Added Value

Click here to load reader

download Added Value

of 84

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  4

Embed Size (px)

description

ICT en AT-Scholen

Transcript of Added Value

 • Added Value ICT en AT-scholen eenmalige uitgave | 14 juni 2012

  Scholen metvoorsprong

  Uitgelicht Laptoponderwijs

  Interview Erik DuvalOver Learning Analytics

 • De Verenigde Scholen J.A.

  Alberdingk Thijm doet erg

  veel aan ICT..., dat hoor je

  hoe langer hoe meer, zowel

  op onze scholen, in de regio

  als her en der in het land. Dit

  magazine wordt uitgebracht,

  omdat we bij het aanstaande

  terugtreden van Ad van der

  Wiel als bestuurder van onze

  onderwijsstichtingen voor pri-

  mair en voortgezet onderwijs

  de uitkomst van meer dan dertig jaar ict-

  beleid willen laten zien.

  Ad was in de zeventiger jaren van de vorige

  eeuw als leraar natuur- en wiskunde en als

  conrector op het Alberdingk Thijm College

  zeer aanwezig bij de introductie van de

  eerste computer in het onderwijs en in de

  schooladministratie. De rol die hij met name

  de laatste vijftien jaren achter de schermen

  heeft gespeeld, is minder te zien geweest,

  maar zeker niet minder belangrijk. Zonder zijn

  enthousiasme voor ICT, zouden we zeker niet

  zon vooraanstaande plaats als voortrekker

  van ICT in de klas in het primair en voortgezet

  onderwijs in Nederland innemen.

  Het is dit enthousiasme van Ad geweest dat

  veel leerkrachten en onderwijs ondersteu-

  nende medewerkers hebben overgenomen

  en ook dagelijks wordt

  overgebracht op onze

  leerlingen. Een aantal van

  hen weet meer van toe-

  passingen en mogelijkhe-

  den dan sommige leer-

  krachten. Ad heeft dat altijd

  een fantastische ontwikke-

  ling gevonden, de leerling

  die zelf ook ICT in het on-

  derwijs brengt.

  Als leraar geschiedenis weet en wist ik dat je

  technische vernieuwing nooit kunt tegen-

  houden en beter maar kunt omarmen. Ik heb

  dan ook altijd graag naast Ad gestaan om ICT

  als speerpunt uit te dragen, al wist ik vaak niet

  precies waarover het ging, behalve dat het

  veel geld kostte. Nadat Ad plannen had toe-

  gelicht, werden de gelden er als vanzelf voor

  vrijgemaakt: ook een vorm van added value.

  Het ict-symposium van vandaag laat zien dat

  we geen tijdperk afsluiten, maar vol op vaart

  zijn.

  Bestuursvoorzitter Verenigde Scholen

  J.A. Alberdingk Thijm PO en VO

  Voorwoord

 • Colofon

  Added Value is een eenmalige uitgave van de Verenigde Scholen

  J.A. Alberdingk Thijm.

  Idee en redactie: Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm

  Fotografie: Digidaan en Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm

  Foto omslag: Luca Zoon en Nino de Rijk van basisschool Merlijn

  in Eemnes

  Foto achterkant: Robert Westerveld en Marline Jaspers Faijer van de

  International School Hilversum

  Vormgeving: Leli Ontwerp & Ingrid Scheinhardt, Amsterdam

  Drukwerk: HooibergHaasbeek, Meppel

  Oplage: 1.000 exemplaren

  ISBN 978-90-819275-0-5 (Hilversum 2012)

  Contact: Postbus 700

  1200 AS Hilversum

  www.atscholen.nl

  bestuur@atscholen.nl

 • 24 54 72Voorhoede-school Laptop-onderwijs Rekenen integreren

  Rynette de Villiers

  Anoek van Hofwegen

  Ineke Bruinsma

  Dagboek laptopdokter

  Saskia Makker

  Hans Reiber

  Jetty van Driel

  Fotostrip stagiaire

  Loes IJkelenstam

  Citaten PO-directeuren

  ICT-Foundation

  Jozefschool

  Bart van den Haak

  Karin van Oort

  Omgevingseducatie

  Enqute leerlingen

  Brief koepelbestuur

  Overzicht AT-scholen

  13

  14

  22

  24

  26

  38

  42

  44

  46

  48

  51

  58

  60

  62

  66

  68

  78

  80

  uitgelicht

  In dit nummer

  30 jaar ict-ontwikkeling op de AT-scholen

  Leerlingen van het ATC krijgen vanaf het eerste jaar een eigen laptop

  Een nieuwe visie op rekenonderwijs

  INHOUD

  Inhoud

 • 3Learning Analytics

  Enorme potentie ICT

  Boeiend onderwijs18 28 34

  interviews

  Erik Duval, hoogleraar computerwetenschappen

  Toine Maes, directeur van Kennisnet

  Annette Jonker, ict-cor-dinator van basisschool Merlijn in Eemnes

  INHOUD

  Alle ict-geschenken aan medewerkers op een rij!

