คณะผู้บริหาร กสก....

21
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 17 มกราคม 2563 ส่วนกลาง ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จ พระเทพฯ ทรงเปิด อาคาร “เกษตรสิริสุข1. คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” สยามรัฐ 2. กรมส่งเสริมการเกษตรได้สร้างอาคาร “เกษตรสิริสุข” ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร เขยลาว ข่าวเกษตร 3. คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกษตรสาระดีดอทคอม 4. คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ที่โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ สืบสาน พระราชดำริโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน THAILANDPLUS หยุดเผา 5. กรมส่งเสริมสั่งการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ดูแลเกษตรกรหยุดเผาเข้มข้น เกษตรก้าวไกล Field Day 6. พะเยาเปิดงานField Dayปี'63 เน้นถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ แนวหน้า ส่วนภูมิภาค ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ รักษาสวนผลไม้ในช่วง หน้าแล้ง 7. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา แจ้งเตือนให้ เกษตรกรเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาสวนผลไม้ในช่วงหน้าแล้ง สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 8. แจ้งเตือนเกษตรกรดูแลรักษาสวนผลไม้ในช่วงหน้าแล้ง แนะหากจำเป็น ให้ตัดผลทิ้งรักษาลำต้น Gimyong news 10. แจ้งเตือนเกษตรกรดูแลรักษาสวนผลไม้ในช่วงหน้าแล้ง สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 Field Day 11. เกษตรฯ พิษณุโลก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตัน ฤดูกาลใหม่ อำเภอบางกระทุ่ม ปี 2563 คมชัด AEC TV Online พายุโพดุลและคาจิกิ 12. จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบเงินให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย พิบัติ กรณีฉุกเฉินอุทกภัย ปี 2562 เนื่องจากอิทธิพลพายุโพดุลและคาจิกิ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ ประกันรายได้ข้าวโพด 13. เคาะประกันรายได้ข้าวโพดงวด2ชุดเชย0.48บาทต่อกก. มติชน

Transcript of คณะผู้บริหาร กสก....

Page 1: คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง ... · คณะผ บร หาร

สรปขาวกรมสงเสรมการเกษตร ประจำวนท 17 มกราคม 2563

สวนกลาง ประเดน หวขอขาว ชองทางการเผยแพร

คณะผบรหาร กสก. เฝารบเสดจกรมสมเดจ

พระเทพฯ ทรงเปดอาคาร “เกษตรสรสข”

1. คณะผบรหาร กสก. เฝารบเสดจกรมสมเดจพระเทพฯ ทรงเปดอาคาร “เกษตรสรสข”

สยามรฐ

2. กรมสงเสรมการเกษตรไดสรางอาคาร “เกษตรสรสข” ในวาระครบรอบ 50 ป กรมสงเสรมการเกษตร

เขยลาว ขาวเกษตร

3. คณะผบรหารกรมสงเสรมการเกษตร เฝารบเสดจกรมสมเดจพระเทพ รตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร

เกษตรสาระดดอทคอม

4. คณะผบรหารกรมสงเสรมการเกษตรเฝารบเสดจกรมสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร เสดจฯ ทรงเปดอาคาร “เกษตรสรสข” ทโรงเรยน ตชด.บานยานซอ อ.กยบร จ.ประจวบครขนธ สบสานพระราชดำรโครงการเกษตรเพออาหารกลางวน

THAILANDPLUS

หยดเผา 5. กรมสงเสรมสงการเจาหนาทในพนท ดแลเกษตรกรหยดเผาเขมขน เกษตรกาวไกล

Field Day 6. พะเยาเปดงานField Dayป'63 เนนถายทอดเทคโนโลยปลกขาวโพดเลยงสตว

แนวหนา

สวนภมภาค ประเดน หวขอขาว ชองทางการเผยแพร

รกษาสวนผลไมในชวงหนาแลง

7. สำนกงานสงเสรมและพฒนาการเกษตรท 5 จงหวดสงขลา แจงเตอนใหเกษตรกรเตรยมความพรอมในการดแลรกษาสวนผลไมในชวงหนาแลง

สำนกขาว กรมประชาสมพนธ

8. แจงเตอนเกษตรกรดแลรกษาสวนผลไมในชวงหนาแลง แนะหากจำเปนใหตดผลทงรกษาลำตน

Gimyong news

10. แจงเตอนเกษตรกรดแลรกษาสวนผลไมในชวงหนาแลง สำนกประชาสมพนธ เขต 6

Field Day 11. เกษตรฯ พษณโลก จดงานวนถายทอดเทคโนโลยเพอเรมตน ฤดกาลใหม อำเภอบางกระทม ป 2563

