccaammppuurriillee eelleeccttrroommaaggnneettiiccee ssii ccaammppuull bbiioollooggiicc,,

mmaanniiffeesstt iinn ccaazzuull ssttrruuccttuurriilloorr kkeerraattiinniiccee””.. FFiizz.. SSaanndduulleessccuu .. IInnssttiittuuttuull OOnnccoollooggiicc ““PPrrooff.. DDrr.. AAlleexxaannddrruu TTrreessttiioorreeaannuu””,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1177..3300 –– 1188..0000 1133.. ““IInntteerraaccttiioonn bbeettwweeeenn eelleeccttrroommaaggnneettiicc ffiieellddss aanndd bbiioollooggiiccaall ffiieelldd,,

mmaanniiffeesstt iinn tthhee ccaassee ooff kkeerraattiinn ssttrruuccttuurreess””.. PPhhyyssiicciisstt SSaanndduulleessccuu ..

OOnnccoollooggiiccaall IInnssttiittuuttee ““PPrrooff.. DDrr.. AAlleexxaannddrruu TTrreessttiioorreeaannuu””,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1177..3300 –– 1188..0000

1144..““LLeeggeeaa lluuii HHeerriinngg,, iinn tteeoorriiee ssii pprraaccttiiccaa””.. AAuuttoorr:: DDrr.. IIlleeaannaa RRaannddaassuu..

IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee EExxppeerrttiizzaa MMeeddiiccaallaa ssii rreeccuuppeerraarreeaa CCaappaacciittaattiiii ddee MMuunnccaa,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1188..0000 –– 1188..1155 1144..““HHeerriinngg’’ss LLaaww iinn TThheeoorryy aanndd PPrraaccttiiccee””.. AAuutthhoorr:: DDrr IIlleeaannaa RRaannddaassuu..

NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ffoorr MMeeddiiccaall EExxppeerrttiissee aanndd WWoorrkk CCaappaacciittyy RReeccoovveerryy,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1188..0000 -- 1188..1155

1155.. “Sănătatea şi educaŃia - Domenii de convergenŃă interdisciplinară”. Autori: Prof. dr. Ion Vasile-Niculae1

, Rodica BărbuŃă2, Doina Meşteru3

, Psih. Gilda Mariana Hentea

4, Prof. dr. Natalia Cucu5

, Ştefania – Alina Ion6.

Page 9: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 9

1FFaaccuullttaatteeaa ddee AArrhhiitteeccttuurrăă,, UUnniivveerrssiittaatteeaa ““SSppiirruu HHaarreett,, FFuunnddaaŃŃiiaa ““FFiillmmuull RRoommâânneesscc””,,2 CCoonnssoorrŃŃiiuull EEdduuggaattee,, FFuunnddaaŃŃiiaa MM..AA..TT..CC..AA..-- 22000000,, 3CCoonnssoorrŃŃiiuuii EEdduuggaattee,, FFuunnddaaŃŃiiaa MM..AA..TT..CC..AA..-- 22000000,, 4CCoonnssoorrŃŃiiuull EEdduuggaattee,, AAssoocciiaaŃŃiiaa ””PPSSIITTEEKK””,, 5AAssoocciiaattiiaa ddee EEppiiggeenneettiiccăă şşii MMeettaabboolloommiiccăă ((AAEEMM)),, 6AAssoocciiaaŃŃiiaa ““DDAACCĂĂ”” PPeennttrruu PPrrooggrreessuull PPeerrssoonnaalliittăăŃŃiiii CCrreeaattooaarree,, CCoonnssoorrŃŃiiuull EEdduuggaattee,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa

DDuurraattaa:: 1188..1155 –– 1188..4455

1155.. ““HHeeaalltthh aanndd eedduuccaattiioonn--iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy aarreeaass ooff ccoonnvveerrggeennccee””..

AAuutthhoorrss:: Prof. dr. Ion Vasile-Niculae1, Rodica BărbuŃă2

, Doina Meşteru3

, Psih. Gilda Mariana Hentea4, Prof. dr. Natalia Cucu5

, Ştefania

Alina Ion6.

1FFaaccuullttaatteeaa ddee AArrhhiitteeccttuurrăă,, UUnniivveerrssiittaatteeaa ““SSppiirruu HHaarreett,, FFuunnddaaŃŃiiaa ““FFiillmmuull RRoommâânneesscc””,,2 CCoonnssoorrŃŃiiuull EEdduuggaattee,, FFuunnddaaŃŃiiaa MM..AA..TT..CC..AA..-- 22000000,, 3CCoonnssoorrŃŃiiuuii EEdduuggaattee,, FFuunnddaaŃŃiiaa MM..AA..TT..CC..AA..-- 22000000,, 4CCoonnssoorrŃŃiiuull EEdduuggaattee,, AAssoocciiaaŃŃiiaa ””PPSSIITTEEKK””,, 5AAssoocciiaattiiaa ddee EEppiiggeenneettiiccăă şşii MMeettaabboolloommiiccăă ((AAEEMM)),, 6AAssoocciiaaŃŃiiaa ““DDAACCĂĂ”” PPeennttrruu PPrrooggrreessuull PPeerrssoonnaalliittăăŃŃiiii CCrreeaattooaarree,, CCoonnssoorrŃŃiiuull EEdduuggaattee,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa

TTiimmee sslloott:: 1188..1155 –– 1188..4455

1166.. ““CCiirroozzaa hheeppaattiiccaa,, ddeeccoommppeennssaattaa ppaarreennhhiimmaattooss ssii vvaassccuullaarr””.. AAuuttoorr::

DDrr.. MMiihhaaeellaa HHaannggaannuu.. CClliinniiccaa ddee MMeeddiicciinnaa IInntteeggrraattaa SScciieenncceemmeedd,, BBuuzzaauu,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1188..4455 –– 1199..0000

1166.. ““DDeeccoommppeennssaatteedd lliivveerr cciirrrrhhoossiiss””.. AAuutthhoorr:: DDrr.. MMiihhaaeellaa HHaannggaannuu..

SScciieenncceemmeedd””IInntteeggrraattiivvee MMeeddiiccaall CClliinniicc,, BBuuzzaauu,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1188..4455 –– 1199..0000

1177.. ““BBooaallaa ddee RReefflluuxx GGaassttrroo--EEssooffaaggiiaann -- ppoossiibbiilliittaattii ddee ttrraattaammeenntt ccuu

aaccuuppuunnccttuurraa ssii bbiioorreezzoonnaannttaa SSCCIIOO””.. AAuuttoorr:: DDrr.. GGhheeoorrgghhee IIoonn.. CCMMII.. ""DDrr.. GGhheeoorrgghhee IIoonn"",, VVoolluunnttaarrii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1199..0000 –– 1199..3300 1177.. ““GGaassttrroo--eessoopphhaaggeeaall rreefflluuxx ddiisseeaassee -- ppoossssiibbiilliittiieess ffoorr ttrreeaattmmeenntt wwiitthh

aaccuuppuunnccttuurree aanndd bbiioorreessoonnaannccee SSCCIIOO””.. AAuutthhoorr:: DDrr.. GGhheeoorrgghhee IIoonn.. CCMMII.. ""DDrr.. GGhheeoorrgghhee IIoonn"",, VVoolluunnttaarrii,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1199..0000 -- 1199..3300

SSEESSIIUUNNEEAA CC SSEESSSSIIOONN CC

JJooii,, 33 nnooiieemmbbrriiee

Page 10: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 10

TThhuurrssddaayy,, NNoovveemmbbeerr 33

MMooddeerraattoorrii // CChhaaiirr::

DDrr.. PPaanntteelliimmoonn BBaarrbbuulleessccuu,, DDrr.. GGeeoorrggee CCoojjooccaarruu,, iinngg.. MMiihhaaii CChheettaann,,

1188.. ““OO ttrreecceerree îînn rreevviissttăă aa eeffeecctteelloorr aannttiipprroolliiffeerraattiivvee pprroodduussee ddee aappaa

ssaarraacciittaa iinn ddeeuutteerriiuu””.. AAuuttoorrii:: IIooaann ŞŞtteeffăănneessccuu11,, NNiiccoollaaee MMaannoolleessccuu

22,,

GGhheeoorrgghhee TTiiŃŃeessccuu11,, EEmmiilliiaa BBaalliinntt

22,, RRaadduu TTaammaaiiaann

11**,, CCrriissttiiaann MMllaaddiinn

33..

11 IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee CCeerrcceettaarree--DDeezzvvoollttaarree ppeennttrruu TT,,eehhnnoollooggiiii CCrriiooggeenniiccee ssii IIzzoottooppiiccee,, RRaammnniiccuu VVaallcceeaa,, RRoommaanniiaa,, 22FFaaccuullttaatteeaa ddee MMeeddiicciinnaa VVeetteerriinnaarraa,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa,, SSCC MMeeccrroo SSyysstteemm SSRRLL,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa

DDuurraattaa:: 88..3300 –– 99..0000 1188.. ““AA rreevviieeww aabboouutt tthhee aannttiipprroolliiffeerraattiivvee eeffffeeccttss ooff ddeeuutteerriiuumm--ddeepplleetteedd

wwaatteerr””.. AAuutthhoorrss:: IIooaann ŞŞtteeffăănneessccuu11,, NNiiccoollaaee MMaannoolleessccuu

22,, GGhheeoorrgghhee TTiiŃŃeessccuu

11,,

EEmmiilliiaa BBaalliinntt22,, RRaadduu TTaammaaiiaann

11**,, CCrriissttiiaann MMllaaddiinn

33.. 11 NNaattiioonnaall RReesseeaarrcchh aanndd DDeevveellooppmmeenntt IInnssttiittuuttee ffoorr CCrryyooggeenniiccss aanndd IIssoottooppiicc TTeecchhnnoollooggiieess,, RRââmmnniiccuu VVââllcceeaa,, RRoommaanniiaa.. 22FFaaccuullttyy ooff VVeetteerriinnaarryy MMeeddiicciinnee,, UUnniivveerrssiittyy ooff AAggrriiccuullttuurraall SScciieennccee aanndd VVeetteerriinnaarryy MMeeddiicciinnee,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa 33SS..CC.. MMeeccrroo SSyysstteemm SS..RR..LL.. BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 88..3300 --99..0000

1199.. ““EElleeccttrroossmmoogguull –– ppeerriiccooll iinnvviizziibbiill ppeennttrruu ssaannaattaattee””.. AAuuttoorr:: DDrr.. JJoohhnn

KKeellsseeyy PPhh..DD,, NN..DD.. KKeellsseeyy,, JJoohhnn.. AArrddeenn NNaattuurrooppaatthhiicc CCeennttrree,, AArrddeenn HHoouussee,, AAnngglliiaa.. DDuurraattaa:: 99..0000 –– 99..3300 1199.. ““EElleeccttrroossmmoogg-- tthhee iinnvviissiibbllee hheeaalltthh ddaannggeerr””.. AAuutthhoorr:: DDrr.. JJoohhnn KKeellsseeyy

PPhh..DD,, NN..DD.. KKeellsseeyy,, JJoohhnn.. AArrddeenn NNaattuurrooppaatthhiicc CCeennttrree,, AArrddeenn HHoouussee,, EEnnggllaanndd.. TTiimmee sslloott:: 99..0000 –– 99..3300

2200.. ““HHoommeeooppaattiiaa ssii ffiizziiccaa ccuuaannttiiccaa””.. AAuuttoorrii:: ffiizz.. IIooaann MMaammuullaass,, DDrr..

