AGD - handskrip.ppt

25
 ANALISA GAS DARAH (AGD) Disusun oleh: Tessa Apriestha, S.ked Pe!i!in" : Dr. Heru S. ,SpA

Transcript of AGD - handskrip.ppt

Page 1: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 1/25

 ANALISA GAS DARAH (AGD)

Disusun oleh: Tessa Apriestha, S.ked

Pe!i!in" : Dr. Heru S. ,SpA

Page 2: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 2/25

De#inisi

$  Analisa "as darah, dise!ut %u"a analisa

"as darah arteri erupakan tes untuk

en"ukur kadar oksi"en, kar!ondioksida ,

!i&ar!onate dan keasaan (pH) darah

Page 3: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 3/25

Tu%uan

$ en"e'aluasi se!erapa e#ekti# paruparuen"irikan oksi"en ke dala darah danse!erapa e#isien e!uan" "as kar!ondioksida.

$ Peeriksaan ini %u"a enun%ukan se!erapa !aik"in%al dan paruparu salin" !erinteraksi untukepertahankan pH darah noral(kesei!an"an asa !asa).

$  Analisa "as darah pada uuna dilakukan

untuk enilai penakit respirator.$ Se!a"ai ta!ahan, koponen asa !asa dari

test enediakan in#orasi tentan" #un"si "in%al

Page 4: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 4/25

Prosedur 

$ Pen"a!ilan sapel darah untuk peeriksaan analisa"as darah dapat dilakukan pada a. radialis, a. ti!ialisposterior, a. dorsalis pedis, dan lainlain. Arteri #eoralisatau !rakialis se!aikna tidak di"unakan %ika asih adaalternati# lain, karena tidak epunai sirkulasi kolateralan" &ukup untuk en"atasi !ila ter%adi spase atautro!osis. Sedan"kan arteri teporalis atau a*illarisse!aikna tidak di"unakan karena adana risiko e!oliotak.

$ Pada neonatus, diana serin" diteukan kesulitan

untuk endapatkan darah dari arteri, sapel darahkapiler dapat di"unakan. +orelasi nilai sapel daraharteri dan kapiler !er'ariasi, !aik untuk pH dan P-,tapi %elek untuk Pa-.

Page 5: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 5/25

ara Pen"a!ilan

$ Siapkan seprit an" telah di!asahi antikoa"ulan heparin steril$ Tandatanda pe!uluh darah arteri / nadi adalah tera!ana denutan an"

tidak diteukan pada 'ena$ 0ila telah diteukan arteri, lakukan tindakan asepsis den"an al&ohol 123$ Den"an %ari telun%uk dan %ari ten"ah lakukan #iksasi arteri terse!ut

$ +eudian lakukan tusukan / pun"si te"ak lurus (karena letakna dala)sapai terkena arteri terse!ut$ 0ila arteri telah ter&apai akan tapak darah an" akan en"alir sendiri oleh

tekanan darah ke dala seprit an" telah en"andun" heparin. a!utseprit dan se"era ditutup den"an "a!us sehin""a tidak terkena udara.Goan"kan seprit sehin""a darah ter&apur rata dan tidak e!eku

$ Tekan pun"si den"an !aik sapai tidak tapak darah en"alir. Hal ini tidak

saa den"an 'ena karena den"an 'ena le!ih udah e!eku daripadaarteri$ Se"era kiri ke la!oratoriu

Page 6: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 6/25

Per!edaan Darah Arteri 4 5ena

$ lokasi tusukan le!ih dala

$ tera!a denutan an" tidak ada pada

'ena$ 6arna darah le!ih erah teran"

daripada 'ena

$ darah akan en"alir sendiri ke dalaseprit

Page 7: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 7/25

Ru%ukan Noral AGD

No. +oponen Nilai Ru%ukan

7. PH 1,89 1,;9

. P- 89 ;9 H"

8. P- 19 722 H"

;. H-8 < =>/L

9. 0ase =*&ess (0=) ?,8 =>/L

Page 8: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 8/25

+linis

@ani#estasi +linis pH P- H-8

 Asidosis eta!olik

 Alkalosis eta!olik B B B

 Asidosis respiratorik B B

 Alkalosis respiratorik B

Page 9: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 9/25

 ASID-SIS @=TA0-LI+

Page 10: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 10/25

=tiolo"i

$ Produksi ion hidro"en oleh sel se&ara !erle!ihanC halini dapat ter%adi pada:

  Penin"katan eta!olise aki!at dea, ke%an", distresspernapasan

  Gan""uan eta!olise noral an" ene!a!kanpenin"katan asa or"anik, isalna pada:$ Hipoksia %arin"an aki!at hipoper#usi, isalna pada dehidrasi

an" ene!a!kan eta!olise anaero! den"an hasil asalaktat dan asa piru'at

$ +etosis aki!at kelaparan, dia!etes ellitus, kera&unan salisilat

$ +era&unan etil alkohol$ +etoneia rantai &a!an"

$  Asiduria etil alonik

$ Hiper"lisineia

Page 11: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 11/25

$ +ehilan"an !ikar!onat se&ara !erle!ihan elaui airkeih atau tin%a, isalna ada diare, drainase ileostoi,ureterosi"oidostoi

$ Pe!erian asa, isalna Hl, asa aino

$ +e"a"alan "in%al untuk en"ekskresi kele!ihan asa.Hal ini dapat dise!a!kan oleh enurunna #iltrasi"loerulus atau oleh dis#un"si tu!ulus. Dis#un"si tu!ulus"in%al dapat ter%adi se!a"ai penakit prier, atausekunder terhadap ren%atan, sindro ankoni, sistinosis,intoleransi #ru&tose, dan hiperkalseia

$ Pena!ahan &airan ekstraselular se&ara endadak dan!erkuran"na konsentrasi !ikar!onat sedan"kan -tetap dipertahankan

Page 12: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 12/25

Ga!aran +linis

$ !iasana didoinasi oleh penakit prierna dandita!ah oleh adana pernapasan an" &epat dandala (pernapasan +ussaul) se!a"ai upaakopensasi, an" dapat disalahta#sirkan se!a"ai

penakit pernapasan. Entuk e!edakan hal ini perludilakukan analisis "as darah arteri. Dapat pula ter%adianoreksia, nausea dan 'oitus. Asidosis an" !eratdapat enurunkan resistensi 'as&ular sisteik dan#un"si 'entrikel, sehin""a un"kin ter%adi hipotensi,

edea paru, dan hipoksia %arin"an. 0ila asidosis akin!erat, ter%adi depresi susunan sara# pusar sehin""ater%adi koa den"an atau tanpa ke%an".

Page 13: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 13/25

La!oratoriu

$ penurunan pH, !ikar!onat, dan p-

seru. Entuk setiap penurunan !ikar!onat

plasa se!anak 7 =>/L akan disertai

penurunan p- se!esar 7,2 7,9H". 0ila korelasi terse!ut tidak ter%adi

didu"a terdapat "an""uan &apuran.

 Asideia %u"a ene!a!kan a#initasoksi"en terhadap heo"lo!in enurun,

sehin""a ena!ah hipoksia %arin"an.

Page 14: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 14/25

Pen"o!atan Eu

$ Pada dasarna pen"o!atan asidosis eta!oli& adalahden"an e!erikan terapi alkali. Pada keadaanasidosis laktat, keto asidosis dia!eti&, insu#isiensisirkulasi, dan hipoksia tidak dian%urkan pe!eriannatriu laktat karena tidak &ukup dapat dieta!oliseCdala hal ini se!aikan di!eri natriu !ikar!onat. Selainitu pen"o!atan suporti# lainna disesuaikan den"anetiolo"i penakit prierna. @isalna pada ketoasidosisdia!eti& di!eri insulin dan "lukosa, asidosis laktat karenahipoksia diatasi den"an eper!aiki %alan napas dan

pe!erian oksi"en, diare diatasi den"an pe!erian&airan oral dan parenteral an" en"andun" !ikar!onat,insu#isiensi "in%al !ila perlu dilakukan dialsis, ren%atandiatasi den"an eper!aiki sirkulasi.

