ADRESA: Univers itatea Politelmica Timi$oara PREGA · PDF fileElemente de reglare automata...

Click here to load reader

 • date post

  08-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of ADRESA: Univers itatea Politelmica Timi$oara PREGA · PDF fileElemente de reglare automata...

 • CURRICULUM VITAE

  DATE PERSONALE: Numele: PR ECUP. Prenumele: RADU-EMIL. Data ~ i locul na~terii: 22 mart ie 1963, Lugoj, judetul Timi~. Domiciliul : 300756 Timi~oara , str. Dr. loan Mure~an nr. 12. telefon 025649527 1.

  ADRESA: Univers itatea Politelmica Timi$oara Facu ltatea de Automatica ~i Ca lculatoare Departamentul de Automatica ~ i In formatica Ap licata Bd. V. Piirvan 2 300223 Timi~oara judo Timi~ Tel.: +40-25640-3226 (cabinet), -3229, -3230, -3240 (lab.) Fax: +40-256403214 (decanat) E-mail: [email protected] hI t p:1 /www.aut.L1pt.roJ-rprecup/

  PREGA T1REA PROFESIONALA (htt p://www.aut.upt.ro/-rprecup/bio.htrnl): /992-/996: Diploma de doctor, Facultatea de Automaticii ~ i Calcu latoare din cadru l Universitalii

  "Politehnica" din Timi$oara, 1996, ramura ~t ijnte tehnice, spec iali zarea Sistel1le automate, conducator ~ iintific : prof.dr.ing. Stefan Preitl, titlul tezei: "Contributii privind conducerea proceselor cu faza neminima ell ap 1ical ii la reglarea turatiei hidrogeneratoarelor".

  1988-1993: Diploma de licenta, Facultatea de Matematicii din cadrul Uni vers itatii din Timi~oara , promolia 1993, specializarea Matemat ica, cu media 9.05 a celor patru ani de studii ~i media lOla licOl1la.

  1982-1987: Diploma de merit, Facultatea de Electrotehnica din cadru l Institutului Poli tehnic "Traian Vuia" din Timi$oara. promotia 1987, spec ializarea Autol11atica ~ i ca1culatoare, directia de aprofundare Conducerea proceseior eu calcu latoruI , ell media 9.98 a celor cinci ani de studii ~i media 10 13 diploma.

  1977-/ 981: Bacalaureat in Matematica-Fizica, Liceullndustr ial nr. I , Lugoj.

  EXPERIENTA iN MUNCA (http://www.aut.upt.ro/-rprecu p/bio.html): o Perioada 2012 - in prezenl: Prodecan al Facliitatii de Automatica ~ i Calculatoare, Universitatea

  Politehnica Tim i~oara (cu vechea denumire, pana 1n 20 13, Universitatea " Politehnica" din Timi~oara) (http ://www.ac.upl.ro/conducere. php#top).

  o Perioada marlie - iunie 2012: Pre~edinte al Comisiei de Cercetare Stiinlifica a Senatului Universitalii "Politehnica" din Timi~oara .

  o Perioada 2011 - 2012: Vicepre~edinte al Comisiei de ca lclliatoare, tehnologia informaliei ~i ingineria sistemelor din cadrul COl1siliu lui National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ~i Certificatelor Univers itare (CNATDCU) ~ i membru al panelului P2. Stiinle inginer~t i (http://vvww.ena tdcu. ro/p3neluri-cnatdcu/panel-2 -sti inte- in2 inerestilcom is ia -de-i !lgi nerie-ca leu latoare-tehnologia-informatiei-si-ingineria-sistemelorQ.

  o Perioada 2012 - in prezent: Membru 31 Comisiei de calculatoare, tehnologia informa\iei ~ i ingineria sistemelor din cadrul CNATDCU (http://www.cnatdcll.ro/paneluri-cnatdcu/ incepand-cll-data-dc-7-septembrie-20 12/stiinte-inginerestilcomisia-de-calculatoare-tehnologia-infol'matiei-si-inginer ia-sistemelor/).

  o Perioada 2011 - in prezenl: Director al Centrului de Cercetare in Ingineria Sistemelor Automate din cadrul Universitii\ii Politehnica Timi~oara (http://wvAv.a ut.up!..ro/centru-cercetarel).

  o Perioada 2009 - in prezent: Membru al Scolii Doctorale de Informatica Aplicata ~ i Matematica Aplicata din cadru l Obuda University (Cll vechea denumire Budapest Tech Polytechnical Institut ion), Budapesta, Ungaria (http://www.doktori.hu/index.phpomelluid= I92&s. ID=8670&lang=EN).