คมชด AEC TV Online

พายโพดลและคาจก 12. จงหวดรอยเอด ไดมอบเงนใหความชวยเหลอเกษตรกรผประสบภยพบต กรณฉกเฉนอทกภย ป 2562 เนองจากอทธพลพายโพดลและคาจก

สำนกขาว กรมประชาสมพนธ

อน ๆ ประเดน หวขอขาว ชองทางการเผยแพร

ประกนรายไดขาวโพด 13. เคาะประกนรายไดขาวโพดงวด2ชดเชย0.48บาทตอกก. มตชน

Page 2: คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง ... · คณะผ บร หาร

คณะผบรหาร กสก. เฝารบเสดจกรมสมเดจพระเทพฯ ทรงเปดอาคาร “เกษตรสรสข”

กรมสงเสรมการเกษตรรวมสนองพระราชดำรสมเดจพระกนษฐาธราชเจา กรมสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร สบสานโครงการเกษตรเพออาหารกลางวน มงแกปญหาการขาดแคลนอาหารกลางวนของเดกและเยาวชนในโรงเรยนทอยในพนทหางไกล โดยจดสรางอาคาร “เกษตรสรสข” นอมเกลานอมกระหมอมถวายทโรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานยานซอ อำเภอกยบร จงหวดประจวบครขนธ เพอใหเดกนกเรยนไดรบประทานอาหารทปลอดภยถกหลกโภชนาการ และยงสามารถถายทอดความรการทำการเกษตรสนกเรยนและชมชน

นายเขมแขง ยตธรรมดำรง อธบดกรมสงเสรมการเกษตร เปดเผยวา กรมสงเสรมการเกษตรไดสรางอาคาร “เกษตรสรสข” ในวาระครบรอบ 50 ป กรมสงเสรมการเกษตร วนท 21 ตลาคม 2561 ในโรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 5 แหง เพอนอมเกลานอมกระหมอมถวาย สมเดจพระกนษฐาธราชเจา กรมสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร เพอใชในการจดการผลผลตทางการเกษตรและการแปรรปถนอมอาหาร โดยทรงพระกรณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานชออาคารโรงเรยนแตละแหงวา “เกษตรสรสข” หมายถง สถานทแหงความสขและความเปนมงคลดานการเกษตร พรอมทงพระราชทานพระราชานญาตใหเชญอกษรพระนามาภไธย “สธ” ประดบทปายชออาคาร และทรงรบเชญเสดจพระราชดำเนนไปทรงเปดอาคาร “เกษตรสรสข” ดงน 1)โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานทงสบายใจ อำเภอสะเดา จงหวดสงขลา เมอวนท 28 กนยายน 2561 2)โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนการบนไทย อำเภอคลองหาด จงหวดสระแกว เมอวนท 9 มกราคม 2562 3) โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานยานซอ อำเภอกยบร จงหวดประจวบครขนธ วนท 16 มกราคม 2563 4) โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบำรงท 112 อำเภอแมฟาหลวง จงหวดเชยงราย ชวงวนท 24 - 28 กมภาพนธ 2563 และ 5)โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานหนองด อำเภอโพนสวรรค จงหวดนครพนม ในป 2564 (ยงไมทรงกำหนดวน)

โครงการเกษตรเพออาหารกลางวน เปนโครงการหนงทพระองคทรงใชแกปญหาทางดานโภชนาการของเดกและเยาวชนทอยพนทหางไกล ซงกรมสงเสรมการเกษตรไดสบสานพระราชดำรโครงการเกษตรเพออาหารกลางวน โดยดำเนนการสงเสรมใหมการผลตพชผกปลอดภยไดมาตรฐานการผลตสนคาทดในระดบ GMP ใหแกเจาหนาทสงเสรมการเกษตร แมบานเกษตรกร และเดกนกเรยนในโรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดน เพอใหผทรบประทานพชผกจากโครงการไดรบประทานอาหารทปรงจากพชผกทปลอดภยและมประโยชน รวมถงนำผลตภณฑทางการเกษตรบางสวนแปรรปเปนสนคาของชมชนทมคณภาพและปลอดภยตอผบรโภค ผานการวางแผนการผลตพช ซงเจาหนาท คร ผปกครอง และเดกนกเรยน ไดรวมกนจดทำเพอวางแผนปลกพชใหมความเหมาะสมตอฤดกาลและสามารถทำเปนมออาหารกลางวนทมความหลากหลายและมคณคาทางโภชนาการท

