AKTVENDIM PER PAPRANUESHMERI - Constitutional Court 2. Vendimi i kontestuar eshte Aktvendimi i...

download AKTVENDIM PER PAPRANUESHMERI - Constitutional Court 2. Vendimi i kontestuar eshte Aktvendimi i Gjykates

of 7

 • date post

  28-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of AKTVENDIM PER PAPRANUESHMERI - Constitutional Court 2. Vendimi i kontestuar eshte Aktvendimi i...

 • (;.JYK. T. KCSI rTETUESE YC' . BI HI ('Y;l

  ('0. 'STITt TIO; . \1. OW RT

  Prishtine, me 3 mars 2014 Nr. ref.: RK 559/14

  AKTVENDIM PER PAPRANUESHMERI

  ne

  Rastin Nr. KI72/13

  Parashtruesi

  Isa Halimi

  Kerkesa per vleresimin e kushtetutshmerise se Aktvendimit te Gjykates Supreme te Kosoves, Rev. nr. 241/2010, te 10 janarit 2013

  GJYKATAKUSHTETUESE E REPUBLlKES SE KOSOvES

  e perbere nga:

  Enver Hasani, kryetar Ivan Cukalovic, zevendeskryetar Robert Carolan, gjyqtar Altay Suroy, gjyqtar Alrniro Rodrigues, gjyqtar Snezhana Botusharova, gjyqtare Kadri Kryeziu, gjyqtar, dhe Arta Rarna-Hajrizi, gjyqtare

  Parashtruesiikerkeses

  1. Parashtrues i kerkeses eshte z. Isa Halirni (ne tekstin e rnetejrne: parashtruesi i kerkeses) nga Prishtina.

 • Vendimi i kontestuar

  2. Vendimi i kontestuar eshte Aktvendimi i Gjykates Supreme te Kosoves, Rev. nr. 241/2010, i 10janarit 2013, e ka pranuar me 13shkurt 2013·

  Objekti i ~eshtjes

  3. Objekt i c;eshtjesne Gjykaten Kushtetuese te Republikes se Kosoves (ne tekstin e metejme: Gjykata) me 15 maj 2013, eshte vleresimi i kushtetutshmerise se Aktvendimit te Gjykates Supreme te Kosoves, Rev. nr. 241/2010, me ane te cilit parashtruesit te kerkeses i eshte refuzuar si i pabazuar revizioni dhe Aktvendim mi i Gjykates se Qarkut Ac. nr. 112/2008, me 4 gusht 2010 ishte vertetuar.

  Bazajuridike

  4. Neni 113.7i Kushtetutes (ne tekstin e metejme: Kushtetuta), neni 22 i Ligjit per Gjykaten Kushtetuese te Republikes se Kosoves, Nr. 03/L-121 (ne tekstin e metejme: Ligji), dhe rregulli 56 i Rregullores se punes te Gjykates Kushtetuese te Republikes se Kosoves (ne tekstin e metejme: Rregullorja e punes).

  Procedura ne Gjykate

  5. Me 15maj 2013, parashtruesi e parashtroi kerkesen ne Gjykate.

  6. Me 27 maj 2013, me Vendimin GJR. KI72/13, Kryetari i Gjykates caktoi gjyqtarin Altay Suroy gjyqtar raportues dhe Kolegjin shqyrtues ne perberje te gjyqtareve: Robert Carolan (kryesues), Ivan Cukalovic dhe Enver Hasani.

  7. Me 13 qershor 2013, Gjykata Kushtetuese kishte njoftuar parashtruesin e kerkeses dhe Gjykaten Supreme per regjistrimin e kerkeses.

  8. Me 9 shtator 2013, Gjykata Kushtetuese kishte kerkuar sqarim nga Gjykata Supreme lidhur me c;eshtjen e pjesemarrjes se gjyqtares N. I. ne dy instanca vendimmarrese per te njejten c;eshtjejuridike, fakt ky qe konstatohej nga kopjet e aktvendimeve te gjykatave te rregullta te bashkengjitura me kerkesen nga parashtruesi i saj.

  9. Me 12 shtator 2013, Gjykata Kushtetuese ka pranuar nga Gjykata Supreme pergjigje lidhur me sqarimin e kerkuar.

  10 Me 17 tetor 2013, Gjykata ka njoftuar parashtruesin e kerkeses lidhur me pergjigjen e Gjykates Supreme.

  11. Me 5 nentor 2013, Gjykata ka pranuar komentet me shkrim nga parashtruesi i kerkeses perkitazi me pergjigjen e Gjykates Supreme.

