Affaˆrsplan FTW!

download Affaˆrsplan FTW!

of 12

 • date post

  20-Jun-2015
 • Category

  Business

 • view

  996
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Presentation om att utveckla en affärsidé och 
skriva en vinnande affärsplan. För det går inte att skriva en affärsplan utan att utveckla sin affärsidé. Det viktigaste är inte att skriva ett dokument utan att besvara de svåra frågorna som krävs för att lyckas.

Transcript of Affaˆrsplan FTW!

 • 1. ArsplanFTW! A/utvecklaenarsidoch skrivaenvinnandearsplan JesperForslund jesperforslund.se Ommig ArsutvecklarepSpeedLedger JurymedlemochfeedbackskrivareVentureCupVst AkIviConnectVstprofessionellantverk TidigareVDfrIT-startup Frelsare Detgrintea+skrivaenarsplanutana+ utvecklasinarsid.Detvik8gasterintea+ skrivae+dokumentutana+besvara desvrafrgornasomkrvsfra+lyckas.

2. Verieradinarsid Duharenarsid arsid=enproduktellertjnstsomngonannanvill haelleranvndasomskaparenintkt. Innanduinvesterarblod,sve/ochtraria/ frverkligadinarsid-mstedupratamedkunden. kund=all8ddensomanvnderdinproduktellertjnst. Densomgenererarintktenbehverintevarakunden. Kundenrintedinavnner,dinfamiljellerbekanta. pratamedkunden=innebra?pratamedfrmlingar-vilketr obehagligt,srskiltnrdetgllerngotsknsligtsomensarsid,men trotsalltenofarlig*ak8vitet. *Tnkpa?skyddadinarsidomduharmjligheta?tapatentpden. 3. Verieradinarsid Genomfrenmarknadsunderskning. Frgakunden: 1)Finnsdete/behov? behov=enarsidlevererarngotrelevant8llkundensoman8ngenlsere?problem, fyllere?behovellerskapary?erligarevrdefrkunden 2)rdi/vrdeerbjudandeintressant? vrdeerbjudande=dinproduktellertjnstsomduerbjuderdinakundersomskapare?vrde. 3)Vadrbetalningsviljanfrdi/vrdeerbjudande? betalningsvilja=enarsidskaskapaintkterfra?nansierahelaopera8onen,utanbetalningsvilja frnngonintressent(kundellerngonannan)nnsdetingenarbakomidn. 4. Verieradinarsid Betalningsvilja ! ! ! 5. MVP EnarsidringenIngutanen fungerandeproduktellertjnst fungerande=enproduktsomkundenvillhaochanvndersamt skaparfrvntadeintkter SkapaenMVPochtestadinprodukt medminstamjligainsats. MVP=strfrMinimumViableProductochsyMetra? 8digttestadetcentralaidinproduktellertjnstutana?utvecklahelaprodukten. UtvecklaINTEallaaspekteravprodukteninnannivisardenfrerafrstapoten8ellakunder. 6. MVP KanniskapaenMVPp20minuter? 20minuter=Precis,p20minuter. Detbehverinteensvaraerfram8daprodukt, detvik8gastera?testakonceptetbakomerproduktellertjnst, somnitrorkanskapavrde. 7. Arsmodell ErarsidharenpotenIalen- arsmodellenkanrealiseradenpotenIalen. arsmodell=enarsmodellbeskriverdenlogiskagrundenfrhur enorganisa8onskapar,levererar,ochfngarvrde. logiskgrund=bstas?eta?skapaenarkringerproduktellertjnst AnvndBusinessModelCanvas fra/visualiseraerarsmodell BusinessModelCanvas=idagstandardfrhurenarsmodellbeskrivs (venomdenrliteintrovertochintebeskriver marknaden,trenderochkonkurrenter8llrckligttydligt, mendetrenkeltordnat) 8. Arsmodell LeveransorganisaGon VilkarnyckelakGviteterna fraHlevereraerbjudandet Gllmlgruppen,vilka nyckelresurserkrvsoch vilkareranyckelpartners? Vilkamlgruppernns det,vadrde intresseradeavochvilka produkterochtjnster kperdeidag? Vaderbjuderniera kundsegmentoch varfrrdetrelevant? Vadfrintkter,direkta ellerindirekta,kan respekGveerbjudandeoch mlgruppgenerera? Vilkakostnaderkrvs fraHdrivaer arsmodell? Hurlevereraserprodukt ellertjnstGll kundsegmenten? HurhanterasrelaGonen medkundsegmenten? Konkurrenter A/ertvrdeerbjudander relevantfrert kundsegmentren fruts/ning,menfra/ frstkundsegmentet behvernibeskriva alternaIven konkurrenterna. Detrbdedirektliknande produkterellertjnstermen frersomerbjuderen digitalprodukt(exempelvis enappellerwebsitefr dockteater)sranaloga alternaIv(fysiskdockteater sommankperellergr sjlv)vikIga. Marknad Beskrivdenkontextsomerarsmodellbennersigi. Trender NrakopplatIll beskrivningenav marknadennnstrender somvisarhurmarknaden kommera/frndras, primrtgenomnyteknik, frndradelagar,nya aktrer/erbjudandenoch frndratbeteende. 9. Teamet Enarsidringetutane/brateam. Team=Teametutgrdevik8gastepersonernafra?verkstllaochutvecklaarsmodellen. Debemannardevik8gasterollernasomutgrfretagetskrnverksamhet. Harnivadsomkrvs? Krvs=Harnir?kompetens,drivkraM,erfarenhet,branschkunskap,ntverk ochtrovrdighetiertteam?Ominte-rekrytera! 10. Skrivenarsplan Resanrmlet.DetvikIgasterintevadniskriveri arsplanen,utanhurnikommerframIllvadniskaskriva. Resan=Arsplanenfrvntarsiga?nibesvarare?ertalfrgor.A?stllasinfrdessafrgorochhi?a e?svardrivererframtochutvecklarerid8llenarsmodellochhandlingsplansomhjlperervidare. Skrivenarsplanfrandranrdetbehvs Andra=VentureCupgererkostnadsfrifeedbackperarsplanvilketrvrdefullinputundererresa. Connecterbjudersprngbrdorsomgerervrdefullfeedbackfrnenpanel. Ennansirfruts?era?niharenarsplan. 11. Skrivenarsplan Vemskriverduarsplanenfr? Vem=Tnkall8dpvemsomrmo?agarenaverarsplanochvadderintresseradeav. ! NgraIps! Tips!= Anvndsfordsommjligtfra?fframdi?budskap. Undviklngaresonemangochupprepaintesammabudskapperastllen. Anvndrubrikerochunderrubrikerkonsekventgenomhelaarsplanen. Anvndtabellerochlistordrdetbehvs,mentnkpa?detarplatspertbegrnsadeutrymme. Ensnyggdesignparsplanenrall8duppska?at, menvarfrsik8gmeda?verdesignatmaterialet. Anvndenljusbakgrundochmrktext, haluMitextenmedkatradavstndochhaluMruntbilder. Bilderochdiagramre?bras?a?snabbtochtydligtfrklarangotsomannarsskullekrvaera styckentext.Funderapvadsomrenklarea?kommuniceragenombilder. 12. Merdetaljer? Laddanere-bokenArsplanFTW! FTW=FortheWin.Frersomvillskrivaenvinnandearsplan. leanpub.com/aarsplanPw Valfri+pris!