  EXTRA

  Pagina 76

 • 4Voorhoedeschool wordt school met voorsprong

  30 jaar ict-ontwikkeling op de AT-scholen

  UITGELICHT

  De eerste computers waarmee leer-lingen kennis maakten met de digitale

  wereld dragen de inmiddels illustere na-

  men als Philips P2000 en Commodore

  64. Deze werden al snel opgevolgd door

  XT-computers van IBM, voorzien van een

  groen- of amberkleurig monochroom

  beeldscherm. Gegevens werden opgesla-

  gen op cassettebandjes en later op mo-

  derne zogenaamde floppy disks die je

  kon meenemen, maar die een beperkte

  opslagcapaciteit kenden. Deze XT-com-

  puters waren via een eenvoudig netwerk

  met elkaar verbonden om gezamenlijk

  gebruik te kunnen maken van een ma-

  trixprinter, waarbij de letters duidelijk

  zichtbaar waren opgebouwd uit puntjes.

  Deze XT-computers waren ook de eerste

  die werden ingezet voor administratieve

  doeleinden, al snel verbonden met een

  server om gegevens centraal te kunnen

  opslaan. Van internetgebruik was toen

  echter nog geen sprake.

  Eerste systeembeheerders

  Vanaf de per 1 augustus 1995 gereali-

  seerde intensieve samenwerking van het

  Alberdingk Thijm College, Groot Goylant

  en Laar & Berg onder de naam Katholiek

  Lyceum in het Gooi, werd ook de verdere

  ontwikkeling van ICT op de scholen ge-

  zamenlijk opgepakt. In het besturings-

  centrum werd een groot deel van de

  administratieve taken samengebracht

  en daarbij werd direct vanaf het begin

  geprobeerd optimaal gebruik te maken

  van ICT.

  In het onderwijs gaven ontwikke-

  lingen rond de basisvorming en de

  Eind jaren tachtig investeerde de overheid vele mil-joenen guldens in het onderwijs om leerlingen aan de computer te krijgen. Ook op een aantal scholen die nu deel uitmaken van de AT-scholen betekende dit het begin van de toepassing van ICT in het onderwijs en de schoolorganisatie daaromheen. Een overzicht.

  DOOR HERMAN RIgTER

 • 5Commodore 64

  XT-computer van IBM Letters uit een matrixprinter

  Floppy disk

  Philips P2000

 • 6tweede fase aanleiding tot een nadere

  gedachtenbepaling over de inzet van

  computerapparatuur in het onderwijs.

  De rol van docent zou gaan verschuiven

  naar die van organisator van het leer-

  proces. De docent zou in die rol moe-

  ten beschikken over een variteit aan

  onderwijs-werkvormen en een meer

  begeleidende rol gaan spelen bij meer

  individuele leerwegen van leerlingen.

  Bij deze veranderende rol van de docent

  zouden ict-toepassingen een belangrijke

  rol kunnen gaan vervullen. Ook de eerste

  systeembeheerders gingen aan het werk.

  In het begin waren dit docenten die een

  aantal taakuren kregen om de computers

  op hun eigen school operationeel te hou-

  den. In 1995 bedroegen de totale kosten

  voor aanschaf, vervanging en onderhoud

  van hard- en software binnen het hele

  instituut 200.000 gulden.

  Beleidsplan

  In maart 1996 verscheen het eerste

  gezamenlijke Beleidsplan informatie-

  en communicatietechnologie, opgesteld

  door de werkgroep informatiebeleid on-

  der voorzitterschap van Ad van der Wiel.

  In dit eerste plan stond uitbreiding van

  het aantal computers en aanschaf van

  nieuwe software centraal. Er werd vooral

  aandacht besteed aan de wijze waarop

  de administratieve processen beter kon-

  den worden ingericht. Over scholing van

  medewerkers en de wijze van inzet van

  computers in het onderwijs was nauwe-

  lijks iets vastgelegd. Opvallend was het

  voornemen een multimediacomputer

  aan te schaffen met een video-kanon,

  totale kosten: 15.000 gulden (9% van het

  totale ict-budget in 1996).

  Voorhoedeschool

  Al in december 1997 verscheen het vol-

  gende ict-beleidsplan onder de naam

  Projectplan ICT voor het Katholiek Ly-

  ceum in het Gooi. Aanleiding voor het

  verschijnen van dit nieuwe plan was

  het feit dat het Katholiek Lyceum in het

  Gooi (KLG) was geselecteerd als een van

  de 105 Voorhoedescholen in Nederland.

  Deze voorhoedescholen ontvingen een

  extra subsidie om de ontwikkelingen in

  het toepassen van ICT in de school met

  kracht door te zetten. In tegenstelling tot

  het voorgaande plan lag in dit plan de

  nadruk veel meer op het motiveren van

  leerlingen door middel van ict-toepas-

  singen in de klas, op het opnemen van

  ict-toepassingen in de vakwerkplannen,

  het scholen van docenten en het aan-

  schaffen van veel extra computers voor

  gebruik door leerlingen en docenten.

  Binnen drie jaar moest er een verhou-

  ding van minimaal 1 computer per 10

  leerlingen gerealiseerd zijn. Ook werd

  een nieuwe functie gentroduceerd:

  UITGELICHT

  Aanschaf van een multimediacomputer met video-kanon

 • 7ict-cordinator. Het systeembeheer werd

  voortaan grotendeels uitgevoerd door

  n fulltime systeembeheerder voor alle

  vestigingen tezamen.

  Electronische leeromgeving

  E-mail, websites en het gebruik van in-

  ternet voor schooldoeleinden komen in