Page 15: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 15/25

Pen"o!atan +husus

$ di!erikan &airan an" en"andun" !ikar!onat. 0ila asidosiseta!oli& !erat den"an pH F 1,72 se"era di!erikan !ikar!onat ; =>/k"00C &airan ini dapat di!uat dari larutan !ikar!onat 1,93steril an" dilarutkan dala &airan in#use

$ !ila un"kin lakukan peeriksaan anlisis "as darah untuk se"era

en"etahui de#i&it !asa an" dapat dikoreksi den"an ruus!erikut :$ !ikar!onat an" diperlukan (=>) 0= * 00 * 2,8$ +eteran"an:$ 0= 0ase =*&ess (kele!ihan !asa) an" erupakan per!edaan

antara konsentrasi natriu !ikar!onat an" dikehendaki dan

an" terukur saat itu dala =>/L. 0= an" ne"ati'e !erartide#i&it !asa.$ 00 !erat !adan dala k".$ 2,8 #a&tor distri!usi natriu !ikar!onat dala tu!uh.

Page 16: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 16/25

$ !ila asidosis eta!oli& asih dala kopensasi (pH noral)koreksi &ukup di!erikan den"an &ara separuh &airan di!erikanse&ara &epat dan sisana den"an in#use. Tetapi dala keadaantidak terkopensasi (pH ,1,72 ) harus di!erikan penuh se&ara&epat.

$!ila terdapat "an""uan #un"si "in%al pe!erian natriu !ikar!onatharus hati hati, karena natriu dapat enin"katkan 'olue &airanekstraseluler. 0iasana !ikar!onat darah &ukup dinaikan sapaien&apai kadar 79=>/l. pe!erian !ikar!onat an" !erle!ihanpada "an""uan #un"si "in%al dapat eni!ulkan "e%alaa tetani.Pada keadaan hiper#os#ateia den"an asidosis, perlu di!erikanakanan rendah #os#or !ersaa "el aluiniu per oral. Tetapi !ila

pene!a!na "a"al in%al kronik, pe!erian aluiniu tidakdian%urkan. Se!aikna di!erikan kalsiu kar!onat untuk en"ikat#os#or dala usus.

Page 17: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 17/25

 AL+AL-SIS @=TA0-LI+

Page 18: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 18/25

=tiolo"i

$ Hilan"na ion hidro"en, kloride, dan kaliu dari la!un" aki!atuntah, isalna pada stenosis plorus atau drainase atauaspirasi &airan naso"astrik an" !erlan"sun" laa

$ +ehilan"an kaliu an" !erle!ihan elalui urin, isalna aki!atpe!erian diureti&, atau dala traktus "astrointestinalis

$ Pena!ahan !erle!ihan !ikar!onat ke dala =S, an"dise!a!kan karena pe!erian larutan parenteral !erle!ihanaupun pe!erian susu se&ara !erle!ihan pada sindro susualkali

$ @enin"katna rea!sorpsi !ikar!onat oleh "in%al seperti padadeplesi kaliu, sindro ushin", sindro 0artter, danhiperaldosteronise prier 

$ Penusutan 'olue =S, an" dapat enin""ikan kadar!ikar!onat dan enin"katkan pen"a!ilan ke!ali !ikar!onatoleh "in%al

Page 19: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 19/25

@ani#estasi +linis

$ Dia"nosis alkalosis eta!oli& perlu diperti!an"kan !ila terdapatri6aat penakit an" sesuai. Tidak ada "e%ala alkalosis eta!oli&an" pato"noonik. Alkalosis eta!oli& urni enurunkankonsentrasi kalsiu ion, an" !ila !erat akan enin"katkaneksite!ilitas neurous&ular dan ene!a!kan spase, tetani, danke%an" an" dapat disertai apne. @ekanise pernapasan !erupa

hipo'entilasi e!a6a aki!at an" tidak en"untun"kan, karenapada udara kaar akan ter%adi hipokseia an" se!andin" den"anpenin"katan P-. penurunan akti#itas pernapasan dapaterupakan predisposisi untuk ter%adina ateleteksis dan !ahkandapat ene!a!kan "a"al napas. Alkaleia enin"katkan a#initasheo"lo!in terhadap oksi"en, an" en"uran"i %ulah oksi"en

an" dilepaskan ke %arin"an an" dapat eper!erat hipoksia %arin"an an" sudah ada aki!at hipo'entilasi den"an atau tanpaatelektasis.