CCaarrmmeenn--MMaarriiaa CCaabbaa.. IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee MMeeddiicciinnaa CCoommpplleemmeennttaarraa ssii AAlltteerrnnaattiivvaa ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 99..3300 –– 99..4455

2200.. ““HHoommeeooppaatthhyy aanndd QQuuaannttuumm PPhhyyssiiccss””.. AAuutthhoorr:: PPhhyyssiicciisstt IIooaann

MMaammuullaass,, DDrr.. CCaarrmmeenn--MMaarriiaa CCaabbaa.. NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 99..3300 -- 99..4455

Page 11: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 11

2211.. ““MMiiooppiiaa ffoorrttee””.. AAuuttoorrii:: DDrr.. PPaanntteelliimmoonn BBaarrbbuulleessccuu

11,, DDrr.. AAlliinnaa

IIoonneessccuu22.. 11CC..MM..II.. DDrr.. PPaanntteelliimmoonn BBăărrbbuulleessccuu--BBuuccuurreeşşttii,, RRoommaanniiaa,, 22 PPiitteessttii,,

RRoommaanniiaa

DDuurraattaa:: 99..4455 --1100..1155

2211.. ““MMyyooppiiaa ffoorrttee””.. AAuutthhoorrss:: DDrr.. PPaanntteelliimmoonn BBaarrbbuulleessccuu11,, DDrr.. AAlliinnaa

IIoonneessccuu22.. 11CC..MM..II.. DDrr.. PPaanntteelliimmoonn BBăărrbbuulleessccuu--BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa,, 22 PPiitteessttii,,

RRoommaanniiaa

TTiimmee sslloott:: 99..4455 –– 1100..1155

2222.. ““AAccuuppuunnccttuurraa eexxpplliiccaattăă aallttffeell””.. AAuuttoorr:: DDrr.. IIooaann OOmmeettaa.. SS..CC.. AAccuuppuunncctt TTiimmiişşooaarraa,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1100..1155 --1100..4455

2222.. ““AAccuuppuunnccttuurree eexxppllaaiinneedd ootthheerrwwiissee””.. AAuutthhoorr:: DDrr.. IIooaann OOmmeettaa.. SS..CC.. AAccuuppuunncctt TTiimmiişşooaarraa,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1100..1155 --1100..4455

PPaauuzzaa ddee ccaaffeeaa

CCooffffeeee BBrreeaakk:: 1100..4455 –– 1111..0000

2233.. ““TTeennddiinnttee iinn tteehhnnoollooggiiaa mmiinniiggeenneerraattooaarreelloorr ddee ccaammpp

eelleeccttrroommaaggnneettiicc””.. AAuuttoorrii:: IInngg.. MMiihhaaii CChheettaann11,, DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann

22..

11MMeeddCCoo SSRRLL BBuuccuurreessttii,, 22IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee MMeeddiicciinnaa CCoommpplleemmeennttaarraa ssii AAlltteerrnnaattiivvaa ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1111..0000 -- 1111..3300 2233.. ““TTeecchhnnoollooggyy TTrreennddss iinn eelleeccttrroommaaggnneettiicc ffiieellddss mmiinnii ggeenneerraattoorrss””..

AAuutthhoorrss:: DDiippll.. EEnngg.. MMiihhaaii CChheettaann11,, DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann

22..

11 MMeeddCCoo SSRRLL,, BBuucchhaarreesstt,, 22 NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1111..0000 –– 1111..3300

2244.. ““IImmppoorrttaannttaa eevvaalluuaarriiii hhoolliissttiiccee MMTTCC pprreeccooccee iinn pprreevveenniirreeaa bboolliiii

PPaarrkkiinnssoonn””.. AAuuttoorrii:: DDrr.. AAnnggeellaa--SSaannddaa TTuuddoorr11,, DDrr.. MMoonniiccaa GGuurraann

22,,

11TTaaii CChhii MMeeddiiccaall,, 22SSppiitt..JJuudd..ddee UUrrggeennttaa,, TTaarrggoovviissttee,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1111..3300 -- 1111..4455 2244.. ““TThhee iimmppoorrttaannccee ooff TTCCMM hhoolliissttiicc aasssseessssmmeenntt iinn eeaarrllyy PPaarrkkiinnssoonn''ss

ddiisseeaassee pprreevveennttiioonn””.. AAuutthhoorrss:: DDrr.. AAnnggeellaa--SSaannddaa TTuuddoorr11,, DDrr..MMoonniiccaa

GGuurraann22,,

11TTaaii CChhii MMeeddiiccaall,, 22 TTaarrggoovviissttee CCoouunnttyy EEmmeerrggeennccyy HHoossppiittaall,, TTaarrggoovviissttee,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1111..3300 –– 1111..4455

Page 12: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 12

WWOORRKKSSHHOOPP ((44))

__________________________________________________________________________________________________________________________

2255.. ““CCăăllăăttoorriiaa llaa ssuurrssaa ddee ddiinnccoolloo ddee mmiinnttee ssii ccoorrpp -- SSeennzzaattiiaa""..

AAuuttoorr:: DDrr.. SShheekkhhaarr AAllgguunnddggii.. MMaahhaarraasshhttrraa,, IInnddiiaa..

DDuurraattaa:: 1111..4455 -- 1122..4455 2255.. ““TThhee jjoouurrnneeyy ttoo tthhee ssoouurrccee bbeeyyoonndd mmiinndd aanndd bbooddyy –– TThhee SSeennssaattiioonn””..

AAuutthhoorr:: DDrr.. SShheekkhhaarr AAllgguunnddggii.. MMaahhaarraasshhttrraa SSttaattee,, IInnddiiaa..

TTiimmee sslloott:: 1111..4455 –– 1122..4455

__________________________________________________________________________________________________________________________

2266.. ““HHoollooppaattiiaa oo nnoouuaa ccaallee ddee aabboorrddaarree eettiiooppaattooggeenniiccaa ssii tteerraappeeuuttiiccaa

aa mmeeddiicciinneeii iinnffoorrmmaattiioonnaall -- eenneerrggeettiiccee””.. AAuuttoorr:: DDrr.. MMeezzeeii IIoossiiff.. AAssoocciiaattiiaa TTrraannssiillvvaannaa ddee MMeeddiicciinnaa IInntteeggrraattaa ssii QQuuaannttiiccaa,, SSiigghhiissooaarraa,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1122..4455 -- 1133..1155 2266.. ““HHoollooppaattiiaa aa nneeww wwaayy ooff EEttiiooppaatthhooggeenneessiiss aanndd tthheerraappeeuuttiicc aapppprrooaacchh

iinn IInnffoorrmmaattiioonnaall –– EEnneerrggyy MMeeddiicciinnee””.. AAuutthhoorr:: DDrr.. MMeezzeeii IIoossiiff..

TTrraannssyyllvvaanniiaa AAssssoocciiaattiioonn ooff IInntteeggrraattiivvee aanndd QQuuaannttiicc MMeeddiicciinnee,, SSiigghhiissooaarraa,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1122..4455 -- 1133..1155

2277.. ““CCaappaacciittaatteeaa aappeeii mmaaggnneettiiccee ddee ccrreesstteerree aa eeffeecctteelloorr rreemmeeddiiiilloorr

nnaattuurraallee””.. AAuuttoorrii:: DDrr.. iinngg.. MMaarroossyy ZZoollttáánn IIssttvváánn,, DDrr.. OOlliivviiaa TTiimmnneeaa..

UUnniivveerrssiittaatteeaa EEccoollooggiiccaa,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1133..1155 -- 1133..3300 2277.. ““TThhee aabbiilliittyy ooff tthhee mmaaggnneettiiccaall wwaatteerr ttoo aauuggmmeenntt tthhee eeffffeeccttss ooff tthhee

nnaattuurraall rreemmeeddiieess””.. AAuutthhoorr:: DDrr.. iinngg.. MMaarroossyy ZZoollttáánn IIssttvváánn,, DDrr.. OOlliivviiaa

TTiimmnneeaa.. EEccoollooggiiccaall UUnniivveerrssiittyy ooff BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1133..1155 –– 1133..3300

2288.. ““TTrraattaarreeaa aaffeeccttiiuunniilloorr ttuummoorraallee ccuuttaannaattee ssii aa iinnffeeccttiiiilloorr vviirraallee

uummaannee ccuu pprreeppaarraattee ddiinn tteessuuttuurriillee iinnsseecctteelloorr””.. AAuuttoorr:: DDrr.. DDoocc.. BBiioolloogg

CCiiuuhhrriiii MMiirrcceeaa.. IInnsseecctt FFaarrmm,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1133..3300 -- 1144..0000 2288.. ““TTrreeaattmmeenntt ooff sskkiinn ttuummoorrss aanndd ooff vviirraall iinnffeeccttiioonnss ooff hhuummaann sskkiinn

wwiitthh iinnsseecctt ttiissssuuee pprreeppaarraattiioonnss””.. AAuutthhoorr:: DDrr.. DDoocc.. BBiioolloogg CCiiuuhhrriiii MMiirrcceeaa..

IInnsseecctt FFaarrmm,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1133..3300 –– 1144..0000

Page 13: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 13

2299.. ““QQllaarriivviiaa -- oo nnoouuăă mmeettooddăă ddee ppuurriiffiiccaarree aa oorrggaanniissmmuulluuii””.. AAssiisstt..

UUnniivv.. DDrr.. RRooxxaannaa EElleennaa MMiirriiccăă.. ““UU..MM..FF CCaarrooll DDaavviillaa ““ –– BBuuccuurreeşşttii,, IInnssttiittuuttuull NNaaŃŃiioonnaall ddee EExxppeerrttiizzăă MMeeddiiccaallăă şşii RReeccuuppeerraarree aa CCaappaacciittăăŃŃiiii ddee MMuunnccăă,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa

DDuurraattaa:: 1144..0000 –– 1144..1155 2299.. ““QQllaarriivviiaa -- aa nneeww mmeetthhoodd ooff ppuurriiffyyiinngg tthhee bbooddyy””.. DDrr.. RRooxxaannaa EElleennaa

MMiirriiccăă.. ""UU..MM..FF CCaarrooll DDaavviillaa"" BBuucchhaarreesstt,, NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ooff mmeeddiiccaall eexxppeerrttiissee aanndd RReeccoovveerryy ccaappaacciittyy,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa

TTiimmee sslloott:: 1144..0000 –– 1144..1155

3300.. ““UUttiilliizzaarreeaa ssiimmbboolliissttiicciiii ““lleeggiiii cceelloorr 55 eelleemmeennttee”” iinn eessttiimmaarreeaa

pprrooffiilluulluuii ppssiihhoossoommaattiicc””.. AAuutthhoorr:: DDrr.. BBeeaattrriiccee LLuuccaacchhee,, MMeeddiicciinnaa AAlltteerrnnaattiivvaa CCeennttrree,, IIaaşşii,, RRoommaanniiaa

DDuurraattaa:: 1144..1155 –– 1144..3300 3300.. ““UUssee ooff tthhee ssyymmbboolliissttiicc ooff tthhee””llaaww ooff 55 eelleemmeennttss”” iinn tthhee

ppssyycchhoossoommaattiicc pprrooffiillee eessttiimmaattiioonn””.. AAuutthhoorr:: DDrr.. BBeeaattrriiccee LLuuccaacchhee,, MMeeddiicciinnaa AAlltteerrnnaattiivvaa CCeennttrree,, IIaaşşii,, RRoommaanniiaa

TTiimmee sslloott:: 1144..1155 –– 1144..3300

PPrraannzz

NNoooonn:: 1144..3300 –– 1166..3300

SSEESSIIUUNNEEAA DD SSEESSSSIIOONN DD

MMooddeerraattoorrii // CChhaaiirr::

DDrr.. MMoonniiccaa RRaadduu,, DDrr.. MMiirrcceeaa TThh.. RRaazzuuss,, DDrr JJoohhnn KKeellsseeyy

3311.. ““DDee ccee,, rraaddiiooggrraaffiiee îînn ccuulloorrii??””.. AAuuttoorr:: DDrr.. MMiirrcceeaa TThh.. RRăăzzuuşş..

BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1166..3300 -- 1177..0000 3311.. ““WWhhyy,, CCoolloorr XX--RRaayy??””.. AAuutthhoorr:: DDrr.. MMiirrcceeaa TThh.. RRăăzzuuşş.. BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1166..3300 –– 1177..0000

WWOORRKKSSHHOOPP ((55))

Page 14: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 14

__________________________________________________________________________________________________________________________

3322.. ““AAccuuppuunnccttuurraa:: mmaassuurraanndd mmiiccrroovvoollttiiii aaccuuppuunncctteelloorr””.. AAuuttoorr:: DDrr JJoohhnn

KKeellsseeyy PPhhDD,, NN..DD.. AArrddeenn NNaattuurrooppaatthhiicc CCeennttrree,, AArrddeenn HHoouussee,, SSoolliihhuullll,, EEnnggllaanndd..