 • o Perioada 2008 - 2012: Sef al Ofi ciu lui de Informare . i Consi liere a Studen\ilor (OICS) al Faculta\ii de AUlOmatica ~i Calculatoare, Universitatea HPolitehnica" din Timi~oara.

  o Perioada 2004 - in prezent: Conducator de' doctorat In domeniul Ing iner ia sistemelor ( fost Automatica) la Universitatea Politehnica Timi~oara , patru doctori ell teze sus\inute, Radu-Cordut David (apri lie 20 15), titltll tezei: "Contributions to modeling and optimization of fuzzy control systems", Mircea-Bogdan Radac (septembrie 20 11 ), titlul tezei: "Iterative Techniques for Controller Tuning", Ovidiu Bania~ (mai 2009), titlul tezei: "Contributii la conducerea traficului rutier urban utiJizand 0 re\ea de sellzori wireless ca detector de trafic", Zsuzsa Preitl (aprilie 2008), tit lul tezei : "Model Based Design Methods for Speed Control App lications" .i .apte doctoranzi lndruma\i la ora actuala (hllp:ilwww.aut .upt.ro/-rprecup/stud.html).

  o Perioada 2001 .- 2011: Director adjunct al Centrului de Cercetare Stiin\ifica In Automatica ~ i Ca1culatoare din cadrul Universilatii "Politehnica" din Timi$oara, director al Diviziei dt! Automatidi. $i Informatica Industriala.

  o Perioada 2000 .- in prezent: Profesor la Departamentul de Automatica .i Informatica Apl icata, la Facultatea de Automatica ~i Ca lculatoare din cadrul UniversiHltii Politehnica Timi~oara, la disciplinele de System Theory and Automatiza tion (Calculatoare ~ i tehnologia infonna(iei - engleza), Ingineria regUirii au tomate (Ingineria sistemelor), Matemat ici asislate de calcu lator (!ngineria sistemelor), Structuri ~i algoriulli pentru conducerea automata a proceselor (Ingineria sislemcior), Sisteme de conducere fuzzy (Ingineria sistemelor), Sisteme de conducere inteligenta (Ingineria sistemelor automate), Dynamic Systems and Stab ility in Automotive Control (Automotive Embedded Software), Prelucrarea matematica a semnalelor (Sisteme informatice ap licate In productie ~i servicii), Sisteme dinamice . i stabilitate (Modele matematice In inginerie), Strategii de conducere avansata (Automatica), Sisteme de reglare avansata (Automatica), Optimizarea sistemelor asistata de calcu lator (Automatica), Abordari moderne in conducerea proceselor I (Sisteme automate), Elemente de reglare automata (Energeticii), Intelligent Control in Automotive Embedded Systems (Automotive Embedded Software), Sisteme multiagent (Sisteme automate), Mult i-agent Systems (Automotive Embedded Software).

  o Perioada 1998 - 2000: Conferen\iar la Departamentul de Automatica . i Informatica Industriala de la Facultatea de Automatica ~ i Ca lculatoare din cadrul Universitati i "Politehllica" din Timi~oara , la disciplinele de Inginer ia reglarii automate " (Automatica), Sisteme de reglare avansata (Automatica), Matematici asislate de calculator (Automatica ~i calcu latoare), Telmici de optim izare (Automatica), Tehnici Illoderne de conducere (Automatidi), Conducerea inteligenta a proceselor (Automatica), Conducerea numerica a sistemelor hidropneumatice (Ma~ini Hidraulice ~ i Pneumatice), EJemente de reglare automata (Energetica), Teoria sistemelor ~ i automatizari (Mecanica). Sisteme de reglare automata a excita!iei generatoarelor s incrone ~i Sisteme de reglare automata a vitezei generatoarelor sincrone (Energetica).

