Ako p­sa¥ (nielen) ron­kov prcu - .SO E P­sanie (nielen) ron­kov½ch...

download Ako p­sa¥ (nielen) ron­kov prcu - .SO E P­sanie (nielen) ron­kov½ch prc strana 7

of 26

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ako p­sa¥ (nielen) ron­kov prcu - .SO E P­sanie (nielen) ron­kov½ch...

Pravidl pre psanie kolskch prc poda platnch tandardov v SOE

Roman Ponev

Alica Zvrkovcov

Darina Chramostov

Vladimr Janove

ilina 2013

SOE Psanie (nielen) ronkovch prc strana 2

Sci-Fi tudent

SOE Psanie (nielen) ronkovch prc strana 3

Obsah

Predslov 4

Formlna strnka prce 6

Formt papiera 6

Nastavenie formtu strany 6

Prv (tituln) strana 7

Rozsah prce 7

truktra prce 7

Psanie textu 8

Psanie rovnc 10

Kreslenie schm 11

Psanie pouitej literatry 13

Pouvanie a prava zoitov 14

Prlohy

Prloha 1 Vzor titulnej strany (obalu) 15

Prloha 2 Vzor estnho vyhlsenia 16

Prloha 3 Vzor obsahu 17

Prloha 4 Vzor protokolu pre LC 18

Prloha 5 Vzor iadosti (preruenie tdia) 19

Prloha 6 Vzor vzhadu prvej strnky zoita 20

Prloha 7 Vzor trukturovanho ivotopisu 21

Prloha 8 Vzor iadosti o prijatie do prce 23

Prloha 9 Vzor motivanho listu 24

Prloha 10 ast chyby pri psan 25

SOE Psanie (nielen) ronkovch prc strana 4

PREDSLOV

Mil tudenti.

Dostala sa vm do rk mal publikcia. Verme, e sa stane uitonou po-

mckou nielen pri psan vaich prc, pri prezentcii vaich projektov, ale aj pri

komunikcii v profesionlnom ivote. ijeme v dobe, ke sa od tudentov a nie-

len od nich vyaduje samostatnos, tvorivos a mnoh z vs ju nesporne maj.

Nae sksenosti ns vak presviedaj, e asto vborn npad, ktor mte,

stroskot na forme jeho psomnej realizcie, resp. prezentcii.

V naej prruke vm poradme, ako m vyzera odborn protokol, odborn

refert, i projekt SO. Navye, kee kolou sa v profesijn ivot len zana,

pridali sme aj vzory psania iadost, ivotopisu, motivanho listu. elme

vm, aby sa poznatky z tejto brorky osvedili v praxi a aby vm pomohli

nielen pri zskavan dobrch znmok v kole, ale aj po jej skonen, i u pri

tdiu na vysokej kole alebo v zamestnan.

Autori

SOE Psanie (nielen) ronkovch prc strana 5

Pokyny pre spracovanie vstupnho dokumentu

iak v priebehu tdia odovzdva rzne prce (protokoly a pod.) v psom-

nej forme. Prca me by psan rune alebo na PC. Prca, ktor by mala by

hodnoten, mus spa urit kritri po jazykovej strnke, ale i formlnej

a estetickej strnke. Aj ten najlep textov editor nepome, pokia ho nevieme

sprvne vyuva. Vo svete existuje vek mnostvo textovch editorov,

najastejie sa pouva MS Word z balka MS Office.

Jazykov strnku prce je editor schopn ustri pribline na 90 % (v slo-

venskom jazyku), ale musme ho najprv sprvne nastavi. Podmienkou je ma

naintalovan slovnk slovensk-

ho jazyka. Ani potom vak

niektor odborn slov nebude

vedie opravi, naprklad slovo

preptie nepozn, preto slovo

prepetie neoprav. Tu pome len

dobr znalos slovenskho jazyka.

Nastavenie jazyka korektry

sa me robi rznym spsobom,

v zvislosti od jeho verzie.