DDuurraattaa:: 1177..0000 -- 1188..0000 3322.. ““AAccuuppuunnccttuurree:: mmeeaassuurriinngg ppooiinntt mmiiccrroovvoollttss””.. AAuutthhoorr:: DDrr JJoohhnn KKeellsseeyy

PPhhDD,, NN..DD.. AArrddeenn NNaattuurrooppaatthhiicc CCeennttrree,, AArrddeenn HHoouussee,, SSoolliihhuullll,, EEnnggllaanndd.. TTiimmee sslloott:: 1177..0000 –– 1188..0000

__________________________________________________________________________________________________________________________

PPaauuzzaa

BBrreeaakk:: 1188..0000 –– 1188..1155

3333.. ““MMeettooddaa mmaassuurraarriiii ssii eevvaalluuaarriiii bbiiooppootteennttiiaalleelloorr eelleeccttrriiccee ddee

ssuupprraaffaattaa iinn ppuunncctteellee JJIINNGG ddiissttaallee -- ssttuuddiiuu ssttaattiissttiicc””.. AAuuttoorrii:: ffiizz.. IIooaann

MMaammuullaass,, ddrr.. IIooaann DDuummiittrreessccuu,, ddrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann,, ddrr.. MMoonniiccaa RRaadduu..

IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee MMeeddiicciinnaa CCoommpplleemmeennttaarraa ssii AAlltteerrnnaattiivvaa ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1188..1155 -- 1188..4455 3333.. ““TThhee mmeetthhoodd ooff mmeeaassuurreemmeenntt aanndd eevvaalluuaattiioonn ooff tthhee ssuurrffaaccee bbiioo--

eelleeccttrriiccaall ppootteennttiiaallss aatt ddiissttaall jjiinngg ppooiinnttss –– ssttaattiissttiiccaall ssttuuddyy””.. AAuutthhoorr::

PPhhyyssiicciisstt IIooaann MMaammuullaass,, DDrr.. IIooaann DDuummiittrreessccuu,, DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann,, DDrr..

MMoonniiccaa RRaadduu.. NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1188..1155 –– 1188..4455

3344.. ““UUnn aann ddee eexxppeerriieennttaa iinn tteerraappiiaa ccuu hhoollooggrraammee iinnffoorrmmaaŃŃiioonnaall--

eenneerrggeettiiccee iinn RRoommaanniiaa””.. AAuuttoorr:: AAss.. UUnniivv.. DDrr.. CCoonnssttaannttiinn EErreennaa.. UUMMFF CCaarrooll DDaavviillaa BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1188..4455 -- 1199..0000 3344.. ““OOnnee yyeeaarr tthheerraappyy eexxppeerriieennccee wwiitthh iinnffoorrmmaattiioonn--eenneerrggyy hhoollooggrraammss iinn

RRoommaanniiaa””.. AAuutthhoorr:: AAss.. UUnniivv.. DDrr.. CCoonnssttaannttiinn EErreennaa.. UUnniivveerrssiittyy ooff MMeeddiicciinnee aanndd FFaarrmmaaccyy,, CCaarrooll DDaavviillaa BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1188..4455 -- 1199..0000

3355.. ““VViittaammiinnaa KK22 nnaattuurraallăă-- ffaaccttoorr cchheeiiee îînn pprrooffiillaaxxiiaa bboolliilloorr

ccaarrddiioovvaassccuullaarree şşii aa oosstteeooppoorroozzeeii””.. AAuuttoorr:: DDrr.. MMoonniiccaa SSppîînnuu..

LLaabboorraattooaarreellee PPllaanntteexxttrraakktt,, RRoommaanniiaa

DDuurraattaa:: 1199..0000 -- 1199..1155

Page 15: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 15

3355.. ““NNaattuurraall vviittaammiinn KK22 –– tthhee kkeeyy ffaaccttoorr iinn ccaarrddiioovvaassccuullaarr ddiisseeaassee aanndd

oosstteeooppoorroossiiss pprroopphhyyllaaxxiiss””.. AAuutthhoorr:: DDrr..MMoonniiccaa SSppîînnuu.. PPllaanntteexxttrraakktt LLaabboorraattoorriieess.. RRoommaanniiaa

TTiimmee sslloott:: 1199..0000 –– 1199..1155

SSEESSIIUUNNEEAA EE SSEESSSSIIOONN EE

VViinneerrii,, 44 nnooiieemmbbrriiee

FFrriiddaayy,, NNoovveemmbbeerr 44

MMooddeerraattoorrii // CChhaaiirr::

DDrr.. IIooaann DDuummiittrreessccuu,, DDrr.. DDrr AAddrriiaann AAlleeccuu

3366.. ““PPaallppiittaattiiii,, ttrraattaammeenntt hhoommeeooppaattiicc ssii aaccuuppuunnccttuurraall””.. DDrr.. IIooaann

DDuummiittrreessccuu11,, DDrr MMaarriiaa DDuummiittrreessccuu

22.. IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee MMeeddiicciinnaa

CCoommpplleemmeennttaarraa ssii AAlltteerrnnaattiivvaa ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 88..3300 -- 88..4455

3366.. ““PPaallppiittaattiioonnss,, hhoommeeooppaatthhiicc ttrreeaattmmeenntt aanndd aaccuuppuunnccttuurree””.. AAuutthhoorrss::

DDrr.. IIooaann DDuummiittrreessccuu11,, DDrr MMaarriiaa DDuummiittrreessccuu

22..

11NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

22CClliinniiccaall EEmmeerrggeennccyy HHoossppiittaall,, FFlloorreeaassccaa,, BBuucchhaarreesstt,,

RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 88..3300 -- 88..4455

3377.. ““RReeeecchhiilliibbrraarree bbiioo--eenneerrggeettiiccaa pprriinn uuttiilliizzaarreeaa ssuunneetteelloorr ccuu

pprroopprriieettaattii ccuurraattiivvee””.. AAuuttoorr:: NNooggaallii LLuuiizzaa--AAmmeelliiaa.. AAnncciieenntt TTaaooiisstt PPrraaccttiiccee SSoocciieettyy ““AAPPTTAA””,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 88..4455 -- 99..0000 3377.. ““BBiiooeenneerrggeettiicc rreebbaallaanncciinngg uussiinngg hheeaalliinngg ssoouunnddss””.. AAuutthhoorr:: NNooggaallii

LLuuiizzaa--AAmmeelliiaa.. AAnncciieenntt TTaaooiisstt PPrraaccttiiccee SSoocciieettyy ““AAPPTTAA””,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 88..4455 -- 99..0000

Page 16: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 16

3388.. ““UUnn pprreeccuurrssoorr rroommaann aall bbiiooffoottoonniicciiii -- GGhheeoorrgghhee MMaarriinneessccuu””.. AAuuttoorr::

ffiizz.. IIooaann MMaammuullaass.. IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee MMeeddiicciinnaa CCoommpplleemmeennttaarraa ssii AAlltteerrnnaattiivvaa ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 99..0000 –– 99..1155

3388.. ““GGhheeoorrgghhee MMaarriinneessccuu –– aa RRoommaanniiaann pprreeddeecceessssoorr ooff BBiioopphhoottoonniiccss””..

AAuutthhoorr:: PPhhyyssiicciisstt IIooaann MMaammuullaass.. NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 99..0000 –– 99..1155

3399.. ““TTeehhnnoollooggiiee îînn mmeeddiicciinnaa nnaattuurrooppaattiiccaa””.. AAuuttoorr:: DDrr .. JJoohhnn KKeellsseeyy

PPhh..DD,, NN..DD..,, AArrddeenn NNaattuurrooppaatthhiicc CCeennttrree,, SSoolliihhuullll,, EEnnggllaanndd

DDuurraattaa:: 99..1155 –– 99..4455

3399.. ““TTeecchhnnoollooggyy iinn nnaattuurrooppaatthhiicc mmeeddiicciinnee””.. AAuutthhoorr:: DDrr .. JJoohhnn KKeellsseeyy

PPhh..DD,, NN..DD..,, AArrddeenn NNaattuurrooppaatthhiicc CCeennttrree,, SSoolliihhuullll,, EEnnggllaanndd

TTiimmee sslloott:: 99..1155 –– 99..4455

4400.. ““AAppaa ccaa tteerraappiiee hhoolliissttiiccaa””.. AAuuttoorrii:: iinngg.. RRaappeeaannuu MMiihhaaii,, DDrr.. CCoorrnneelliiuu

MMoollddoovvaann.. IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee MMeeddiicciinnaa CCoommpplleemmeennttaarraa ssii AAlltteerrnnaattiivvaa ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 99..4455 –– 1100..0000

4400.. ““WWaatteerr aass hhoolliissttiicc tthheerraappyy””.. AAuutthhoorrss:: DDiippll.. iinngg.. RRaappeeaannuu MMiihhaaii,, DDrr..

CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann,,.. NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 99..4455 –– 1100..0000

4411.. ““TThhuujjaa oocccciiddeennttaalliiss -- mmeeddiiccaammeenntt ddee eelleeccttiiee iinn tteerraappiiaa

ccoommpplleemmeennttaarraa aa ccaanncceerruulluuii””.. AAuuttoorr:: DDrr.. IIlleeaannaa RRaannddaassuu.. IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee EExxppeerrttiizzaa MMeeddiiccaallaa ssii rreeccuuppeerraarreeaa CCaappaacciittaattiiii ddee MMuunnccaa,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa

DDuurraattaa:: 1100..0000 –– 1100..1155

4411.. ““TThhuujjaa oocccciiddeennttaalliiss -- ddrruugg ooff cchhooiiccee iinn ccoommpplleemmeennttaarryy tthheerraappyy ooff

ccaanncceerr””.. AAuutthhoorr:: DDrr IIlleeaannaa RRaannddaassuu,, MM..DD.. NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ffoorr MMeeddiiccaall EExxppeerrttiissee aanndd WWoorrkk CCaappaacciittyy RReeccoovveerryy,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa

TTiimmee sslloott:: 1100..0000 –– 1100..1155

4422.. ““RReemmeeddiiuu hhoommeeooppaattiicc –– EEsseeuu””.. AAuuttoorr:: DDrr.. CCaarrmmeenn –– MMaarriiaa CCaabbaa,,

MM..DD.. IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee MMeeddiicciinnaa CCoommpplleemmeennttaarraa ssii AAlltteerrnnaattiivvaa ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuuccuurreesstt,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1100..1155 –– 1100..3300

Page 17: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 17

4422.. ““HHoommeeooppaatthhiicc rreemmeeddyy –– EEssssaayy””.. AAuutthhoorr:: DDrr.. CCaarrmmeenn –– MMaarriiaa CCaabbaa,,

MM..DD.. NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa

TTiimmee sslloott:: 1100..1155 –– 1100..3300

4433.. ““DDeesspprree cceerrcceettaarree iinn hhoommeeooppaattiiee””.. AAuuttoorr:: DDrr.. AAddrriiaann DDuummiittrreessccuu,,

BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1100..3300 –– 1111..0000

4433.. ““AAbboouutt rreesseeaarrcchh iinn hhoommeeooppaatthhyy””.. AAuutthhoorr:: DDrr.. AAddrriiaann DDuummiittrreessccuu,,

BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1100..3300 –– 1111..0000

PPaauuzzaa ddee ccaaffeeaa

CCooffffeeee BBrreeaakk:: 1111..0000 –– 1111..2200

4444.. ““IImmppoorrttaannttaa nnoossoozziilloorr iinn hhoommeeooppaattiiee””.. AAuuttoorr:: DDrr.. SSaannddeeeepp KKaaiillaa MM..DD

((HHOOMM)).. JJaannaakk PPuurrii,, NNeeww DDeellhhii,, IInnddiiaa..

