Ajuta-ti copilul la mate - cdn4. copilul la mate...  AJUTA-TI COPILUL LA Un ghid ilustrat, pas...

download Ajuta-ti copilul la mate - cdn4. copilul la mate...  AJUTA-TI COPILUL LA Un ghid ilustrat, pas cu

of 7

 • date post

  19-Oct-2018
 • Category

  Documents

 • view

  268
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Ajuta-ti copilul la mate - cdn4. copilul la mate...  AJUTA-TI COPILUL LA Un ghid ilustrat, pas...

 • AJUTA-TI COPILUL LA

  Un ghid ilustrat, pas cu pas, pentru a rezolva impreuni oriceproblem[ de aritmetici, geometrie, trigonometrie ;i algebri

  O EDITIE LITEFIA

 • axpw&Kxs

  ,m RRlrmrlcA mGEoMETRIE

  cuvArur iruRtrureINTRODUCERE de

  de Carol Vorderman 8Barry Lewis 10

  14

  16

  17

  18

  22

  26

  28

  30

  33

  34

  36

  40

  42

  44

  46It8

  56

  60

  64

  66

  70

  72

  74

  76

  Ce sunt numerele?

  Adunarea

  Sciderea

  inmul!irea

  impdr!irea

  Numere prime

  Unitdlide misuriOra exactd

  Cifre romane

  Numere pozitive 9i negative

  Puteri gi rdddcini

  Numere iralionale

  Forma canonicd

  Numere zecimale

  Numere binare

  Frac!ii

  Raport gi proporlie

  Procente

  Conversia intre fraclii,

  numere zecimale 5i procente

  Calculmental

  Rotunjirea

  Utilizarea calculatorului

  Finanle personale

  Gestiunea afacerilor

  Ce este geometria?

  lnstrumente in geometrie

  Unghiuri

  Liniidrepte

  Simetrie

  Coordonate

  Vectori

  Transla!ii

  Rota!ii

  Reflexii

  Scaldri

  Desene la scard

  Relevmente

  Construc!ii aj utitoa re

  Locuri geometrice

  Triunghiuri

  Construirea triunghiurilor

  Triunghiuri congruente

  Aria triunghiului

  Triunghiuri asemenea

  Teorema luiPitagora

  Patrulatere

  Poligoane

  Cercuri

  Circumferinld gi diametru

  80

  82

  84

  86

  88

  90

  94

  98

  100

  102

  104

  105

  108

  110

  114

  I16118

  120

  122

  125

  128

  130

  134

  138

  140

 • Aria cercului

  Unghiuriin cerc

  Coarde ;i patrulatere inscriptibileTangente

  Arce

  Sectoare

  Solide

  Volum

  Aria totalS a solidelor

  ffi TRTGoNoMETRTECe este trigonometria?

  Utilizarea formulelor trigonometrice

  Laturi necunoscute

  Unghiuri necunoscute

  142

  144

  146

  148

  150

  151

  152

  154

  156

  160

  16I

  162

  164

  Formula ecualiei de gradul 2

  Graficele ecualiilor de gradul 2

  lnecua!ii

  192

  794

  198

  ffie ATGEBRA ffi PRoBABTLTTATT

  202

  244

  246

  210

  212

  214

  218

  220

  224

  226

  230

  232

  234

  236

  238

  240

  252

  258

  264

  Ce este algebra? 168$iruri 17OLucrul cu expresii 172Dezvoltarea ;ifactorizarea expresiilor 174Expresiide gradul 2 176Formule 177Rezolvarea ecualiilor 180Grafice liniare 182Sisteme de ecualii 186Factorizarea ecualiilor de gradul 2 19O

  ffisTATrsTrcnCe este statistica?

  Strdngerea gi organizarea datelor

  Grafice cu bare

  Diagrame circulare

  Grafice cu linii

  Medii

  Mediimobile

  Misurarea dispersiei

  Histograme

  Grafi ce de probabilitate

  Ce sunt probabilitdlile?