Page 3: คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง ... · คณะผ บร หาร

เหมาะสมตอเดกนกเรยนในโรงเรยน สำหรบโรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานยานซอ กอตงเมอวนท 23 มถนายน 2524 ตงอยหมท 9 ตำบลหาดขาม อำเภอกยบร จงหวดประจวบครขนธ พนททงหมดของโรงเรยน จำนวน 25 ไร มพนททำการเกษตร จำนวน 7.2 ไร แยกเปน ปลกพชผก จำนวน 1 ไร 2 งาน (ผกกาดขาว ผกบง กวางตง คะนา กะหลำปล บลอกโคล ฟกทอง ฟกเขยว ถวพ กระเพรา โหระพา ผกหวาน ชะอม มะเขอเปราะ มะเขอเทศ พรก ตะไคร) ปลกไมผล จำนวน 4 ไร (มะปราง ขนน มะละกอ กลวยนำวา กลวยเลบมอนาง กลวยหอม ทเรยน) นาขาว จำนวน 2 ไร ปลกพนธขาวไรซเบอรร มการเพาะเหด จำนวน 800 กอน ขดบอดนสำหรบเลยงปลานำจด (ปลานล ปลาดก) จำนวน 2 บอ สรางบอซเมนตสำหรบเลยงกบ และอนบาลลกปลาวยออน จำนวน 6 บอ โรงเลยงไกไขแบบเปด จำนวน 1 โรง โรงเลยงไกพนเมองแบบเปด จำนวน 1 โรง สงเสรมการทำปยหมกจากเศษใบไมแหง จำนวน 1 บอ สงเสรมการทำนำหมกชวภาพจากกลวยและพชผก จำนวน 1 ถง มจำนวนนกเรยนทงหมด 97 คน แยกเปนชาย 63 คน หญง 34 คน จำนวนครทงหมด 9 คน เปนคร ตชด. 7 คน ครอตราจาง 2 คน

ผลการดำเนนงานโครงการเกษตรเพออาหารกลางวน 1. ผลการผลตพช - ปลกพชผก จำนวน 1 ไร 2 งาน ปรมาณผลผลตทได 50 กโลกรม/สปดาห - ปลกไมผล จำนวน 4 ไร ปรมาณผลผลตทได 50 กโลกรม/สปดาห - นาขาวพนธไรซเบอรร จำนวน 2 ไร ปรมาณผลผลตทได 1,400 - 1,500 กโลกรม/สปดาห 2. สงเสรมการแปรรปถนอมอาหาร (ในชวงเดอนเม.ย. – ธ.ค. 2562) ไดนำผลผลตภายในโรงเรยนมาแปรรปเปนผลตภณฑตาง ๆ ดงน - มะพราวเกลดหมะ 40 กลอง - ซาลาเปาขาวไรซเบอรร 300 ชน - กลวยตาก 20 กโลกรม 3. สงเสรมกจกรรมยวเกษตรกรในโรงเรยน ไดแก - การทำสารชวภณฑในการกำจดโรคและแมลง การเพาะเหดฟางในตะกรา การขยายพนธ ทเรยน การแปรรปขาวไรซเบอรร การแปรรปกลวยนำวา และการแปรรปมะพราว 4. กจกรรมทขยายผลสเกษตรกรในชมชน ไดดำเนนจดทำโครงการโรงเรยนพฒนาชมชน ปจจบนมสมาชก 43 ราย กจกรรมทได ขยายผลไดแก ปลกไมผลทเรยนพนธหมอนทองและมะนาว การขยายพนธทเรยน การทำสารชวภณฑ ในการกำจดโรคและแมลง การทำเหดฟางในตะกรา การแปรรปขาวไรซเบอรร และการแปรรปมะพราว

การดำเนนงานกอสรางอาคาร “เกษตรสรสข” โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานยานซอ ตำบลหาดขาม อำเภอกยบร จงหวดประจวบครขนธ ขนาดพนทกอสรางอาคาร 150 ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนนงาน เรมกอสรางเมอวนท 9 มถนายน 2561 แลวเสรจเมอวนท 16 พฤศจกายน 2561 ผลการใชประโยชนอาคารเกษตรสรสข (เรมทดลองกระบวนการผลตตามระบบ GMP ครงแรกเดอน พฤศจกายน 2561) โดยการรวบรวมและบรรจผลผลตจากแปลงเกษตรของโรงเรยน 6 ครง จากชมชน 5 ครง ไดแก กลวยนำวา ผกบง ผกกาดขาว กวางตง คะนา ถวฝกยาว พรก บวบ และมะเขอเปราะ รวมจำนวน 1,814.9 กโลกรม ฝกปฏบตการแปรรปผลผลตการเกษตร จำนวน 5 ครง ไดแก ซาลาเปา ขาวไรซเบอรร กลวยตาก และมะพราวหมะ ทำการแปรรปผลผลตเกษตร จำนวน 6 ครง ไดแก กลวยตาก ไขเคม และปลาสม