DDuurraattaa:: 1111..3300 –– 1122..0000 4444.. ““IImmppoorrttaannccee ooff nnoossooddeess iinn hhoommeeooppaatthhyy””.. AAuutthhoorr:: DDrr.. SSaannddeeeepp KKaaiillaa

MM..DD ((HHOOMM)).. JJaannaakk PPuurrii,, NNeeww DDeellhhii,, IInnddiiaa..

TTiimmee sslloott:: 1111..3300 –– 1122..0000

4455.. ““AAppiitteerraappiiee ccuu llaarrvvee ddee ttrraannttoorr””.. AAuuttoorr:: DDrr.. IIoonnuutt MMoorraarruu.. PPrroo NNaattuurraa SSRRLL,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1122..0000 –– 1122..3300 4455.. ““AAppiitthheerraappyy wwiitthh ddrroonnee llaarrvvaa””.. AAuuttoorr:: DDrr.. IIoonnuutt MMoorraarruu.. PPrroo NNaattuurraa CCoommppaannyy.. BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1122..0000 –– 1122..3300

4466.. ““SSuubbssttaannttee ddee pprrootteeccttiiee ccoonnttrraa ssttrreessuulluuii eexxttrraassee ddiinn sseemmiinnttee ddee

nniiggeellllaa ssaattiivvaa ll.. GGeennoottyyppeess ((ffaammiilliiaa rraannuunnccuullaacceeaaee))””.. AAuuttoorrii:: CCoorrnneeaannuu

MMiihhaaeellaa11,,

CCoorrnneeaannuu CC.. GGaabbrriieell22,,33

,, ZZaaggnnaatt MMaarriinn44,, AAttyyiimm PPaauull

55..

11UUnniivveerrssiittaatteeaa ““BBaannaatt”” ddee SSttiiiinnttee AAggrriiccoollee ssii MMeeddiicciinnaa VVeetteerriinnaarraa,, DDeeppaarrttaammeennttuull ddee IInnggiinneerriiee GGeenneettiiccaa,, TTiimmiissooaarraa,,RRoommaanniiaa,, 22UUnniivveerrssiittaatteeaa ddiinn CCrraaiioovvaa,, DDeeppaarrttaammeennttuull GGeenneettiiccaa,, CCrraaiioovvaa,, RRoommaanniiaa,, 33UUnniivveerrssiittaatteeaa ddee VVeesstt ““VVaassiillee GGoollddiiss””,, DDeeppaarrttaammeennttuull ddee SSttiiiinntteellee VViieettiiii,, AArraadd,, RRoommaanniiaa,, 44 UUnniivveerrssiittaatteeaa ddee MMeeddiicciinnaa ssii FFaarrmmaacciiee ““GG..TT.. PPooppaa””,, DDeeppaarrttaammeennttuull ddee BBiiootteehhnnoollooggiiii ssii TTeehhnnoollooggiiaa PPrrootteeiinneelloorr,, IIaassii,, RRoommaanniiaa;; 55,, 33UUnniivveerrssiittaatteeaa ddee VVeesstt ““VVaassiillee GGoollddiiss””,, FFiilliiaallaa SSaattuu MMaarree,, SSaattuu MMaarree,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1122..3300 –– 1133..0000

Page 18: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 18

4466.. ““SSttrreesssspprrootteeccttiivvee ssuubbssttaanncceess eexxttrraacctteedd ffrroomm sseeeeddss ooff ssoommee nniiggeellllaa

ssaattiivvaa ll.. GGeennoottyyppeess ((rraannuunnccuullaacceeaaee ffaammiillyy))””.. AAuutthhoorrss:: CCoorrnneeaannuu MMiihhaaeellaa11,,

CCoorrnneeaannuu CC.. GGaabbrriieell22,, 33

,, ZZaaggnnaatt MMaarriinn44,, AAttyyiimm PPaauull

55..

11BBaannaatt’’ss UUnniivveerrssiittyy ooff AAggrriiccuullttuurraall SScciieenncceess aanndd VVeetteerriinnaarryy MMeeddiicciinnee,, GGeenneettiicc EEnnggiinneeeerriinngg DDeepptt..,, 22UUnniivveerrssiittyy ooff CCrraaiioovvaa,, GGeenneettiiccss DDeepptt..,, CCrraaiioovvaa,, RRoommaanniiaa,, 33VVaassiillee GGoollddiiss WWeesstt UUnniivveerrssiittyy,, LLiivviinngg SScciieenncceess DDeepptt..,, AArraadd,, RRoommaanniiaa;; 44GG..TT.. PPooppaa MMeeddiicciinnee aanndd PPhhaarrmmaaccyy UUnniivveerrssiittyy,, BBiiootteecchhnnoollooggyy aanndd PPrrootteeiinn TTeecchhnnoollooggyy DDeepptt..,, IIaassii,, RRoommaanniiaa;; 55VVaassiillee GGoollddiiss WWeesstt UUnniivveerrssiittyy,, SSaattuu MMaarree BBrraanncchh,, SSaattuu MMaarree,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1122..3300 –– 1133..0000

4477.. ““OOvvaarruull ppoolliicchhiissttiicc.. AAbboorrddaarree pprriinn aaccuuppuunnccttuurraa””.. AAuuttoorr:: DDrr..

PPaanntteelliimmoonn BBaarrbbuulleessccuu.. CC..MM..II.. DDrr.. PPaanntteelliimmoonn BBăărrbbuulleessccuu,, BBuuccuurreeşşttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1133..0000 –– 1133..1155 4477.. ““PPoollyyccyyssttiicc oovvaarryy.. AAccuuppuunnccttuurree aapppprroocchh””.. AAuutthhoorr:: DDrr.. PPaanntteelliimmoonn

BBaarrbbuulleessccuu.. CC..MM..II.. DDrr.. PPaanntteelliimmoonn BBăărrbbuulleessccuu,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1133..0000 –– 1133..1155

4488.. ““NNoossoozziiii hhoommeeooppaattiiccii iinn mmeeddiicciinnaa iinnffoorrmmaattiioonnaallaa””.. AAuuttoorr:: DDrr..

AAnnggeelliiccaa NNooiiccaa DDuummiittrreessccuu,, BBuuccuurreeşşttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1133..1155 –– 1133..3300 4488.. ““HHoommeeooppaatthhiicc NNoossooddeess iinn IInnffoorrmmaattiioonnaall MMeeddiicciinnee””.. AAuutthhoorr:: DDrr..

AAnnggeelliiccaa NNooiiccaa DDuummiittrreessccuu,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1133..1155 –– 1133..3300

4499.. ““EExxaammeennee cclliinniiccee llaa ppaacciieennttii ccuu aappaa KKAAQQUUNN””.. AAuuttoorr:: DDrr.. RRoobbeerrtt

LLyyoonnss

DDuurraattaa:: 1133..3300 –– 1144..0000

4499.. ““CClliinniiccaall eexxaammiinnaattiioonnss oonn ppaattiieennttss wwiitthh KKAAQQUUNN wwaatteerr””.. AAuutthhoorr::

DDrr.. RRoobbeerrtt LLyyoonnss

TTiimmee sslloott:: 1133..3300 –– 1144..0000

PPrraannzz

NNoooonn:: 1144..0000 –– 1166..0000

SSEESSIIUUNNEEAA FF SSEESSSSIIOONN FF

Page 19: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 19

MMooddeerraattoorrii // CChhaaiirr::

DDrr.. LLaarriissaa IIoonneessccuu CCaalliinneessttii,, PPrrooff.. SSaannjjeeeevv SSoooodd,,

DDrr.. IIoonnuutt MMoorraarruu

5500.. ““MMeeddiicciinnaa iinntteeggrraattiivvăă -- oo aabboorrddaarree rraaŃŃiioonnaallăă aa ddiisslliippiiddeemmiiiilloorr””..

AAuuttoorr:: DDrr.. LLaarriissaa IIoonneessccuu CCaalliinneessttii.. IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee MMeeddiicciinnaa CCoommpplleemmeennttaarraa ssii AAlltteerrnnaattiivvaa ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1166..0000 –– 1166..1155 5500.. ““IInntteeggrraattiivvee mmeeddiicciinnee -- aa rraattiioonnaall aapppprrooaacchh ttoo ddyysslliippiiddeemmiiaa””..

AAuutthhoorr:: DDrr.. LLaarriissaa IIoonneessccuu CCaalliinneessttii.. NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1166..0000 –– 1166..1155

5511.. ““DDeerrmmaattiittaa sseebboorreeeeiiccaa ssii hhoommeeooppaattiiaa””.. AAuuttoorr:: DDrr.. LLaawwrreennccee

CChhuukkwwuuddii NNwwaabbuuddiikkee.. CCMMII DDrr.. CChhuukkwwuuddii NNwwaabbuuddiikkee,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1166..1155 –– 1166..3300 5511.. ““SShheebboorrrreeiicc ddeerrmmaattiittiiss aanndd hhoommeeooppaatthhyy””.. AAuutthhoorr:: DDrr.. LLaawwrreennccee

CChhuukkwwuuddii NNwwaabbuuddiikkee.. CCMMII DDrr.. CChhuukkwwuuddii NNwwaabbuuddiikkee,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1166..1155 –– 1166..3300

WWOORRKKSSHHOOPP ((66))

__________________________________________________________________________________________________________________________

5522.. ““HHoommeeoommeezzootteerraappiiaa iinn iinnssuuffiicciieennttaa vveennooaassaa””.. AAuuttoorr:: PPrrooff.. DDrr..

MMaassssiimmoo DDee BBeelllliiss.. UUnniivveerrssiittaatteeaa ddiinn MMiillaannoo,, IIttaalliiaa..

DDuurraattaa:: 1166..0000 –– 1177..0000 5522.. ““HHoommeeoommeessootthheerraappyy iinn vveennoouuss iinnssuuffffiicciieennccyy””.. AAuutthhoorr:: PPrrooff.. DDrr..

MMaassssiimmoo DDee BBeelllliiss.. UUnniivveerrssiittyy ooff MMiillaannoo,, IIttaallyy..

TTiimmee sslloott:: 1166..0000 -- 1177..0000

Page 20: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 20

5533.. ““LLaasseerr ddee mmiiccaa ppuutteerree bbaazzaatt ppee BBiioo FFoottoonnii ((SSLLBBPP)) llaa ppaacciieennttii ccuu

aalleerrggiiii aassoocciiaattee pprroodduussee ddee mmeettaallee,, llaa ppaacciieennttii ccuu ssiinnddrroomm ddee oobboosseeaallaa

ccrroonniiccaa,, llaa ppaacciieennttii ccuu bboollii ccuuttaannaattee,, aauuttiissmm ssii ccaanncceerr ddee pprroossttaattaa””.. AAuuttoorrii:: DDrr.. SSiimmoonnaa PPoopp

11,, DDrr TThheeooddoorraa NNiiccoollaa

22,, UUSSAA,, PPrrooff.. DDrr.. TTrraaiillaa

NNiiccoollaa33 SSppiittaalluull MMuunniicciippaall TTiimmiissooaarraa,,

11EECCCC mmeeddiiccaall CCaarree,, VViieennnnaa,, AAuussttrriiaa,, 22UUSSAA,,

33SSppiittaalluull MMuunniicciippaall TTiimmiissooaarraa,, RRoommaanniiaa

DDuurraattaa:: 1177..1155 –– 1177..4455 5533.. ““SSoofftt llaasseerr bbaasseedd oonn BBiioo PPhhoottoonnss ((SSLLBBPP)) oonn ppaattiieennttss wwiitthh mmeettaall

aalllleerrggyy--aassssoocciiaatteedd,, CChhrroonniicc FFaattiigguuee SSyynnddrroommee,, sskkiinn ddiisseeaasseess,, aauuttiissttiicc ddiissoorrddeerrss aanndd pprroossttaattee ccaanncceerr””.. AAuutthhoorrss:: DDrr.. SSiimmoonnaa PPoopp

11,, DDrr..TThheeooddoorraa

NNiiccoollaa22,, UUSSAA,, PPrrooff.. DDrr.. TTrraaiillaa NNiiccoollaa

33 SSppiittaalluull MMuunniicciippaall TTiimmiissooaarraa,,

11EECCCC mmeeddiiccaall CCaarree,, VViieennnnaa,, AAuussttrriiaa,, 22

UUSSAA,, 33SSppiittaalluull MMuunniicciippaall TTiimmiissooaarraa,,

RRoommaanniiaa

TTiimmee sslloott:: 1177..1155 –– 1177..4455

PPaauuzzaa ddee ccaaffeeaa

CCooffffeeee BBrreeaakk:: 1177..4455 –– 1188..0000

5544.. ““SSttrreessss--uull,, ccaauuzzaa aa sstteerriilliittaattiiii ffeemmiinniinnee””.. AAuuttoorrii:: DDrr.. AAnnggeellaa TTuuddoorr

11,,

DDrr.. RReegghhiinnaa PPaattrruu22..