V okienku Jazyk nesmie by za-

pnut voba: Nekontrolova pra-

vopis a gramatiku.

Ak prcu pete pomocou PC, nekombinujte ju s rune psanmi dopln-

kami! V alej asti bude popis venovan psaniu v textovom editore.

SOE Psanie (nielen) ronkovch prc strana 6

FORMLNA STRNKA PRCE

Formt papiera

Pre psomn prcu sa pouva ist (orezan) kancelrsky papier bielej

farby (s hmotnosou 80 a 90 gm-2

) v normalizovanom formte A4, to je formt

s rozmermi 210297 mm. Pe sa na vku (portrt). Pouitie na rku je mon

len pre niektor strnky (obrzky, tabuky, grafy), ktorch orientcia je na leato

(landscape, krajinka).

Text sa pe len z jednej strany (poda STN 01 6910), pokia prca op-

a kolu (prce SO, zveren prce a pod.). V rmci etrenia, pre kolsk

vstupy, mono psa z obidvoch strn papiera.

Nastavenie formtu strany

a. Okraje strnky: hore a dole 25 mm, vpravo 20 mm a vavo 30 mm, pre

prce, ktor sa bud viaza. Pre prce na vonch listoch s vetky

okraje rovnak: 25 mm.

b. Font text: Times New Roman, vekos 12 alebo Arial, vekos 11.

V jednej prci nekombinujeme viacero fontov!

c. Font pre nadpisy: rovnak ako text, vekos 16 (14).

d. Zvraznenie: rovnak font ako text, hrub (bold) alebo podiarknutie.

e. Riadkovanie 1,5; medzera medzi odstavcami 6 bodov.

f. Zarovnanie obojstrann (do bloku), odsadenie prvho riadku 1 cm.

(Mono poui aj zarovnanie na av stranu, prpadne bez odsadenia.)

g. Psanie vzorcov pomocou editora rovnc.

h. Zretene odli psanie psmen oznaujcich veliiny, indexy

a jednotky.

Je vhodn pred zaatm psania si tieto parametre vopred nastavi a prpad-

ne ich zada do tlov (napr. Nadpis, Podtitul, Odsek, Zvraznenie a pod.)

SOE Psanie (nielen) ronkovch prc strana 7

Prv (tituln) strana

Prv strana prce je poda vzoru (pozri prloha 1):

a. Na vrchu strnky (30 mm) so zarovnanm na stred je nzov koly:

STREDN ODBORN KOLA ELEKTROTECHNICK - ILINA

b. V strede listu je uveden, o ak prcu sa jedn, napr.: PRAKTICK AS

ODBORNEJ ZLOKY MATURITNEJ SKKY, a pod ou je uveden

nzov lohy (napr. Kompenzcia innka).

c. V spodnej asti titulnho listu od avho okraja sa uvdza: kolsk rok

(napr. 2012/2013), v strede riadku trieda (napr. II. NS) a pri pravom okraji

meno a priezvisko Pri viacerch autoroch s men pod sebou.

d. Ostatn strany maj v zhlav, umiestnen v rmeku irokom 15 mm:

nzov koly v skratke SOE, nzov lohy (napr. Kompenzcia innka)

a slo strany.

Vekos psma pre bod b. je potrebn voli tak, aby bolo v dominancii voi

ostatnmu textu na tejto strane (napr. 20 bodov) pozri prlohu 1.

Rozsah prce

Rozsah a obsah prce sa bude li od jednotlivch typov prc. tandardne

by prca mala (me) obsahova nasledujce kapitoly.

truktra prce:

I. obal (tituln list) neslova (Prloha 1) II. estn prehlsenie (Prloha 2) III. predhovor IV. obsah (Prloha 3) V. vlastn prca, rieenie

vod jadro zver

VI. zoznam literatry VII. prlohy

SOE Psanie (nielen) ronkovch prc strana 8

Hrubm psmom napsan body mus obsahova kad prca.