แผนการใชประโยชนอาคารเกษตรสรสข 1. ผลผลตจากแปลงเกษตรของโรงเรยน มการเกบเกยวผลผลต และนำเขาสอาคารผานกระบวนการ ผลตตามระบบ GMP ในทกเชาของวนเปดเรยน กอนออกสรานคาสหกรณ และโรงครวประกอบอาหาร 2. สมาชกโครงการโรงเรยนพฒนาชมชน ทดลองนำผลผลตทางการเกษตรนำเขาสอาคารผานกระบวนการผลตตามระบบ GMP อาคารเกษตรสรสขน นอกจากใชเพอดำเนนโครงการเกษตรเพออาหารกลางวนแลว ยงกลายเปนหนงในพนททแมบานเกษตรกรและคนในชมชนไดใชประโยชนรวมกนเพอเรยนรวธการแปรรปผลผลตทางการเกษตรในพนทอยางมคณภาพและไดมาตรฐาน GMP โดยมเจาหนาทสงเสรมการเกษตรเปนผใหคำปรกษาและถายทอดความรสชมชนใหมความเขาใจ จนสามารถลงมอปฏบตไดจรงในชวตประจำวนและตอยอดสชมชนตอไปในอนาคต

Page 4: คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง ... · คณะผ บร หาร

นายเขมแขง ยตธรรมดำรง อธบดกรมสงเสรมการเกษตร เผยวา กรมสงเสรมการเกษตรไดสรางอาคาร “เกษตรสรสข” ในวาระครบรอบ 50 ป กรมสงเสรมการเกษตร วนท 21 ตลาคม 2561 ในโรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 5 แหง เพอนอมเกลานอมกระหมอมถวาย สมเดจพระกนษฐาธราชเจา กรมสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร เพอใชในการจดการผลผลตทางการเกษตรและการแปรรปถนอมอาหาร โดยทรงพระกรณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานชออาคารโรงเรยนแตละแหงวา “เกษตรสรสข” หมายถง สถานทแหงความสขและความเปนมงคลดานการเกษตร พรอมทงพระราชทานพระราชานญาตใหเชญอกษรพระนามาภไธย “สธ” ประดบทปายชออาคาร และทรงรบเชญเสดจพระราชดำเนนไปทรงเปดอาคาร “เกษตรสรสข” ดงน 1)โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานทงสบายใจ อำเภอสะเดา จงหวดสงขลา เมอวนท 28 กนยายน 2561 2)โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนการบนไทย อำเภอคลองหาด จงหวดสระแกว เมอวนท 9 มกราคม 2562 3) โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานยานซอ อำเภอกยบร จงหวดประจวบครขนธ วนท 16 มกราคม 2563 4) โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบำรงท 112 อำเภอแมฟาหลวง จงหวดเชยงราย ชวงวนท 24 - 28 กมภาพนธ 2563 และ 5)โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานหนองด อำเภอโพนสวรรค จงหวดนครพนม ในป 2564 (ยงไมทรงกำหนดวน) โครงการเกษตรเพออาหารกลางวน เปนโครงการหนงทพระองคทรงใชแกปญหาทางดานโภชนาการของเดกและเยาวชนทอยพนทหางไกล ซงกรมสงเสรมการเกษตรไดสบสานพระราชดำรโครงการเกษตรเพออาหารกลางวน โดยดำเนนการสงเสรมใหมการผลตพชผกปลอดภยไดมาตรฐานการผลตสนคาทดในระดบ GMP ใหแกเจาหนาทสงเสรมการเกษตร แมบานเกษตรกร และเดกนกเรยนในโรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดน เพอใหผทรบประทานพชผกจากโครงการไดรบประทานอาหารทปรงจากพชผกทปลอดภยและมประโยชน รวมถงนำผลตภณฑทางการเกษตรบางสวนแปรรปเปนสนคาของชมชนทมคณภาพและปลอดภยตอผบรโภค ผานการวางแผนการผลตพช ซงเจาหนาท คร ผปกครอง และเดกนกเรยน ไดรวมกนจดทำเพอวางแผนปลกพชใหมความเหมาะสมตอฤดกาลและสามารถทำเปนมออาหารกลางวนทมความหลากหลายและมคณคาทางโภชนาการทเหมาะสมตอเดกนกเรยนในโรงเรยน สำหรบโรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานยานซอ กอตงเมอวนท 23 มถนายน 2524 ตงอยหมท 9 ตำบลหาดขาม อำเภอ