11TTaaii CChhii MMeeddiiccaall,, TTaarrggoovviissttee,, 22MMeeddiiccaall EEvvaa,, AArraadd,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1188..0000 -- 1188..3300 5544.. ““SSttrreessss,, tthhee ccaauussee ooff ffeemmaallee iinnffeerrttiilliittyy””.. AAuutthhoorrss:: DDrr.. AAnnggeellaa TTuuddoorr

11,,

DDrr.. RReegghhiinnaa PPaattrruu22..

11TTaaii CChhii MMeeddiiccaall,, TTaarrggoovviissttee,, 22MMeeddiiccaall EEvvaa,, AArraadd,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1188..0000 –– 1188..3300

5555.. ““PPaarrttiiccuullaarriittaattiillee rraassppuunnssuulluuii iimmuunn iinn hhoommeeooppaattiiee ssii

ggeemmootteerraappiiee””.. AAuuttoorr:: DDrr.. DDiiddii SSuurrcceell,, MM..DD.. BBlluuee LLiiffee MMeeddiiccaall CCeenntteerr,, CClluujj--NNaappooccaa,, RRoommaanniiaa

DDuurraattaa:: 1188..3300 –– 1188..4455 5555.. ““FFeeaattuurreess ooff iimmmmuunnee rreessppoonnssee iinn hhoommeeooppaatthhyy aanndd ggeemmmmootthheerraappyy””..

AAuutthhoorr:: DDrr.. DDiiddii SSuurrcceell,, MM..DD.. BBlluuee LLiiffee MMeeddiiccaall CCeenntteerr,, CClluujj--NNaappooccaa,, RRoommaanniiaa

TTiimmee sslloott:: 1188..3300 –– 1188..4455

5566.. ““CCoorreellaattiiii iinnttrree mmeettooddee mmooddeerrnnee ddee ddiiaaggnnoossttiicc iinnffoorrmmaattiioonnaall ssii

tteerraappiiiillee iinnffoorrmmaattiioonnaallee””.. AAuuttoorr:: DDrr.. MMiihhaaeellaa HHaannggaannuu.. CClliinniiccaa ddee MMeeddiicciinnaa IInntteeggrraattaa SScciieenncceemmeedd,, BBuuzzaauu,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1188..4455 –– 1199..0000

Page 21: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 21

5566.. ““CCoorrrreellaattiioonnss bbeettwweeeenn mmooddeerrnn iinnffoorrmmaattiioonnaall ddiiaaggnnoossttiicc mmeetthhooddss

aanndd iinnffoorrmmaattiioonnaall tthheerraappiieess””.. AAuutthhoorr:: DDrr.. MMiihhaaeellaa PPooppeessccuu.. SScciieenncceemmeedd IInntteeggrraattiivvee MMeeddiiccaall CClliinniicc,, BBuuzzaauu,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1188..4455 –– 1199..0000

SSEESSIIUUNNEEAA GG SSEESSSSIIOONN GG

SSaammbbaattaa,, 55 nnooiieemmbbrriiee

SSaattuurrddaayy,, NNoovveemmbbeerr 55

MMooddeerraattoorrii // CChhaaiirr::

DDrr.. GGhheeoorrgghhee CCoojjooccaarruu,, DDrr.. AAlliiccee PPooppeessccuu,, DDrr.. IIlleeaannaa RRaannddaassuu

5577.. ““PPrriinncciippaalleellee tteennddiinnŃŃee ddee ddeezzvvoollttaarree aa tteehhnnoollooggiieeii NNLLSS””.. AAuuttoorr:: DDrr..

DDiiaannaa BBoossaannccuu,, rreepprreezzeennttaanntt ooffiicciiaall îînn RRoommâânniiaa aall IInnssttiittuuttuulluuii ddee

PPssiihhooffiizziiccăă PPrraaccttiiccăă ((IIPPPP)),, OOmmsskk,, RRuussiiaa.. SS..CC..BBoossaannccuu SS..RR..LL.. AArraadd,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 88..3300 -- 99..0000 5577.. ““TThhee mmaaiinn ttrreennddss ooff ddeevveellooppmmeenntt ooff NNLLSS tteecchhnnoollooggyy””.. AAuutthhoorr:: DDrr..

DDiiaannaa BBoossaannccuu,, ooffffiicciiaall rreepprreesseennttaattiivvee iinn RRoommaanniiaa ooff tthhee IInnssttiittuuttee ooff

PPrraaccttiiccaall PPssyycchhoopphhyyssiiccss ((IIPPPP)),, OOmmsskk,, RRuussssiiaa.. SS..CC..BBoossaannccuu SS..RR..LL.. AArraadd,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 88..3300 –– 99..0000

5588.. ““PPaanncchhaakkaarrmmaa:: oo tteerraappiiee AAyyuurrvveeddaa uunniiccăă şşii ccaazzuull uunnuuii ppaacciieenntt ccuu

ddeerrmmaattiittăă aalleerrggiiccăă ccrroonniiccăă vviinnddeeccaatt ccuu PPaanncchhaakkaarrmmaa””.. AAuuttoorr:: PPrrooffeessssoorr

SSaannjjeeeevv SSoooodd.. PPaanncchhaakkaarrmmaa DDeeppaarrttmmeenntt,, DDaayyaannaanndd AAyyuurrvveeddiicc CCoolllleeggee,, JJaallaannddhhaarr,, IInnddiiaa..

DDuurraattaa:: 99..0000 -- 99..3300 5588.. ““PPaanncchhaakkaarrmmaa:: aa uunniiqquuee tthheerraappyy ooff AAyyuurrvveeddaa && ccaassee hhiissttoorryy ooff aa

ppaattiieenntt ooff cchhrroonniicc aalllleerrggiicc ddeerrmmaattiittiiss ccuurreedd wwiitthh ppaanncchhaakkaarrmmaa””.. AAuutthhoorr::

PPrrooffeessssoorr SSaannjjeeeevv SSoooodd.. PPaanncchhaakkaarrmmaa DDeeppaarrttmmeenntt,, DDaayyaannaanndd AAyyuurrvveeddiicc CCoolllleeggee,, JJaallaannddhhaarr,, IInnddiiaa..

TTiimmee sslloott:: 99..0000 -- 99..3300

Page 22: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 22

5599.. ““IImmppaammaannttaarreeaa:: ssoolluuŃŃiiaa nnaattuurraallăă ppeennttrruu iinnffllaammaaŃŃiiii şşii ssoommnn””.. AAuuttoorr::

DDrr JJoohhnn KKeellsseeyy PPhhDD,, NN..DD.. KKeellsseeyy,, JJoohhnn.. AArrddeenn NNaattuurrooppaatthhiicc CCeennttrree,, AArrddeenn HHoouussee,, EEnnggllaanndd.. DDuurraattaa:: 99..3300--1100..0000

5599.. ““EEaarrtthhiinngg:: tthhee nnaattuurraall ssoolluuttiioonn ffoorr iinnffllaammmmaattiioonn aanndd sslleeeepp””.. AAuutthhoorr::

DDrr JJoohhnn KKeellsseeyy PPhhDD,, NN..DD.. KKeellsseeyy,, JJoohhnn.. AArrddeenn NNaattuurrooppaatthhiicc CCeennttrree,, AArrddeenn HHoouussee,, EEnnggllaanndd.. TTiimmee sslloott:: 99..3300--1100..0000

6600.. ““BBiiooffeeeeddbbaacckk SSCCIIOO//QQXXCCII.. EExxttiinnddeerreeaa ccaammppuulluuii ddee aaccttiiuunnee aall

mmeeddiiccuulluuii ssii tteerraappeeuuttuulluuii iinn cceeeeaa ccee pprriivveessttee aabboorrddaarreeaa mmooddeerrnnaa aa ppaacciieennttuulluuii””.. AAuuttoorr:: DDrr.. EEtteellkkaa AAnneebbttaawwii.. SScc.. FFiittnneessss LLaanndd SSRRLL –– TTgg MMuurreess,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1100..0000--1100..1155

6600.. ““BBiiooffeeeeddbbaacckk SSCCIIOO//QQXXCCII.. EExxppaannddiinngg tthhee ffiieelldd ooff aaccttiioonn ooff tthhee ddooccttoorr aanndd tthheerraappiisstt rreeggaarrddiinngg tthhee ppaattiieenntt''ss mmooddeerrnn aapppprrooaacchh””.. AAuuttoorr::

DDrr.. EEtteellkkaa AAnneebbttaawwii.. SScc.. FFiittnneessss LLaanndd SSRRLL –– TTgg MMuurreess,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1100..0000--1100..1155

6611.. ““EEvvaalluuaarreeaa eeffcciieennŃŃeeii ccaappssuulleelloorr SSuuppoorrtt PPrreemmeennssttrruuaall şşii NNoorrmmoofflluuxx îînn

ttrraattaammeennttuull uunnoorr aaffeeccŃŃiiuunnii ggiinneeccoollooggiiccee””.. AAuuttoorrii:: DDrr.. NNiiccoollaaee MMaarriiuuss

RRuussuu,, ddrr.. RRuussuu RRooddiiccaa.. ZZaarrnneessttii--BBrraassoovv,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1100..1155 –– 1100..4455

6611.. ““EEvvaalluuaattiioonn ooff tthhee eeffffiicceennccyy ooff tthhee ccaappssuulleess PPrreemmeennssttrruuaall SSuuppoorrtt aanndd

NNoorrmmoofflluuxx iinn tthhee ttrreeaattmmeenntt ooff ssoommee ggyynneeccoollooggiiccaall ddiisseeaasseess””.. AAuutthhoorrss::

DDrr.. NNiiccoollaaee MMaarriiuuss RRuussuu,, ddrr.. RRuussuu RRooddiiccaa.. ZZaarrnneessttii--BBrraassoovv,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1100..1155 –– 1100..4455

6622.. ““MMeeddiicciinnaa iinntteeggrraattiivvăă ccaa pprraaccttiiccăă ddeerriivvaattăă ddiinn tteeoorriiiillee ffiizziicciiii

ccuuaannttiiccee””.. AAuuttoorr:: DDrr.. DDaann –– VVllaadd FFiilliimmoonn.. CCMM DDrr.. DDaann –– VVllaadd FFiilliimmoonn,, PPiiaattrraa NNeeaammtt,, RRoommaanniiaa

Durata: 10.45 - 11.00

6622.. ““MMeeddiicciinnaa iinntteeggrraattiivvăă ccaa pprraaccttiiccăă ddeerriivvaattăă ddiinn tteeoorriiiillee ffiizziicciiii

ccuuaannttiiccee””.. AAuutthhoorr:: DDrr.. DDaann –– VVllaadd FFiilliimmoonn.. CCMM DDrr.. DDaann –– VVllaadd FFiilliimmoonn,, PPiiaattrraa NNeeaammtt,, RRoommaanniiaa

TTiimmee sslloott:: 1100..4455 –– 1111..0000

PPaauuzzaa ddee ccaaffeeaa

CCooffffeeee BBrreeaakk:: 1111..0000 –– 1111..2200

WWOORRKKSSHHOOPP ((77))

Page 23: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 23

__________________________________________________________________________________________________________________________

6633.. ““CCoommpplleemmeennttaarriittaatteeaa iinnttrree tteerraappiiaa ccllaassiiccaa ssii mmeettooddee aalltteerrnnaattiivvee iinn

pprroocceessuull ddee rreeccuuppeerraarree aall nneeuurrooppaattiiiilloorr ppeerriiffeerriiccee””.. AAuuttoorrii:: DDrr.. CCoojjooccaarruu

GGhheeoorrgghhee11,, DDrr.. CCoojjooccaarruu MMaarriiuuss CCrriissttiiaann

22..