  A;teptirigi realitateProbabilitS!i combinate

  Evenimente condi!ionate

  Diagrame arborescente

  Referin!e

  Glosar

  lndice

  Mul!umiri

 • .,i :ui:='.:lirir,=t,i, :. jr p::. jj t.rj-::r : r::::

  14

  ffi Ce sunt numerele?xurnp,mxruL $! re{-',\erKrLg at-e&rll'rsc s&xA Mffir'\lt,&xe

  'r.Numerele sunt simboluri care s-au dezvoltat ca o formi de inregistrare a sumelor

  sau a cantitSlilor, dar, in decursul secolelor, matematicienii au descoperit moduri

  de a utiliza gi de a interpreta cifrele cu scopul de a obline noi informalii.

  ARtruerlcA

  Ce sunt cifrele?Cifrele reprezintd, in esen16, o mullime de simboluristandard care reprezintd cantit5ti - cunoscutelecifre de la O la 9. Pe l6nga numerele naturale alcdtuite

  cu acestea, mai existd fraclii (vezi pp. aB-55) 9i numerezecimale (vezipp.44-45). Numerele mai potfi negative,adicd mai mici decdt zero (vezi pp. 34-35).

  unitSli de l0,a5a cd douimdrgelereprezinte 20

  uniteli de 100,a5a ci o mdrgeareprezint; 1 00

  V Primul numirUnu nu este numdr Prim.Se numegte,,identitatemultiplicativi", deoareceorice numdr inmullit cu 1dd ca rdspuns acel numir.

  A Numir perfectAcesta este cel mai mic numirperfect, adici un numdr careeste egal cu suma divizorilors5i pozitivi (exceptindu-se Pesine). Prin urmare 1 + 2 + 3 = 6.

  / num5r intreg / numdr/ / negativv* rI

  -l &r&fractie

  v

  3

  3x

  , num;r/ zecimalv

  fi ecare mirgea reprezinticate o unitate { Abac

  Abacul este undispozitiv de calcul

  5i numerare tradi-

  lional, cu mdrgelece reprezinti cifre.Numerul aretataici este 1 20.

  V Numir prim parNumdrul 2 este singurulnumdr prim par - numdrcare este divizibildoar la el insugi gi la 1(vezi pp.26-27).

  A Nu este egal cu o sumide pitrateNumdrul 7 este cel mai micnumdr care nu poate fireprezentat ca suma patra-telor a trei numere naturale.

  A Tipuri de numereAici I este un numir intreg pozitiv iar -2 este unnum5r negativ. Simbolul 1/3 reprezintd o fracfie,

  aceasta fiind o parte dintrun intreg care a fostimpdrlit in trei pdrli egale. Un numir zecimalreprezintd un alt mod de a exprima o fracfie.

  ,:ra*r-*s.u# -&'s{rn

  Utilizarea simbolului pentru zero este considerate

  un progres important in modul de scriere a numerelor

  inainte de adoptarea simbolului pentru zero, in calcule

  era folosit un spaliu liber Acest spaliu liber putea con-

  duce la ambiguiteli !i producea confuzli. De exemplu,

  era dificil sd faci diferenla dintre 400,40 ti 4, toate

  fiind reprezentate prin nundrul 4. Simbolul pentru

  zero a apdrut sub forma unui punct, folosit mai int6i

  de matematicienii indieni drept caracter de inlocuire'

  4,"ro"rr /important pentrureprezentareazilei prin 24 ore

  { Ugor de cititZero actioneazedrept caracter deinlocuire pentru

  ,,zeci", fiind maisimplu si sedistingi minutelea cdror valoare este

  un numdr dintr-osingurd cifrd.

 • CE SUNT NUMERELE? 15

  lvlulte civilizalii ii-au dezvoltat propriile simboluri pentru cifre, unele dintre elefiind prezentate maijos, pe 16ngi sistemul nostru numeric modern indo-arab.Unul dintre principalele avantaje ale sistemului nostru numeric modern esteca operaliile aritmetice, cum ar fi inmullirea ;i impirlirea, sunt mult mai simplude fdcut dec6t in cazul sistemelor de numeralie mai vechi 5i mai complicate.