Page 5: คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง ... · คณะผ บร หาร

กยบร จงหวดประจวบครขนธ พนททงหมดของโรงเรยน จำนวน 25 ไร มพนททำการเกษตร จำนวน 7.2 ไร แยกเปน ปลกพชผก จำนวน 1 ไร 2 งาน (ผกกาดขาว ผกบง กวางตง คะนา กะหลำปล บลอกโคล ฟกทอง ฟกเขยว ถวพ กระเพรา โหระพา ผกหวาน ชะอม มะเขอเปราะ มะเขอเทศ พรก ตะไคร) ปลกไมผล จำนวน 4 ไร (มะปราง ขนน มะละกอ กลวยนำวา กลวยเลบมอนาง กลวยหอม ทเรยน) นาขาว จำนวน 2 ไร ปลกพนธขาวไรซเบอรร มการเพาะเหด จำนวน 800 กอน ขดบอดนสำหรบเลยงปลานำจด (ปลานล ปลาดก) จำนวน 2 บอ สรางบอซเมนตสำหรบเลยงกบ และอนบาลลกปลาวยออน จำนวน 6 บอ โรงเลยงไกไขแบบเปด จำนวน 1 โรง โรงเลยงไกพนเมองแบบเปด จำนวน 1 โรง สงเสรมการทำปยหมกจากเศษใบไมแหง จำนวน 1 บอ สงเสรมการทำนำหมกชวภาพจากกลวยและพชผก จำนวน 1 ถง มจำนวนนกเรยนทงหมด 97 คน แยกเปนชาย 63 คน หญง 34 คน จำนวนครทงหมด 9 คน เปนคร ตชด. 7 คน ครอตราจาง 2 คน ผลการดำเนนงานโครงการเกษตรเพออาหารกลางวน 1. ผลการผลตพช - ปลกพชผก จำนวน 1 ไร 2 งาน ปรมาณผลผลตทได 50 กโลกรม/สปดาห - ปลกไมผล จำนวน 4 ไร ปรมาณผลผลตทได 50 กโลกรม/สปดาห - นาขาวพนธไรซเบอรร จำนวน 2 ไร ปรมาณผลผลตทได 1,400 - 1,500 กโลกรม/สปดาห 2. สงเสรมการแปรรปถนอมอาหาร (ในชวงเดอนเม.ย. – ธ.ค. 2562) ไดนำผลผลตภายในโรงเรยนมาแปรรปเปนผลตภณฑตาง ๆ ดงน - มะพราวเกลดหมะ 40 กลอง - ซาลาเปาขาวไรซเบอรร 300 ชน - กลวยตาก 20 กโลกรม 3. สงเสรมกจกรรมยวเกษตรกรในโรงเรยน ไดแก - การทำสารชวภณฑในการกำจดโรคและแมลง การเพาะเหดฟางในตะกรา การขยายพนธ ทเรยน การแปรรปขาวไรซเบอรร การแปรรปกลวยนำวา และการแปรรปมะพราว 4. กจกรรมทขยายผลสเกษตรกรในชมชน ไดดำเนนจดทำโครงการโรงเรยนพฒนาชมชน ปจจบนมสมาชก 43 ราย กจกรรมทได ขยายผลไดแก ปลกไมผลทเรยนพนธหมอนทองและมะนาว การขยายพนธทเรยน การทำสารชวภณฑ ในการกำจดโรคและแมลง การทำเหดฟางในตะกรา การแปรรปขาวไรซเบอรร และการแปรรปมะพราว การดำเนนงานกอสรางอาคาร “เกษตรสรสข” โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานยานซอ ตำบลหาดขาม อำเภอกยบร จงหวดประจวบครขนธ ขนาดพนทกอสรางอาคาร 150 ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนนงาน เรมกอสรางเมอวนท 9 มถนายน 2561 แลวเสรจเมอวนท 16 พฤศจกายน 2561 ผลการใชประโยชนอาคารเกษตรสรสข (เรมทดลองกระบวนการผลตตามระบบ GMP ครงแรกเดอน พฤศจกายน 2561) โดยการรวบรวมและบรรจผลผลตจากแปลงเกษตรของโรงเรยน 6 ครง จากชมชน 5 ครง ไดแก กลวยนำวา ผกบง ผกกาดขาว กวางตง คะนา ถวฝกยาว พรก บวบ และมะเขอเปราะ รวมจำนวน 1,814.9 กโลกรม ฝกปฏบตการแปรรปผลผลตการเกษตร จำนวน 5 ครง ไดแก ซาลาเปา ขาวไรซเบอรร กลวยตาก และมะพราวหมะ ทำการแปรรปผลผลตเกษตร จำนวน 6 ครง ไดแก กลวยตาก ไขเคม และปลาสม แผนการใชประโยชนอาคารเกษตรสรสข 1. ผลผลตจากแปลงเกษตรของโรงเรยน มการเกบเกยวผลผลต และนำเขาสอาคารผานกระบวนการ ผลตตามระบบ GMP ในทกเชาของวนเปดเรยน กอนออกสรานคาสหกรณ และโรงครวประกอบอาหาร 2. สมาชกโครงการโรงเรยนพฒนาชมชน ทดลองนำผลผลตทางการเกษตรนำเขาสอาคารผานกระบวนการผลตตามระบบ GMP อาคารเกษตรสรสขน นอกจากใชเพอดำเนนโครงการเกษตรเพออาหารกลางวนแลว ยงกลายเปนหนงในพนททแมบานเกษตรกรและคนในชมชนไดใชประโยชนรวมกนเพอเรยนรวธการแปรรปผลผลตทางการเกษตรในพนทอยางมคณภาพและไดมาตรฐาน GMP โดยมเจาหนาทสงเสรมการเกษตรเปนผใหคำปรกษาและถายทอดความรสชมชนใหมความเขาใจ จนสามารถลงมอปฏบตไดจรงในชวตประจำวนและตอยอดสชมชนตอไปในอนาคต