Page 20: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 20/25

$ Pada alkalosis eta!olik dan alkaleia

!erat ter%adi penurunan &urah %antun",

penin"katan resistensi peri#er, dan dapat

ter%adi disritia %antun" an" re#rakter,terutaa !ila ter%adi pula kehilan"an ion

kaliu atau a"nesiu pada pasien an"

di!eri di"italis.

Page 21: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 21/25

Pen"o!atan

$ Pen"o!atan alkalosis eta!oli& adalah den"anpe!erian aoniu klorida den"an dosisdihitun" enurut ruus:

$  Aoniu klorida an" diperlukan (=>) (+i+u) * 00 * #d

$  Atau dapat %u"a den"an ruus: 2,8 * 00 * 0=  +i konsentrasi !ikar!onat natrikus an"

diin"inkan

  +u konsentrasi !ikar!onat natrikus an" diukur   00 !erat !adan dala k"  d #a&tor distri!usi dala tu!uh, untuk

aoniu klorida adalah 2, 2,8

Page 22: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 22/25

$ Pe!erian aoniu klorida hana !er"unaen"hilan"kan "e%ala, tetapi tidak dapat en"koreksihipo'oleia atau kekuran"an kaliu an" ter%adi.

 Alkalosis eta!oli& an" disertai hipo'oleia akanenun%ukan respons an" !aik !ila dio!ati den"an &airan

untuk ena!ah 'olue, disertai den"an pe!eriankaliu dan klorida !ila ter%adi de#i&it. Tindakan iniuuna dilakukan pada keadaan untah, pen"isapan&airan la!un", diare &on"enital den"an !anakkehilan"an klorida, de#isiensi klorida dala akanan,

atau pada pe!erian diureti&. Dala pediatri&pen""unaan aoniu klorida %aran" dilakukan, le!ihserin" di"unakan larutan kaliu klorida. @eskipunkoreksi an" ter%adi le!ih la!ah tetapi !iasana &ukupadekuat.

Page 23: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 23/25

 ASID-SIS R=SPIRAT-RI+

Page 24: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 24/25

=tiolo"i

$ seua !ai pada saat lahir, an" dapat enetap !ila !aien"alai distress

$ pel!a"ai penakit paru an" !erat, seperti penakit e!ranehialin, !ronkopneuoni,ede paru, e#usi pleura assi#,pneuotorak,paralsis dia#ra"a, ststus asatikus, sistik#i!rosis, !ronkiolitis, &roup

$ penakit neurous&ular seperti traua !atan" otak, sindroGuillan 0arre, o'erdosis o!at sedati'e

$ o!struksi %alan napas oleh !enda asin", !ronkospase he!at,ede larin"s

$ kelainan 'as&ular seperti e!oli paru assi# 

$ asidosis respiratorik kronik dapat ter%adi pada sindroPi&k6i&kian, polioelitis, o!struksi kronik %alan napas,ki#oskoliosis, atau pe!erian sedati'e %an"ka pan%an".

Page 25: AGD - handskrip.ppt

7/17/2019 AGD - handskrip.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/agd-handskripppt 25/25

+linis

$ 0iasana asidosis respiratorik akut disertai hipoksia, aka hipoksiaserin" endoinasi "e%ala klinis, !ersaa den"an tanda "a6atnapas lainna. Hiperkapnia en"aki!atkan ter%adina 'asodilatasidan enin""ikan aliran darah sere!ral, sehin""a un"kineni!ulkan "e%ala neri kepala dan penin""ian tekananintra&ranial. Hiperkapnia !erat dapat eni!ulkan depresi sere!ral,

dala keadaan ini akan terdapat penurunan pH, penin""ian P-,dan penin""ian sedan" !ikar!onat plasa.

$  Asidosis respiratorik !iasana %u"a disertai asidosis eta!oli&rin"an, karena hipoksia akan ene!a!kan ter%adina peni!unanasa laktat dan asa or"ani& lainna dala &airan ekstraselular.+oreksi &airan perlu disetai peeriksaan pH dan analisis "as darah.

Pen"o!atan an" tepat adalah eper!aiki 'entilasi den"anrespirator. Pen"o!atan den"an natriu !ikar!onat kuran" tepat,karena tindakan ini alahan akan ene!a!kan hiperosolalitasdan "a"al %antun".