¹’ ¸« ¹’ ¸« ¸­ ¸â„¢ ¹’ ¸« ¸­ ¸â„¢ ¹â€° ¸­ ¸â„¢ ¸â€ ¸¸ ¸â€ ¸â„¢ ¸© ¸¸ ¸â€ ¸â„¢ ¸©...

download  ¹’ ¸« ¹’ ¸« ¸­ ¸â„¢ ¹’ ¸« ¸­ ¸â„¢ ¹â€° ¸­ ¸â„¢ ¸â€ ¸¸ ¸â€ ¸â„¢ ¸© ¸¸ ¸â€ ¸â„¢ ¸©

of 23

 • date post

  09-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of  ¹’ ¸« ¹’ ¸« ¸­ ¸â„¢ ¹’ ¸« ¸­ ¸â„¢ ¹â€° ¸­ ¸â„¢ ¸â€ ¸¸ ¸â€ ¸â„¢ ¸© ¸¸ ¸â€ ¸â„¢ ¸©...

 • ให้อนพนัธ ์สรรคก์าํไร โดยใช้ ให้อนพนัธ ์สรรคก์าํไร โดยใช้ ““กรีกกรีก””ใหอนุพนธ สรรคกาไร โดยใช ใหอนุพนธ สรรคกาไร โดยใช ““กรกกรก”” Profiting from “the Greeks” with TFEX Derivatives Profiting from “the Greeks” with TFEX Derivatives

  ศาสตราจารย ์ดรศาสตราจารย ์ดร..อญัญา ขนัธวิทย์อญัญา ขนัธวิทย์ศาสตราจารย ดรศาสตราจารย ดร..อญญา ขนธวทยอญญา ขนธวทย ศาสตราจารยใ์นสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ระดบั ศาสตราจารยใ์นสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ระดบั 1111

  กีรตยาจารยแ์ห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์กีรตยาจารยแ์ห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

  คณะคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

  หลกัการและข้อความจริงหลกัการและข้อความจริง • ผูล้งทุนเป็น Rational Investor

  (1) ป ์ ั ่ ั ่ ั ี่ ี่ ป็ ิ ใ ั ี่ (P f M t L ) (1) ประสงคความมงคง และอตราผลตอบแทนทคาดและทเปนจรงในระดบทสงู (Prefer More to Less) (2) หลกีเลีย่งความเสีย่ง (Risk Aversion)

  • การลงทนมคีวามเสีย่ง (Risky Investment)การลงทุนมความเสยง (Risky Investment) (1) ผูล้งทุนทีพ่ยายามหลกีเลีย่งความเสีย่ง สามารถรบัความเส่ียงท่ีสงูขึน้ได้

  แต่การลงทุนตอ้งเสนออตัราผลตอบแทนท่ีคาดให้สงูขึน้และคุ้มค่าุ (2) อตัราผลตอบแทนทีค่าดม ี2 สว่น คอื

  (2.1) สว่นปกต ิ(Normal Return) สงูตํ่าตามระดบัความเสีย่ง ึ้ ไ ่ ่ ่ ึ้(2.2) สว่นเกนิปกต ิ(Abnormal ReturnAbnormal Return) คอื รบัมากขนึ แต่ผูล้งทุนไมต่อ้งรบัความเสยีงทเีพมิขนึ

  • ความสามารถพเิศษ (Investment Ability) ้ ิ ใ ไ้ ้ ั ป ไิ ้ ่ ไป โ ใ (1) เจา้ของเงนิลงทุนสามารถลงทุนใหไ้ดอ้ตราผลตอบแทนตามปกตไิดอ้ยา่งตรงไปตรงมาโดยการลงทุนใน

  Portfolio ซึง่ประกอบดว้ย Money Market Fund บวก Passive Index Fund (2) อตัราผลตอบแทนสว่นเกนิปกตมิอียจ่รงิ สกัทีห่นึง่ในตลาดและในเวลาใดเวลาหนึง่บางเวลา ( ) ู

  แต่ตอ้งอาศยั ผูมี้ความสามารถพิเศษ เทา่นัน้ จงึจะสรา้ง PositivePositive Abnormal Return ได้ 2

 • พฤติกรรมร่วมของราคาหลกัทรพัย ์พฤติกรรมร่วมของราคาหลกัทรพัย ์(First Moments)(First Moments)