Page 6: คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง ... · คณะผ บร หาร

กรมสงเสรมการเกษตรรวมสนองพระราชดำรสมเดจพระกนษฐาธราชเจา กรมสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร สบสานโครงการเกษตรเพออาหารกลางวน มงแกปญหาการขาดแคลนอาหารกลางวนของเดกและเยาวชนในโรงเรยนทอยในพนทหางไกล โดยจดสรางอาคาร “เกษตรสรสข” นอมเกลานอมกระหมอมถวายทโรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานยานซอ อำเภอกยบร จงหวดประจวบครขนธ เพอใหเดกนกเรยนไดรบประทานอาหารทปลอดภยถกหลกโภชนาการ และยงสามารถถายทอดความรการทำการเกษตรสนกเรยนและชมชน

นายเขมแขง ยตธรรมดำรง อธบดกรมสงเสรมการเกษตร เผยวา กรมสงเสรมการเกษตรไดสรางอาคาร “เกษตรสรสข” ในวาระครบรอบ 50 ป กรมสงเสรมการเกษตร วนท 21 ตลาคม 2561 ในโรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 5 แหง เพอนอมเกลานอมกระหมอมถวาย สมเดจพระกนษฐาธราชเจา กรมสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร เพอใชในการจดการผลผลตทางการเกษตรและการแปรรปถนอมอาหาร โดยทรงพระกรณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานชออาคารโรงเรยนแตละแหงวา “เกษตรสรสข” หมายถง สถานทแหงความสขและความเปนมงคลดานการเกษตร พรอมทงพระราชทานพระราชานญาตใหเชญอกษรพระนามาภไธย “สธ” ประดบทปายชออาคาร และทรงรบเชญเสดจพระราชดำเนนไปทรงเปดอาคาร “เกษตรสรสข” ดงน 1)โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานทงสบายใจ อำเภอสะเดา จงหวดสงขลา เมอวนท 28 กนยายน 2561 2)โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนการบนไทย อำเภอคลองหาด จงหวดสระแกว เมอวนท 9 มกราคม 2562 3) โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานยานซอ อำเภอกยบร จงหวดประจวบครขนธ วนท 16 มกราคม 2563 4) โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบำรงท 112 อำเภอแมฟาหลวง จงหวดเชยงราย ชวงวนท 24 - 28 กมภาพนธ 2563 และ 5)โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานหนองด อำเภอโพนสวรรค จงหวดนครพนม ในป 2564 (ยงไมทรงกำหนดวน)