  12. Me 3 dhjetor 2013, Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin paraprak te gjyqtarit raportues dhe i rekomandoi Gjykates per papranueshmeri te kerkeses.

  2

 • Permbledhja e fakteve

  13. Me 11shtator 2001, Komuna e Ferizajt - Drejtoria per Kulture, Rini e Sport (ne tekstin e metejme: DKRS), ka shpallur konkurs per plotesimin e 7 (shtate) pozitave te lira te punes ne biblioteken e qytetit, ne mesin e te cilave edhe poziten "pergjegjes (e) te bibliotekes" te radhitur ne piken 1(nje) te konkursit.

  14. Per kete pozite, sipas procesverbalit te DKRS-se, te 29 shtatorit 2001, kane konkurruar: M. P., E. Zh., E .S., H. Sh. dhe parashtruesi i kerkeses Isa Halimi.

  15. Pas intervistimit, komisioni rekrutues kishte perpiluar renditjen perfundimtare dhe kishte propozuar qe komuna te lidhe kontrate pune me kandidatin E. Zh., te cHin e kishte vleresuar si me te mirin me 115 poena, ndersa parashtruesin e kerkeses e kishte vleresuar me 65 poena, dhe e kishte renditur si te tretin ne liste. Ky propozim ishte aprovuar dhe E.Zh. kishte lidhur marredhenie pune me Komunen e Ferizajt per poziten pergjegjes ne biblioteken e qytetit.

  16. Kete Vendim te Komunes, ne Gjykaten Komunale ne Ferizaj e kishte kontestuar me padi parashtruesi i kerkeses duke kerkuar anulimin e perzgjedhjes se kandidatit sipas ketij konkursi, duke paraqitur edhe argumentet per mospermbushjen e kushteve te kerkuara ne konkurs nga ana e kandidatit te zgjedhur.

  17. Me 28 mars 2002, Gjykata Komunale ne Ferizaj ka nxjerre Aktgjykimin C. nr. 318/2001, ne dispozitivin e te cilit percaktohej se: "APROVOHET kerkespadia e paditesit dhe anulohet Aktvendimi i Bordit te Drejtoreve te Komunes se Ferizajt, nr. 1485, i 1 tetorit 2001 mbi zgjedhjen e kandidatit pergjegjes te Bibliotekes se qytetit ''Anton getta" ne Ferizaj, dhe obligohet e paditura qe ne afat prej 15 ditesh te beje rizgjedhjen ne mesin e kandidateve pjesemarres ne konkurs per vendin e punes pergjegjes i bibliotekes te qytetit ne Ferizaj (nen kercenimin per ekzekutim te dhunshem".

  18. Me 9 korrik 2004, Gjykata Komunale ne Ferizaj, ne proceduren permbarimore kishte aprovuar propozimin per ekzekutim te Aktgjykimit C. nr. 318/2001, dhe me Aktvendimin ekzekutiv 851/04, kishte caktuar ekzekutimin e ketij Aktgjykimi.

  19. Me 17 maj 2005, duke u bazuar ne propozimin e avokatit komunal te Komunes si dhe duke marre parasysh Aktvendimin E 851/04, te 9 korrikut 2004, te Gjykates Komunale te Ferizajt per lejimin e ekzekutimit te Aktgjykimit C. nr. 318/2001 te po kesaj gjykate, Komuna e Ferizajt - Bordi i Drejtoreve, nxori Vendimin 02. nr. 1111,me te cHin ANULOI Vendimin e vet paraprak, nr. 1485 te 2 tetorit 2001, per zgjedhjen e kandidatit E. ZH. ne poziten e pergjegjesit te bibliotekes se qytetit, duke ia anuluar njekohesisht edhe kontraten e punes te 17 majit 2005, dhe gjithashtu vendosi qe ne afat ligjor te beje perzgjedhjen e serishme per kete pozite nga pjesemarresit ne konkursin e shpallur.

  20. Me 24 maj 2005, Komuna e Ferizajt - Bordi i Drejtoreve, nxori Vendimin 02 nr. 1172, me te cHin kandidatin E. ZH. e zgjodhi pergjegjes per biblioteken e qytetit nga 24 maji 2005, pra ne procedure te riperseritur zgjodhi kandidatin e njejte.