11CCMMII DDrr.. GGeeoorrggee CCoojjooccaarruu,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa,, 22CClliinniiccaa ddee RReeccuuppeerraarree SS..UU..UU.. EElliiaass,, BBuuccuurreessttii,,

RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa::1111..3300 –– 1111..4455

6633.. ““CCoommpplleemmeennttaarriittyy bbeettwweeeenn ttrraaddiittiioonnaall aanndd aalltteerrnnaattiivvee tthheerraappyy iinn

tthhee rreeccoovveerryy ooff ppeerriipphheerraall nneeuurrooppaatthhyy ““.. AAuutthhoorrss:: DDrr.. CCoojjooccaarruu

GGhheeoorrgghhee11,, DDrr.. CCoojjooccaarruu MMaarriiuuss CCrriissttiiaann

22..

11CCMMII DDrr.. GGeeoorrggee CCoojjooccaarruu,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa,, 22RReeccoovveerryy CClliinniicc SS..UU..UU.. EElliiaass,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa TTiimmee sslloott:: 1111..3300 –– 1111..4455

6644.. ““NNeeuurroovviirroozzeellee llaa ccoonnfflluueennțțaa tteerraappiiiilloorr aallooppaattee şşii aalltteerrnnaattiivvee””..

AAuuttoorrii:: DDrr.. CCoojjooccaarruu GGhheeoorrgghhee;; DDrr.. IIoonn--DDuummiittrreessccuu IIooaannaa MMaarriiaa.. 11CCMMII DDrr..

GGeeoorrggee CCoojjooccaarruu,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa,,CClliinniiccaa ddee DDeerrmmaattoollooggiiee SS..UU..UU..

EElliiaass,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1111..4455 –– 1122..0000

6644.. ““NNeeuurroovviirroossiiss aatt tthhee ccoonnfflluueennccee ooff aallllooppaatthhiicc aanndd aalltteerrnnaattiivvee

tthheerraappiieess””.. AAuutthhoorrss:: DDrr.. CCoojjooccaarruu GGhheeoorrgghhee11,, DDrr.. IIoonn--DDuummiittrreessccuu IIooaannaa

MMaarriiaa.. 11CCMMII DDrr.. GGeeoorrggee CCoojjooccaarruu,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa,, 22DDeerrmmaattoollooggyy

CClliinniicc,, SS..UU..UU.. EElliiaass,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa TTiimmee sslloott:: 1111..4455 –– 1122..0000

__________________________________________________________________________________________________________________________

6655.. ““DDeetteerrmmiinnaarreeaa vvaalloorriilloorr bbiiooeelleeccttrriiccee îînn aaccuuppuunnccttee,, mmooddeell țții mmeettooddăă

ddee eexxpplloorraarree nneeccllaassiiccăă aa bbiioossiisstteemmuulluuii uummaann””.. AAuuttoorr:: DDrr.. DDaann –– VVllaadd

FFiilliimmoonn.. CCMM DDrr.. DDaann –– VVllaadd FFiilliimmoonn,, PPiiaattrraa NNeeaammtt,, RRoommaanniiaa

DDuurraattaa:: 1122..0000 -- 1122..1155

6655.. ““DDeetteerrmmiinnaattiioonn ooff bbiiooeelleeccttrriiccaall vvaalluueess iinn aaccuuppuunnccttuurree ppooiinnttss,, mmooddeell

aanndd mmeetthhoodd ooff uunnccoonnvveennttiioonnaall eexxpplloorraattiioonn ooff hhuummaann bbiioossyysstteemm””.. AAuuttoorr::

DDrr.. DDaann –– VVllaadd FFiilliimmoonn.. CCMM DDrr.. DDaann –– VVllaadd FFiilliimmoonn,, PPiiaattrraa NNeeaammtt,, RRoommaanniiaa

DDuurraattaa:: 1122..0000 -- 1122..1155

Page 24: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 24

6666.. ““SSttrruuccttuurraa aappeeii ssii ssaannaattaatteeaa””.. AAuuttoorr:: PPrrooff.. UUnniivv.. DDrr.. IInngg.. AAlleexxaannddrruu

SSoottiirr.. AAccaaddeemmiiaa NNaavvaallăă ""MMiirrcceeaa cceell BBăăttrrâânn"",, FFaaccuullttaatteeaa ddee mmaarriinnăă mmiilliittaarrăă,, CCoonnssttaannŃŃaa,, RRoommaanniiaa

DDuurraattaa:: 1122..3300 –– 1122..4455

6666.. ""TThhee ssttrruuccttuurree ooff wwaatteerr aanndd hheeaalltthh"".. AAuutthhoorr:: PPrrooff.. UUnniivv.. DDrr.. IInngg.. SSoottiirr

AAlleexxaannddrruu.. NNaavvaall AAccaaddeemmyy ""MMiirrcceeaa cceell BBăăttrrâânn"",, NNaavvaall mmiilliittaarryy SScchhooooll,, CCoonnssttaannŃŃaa,, RRoommaanniiaa DDuurraattaa:: 1122..3300 –– 1122..4455

6677.. ““SSppaassmmooffiilliiee ppoosstt--ddeepprreessiiee,, ttrraattaammeenntt hhoommeeooppaattiicc ssii aaccuuppuunnccttuurraall””..

AAuuttoorrii:: DDrr.. IIooaann DDuummiittrreessccuu11,, DDrr MMaarriiaa DDuummiittrreessccuu

22.. IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee

MMeeddiicciinnaa CCoommpplleemmeennttaarraa ssii AAlltteerrnnaattiivvaa ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1122..4455 –– 1133..0000

6677.. ““PPoosstt -- ddeepprreessssiioonn ssppaassmmoopphhiilliiaa -- hhoommeeooppaatthhiicc aanndd aaccuuppuunnccttuurree

ttrreettmmeennttss””.. AAuuttoorrii:: DDrr.. IIooaann DDuummiittrreessccuu11,, DDrr.. MMaarriiaa DDuummiittrreessccuu

22.. NNaattiioonnaall

11IInnssttiittuuttee ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa,,

22CClliinniiccaall EEmmeerrggeennccyy HHoossppiittaall,, FFlloorreeaassccaa,,

BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1122..4455 –– 1133..0000

6688.. ““EElleemmeennttee ssppeecciiffiiccee oobbttiinnuuttee pprriinn ffoottooggrraaffiieerreeaa aauurreeii eenneerrggeettiiccee””..

AAuuttoorr:: EElleennaa NNiissuulleessccuu.. AAssoocciiaattiiaa ggeenneerraallaa aa bbeenneeffiicciiaarriilloorr ddee tteerraappiiii ccoommpplleemmeennttaarree,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1133..0000 –– 1133..1155

6688.. ““SSppeecciiffiicc eelleemmeennttss oobbttaaiinneedd bbyy pphhoottooggrraapphhiinngg eenneerrggeettiicc aauurraa””..

AAuutthhoorr:: EElleennaa NNiissuulleessccuu.. GGeenneerraall AAssssoocciiaattiioonn ooff bbeenneeffiicciiaarriieess ooff ccoommpplleemmeennttaarryy tthheerraappiieess,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1133..0000 -- 1133..1155

PPaauuzzaa ddee ccaaffeeaa

CCooffffeeee BBrreeaakk:: 1133..1155 –– 1133..3300

6699.. ““SSttuuddiiuu aassuupprraa eeffeecctteelloorr uunnuuii pprreeppaarraatt vviittaalliizzaanntt,, ffoorrmmaatt ddiinnttrr--uunn

aammeesstteecc ddee ppllaannttee mmeeddiicciinnaallee ((hhiippppoopphhaa rrhhaammnnooiiddeess,, ggllyyccyyrrrrhhiizzaa

ggllaabbrraa,, tthhyymmuuss sseerrppiilllluumm,, sseessaammuumm iinnddiiccuumm,, cciinnnnaammoommuumm zzeeyyllaanniiccuumm,,

rroossaa ccaanniinnaa,, oocciimmuumm bbaassiilliiccuumm,, ssaattuurreejjaa hhoorrtteennssiiss)),, mmiieezz ddee nnuuccăă,, ppoolleenn

şşii mmiieerree,, llaa nniivveelluull ffuunnccŃŃiioonnaalliittăăŃŃiiii ŃŃeessuuttuurriilloorr uummaannee,, ccuu aajjuuttoorruull

Page 25: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 25

aappaarraattuulluuii ddee bbiioorreezzoonnaannŃŃăă,, mmeettaattrroonn 44001177””.. AAuuttoorr:: PPaapppp SSiiggiissmmuunndd,,

MMFF,, SS..CC.. RRaapphhaaeell MMeeddiiccaa,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1133..3300 –– 1133..4455

6699.. ““SSttuuddyy oonn tthhee eeffffeeccttss ooff aa vviittaalliizziinngg pprroodduucctt,, ccoonnssiissttiinngg ooff aa mmiixxttuurree

ooff hheerrbbss ((hhiippppoopphhaa rrhhaammnnooiiddeess,, ggllyyccyyrrrrhhiizzaa ggllaabbrraa,, tthhyymmuuss sseerrppiilllluumm,,

sseessaammuumm iinnddiiccuumm,, cciinnnnaammoommuumm zzeeyyllaanniiccuumm,, rroossaa ccaanniinnaa,, oocciimmuumm

bbaassiilliiccuumm,, ssaattuurreejjaa hhoorrtteennssiiss)),, mmuuggwwoorrtt,, ppoolllleenn aanndd hhoonneeyy oonn tthhee

ffuunnccttiioonnaalliittyy ooff hhuummaann ttiissssuueess,, wwiitthh tthhee bbiioorreessoonnaannccee ddeevviiccee,, MMeettaattrroonn 44001177””.. AAuuttoorr:: PPaapppp SSiiggiissmmuunndd,, MMFF,, SS..CC.. RRaapphhaaeell MMeeddiiccaa,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1133..3300 –– 1133..4455

7700.. ““VVaarriiaabbiilliittaattee ffeennoottiippiiccaa,, aaccttiivviittaattee eennzziimmaattiiccaa şşii aannttiiooxxiiddaannttaa îînn

uunneellee ssooiiuurrii llooccaallee ddee bbuussuuiioocc ((oocciimmuumm bbaassiilliiccuumm ll..))””.. AAuuttoorrii:: CCoorrnneeaannuu

MMiihhaaeellaa11,, BBuuttnnaarriiuu MMoonniiccaa

11,, DDaannccii OOaannaa

11,, CCoorrnneeaannuu GGaabbrriieell

22..

11 UUnniivveerrssiittaatteeaa BBaannaatt ddee ŞŞttiiiinnŃŃee AAggrriiccoollee şşii MMeeddiicciinnăă VVeetteerriinnaarrăă,, FFaaccuullttaatteeaa ddee HHoorrttiiccuullttuurrăă şşii SSiillvviiccuullttuurrăă,, DDeeppaarrttaammeennttuull ddee iinnggiinneerriiee ggeenneettiiccăă,, TTiimmiissooaarraa,, RRoommaanniiaa,, 22UUnniivveerrssiittyy ddiinn CCrraaiioovvaa,, FFaaccuullttaatteeaa ddee AAggrriiccuullttuurrăă,, CCrraaiioovvaa,, RRoommâânniiaa..

DDuurraattaa:: 1133..4455 –– 1144..0000 7700.. ““PPhheennoottyyppiicc vvaarriiaabbiilliittyy,, eennzzyymmaattiicc aanndd aannttiiooxxiiddaanntt aaccttiivviittyy iinn ssoommee

bbaassiill ((oocciimmuumm bbaassiilliiccuumm ll..)) RRoommaanniiaann llaannddrraacceess””.. AAuuttoorrii:: CCoorrnneeaannuu

MMiihhaaeellaa11,, BBuuttnnaarriiuu MMoonniiccaa

11,, DDaannccii OOaannaa

11,, CCoorrnneeaannuu GGaabbrriieell

22..

