Al II-lea Congres National cu ... - Medicina · PDF fileCongres Medicina Integrativa, Congres...

Click here to load reader

 • date post

  02-Nov-2019
 • Category

  Documents

 • view

  12
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Al II-lea Congres National cu ... - Medicina · PDF fileCongres Medicina Integrativa, Congres...

 • Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 1

  AAll IIII--lleeaa CCoonnggrreess NNaattiioonnaall ccuu PPaarrttiicciippaarree

  IInntteerrnnaattiioonnaallaa ddee MMeeddiicciinnaa IInntteeggrraattiivvaa

  AAll XXXXIIII--lleeaa CCoonnggrreess NNaattiioonnaall ddee AAccuuppuunnccttuurraa

  AAll XXXXVVII--lleeaa CCoonnggrreess NNaattiioonnaall ddee HHoommeeooppaattiiee

  TThhee sseeccoonndd NNaattiioonnaall CCoonnggrreessss wwiitthh

  IInntteerrnnaattiioonnaall PPaarrttiicciippaattiioonn ooff IInntteeggrraattiivvee MMeeddiicciinneess

  TThhee XXXXIIII NNaattiioonnaall CCoonnggrreessss ooff AAccuuppuunnccttuurree

  TThhee XXXXVVII NNaattiioonnaall CCoonnggrreessss ooff HHoommeeooppaatthhyy

  IINNFFOORRMMAATTIIOONNAALL MMEEDDIICCIINNEE

  AANN AACCTTUUAALL HHOOLLIISSTTIICC CCOONNCCEEPPTT

  oorrggaanniizzaatt ddee// oorrggaanniizzeedd bbyy

  IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee MMeeddiicciinnaa CCoommpplleemmeennttaarraa ssii AAlltteerrnnaattiivvaa

  ““PPrrooff.. DDrr FFlloorriinn BBrraattiillaa””

  SSoocciieettaatteeaa RRoommaannaa ddee AAccuuppuunnccttuurraa

  SSoocciieettaatteeaa RRoommaannaa ddee HHoommeeooppaattiiee

  NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinneess ““PPrrooff.. DDrr FFlloorriinn BBrraattiillaa””

  RRoommaanniiaann AAccuuppuunnccttuurree SSoocciieettyy

  RRoommaanniiaann HHoommeeooppaatthhyy SSoocciieettyy

 • Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 2

  MMeeddiicciinnaa IInnffoorrmmaattiioonnaallaa uunn CCoonncceepptt HHoolliissttiicc AAccttuuaall IInnffoorrmmaattiioonnaall MMeeddiicciinnee aann AAccttuuaall HHoolliissttiicc CCoonncceepptt

  BBuuccuurreessttii,, 22 -- 55 nnooiieemmbbrriiee 22001111 BBuucchhaarreesstt,, NNoovveemmbbeerr 22 -- 55,, 22001111

  CCOOMMIITTEETTUULL DDEE OORRGGAANNIIZZAARREE CCOONNGGRREESSSS BBOOAARRDD

  PPrreesseeddiinnttee PPrreessiiddeenntt aanndd CChhaaiirrppeerrssoonn ::

  PPrrooff.. DDrr.. DDuummiittrruu CCoonnssttaannttiinn

  VViicceepprreesseeddiinnttii VViiccee--pprreessiiddeennttss

  DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann

  DDrr.. DDooiinnaa PPaavvlloovvsscchhii

  EEddiittoorrii EEddiittoorr aanndd SSppeecciiaall AAddvviissoorr::

  DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann

  CCoommiitteettuull SSttiiiinnttiiffiicc SScciieennttiiffiicc CCoommmmiitttteeee

  PPrrooff.. DDrr.. DDuummiittrruu CCoonnssttaannttiinn

  PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa

  DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann

  DDrr.. DDooiinnaa PPaavvlloovvsscchhii

  FFiizz.. IIooaann MMaammuullaass

  AAccaadd.. PPrrooff.. DDrr.. FFaarrmm.. OOvviiddiiuu BBoojjoorr

  AAccaadd.. PPrrooff.. UUnniivv.. DDrr.. BBiiooll.. GGhheeoorrgghhee MMeenncciinniiccooppsscchhii

  PPrrooff.. DDrr.. MMaarriiaann CCoonnssttaannttiinneessccuu

  SSeeccrreettaarr GGeenneerraall SSeeccrreettaarryy

  DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann

  BBuuccuurreessttii 22--55.. 1111.. 22001111

 • Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 3

  PPRROOGGRRAAMM

  AAll IIII--lleeaa CCoonnggrreess NNaattiioonnaall ccuu PPaarrttiicciippaarree

  IInntteerrnnaattiioonnaallaa ddee MMeeddiicciinnaa IInntteeggrraattiivvaa

  AAll XXXXIIII--lleeaa CCoonnggrreess NNaattiioonnaall ddee AAccuuppuunnccttuurraa

  AAll XXXXVVII--lleeaa CCoonnggrreess NNaattiioonnaall ddee HHoommeeooppaattiiee

  BBuuccuurreessttii,, 22 -- 55 nnooiieemmbbrriiee 22001111

  PPRROOGGRRAAMM

  TThhee sseeccoonndd NNaattiioonnaall CCoonnggrreessss wwiitthh

  IInntteerrnnaattiioonnaall PPaarrttiicciippaattiioonn ooff IInntteeggrraattiivvee MMeeddiicciinneess

  TThhee XXXXIIII NNaattiioonnaall CCoonnggrreessss ooff AAccuuppuunnccttuurree

  TThhee XXXXVVII NNaattiioonnaall CCoonnggrreessss ooff HHoommeeooppaatthhyy

  BBuucchhaarreesstt,, NNoovveemmbbeerr 22 -- 55,, 22001111

  IInnrreeggiissttrraarreeaa ppaarrttiicciippaannttiilloorr 0022..1111..22001111// oorraa 88--1100

  RReeggiissttrraattiioonn 0022..1111..22001111// ttiimmee 88--1100 aa..mm..