  V Numir triunghiularEste cel mai mic numdr triun-ghiular, adicd un numer intregpozitiv ce reprezinti sumaa doui numere intregi conse-cutive. Prin urmare, I + 2 = 3.

  ' Din girul lui Fibonaccil-.:e un cub perfect (23 = 8). este singurul care este: numir natural din girul-l Fibonacci (vezi p.171).

  V Numir compus4 este cel mai mic numircompus - adicd un numircare este produsul altor doudnumere. Factorii lui4 suntdoi de 2.

  A Cea mai mare cifrSin sistemul zecimalEste cel mai mare numir naturalscris cu o singuri cifri 5i celmai mare numdr dintr-o cifriin sistemul zecimal.

  V Numir primSingurul numir prim carese termind cu 5. Poligonulcu 5 laturi este singura formdla care numdrul de laturi esteegal cu numirul de diagonale.

  A BazaSistemul de numera!ie occidentalse bazeazd pe numdrul 1 0,poate pentru cA omuli;i foloseadegetele de la mdini gi dela picioare pentru num;rat.

 • 16 ARITMETICA

  ffi Adunarearuu;\,,ls&ilt* s{.i$s? &m*&,'&Tr pxNYlt{.., & L3 sn &r;L& Y*r&}-t}g-.&exgy rarx'.iLyAy $c N{"J&&*syr sx*vl&.

  iX

  PRIMUL

  NUMAR

  semnul

  $l i&

  ,wsxter'&

  NUMARUL CARETREBUIE ADUNAT

  Adunarea numerelor mariNumerele care conlin doud sau mai multe cifre sunt adunate pe coloane verticale. Mai int6i se adunbunitdlile, apoi zecile, sutele g.a.m.d. Suma fiecdrei coloane este scrisd dedesubt. Dacd suma are doud

  cifre, prima trece mai departe la coloana urmdtoare gi este adunatd apoi cu aceasta.

  se adund citeun 1 in trei etape

  Scdderera' 17,Numere pozitive

  5i numere negative 34-35 )

  Adunarea unei unitalio datdUn mod simplu de a afla suma a doudnumere este folosind o axd numericd;un grup de numere aranjate in linie dreapt5,care permite numdrarea in sens crescetorsau descrescdtor. Pe aceastd axd numericS,3 este adunat cu 'i

  F Ce inseamniRezultatul adundrii lui 3cu 1, de la care pornim,este 4.lnseamn; c; sumalui 1 cu 3 este 4.

  { Se utilizeazio axi numericiPentru a aduna 3 la 1,pornili cu 'l gi facelicate un pas la dreaptape axa numerici,adunAnd cete o unitatede trei ori.semnul egal

  i=i iii-&

  TOTAL, REZULTAT

  SAU SUMA

  sute/ Teci

  I {,r*n*93& [T::'J',''

  * x 9x ;""'"".11'' +suma I

  ,adunalizecile

  9+1+acel1care merge

  /, mai departe = 1 1,t,

  92& iJ'IiljillH*' 92S* N 9X l[fi:.:",11,:? *' + 19tr rdspunsu,

  / porni.ti de la dreapta,/ adunind mai intiiV unititile

  928x91

  191 +\ I merge mai departe 1

  in coloana sutelor \

  >- /esrei

  ttg

  Mai int6i, sunt scrise L Apoi sunt adunate b.. Deoarece suma zecilornumerele astfel incAt $ unitilile 1 5i 8, iar suma $p cuprinde doud cifre,unitifile, zecile gi sutele si it lor,9, este scrisd la f a doua e scrisi dedesubtfie aliniate gi sA se afle exact rezultat, in spaliul de 9i prima trece peunele deasupra celorlalte. sub coloana uniti{ilor. urmitoarea coloanS.

  L Apoi se aduni sutele gi cifra$f care a trecut mai departe.i1 Deoarece aceasti sumi are

  doui cifre, prima dintre eleva trece in coloana miilor.

  se.crlelte_ +1 +1 +1 ,toia.-/-l-l-l-

 • ADUNAREA Sr scAoe Rrn 17

  ffi scddereau{x eiu&,q&& r*re seax{JT mrixyft-ti!x &Lr ruxn*am tr&am