11BBaannaatt’’ss

UUnniivveerrssiittyy ooff AAggrriiccuullttuurraall SScciieenncceess aanndd VVeetteerriinnaarryy MMeeddiicciinnee TTiimmiissooaarraa,,

FFaaccuullttyy ooff HHoorrttiiccuullttuurree aanndd FFoorreessttrryy,, DDeeppaarrttmmeenntt ooff GGeenneettiicc EEnnggiinneeeerriinngg,,

TTiimmiissooaarraa,, 22UUnniivveerrssiittyy ooff CCrraaiioovvaa,, FFaaccuullttyy ooff AAggrriiccuullttuurree,, CCrraaiioovvaa,,

RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1133..4455 –– 1144..0000

7711.. ““PPaarraaddiiggmmaa ““oomm == ssiisstteemm iinntteeggrraall”” ssii pprroocceesseellee hhoommeeooppaattiiccee””

AAuuttoorr:: PPrrooff.. DDrr.. CCoonnssttaannttiinn NNeeaaccşşuu,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa

DDuurraattaa:: 1133..4455 –– 1144..0000 7711.. ““TThhee ppaarraaddiiggmm <<mmaann == iinntteeggrraatteedd ssyysstteemm>> aanndd tthhee hhoommeeooppaatthhiicc

pprroocceesssseess””.. AAuuttoorr:: PPrrooff.. DDrr.. CCoonnssttaannttiinn NNeeaaccşşuu,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa

TTiimmee sslloott:: 1133..4455 –– 1144..0000

7722.. ““UUnn ccaazz ddee ppoolliiaarrttrriittăă rreeuummaattooiiddăă ttrraattaatt pprriinn aaccuuppuunnccttuurrăă țții

hhoommeeooppaattiiee””.. AAuuttoorrii:: DDrr.. AAlliiccee PPooppeessccuu,, DDrr.. CCaarrmmeenn MMaarriiaa CCaabbaa,, DDrr..

FFlloorriinn CClleemmeenntt BBrrăăttiillăă.. IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee MMeeddiicciinnaa CCoommpplleemmeennttaarraa ssii AAlltteerrnnaattiivvaa ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa”” 22,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

Page 26: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 26

DDuurraattaa:: 1144..0000 –– 1144..1155 7722.. ““AA ccaassee ooff rrhheeuummaattooiidd aarrtthhrriittiiss ttrreeaatteedd bbyy aaccuuppuunnccttuurree aanndd

hhoommeeooppaatthhyy””.. AAuutthhoorrss:: DDrr.. AAlliiccee PPooppeessccuu,, DDrr.. CCaarrmmeenn MMaarriiaa CCaabbaa,, DDrr..

FFlloorriinn BBrrăăttiillăă.. NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ooff CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee ""PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa"",, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa.. TTiimmee sslloott:: 1144..0000 –– 1144..1155

7733.. ““CCaarraacctteerriissttiiccii aallee cceerrcceettaarriiii iinn mmeeddiicciinnaa iinntteeggrraattiivvaa”” .. AAuuttoorr::

DDrraaggaann SS.. UUMMFF““VViiccttoorr BBaabbeess””TTiimmiissooaarraa,, DDeeppaarrttmmeennttuull ddee CCaarrddiioollooggiiee,, TTiimmiissooaarraa,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1144..1155 –– 1144..3300 7733.. ““DDiirreeccttiioonnss ooff rreesseeaarrcchh iinn iinntteeggrraattiivvee mmeeddiicciinnee””.. AAuutthhoorr:: DDrraaggaann SS..

““VViiccttoorr BBaabbeess”” UUnniivveerrssiittyy ooff MMeeddiicciinnee aanndd PPhhaarrmmaaccyy,, DDeeppaarrttmmeenntt ooff CCaarrddiioollooggyy,, TTiimmiissooaarraa,, RRoommaanniiaa

TTiimmee sslloott:: 1144..1155 –– 1144..3300

7744.. ““CCaazz cclliinniicc:: NNiittrriicc AAcciidd ””.. AAuuttoorrii :: DDrr.. AAddrriiaann CCoonnssttaannttiinneessccuu11;; DDrr..

BBooggddaann NNiittaa22..

11CCeennttrruull MMeeddiiccaall AAmmbbrraa GGrriisseeaa-- PPiitteessttii,, RRoommaanniiaa,, 22SSppiittaall JJuuddeetteeaann ddee UUrrggeennttaa PPiitteessttii,, CCeennttrruull MMeeddiiccaall EELLIIMM,, PPiitteessttii,, RRoommaanniiaa..

““CCaazz cclliinniicc:: AArrggeennttuumm NNiittrriiccuumm””.. AAuuttoorrii :: DDrr.. AAddrriiaann CCoonnssttaannttiinneessccuu11;;

DDrr.. BBooggddaann NNiittaa22..

11CCeennttrruull MMeeddiiccaall AAmmbbrraa GGrriisseeaa-- PPiitteessttii,, RRoommaanniiaa,, 22SSppiittaall JJuuddeetteeaann ddee UUrrggeennttaa PPiitteessttii,, CCeennttrruull MMeeddiiccaall EELLIIMM,, PPiitteessttii,, RRoommaanniiaa..

““CCaazz cclliinniicc:: FFlluuoorriicc AAcciidd””.. AAuuttoorrii :: DDrr.. AAddrriiaann CCoonnssttaannttiinneessccuu 11;; DDrr..

BBooggddaann NNiittaa 22

.. 11CCeennttrruull MMeeddiiccaall AAmmbbrraa GGrriisseeaa-- PPiitteessttii,, RRoommaanniiaa,, 22SSppiittaall

JJuuddeetteeaann ddee UUrrggeennttaa PPiitteessttii,, CCeennttrruull MMeeddiiccaall EELLIIMM,, PPiitteessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1144..3300–– 1155..0000 7744.. ““CClliinniiccaall ccaassee:: NNiittrriicc AAcciidd””.. AAuutthhoorrss:: DDrr.. AAddrriiaann CCoonnssttaannttiinneessccuu

11,, DDrr..

BBooggddaann NNiittaa22,,

11 MMeeddiiccaall CCeennttrree AAmmbbrraa GGrriisseeaa PPiitteessttii,, RRoommaanniiaa,, 22SSppiittaall CCoouunnttyy EEmmeerrggeennccyy HHoossppiittaall,, PPiitteessttii,, RRoommaanniiaa,,

22EELLIIMM MMeeddiiccaall CCeennttrree,, PPiitteessttii,, RRoommaanniiaa..

““AArrggeennttuumm NNiittrriiccuumm:: CClliinniiccaall CCaassee””.. AAuutthhoorrss:: DDrr.. AAddrriiaann

CCoonnssttaannttiinneessccuu11,, DDrr.. BBooggddaann NNiittaa

22,,

11 MMeeddiiccaall CCeennttrree AAmmbbrraa GGrriisseeaa PPiitteessttii,, RRoommaanniiaa,, 22SSppiittaall CCoouunnttyy EEmmeerrggeennccyy HHoossppiittaall,, PPiitteessttii,, RRoommaanniiaa,,

22EELLIIMM MMeeddiiccaall CCeennttrree,, PPiitteessttii,, RRoommaanniiaa..

““CClliinniiccaall ccaassee:: FFlluuoorriicc AAcciidd””.. AAuutthhoorrss:: DDrr.. AAddrriiaann CCoonnssttaannttiinneessccuu11,, DDrr..

BBooggddaann NNiittaa22,,

11 MMeeddiiccaall CCeennttrree AAmmbbrraa GGrriisseeaa PPiitteessttii,, RRoommaanniiaa,, 22SSppiittaall CCoouunnttyy EEmmeerrggeennccyy HHoossppiittaall,, PPiitteessttii,, RRoommaanniiaa,,

22EELLIIMM MMeeddiiccaall CCeennttrree,, PPiitteessttii,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1144..3300 –– 1155..0000

Page 27: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 27

7755.. ““AAbbuuzzuull ddee ffaarrmmaaccoovviiggiilleennŃŃăă îînn ffiittootteerraappiiee””.. AAuuttoorr:: DDrr.. LLaarriissaa

IIoonneessccuu CCaalliinneessttii.. IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee MMeeddiicciinnaa CCoommpplleemmeennttaarraa ssii AAlltteerrnnaattiivvaa ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1155..0000 –– 1155..1155

7755.. ““AAbbuussee ooff pphhaarrmmaaccoovviiggiillaannccee iinn pphhyyttootthheerraappyy””.. AAuutthhoorr:: DDrr.. LLaarriissaa

IIoonneessccuu CCaalliinneessttii.. NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ooff CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee ""PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa"",, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa.. TTiimmee sslloott:: 1155..0000 –– 1155..1155

PPrraannzz

NNoooonn:: 1155..1155 –– 1166..3300

SSEESSIIUUNNEEAA HH SSEESSSSIIOONN HH

MMooddeerraattoorrii // CChhaaiirr::

DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann,, FFiizz IIooaann MMaammuullaass,, DDrr.. IIlleeaannaa RRaannddaassuu

7766.. ““EEvvaalluuaarreeaa rraassppuunnssuulluuii vveeggeettaattiivv aall oorrggaanniissmmuulluuii llaa ssttiimmuullaarreeaa

ppuunncctteelloorr ddee aaccuuppuunnccttuurraa pprriinn ddiiffeerriittee mmeettooddee ddee ttrraattaammeenntt””..AAuuttoorrii::

DDrr.. VViiccttoorr OOcchhiissoorr,, DDrr.. GGhheeoorrgghhee IIoonn,, CCMMII DDrr VV OOcchhiissoorr,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1166..3300 –– 1166..4455 7766.. ""AAsssseessssiinngg tthhee bbooddyy''ss aauuttoonnoommiicc rreessppoonnssee ttoo ssttiimmuullaattiioonn ooff

aaccuuppuunnccttuurree ppooiinnttss tthhrroouugghh ddiiffffeerreenntt mmeetthhooddss ooff ttrreeaattmmeenntt""..AAuutthhoorrss::

DDrr.. VViiccttoorr OOcchhiissoorr,, DDrr.. GGhheeoorrgghhee IIoonn,, CCMMII DDrr VV OOcchhiissoorr,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1166..3300 –– 1166..4455

7777.. ““VVeecchhii ssii nnoouu iinn tteerraappiiiillee aannttiiaaggeeiinngg -- oo ppeerrssppeeccttiivvaa iinntteeggrraattiivvaa””..