Predhovor sa pe na samostatnej strane. Predstavuje veobecn inform-

ciu o prci. V predhovore autor vysvetl okolnosti preo bola prca napsan,

zdvodn vber tmy, objasn, o je predmetom rieenej prce. Informuje tie

o postupe rieenia, o zkladnch informanch zdrojoch, ktor vyuval pri

rieen, ako aj o spoluprci s inmi osobami (konzultanti, spoluiaci, sponzori

a pod.). Tu je mon uvies tie poakovanie osobm, sponzorom, ktor po-

mohli autorovi pri rieen. Predhovor sa nesluje.

vod predstavuje komplexn, konkrtnu informciu o prci, ele, cieli

prce, truktre, pouitch metdach. alej poukazuje na vzah prce k prcam

podobnho charakteru, zamerania, m sa odliuje, o nov prina a pod. Autor

spresn, ktor informan zdroje pouil a ktor pramene vyuval najviac. Sas-

ou vodu je aj zadanie ronkovej prce. vod sa nesluje, ak je sasou ka-

pitol prce, tak m poradov slo 0 nula.

Jadro prce predstavuje vetky potrebn textov sprvy, ilustrcie, tabu-

ky, obrzky, grafy a pod., ktor pomhaj pochopi autorov vklad a spsob

rieenia prce. Hlavn as textu sa len na kapitoly, podkapitoly, odseky

a pod., ktor sa slujpredpsanm spsobom pozri obsah (Prloha 3).

V zvere autor uvdza vlastn prnos, pohad na problematiku rieenej

prce, nvrhy pre praktick uplatnenie, monosti zlepenia metd, ako aj mon

alie pravy (pokraovanie) navrhnutho rieenia a pod.

Psanie textu

Podmienky pre bene psan text boli uren v asti nastavenia formtu

strany. Text sa len do odsekov, ktor predstavuj logicky ucelen text. Pre

zvraznenie odsekov sa pre vznamnej odsek vol font o dva body v.

SOE Psanie (nielen) ronkovch prc strana 9

Naprklad ak ben text je psan fontom NewTimesRoman s vekosou 12

bodov, potom podkapitola me ma vekos 14 bodov a kapitola me ma

vekos 16 bodov.

Pri psan textu dbme na to, aby:

na konci riadku nezostalo osamoten psmenko ako napr.: v, s, o, at. Je

nutn ho spoji so slovom, ku ktormu patr a nachdza sa na zaiatku na-

sledujceho riadku, pomocou pevnej medzery (trojhmat: ctrl+av shift

+medzernk).

odsek nezanal jednm riadkom na predolej strane resp. aby odsek

nekonil jedinm riadkom na nasledujcej strane,

za prvou vodzovkou/ztvorkou, resp. pred druhou vodzovkou/ztvorkou

nebola medzera (napr.: (pokus); ( pokus ),...),

hodnota a jednotka boli vdy spolu veda seba na jednom riadku napr. 5 A,

za interpunknm znamienkom bola vdy medzera a pred ou medzera ne-

bola. Neplat to v prpade www adresy, resp. pri selnom dtume.

Pre jednoduchiu orientciu, ak je v poet kapitol, sa rob slovanie

kapitol. Medzi slom a nzvom kapitoly sa nedva bodka! Rovnako sa nedva

bodka za nzvom kapitoly i nadpisu. Naprklad:

3 Filtre

3.1 Pasvne filtre

3.2 Aktvne filtre

Zvrazovanie textu je mono robi niekokmi spsobmi. Naprklad:

... slovanie kapitol sa rob, ak... ... slovanie kapitol sa rob, ak...

... slovanie kapitol sa rob, ak... ... slovanie KAPITOL sa rob, ak...

... slovanie kapitol sa rob, ak... ... slovanie kapitol sa rob, ak...,

SOE Psanie (nielen) ronkovch prc strana 10

a pod. Farebn zvrazn