  o Perioada 1994 - 1998: ~ef de lucrari la Departamentul de Automat ica .i Informatica Industriala de la Facultatea de Automatica ~i Ca lculatoare din cadru l Universitatii "Politehnica" din Timi~oara , la disciplinele de: Inginer ia reglarii automate I si " (Automatica), Sisteme de reglare avansata (Automatica), Tehnici de optimizare (Automatica), Tehn ici moderne de conducere (Automatica), Elemente de reglare automata (Energetidi), Teoria sisremelor ~i automatizari (Mecan ica).

  o Perioada 1991 - 1994: Asistent la Catedra de Automatica . i Informatica Industria la de la Facultatea de Automatica ~ i Calcu latoare din cadrul Universita~ii Tehnice din Timi~oara, la disciplinele de: Ingineria reglarii automate I . i II (Automatica), Teoria sistemelor (Automatic i calcu latoare), Elemente de reglare automata (Energetica).

  o Perioada 1987 - 1991: Inginer automatist la punctul de lucru Timi.oara din cadrul S.c. Infoservice S.A. (fost S IRECA), cu preocupari profesionale In domen iul automatizarilor: coordonarea activita~ii compartimentului de Automatizari; puneri in functiune de sisteme automate; depanari ~ i revizii de sisteme automate analogice ~ i numerice.

  ALTE ACTIVIT ATr MANAGERIALE SI ADMINISTRATIVE (http://www.aut.up t.ro/-rprecllp/bio.html): o Perioada 2014 - in prezenl: Membru al Informatics and Electrical Engineering review panel of the

  Hungarian Scientific Research Fund (OTKA), Budapesta, Ungaria.

  2

 • o Perioada 2012 - in prezent: Reviewer a l Research Foundation - Flanders (Fonds Wetenschappel ijk Onderzoek - Vlaanderen, FWO), Bruxelles, Belgia.

  o Perioada 201 I - in prezenr: Reviewer a l Hungarian Scient ific Research Fund (OTKA), Budapesta, Ungaria.

  o Perioada 201 I - in prezenr: Reviewer a l Czech Science Foundation (GACR), Praga, Cehia. o Perioada marJie- iunie 2012: Membru al Senalului Universita\ii " Politehnica" din Titni~oara. o Perioada 2000 - in prezent: Membru a l Consiliului Faculta!ii de Automat ica ~i Ca lculatoare,

  Univers itatea Poli tehn ica Timi~oara . o Perioada 2008 - 2012 $i perioada 2000-2004: Membru al Consili ulu i Departamentului de

  Automatica ~ i Informatica Aplicata de la Facultatea de Automatica $i Calculatoare din cadru l Univers itali i " Politehnica" din Timi$oara.

  o Perioada 2000 - in prezen/: Expert ~ i evaluator al Consiliu lui Nat ional al Cercetarii $ tiintifice (CNCS, cu vechea denumire Consi liul Nat ional al Cercetar ii $ tiint ifice din invatamiintul Superior, CNCS IS), Bucur~ti , in domeni ile Automatica, Robotica ~ i Ingineria Sistemelor.

  o Perioada 2008 - 2009: Coordonarea activitatii de acreditare a programului de Ma ster in Automotive Embedded Software in cadru l Facultalii de Automaticii ~ i Ca lculatoare, Uni vers itatea " Poli tehn ica" din Tim i$oara.

  o Perioada 2008 - 2009: Coordonarea paqii de cercetare din cadrul activ ita lii de acreditare a programului de Bachelor In Ingineria Sistemelor $i a programelor de Master in ingineria Sistemelor $i in Sisteme Informatice Apiicate in Productie $i Servicii in cadru l Facultat ii de Automatica $i CalcuJatoare, Universitatea " Politehnica" din Timi~oara.

  o Perioada 2007 - in prezent: E