  CCeerreemmoonniiaa ddee ddeesscchhiiddeerree oorraa 88..3300 –– 99..0000

  WWeellccoommee ttiimmee sslloott 88..3300 –– 99..0000

  CCOOMMUUNNIICCAARRII // OORRAALL PPRREESSEENNTTAATTIIOONNSS

  SSEESSIIUUNNEEAA AA SSEESSSSIIOONN AA

  MMiieerrccuurrii,, 22 nnooiieemmbbrriiee

  WWeeddnneessddaayy,, NNoovveemmbbeerr 22

  MMooddeerraattoorrii // CChhaaiirr::

  PPrrooff.. DDrr.. DDuummiittrruu CCoonnssttaannttiinn,, DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa,,

  DDrr CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann,, DDrr.. DDooiinnaa PPaavvlloovvsscchhii,, DDrr.. IIlleeaannaa RRaannddaassuu

 • Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 4

  11.. ““MMeeddiicciinnaa iinntteeggrraattiivvaa iinn eerraa bbiiooiinnffoorrmmaattiicciiii””.. AAuuttoorrii:: PPrrooff.. DDrr..

  DDuummiittrruu CCoonnssttaannttiinn 11 ,, DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann

  22 .. SSoocciieettaatteeaa RRoommaannaa ddee

  AAccuuppuunnccttuurraa11,, IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee MMeeddiicciinnaa CCoommpplleemmeennttaarraa ssii AAlltteerrnnaattiivvaa ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa”” 22,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa.. DDuurraattaa:: 99..0000 -- 99..3300 11.. ““IInntteeggrraattiivvee MMeeddiicciinnee iinn BBiiooiinnffoorrmmaattiiccss AAggee””.. AAuutthhoorrss:: PPrrooff.. DDrr..

  DDuummiittrruu CCoonnssttaannttiinn 11 ,, DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann

  22 .. RRoommaanniiaann AAccuuppuunnccttuurree

  SSoocciieettyy11,, NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa”” 22,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa.. TTiimmee sslloott:: 99..0000 -- 99..3300

  22.. ““UUnn mmooddeell 33--DD aall ccaammppuulluuii eelleeccttrriicc aall aaccuuppuunncctteelloorr””.. AAuuttoorr:: DDrr..

  CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann.. IInnssttiittuuttuull NNaattiioonnaall ddee MMeeddiicciinnaa CCoommpplleemmeennttaarraa ssii AAlltteerrnnaattiivvaa ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuuccuurreesstt,, RRoommaanniiaa.. DDuurraattaa:: 99..3300 –– 1100..0000 22.. ““TThhrreeee DDiimmeennssiioonnaall ((33--DD)) mmooddeell ooff tthhee eelleeccttrriicc ffiieelldd ooff aaccuuppooiinnttss””..

  AAuutthhoorr:: DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann.. NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa”” 22,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa.. TTiimmee sslloott:: 99..3300 -- 1100..0000

  33.. ““MMuuzziiccootteerraappiiaa ddiiggiittaallaa -- mmooddaalliittaattee ddee ttrraattaammeenntt ssttiimmuullootteerraappiicc

  aaccuuppuunnccttuurraall””.. AAuutthhoorrss:: PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa,, DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann..

  NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa.. DDuurraattaa:: 1100..0000 -- 1100..3300 33.. ““DDiiggiittaall mmuussiicc tthheerraappyy -- aann aaccuuppuunnccttuurree ssttiimmuullootthheerraappyy ttrreeaattmmeenntt

  mmooddaalliittyy””.. AAuutthhoorrss:: PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa,, DDrr.. CCoorrnneelliiuu MMoollddoovvaann.. NNaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ffoorr CCoommpplleemmeennttaarryy aanndd AAlltteerrnnaattiivvee MMeeddiicciinnee ““PPrrooff.. DDrr.. FFlloorriinn BBrraattiillaa””,, BBuucchhaarreesstt,, RRoommaanniiaa.. TTiimmee sslloott:: 1100..0000 -- 1100..3300

  PPaauuzzaa ddee ccaaffeeaa

  CCooffffeeee BBrreeaakk:: 1100..3300 –– 1100..5500

  44.. ““DDeesspprree hhoommeeooppaattiiee,, mmeeddiicciinnaa iinntteeggrraattaa,, ccoommpplleemmeennttaarraa ssii

  aalltteerrnnaattiivvaa,, cceerrcceettaarree,, ssttaannddaarrddiizzaarree ssii aallttee aaccttuuaalliittaattii””.. AAuuttoorr:: DDrr.. DDooiinnaa

  PPaavvlloovvsscchhii.. SSoocciieettaatteeaa RRoommaannaa ddee HHoommeeooppaattiiee,, BBuuccuurreessttii,, RRoommaanniiaa.. DDuurraattaa:: 1111..0000 –– 1111..3300

 • Congres Medicina Integrativa, Congres Acupunctura, Congres Homeopatie 2-5.11.2011. Editor: Dr Corneliu Moldovan 5