AAuuttoorr:: DDrr.. MMaarriilleennaa GGiillccaa.. CCaatteeddrraa ddee BBiioocchhiimmiiee,, FFaaccuullttaatteeaa ddee MMeeddiicciinnaa GGeenneerraallaa,, UUnniivveerrssiittaatteeaa ddee MMeeddiicciinnaa ssii FFaarrmmaacciiee ""CCaarrooll DDaavviillaa"",, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1166..4455 –– 1177..0000 7777.. ““OOlldd aanndd nneeww tthheerraappiieess iinn aa ppeerrssppeeccttiivvee ooff iinntteeggrraattiivvee aannttiiaaggeeiinngg.. ""

AAuutthhoorr:: DDrr.. MMaarriilleennaa GGiillccaa.. DDeeppaarrttmmeenntt ooff BBiioocchheemmiissttrryy,, FFaaccuullttyy ooff

Page 28: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 28

GGeenneerraall MMeeddiicciinnee,, UUnniivveerrssiittyy ooff MMeeddiicciinnee aanndd PPhhaarrmmaaccyy ""CCaarrooll DDaavviillaa"",, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1166..4455 –– 1177..0000

7788.. ““AAbboorrddaarree ccoommppuuttaattiioonnaallaa ppeennttrruu aa îîmmbbuunnăăttăăŃŃii ssttaabbiilliittaatteeaa

aannttoocciiaanniilloorr pprriinn mmooddiiffiiccăărrii ssttrruuccttuurraallee””.. AAuuttoorrii:: VViioolleettaa--CCaarroolliinnaa

NNiiccuulleessccuu,, RRaadduu TTaammaaiiaann,, MMiihhaaii AAnngghheell.. DDeeppaarrttaammeennttuull ddee CCeerrcceettaarree -- DDeezzvvoollttaarree,, IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee CCeerrcceettaarree--DDeezzvvoollttaarree ppeennttrruu ccrryyooggeenniiccaa şşii tteehhnnoollooggiiii iizzoottooppiiccee –– IICCIITT RRmm.. VVââllcceeaa,, RRââmmnniiccuu VVââllcceeaa,, RRoommâânniiaa.. DDuurraattaa:: 1177..0000 –– 1177..1155

7788.. ““CCoommppuuttaattiioonnaall aapprrooaacchh ttoo iimmpprroovvee ssttaabbiilliittyy ooff aanntthhooccyyaanniinnss vviiaa

ssttrruuccttuurraall mmooddiiffiiccaattiioonn””.. AAuutthhoorrss :: VViioolleettaa--CCaarroolliinnaa NNiiccuulleessccuu,, RRaadduu

TTaammaaiiaann,, MMiihhaaii AAnngghheell.. RReesseeaarrcchh aanndd DDeevveellooppmmeenntt DDeeppaarrttmmeenntt,, NNaattiioonnaall RReesseeaarrcchh aanndd DDeevveellooppmmeenntt IInnssttiittuuttee ffoorr CCrryyooggeenniiccss aanndd IIssoottooppiicc TTeecchhnnoollooggiieess –– IICCIITT RRmm.. VVââllcceeaa,, RRââmmnniiccuu VVââllcceeaa,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1177..0000 –– 1177..1155

7799.. ““VVaallooaarreeaa ccoonncceeppttuulluuii ddee mmeeddiicciinnaa iinntteeggrraattiivvaa -- ccoommbbiinnaarreeaa

rreessuurrsseelloorr ddiiaaggnnoossttiiccee ssii tteerraappeeuuttiiccee -- ccaazzuurrii cclliinniiccee iilluussttrraattiivvee””.. AAuuttoorrii::

DDrr.. AAddrriiaann AAlleeccuu,, DDrr.. MMaarriiaannaa AAlleeccuu,, DDrr.. CCaarrmmeenn NNiiccoollaauu,, SSttuudd.. IIuulliiaa

NNaaggyy,, AAss.. IIooaannaa CCrriiddoonn,, AAss.. AAddrriiaannaa PPoopp.. CCeennttrruull ddee MMeeddiicciinnaa IInntteeggrraattiivvaa LLoottuuss LLiiffee -- TTaarrgguu--MMuurreess,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1177..1155 –– 1177..3300

7799.. ““TThhee vvaalluuee ooff tthhee ccoonncceepptt ooff iinntteeggrraattiivvee mmeeddiicciinnee -- ccoommbbiinniinngg

ddiiaaggnnoosseess aanndd tthheerraappeeuuttiicc rreessoouurrcceess -- iilllluussttrraattiivvee cclliinniiccaall ccaasseess””.. AAuutthhoorrss:: DDrr.. AAddrriiaann AAlleeccuu,, DDrr.. MMaarriiaannaa AAlleeccuu,, DDrr.. CCaarrmmeenn NNiiccoollaauu,, SSttuudd..

IIuulliiaa NNaaggyy,, IIooaannaa CCrriiddoonn,, AAss.. AAddrriiaannaa PPoopp.. IInntteeggrraattiivvee MMeeddiicciinnee CCeennttrree ““LLoottuuss LLiiffee””,, TTaarrgguu--MMuurreess,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1177..1155 –– 1177..3300

8800.. ““AAccttiivviittaatteeaa aannttiibbaacctteerriiaannaa aa uunnoorr uulleeiiuurrii eesseennttiiaallee-- rreezzuullttaatteellee

eevvaalluuaarriiii cclliinniiccee ssii ddee llaabboorraattoorr””.. AAuuttoorrii:: DDrr.. DDaalliiaa FFaauurr,, DDrr.. GGaabbrriieellaa

SSttaaiiccuu.. LLaabboorraattooaarreellee FFaarreess BBiioo VViittaall,, OOrrăăşşttiiee,, jjuudd.. HHuunneeddooaarraa,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1177..3300 –– 1177..4455 8800.. ""AAnnttiibbaacctteerriiaall aaccttiivviittyy ooff ssoommee eesssseennttiiaall ooiillss -- cclliinniiccaall aanndd llaabboorraattoorryy

eevvaalluuaattiioonn rreezzuullttss "".. AAuutthhoorrss:: DDrr.. DDaalliiaa FFaauurr,, DDrr.. GGaabbrriieellaa SSttaaiiccuu.. BBiioo VViittaall LLaabboorraattoorriieess FFaarreess,, OOrrăăşşttiiee,, jjuudd.. HHuunneeddooaarraa,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1177..3300 –– 1177..4455

Page 29: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 29

8811.. ““EEvvaalluuaarreeaa eeffcciieennŃŃeeii ccaappssuulleelloorr MMeennooppaauuzzăă,, îînn ttrraattaammeennttuull uunnoorr

aaffeeccŃŃiiuunnii ggiinneeccoollooggiiccee”” AAuuttoorrii:: DDrr.. NNiiccoollaaee MMaarriiuuss RRuussuu,, ddrr.. RRuussuu RRooddiiccaa..

ZZaarrnneessttii--BBrraassoovv,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1177..4455 –– 1188..0000

8811.. ""EEvvaalluuaattiioonn ooff MMeennooppaauussee ccaappssuulleess eeffffiicciieennccyy iinn tthhee ttrreeaattmmeenntt ooff

ssoommee ggyynneeccoollooggiiccaall ddiissoorrddeerrss"",, aauutthhoorrss:: DDrr.. MMaarriiuuss NNiiccoollaaee RRuussuu,, DDrr..

DDuunnccaann GGaavviinn.. ZZaarrnneessttii BBrraassoovv,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1177..4455 –– 1188..0000

8822..““CCaazz cclliinniicc ddee ddiissccooppaattiiee lloommbbaarraa rreezzoollvvaatt pprriinn mmeeddiicciinnaa

iinntteeggrraattiivvaa””.. DDrr.. CCllaauuddiiuu MMiihhaaeessccuu.. CCoolleeggiiuull MMiilliittaarr LLiicceeaall ""DDiimmiittrriiee CCaanntteemmiirr"" BBrreeaazzaa,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1188..0000 –– 1188..1155 8822..““CClliinniiccaall ccaassee –– lluummbbaarr ddiissccooppaatthhyy ssoollvveedd bbyy iinntteeggrraattiivvee mmeeddiicciinnee””..

DDrr.. CCllaauuddiiuu MMiihhaaeessccuu.. MMiilliittaarryy CCoolllleeggee ""DDiimmiittrriiee CCaanntteemmiirr"" BBrreeaazzaa,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1188..0000 –– 1188..1155

8833.. ““DDoocckkiinngg ccoommppaarraattiivv aauuttoommaatt ppeennttrruu ccoommpplleexxee aannttiiccoorrpp –– pprrootteeiinnee

iinn ssccooppuull iiddeennttiiffiiccaarriiii aaffiinniittaattiiii iimmcc--cc222255 ppeennttrruu ttooaattee ttiinntteellee ccuunnoossccuuttee””.. AAuuttoorrii:: RRaadduu TTaammaaiiaann,, VViioolleettaa--CCaarroolliinnaa NNiiccuulleessccuu,, MMiihhaaii AAnngghheell.. DDeeppaarrttaammeennttuull ddee CCeerrcceettaarree -- DDeezzvvoollttaarree,, IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee CCeerrcceettaarree--DDeezzvvoollttaarree ppeennttrruu ccrryyooggeenniiccaa şşii tteehhnnoollooggiiii iizzoottooppiiccee –– IICCIITT RRmm.. VVââllcceeaa,, RRââmmnniiccuu VVââllcceeaa,, RRoommâânniiaa.. DDuurraattaa:: 1188..1155 –– 1188..3300

8833.. ““AAnnttiibbooddyy--pprrootteeiinn ccoommppaarraattiivvee aauuttoommaatteedd ddoocckkiinngg ttoo iiddeennttiiffyy tthhee

aaffffiinniittyy ooff iimmcc--cc222255 ffoorr aallll iittss kknnoowwnn ttaarrggeettss””.. AAuutthhoorrss:: RRaadduu TTaammaaiiaann,,

VViioolleettaa--CCaarroolliinnaa NNiiccuulleessccuu,, MMiihhaaii AAnngghheell.. RReesseeaarrcchh aanndd DDeevveellooppmmeenntt DDeeppaarrttmmeenntt,, NNaattiioonnaall RReesseeaarrcchh aanndd DDeevveellooppmmeenntt IInnssttiittuuttee ffoorr CCrryyooggeenniiccss aanndd IIssoottooppiicc TTeecchhnnoollooggiieess –– IICCIITT RRmm.. VVââllcceeaa,, RRââmmnniiccuu VVââllcceeaa,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1188..1155-- 1188..3300

PPaauuzzaa

BBrreeaakk:: 1188..3300 –– 1188..4455

8844.. ““MMooddeellee iinntteeggrraattiivvee iinn hhoommeeooppaattiiee””.. AAuuttoorrii :: DD.. DDaann MMiilliittaarruu,, DD..

SSiimmoonnaa DDrraaggaann.. UUMMFF TTiimmiissooaarraa,, RRoommaanniiaa

DDuurraattaa:: 1188..4455 –– 1199..0000

8844.. ““IInntteeggrraattiivvee mmooddeellss iinn hhoommeeooppaatthhyy””.. AAuutthhoorrss :: DD.. DDaann MMiilliittaarruu,, DD..

SSiimmoonnaa DDrraaggaann..UUMMFF TTiimmiissooaarraa,, RRoommaanniiaa

Page 30: Al II-lea Congres National cu ... - Medicina Integrativa · Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2 Medicina

Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 30

TTiimmee sslloott:: 1188..4455 –– 1199..0000

8866.. ““TTrraattaammeenntt hhoommeeooppaattiicc iinn ttiirrooiiddiittaa aauuttooiimmuunnaa””.. AAuuttoorr:: DDrr.. MMaarriiaannaa

GGaalleessaannuu.. CClliinniiccaa MMaannaa,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa..

DDuurraattaa:: 1199..0000 –– 1199..1155 8855.. ““TThhee hhoommeeooppaatthhiicc ttrreeaattmmeenntt iinn aauuttooiimmmmuunnee tthhyyrrooiiddiittiidd””.. AAuutthhoorr::

DDrr.. MMaarriiaannaa GGaalleessaannuu.. CClliinniiccaa MMaannaa,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa..

TTiimmee sslloott:: 1199..0000 –– 1199..1155

8855.. ““TThhee aabbiilliittyy ooff tthhee mmaaggnneettiicc wwaatteerr ttoo aauuggmmeenntt tthhee eeffffeeccttss ooff tthhee

nnaattuurraall rreemmeeddiieess””.. ddrr.. eenngg.. MMaarroossyy ZZoollttáánn IIssttvváánn,, ddrr.. OOlliivviiaa TTiimmnneeaa..

EEccoollooggiiccaall UUnniivveerrssiittyy ooff BBuucchhaarreesstt,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa

TTiimmee sslloott:: 1199..1155 –– 1199..3300

DDiissccuuttiiii ssii CCoonncclluuzziiii

DDiissccuussssiioonn aanndd CCoonncclluussiioonnss

1199..3300 -- 1199..4455

SSEEDDIINNTTAA SSOOCCIIEETTAATTIIII RROOMMAANNEE DDEE AACCUUPPUUNNCCTTUURRAA

SSEEDDIINNTTAA SSOOCCIIEETTAATTIIII RROOMMAANNEE DDEE HHOOMMEEOOPPAATTIIEE

1199..4455 --