โครงการเกษตรเพออาหารกลางวน เปนโครงการหนงทพระองคทรงใชแกปญหาทางดานโภชนาการของเดกและเยาวชนทอยพนทหางไกล ซงกรมสงเสรมการเกษตรไดสบสานพระราชดำรโครงการเกษตรเพออาหารกลางวน โดยดำเนนการสงเสรมใหมการผลตพชผกปลอดภยไดมาตรฐานการผลตสนคาทดในระดบ GMP ใหแกเจาหนาทสงเสรมการเกษตร แมบานเกษตรกร และเดกนกเรยนในโรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดน เพอใหผทรบประทานพชผกจากโครงการไดรบประทานอาหารทปรงจากพชผกทปลอดภยและมประโยชน รวมถงนำผลตภณฑทางการเกษตรบางสวนแปรรปเปนสนคาของชมชนทมคณภาพและปลอดภยตอผบรโภค ผานการวางแผนการผลตพช ซงเจาหนาท คร ผปกครอง และเดกนกเรยน ไดรวมกนจดทำเพอวางแผนปลกพชใหมความเหมาะสมตอฤดกาลและสามารถทำเปนมออาหารกลางวนทมความหลากหลายและมคณคาทางโภชนาการทเหมาะสมตอเดกนกเรยนในโรงเรยน

Page 7: คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง ... · คณะผ บร หาร

สำหรบโรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานยานซอ กอตงเมอวนท 23 มถนายน 2524 ตงอยหมท 9 ตำบลหาดขาม อำเภอกยบร จงหวดประจวบครขนธ พนททงหมดของโรงเรยน จำนวน 25 ไร มพนททำการเกษตร จำนวน 7.2 ไร แยกเปน ปลกพชผก จำนวน 1 ไร 2 งาน (ผกกาดขาว ผกบง กวางตง คะนา กะหลำปล บลอกโคล ฟกทอง ฟกเขยว ถวพ กระเพรา โหระพา ผกหวาน ชะอม มะเขอเปราะ มะเขอเทศ พรก ตะไคร) ปลกไมผล จำนวน 4 ไร (มะปราง ขนน มะละกอ กลวยนำวา กลวยเลบมอนาง กลวยหอม ทเรยน) นาขาว จำนวน 2 ไร ปลกพนธขาวไรซเบอรร มการเพาะเหด จำนวน 800 กอน ขดบอดนสำหรบเลยงปลานำจด (ปลานล ปลาดก) จำนวน 2 บอ สรางบอซเมนตสำหรบเลยงกบ และอนบาลลกปลาวยออน จำนวน 6 บอ โรงเลยงไกไขแบบเปด จำนวน 1 โรง โรงเลยงไกพนเมองแบบเปด จำนวน 1 โรง สงเสรมการทำปยหมกจากเศษใบไมแหง จำนวน 1 บอ สงเสรมการทำนำหมกชวภาพจากกลวยและพชผก จำนวน 1 ถง มจำนวนนกเรยนทงหมด 97 คน แยกเปนชาย 63 คน หญง 34 คน จำนวนครทงหมด 9 คน เปนคร ตชด. 7 คน ครอตราจาง 2 คน

ผลการดำเนนงานโครงการเกษตรเพออาหารกลางวน 1. ผลการผลตพช - ปลกพชผก จำนวน 1 ไร 2 งาน ปรมาณผลผลตทได 50 กโลกรม/สปดาห - ปลกไมผล จำนวน 4 ไร ปรมาณผลผลตทได 50 กโลกรม/สปดาห - นาขาวพนธไรซเบอรร จำนวน 2 ไร ปรมาณผลผลตทได 1,400 - 1,500 กโลกรม/สปดาห 2. สงเสรมการแปรรปถนอมอาหาร (ในชวงเดอนเม.ย. – ธ.ค. 2562) ไดนำผลผลตภายในโรงเรยนมาแปรรปเปนผลตภณฑตาง ๆ ดงน - มะพราวเกลดหมะ 40 กลอง - ซาลาเปาขาวไรซเบอรร 300 ชน - กลวยตาก 20 กโลกรม 3. สงเสรมกจกรรมยวเกษตรกรในโรงเรยน ไดแก - การทำสารชวภณฑในการกำจดโรคและแมลง การเพาะเหดฟางในตะกรา การขยายพนธ ทเรยน การแปรรปขาวไรซเบอรร การแปรรปกลวยนำวา และการแปรรปมะพราว 4. กจกรรมทขยายผลสเกษตรกรในชมชน ไดดำเนนจดทำโครงการโรงเรยนพฒนาชมชน ปจจบนมสมาชก 43 ราย กจกรรมทได ขยายผลไดแก ปลกไมผลทเรยนพนธหมอนทองและมะนาว การขยายพนธทเรยน การทำสารชวภณฑ ในการกำจดโรคและแมลง การทำเหดฟางในตะกรา การแปรรปขาวไรซเบอรร และการแปรรปมะพราว