  3

 • 21. Me 21 nentor 2007, Gjykata Komunale ne Ferizaj nxori Aktvendimin C. nr. 453/05, me ane te te cilit padia e paditesit-parashtruesit te kerkeses, e ushtruar kunder te paditures Komuna e Ferizajt - DKRS, - hidhet si e parakohshme. Ne arsyetimin e Aktvendimit, Gjykata Komunale kishte theksuar se: "paditesi nuk i ka shterur te gjitha mjetet juridike qe i ka pasur ne dispozicion ne procedure administrative se para te ushtroje padine, paditesi ka pasur te drejte qe me ankese t'i drejtohet Keshillit te Pavarur Mbikeqyres te Kosoves, si organi me i larte kompetent per te vendosur per ankesa ne proceduren e rekrutimit te sherbyesve civile dhe se vetem vendimi i Keshillit eshte vendim definitiv ne procedure administrative".

  22. Edhe pse parashtruesi i kerkeses nuk e kishte bashkengjitur me kerkesen drejtuar Gjykates Kushtetuese, Gjykata nga Aktvendimi i Gjykates Supreme, e cila ka vendosur per revizionin, konstaton se Gjykata e Qarkut ne Prishtine kishte nxjerre Aktvendimin Ac. nr. 112/2008, me 4 gusht 2010, me te cilin 'e ka reJuzuar si te pabazuar ankesen e paditesit dhe eshte vertetuar Aktvendimi i Gjykates Komunale ne Ferizaj, C. nr. 453/2005, i21 nentorit 2008, me te dUn padia e paditesit eshte hedhur si e parakohshme".

  23. Kunder ketij Aktvendimi, parashtruesi i kerkeses ka paraqitur reVlZlOn ne Gjykaten Supreme te Kosoves.

  24. Me 10 janar 2013, Gjykata Supreme e Kosoves ka nxjerre Aktvendimin Rev. nr. 241/2010, me te cilin e ka refuzuar si te pabazuar revizionin e paditesit paraqitur kunder Aktvendimit te Gjykates se Qarkut ne Prishtine, Ac. nr. 112/2008, me 4 gusht 2010. Gjykata Supreme "duke reJuzuar ankesen e paditesit ne teresi, ka pranuar konstatimet dhe qendrimin juridik te gjykates se shkalles separe".

  Pretendimet e parashtruesit per shkelje kushtetuese

  25. Parashtruesi i kerkeses ka pretenduar se "pas revizionit, Gjykata Supreme ne perberje te E. B., kryetar, SH. S. dhe N. I., anetare, perndryshe ish-gjyqtare e Gjykates Komunale ne Ferizaj, kane nxjerre nje Aktvendim pa asnje mbeshtetje ligjore dhe se me kete Aktvendim atij i eshte shkelur e drejta e njeriut, e garantuar me Kushtetute - E Drejta e Punes.

  26. Parashtruesi me tej ka potencuar se ai ishte konsultuar me pergJegJesm e KPMK-se dhe se i eshte thene, se KPMK-ja nuk vendos per lendet qe kane ndodhur para se Keshilli te jete konstituuar dhe mu per kete i eshte drejtuar drejtpersedrejti Gjykates Komunale. Parashtruesi me tej ka theksuar se Aktvendimi i Gjykates Supreme eshte kontradiktor dhe jo i drejte, sepse ne mes te tjerash, ne kolegj ka marre pjese edhe gjyqtarja qe ka vendosur padine Ene Gjykaten Komunale ne Ferizaj].

  Vleresimi i pranueshmerise se kerkeses

  27. Per te qene ne gjendje te gjykoje mbi kerkesen e parashtruesit, Gjykata paraprakisht vlereson nese pala i ka permbushur kriteret e pranueshmerise te parapara me Kushtetute, Ligjin per Gjykaten Kushtetuese dhe Rregulloren e punes te Gjykates.

  4

 • 28. Lidhur me kete, i referohet nenit 113.7te Kushtetutes, ku percaktohet:

  "Individet jane te autorizuar te ngrene shkeljet nga autoritetet publike te te drejtave dhe lirive te tyre individuale, te garantuara me Kushtetute, mirepo vetem pasi te kene shteruar te gjitha mjetet juridike te percaktuara me ligj".

  29. Ne kete drejtim, Gjykata konstaton se kerkesa e regjistruar me Nr. KI72/13 eshte dorezuar ne Gjykate nga nje individ, ishte dorezuar ne Gjykate brenda afatit 4-mujor te parapare me nenin 49 te Ligjit per Gjykaten Kushtetuese, dhe se parashtruesi i ka shteruar te gjitha mjetet juridike ne dispozicion dhe rrjedhimisht i ka permbushur kriteret forma