  Price Performance

  500 600 700

  200 300 400

  0 100 200

  4/2 8/0

  6

  9/2 8/0

  6

  2/2 8/0

  7

  7/3 1/0

  7

  12 /31

  /07

  5/3 1/0

  8

  10 /31

  /08

  3/3 1/0

  9

  8/3 1/0

  9

  1/3 1/1

  0

  6/3 0/1

  0

  11 /30

  /10

  4/3 0/1

  1

  9/3 0/1

  1

  2/2 9/1

  2

  7/3 1/1

  2

  SET-TR Index INTUCH BANPU

  คาํถามทัว่ไป ผูล้งทุนสมควรซือ้หุน้ตวัไหน ่ ่

  3 คาํถามท่ีสาํคญักว่า ผูจ้ดัการจะเลอืกหุน้ไหน หรอื มกีลยทุธใ์ดเพือ่สรา้ง Abnormal Return

  พฤติกรรมของราคาหลกัทรพัย ์พฤติกรรมของราคาหลกัทรพัย ์(Second Moment)(Second Moment)

  SET TR Ab l t R tSET TR R t L l

  25.00%

  30.00%

  SET-TR Absolute Return

  10.00%

  15.00%

  SET-TR Return Level

  15.00%

  20.00%

  -5.00%

  0.00%

  5.00%

  2/0 8

  6/0 9

  2/1 0

  7/1 1

  3/1 1

  5.00%

  10.00%

  -15.00%

  -10.00% 0 2/2

  2

  02 /06

  01 /22

  01 /07

  12 /23

  0.00%

  02 /22

  /08

  02 /06

  /09

  01 /22

  /10

  01 /07

  /11

  12 /23

  /11

  -30.00%

  -25.00%

  -20.00%

  คาํถามทัว่ไป ผูล้งทุนมหีนทางใดบา้งทีจ่ะทาํกาํไรจากพฤตกิรรมน้ีของหลกัทรพัย ์ คาํถามท่ีสาํคญักว่า ผจ้ดัการจะมกีลยทธใ์ดเพือ่สรา้งกาํไรจาํนวนมาก โดยเฉพาะ Abnormal Return

  4

  คาถามทสาคญกวา ผจูดการจะมกลยทุธใดเพอสรางกาไรจานวนมาก โดยเฉพาะ Abnormal Return

 • การสร้าง การสร้าง Returns Returns และ และ Abnormal ReturnsAbnormal Returns

  ์ ื• กลยทุธท์างเลอืก (Alternative Investment Strategies) (1) การใชก้ลยทุธ ์Buy and Hold (2) การใชก้ลยทธท์ีอ่า้งองิ The Greeks (2) การใชกลยทุธทอางอง The Greeks

  • ความหมายของ The Greeks ั ่ ไ ี ี่ ี่ (1) ความหมายทวัไป ตวัอกัษรกรกีทรีะบุระดบัการเปลยีนแปลงของราคาออปชนัตามแบบจาํลอง

  Black-Scholes ทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของปจัจยัทีก่าํหนดราคาออปชนั (2) ความหมายในท่ีน้ี ตวัอกัษรกรกีทีม่าจากแบบจาํลอง Black-Scholes แบบจาํลอง CAPM หรอื (2) ความหมายในทน ตวอกษรกรกทมาจากแบบจาลอง Black-Scholes แบบจาลอง CAPM หรอ

  แบบจาํลองอื่นทางสถติ ิเพือ่ออกแบบกลยทุธเ์พือ่ทาํกาํไร โดยใช ้TFEX Derivatives เป็นเครือ่งมอื

  5

  อกัษรกรีก อกัษรกรีก (Greek Alphabet)(Greek Alphabet)

  ช่ืออกัษร Lowercase Uppercaseชออกษร Lowercase Uppercase Alpha α Α

  β ΒBeta β Β Gamma γ Γ

  Rho Ρ ρ Delta δ ∆

  Vega ν

  ในภาษากรกี ตวัอกัษร ν เรยีก Nu และม ีUppercase เขยีนวา่ Νpp

  6

 • Profiting from “the Greeks” with TFEX Profiting from “the Greeks” with TFEX LinearLinear DerivativesDerivatives

  • TFEX Derivatives ม ี2 กลุม่ (1) Linear Derivatives คอื Futures เพราะราคาฟิวเจอรส์เปลีย่นแปลงแบบเป็นเสน้ตรง

  (Linear : Y = a + b*X) รว่มกบัตวัแปรอา้งองิ ื ป ั ป ั ป ี่ ป ไ ่ ป็ ้(2) Non-linear Derivatives คอื ออปชนั เพราะราคาออปชนัเปลยีนแปลงแบบไมเ่ป็นเสน้ตรง

  (Non-linear : Y = f(X)) รว่มกบัตวัแปรอา้งองิ

  • The Greeks ทีจ่ะใชง้าน โดยทาํประโยชน์จากพฤตกิรรม First Moments• The Greeks ทจะใชงาน โดยทาประโยชนจากพฤตกรรม First Moments (1) Alpha (2) Beta

  Price Performance

  (3) Gamma (