การดำเนนงานกอสรางอาคาร “เกษตรสรสข” โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานยานซอ ตำบลหาดขาม อำเภอกยบร จงหวดประจวบครขนธ ขนาดพนทกอสรางอาคาร 150 ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนนงาน เรมกอสรางเมอวนท 9 มถนายน 2561 แลวเสรจเมอวนท 16 พฤศจกายน 2561 ผลการใชประโยชนอาคารเกษตรสรสข (เรมทดลองกระบวนการผลตตามระบบ GMP ครงแรกเดอน พฤศจกายน 2561) โดยการรวบรวมและบรรจผลผลตจากแปลงเกษตรของโรงเรยน 6 ครง จากชมชน 5 ครง ไดแก กลวยนำวา ผกบง ผกกาดขาว กวางตง คะนา ถวฝกยาว พรก บวบ และมะเขอเปราะ รวมจำนวน 1,814.9 กโลกรม ฝกปฏบตการแปรรปผลผลตการเกษตร จำนวน 5 ครง ไดแก ซาลาเปา ขาวไรซเบอรร กลวยตาก และมะพราวหมะ ทำการแปรรปผลผลตเกษตร จำนวน 6 ครง ไดแก กลวยตาก ไขเคม และปลาสม

แผนการใชประโยชนอาคารเกษตรสรสข 1. ผลผลตจากแปลงเกษตรของโรงเรยน มการเกบเกยวผลผลต และนำเขาสอาคารผานกระบวนการ ผลตตามระบบ GMP ในทกเชาของวนเปดเรยน กอนออกสรานคาสหกรณ และโรงครวประกอบอาหาร 2. สมาชกโครงการโรงเรยนพฒนาชมชน ทดลองนำผลผลตทางการเกษตรนำเขาสอาคารผานกระบวนการผลตตามระบบ GMP อาคารเกษตรสรสขน นอกจากใชเพอดำเนนโครงการเกษตรเพออาหารกลางวนแลว ยงกลายเปนหนงในพนททแมบานเกษตรกรและคนในชมชนไดใชประโยชนรวมกนเพอเรยนรวธการแปรรปผลผลตทางการเกษตรในพนทอยางมคณภาพและไดมาตรฐาน GMP โดยมเจาหนาทสงเสรมการเกษตรเปนผใหคำปรกษาและถายทอดความรสชมชนใหมความเขาใจ จนสามารถลงมอปฏบตไดจรงในชวตประจำวนและตอยอดสชมชนตอไปในอนาคต

Page 8: คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง ... · คณะผ บร หาร

คณะผบรหารกรมสงเสรมการเกษตรเฝารบเสดจกรมสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร เสดจฯ ทรงเปดอาคาร “เกษตรสรสข” ทโรงเรยน ตชด.บานยานซอ อ.กยบร จ.ประจวบครขนธ สบสานพระราชดำรโครงการเกษตรเพออาหารกลางวน

กรมสงเสรมการเกษตรรวมสนองพระราชดำรสมเดจพระกนษฐาธราชเจา กรมสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร สบสานโครงการเกษตรเพออาหารกลางวน มงแกปญหาการขาดแคลนอาหารกลางวนของเดกและเยาวชนในโรงเรยนทอยในพนทหางไกล โดยจดสรางอาคาร “เกษตรสรสข” นอมเกลานอมกระหมอมถวายทโรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานยานซอ อำเภอกยบร จงหวดประจวบครขนธ เพอใหเดกนกเรยนไดรบประทานอาหารทปลอดภยถกหลกโภชนาการ และยงสามารถถายทอดความรการทำการเกษตรสนกเรยนและชมชน

นายเขมแขง ยตธรรมดำรง อธบดกรมสงเสรมการเกษตร เผยวา กรมสงเสรมการเกษตรไดสรางอาคาร “เกษตรสรสข” ในวาระครบรอบ 50 ป กรมสงเสรมการเกษตร เมอป พ.ศ. 2561 ในโรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 5 แหง เพอนอมเกลานอมกระหมอมถวาย สมเดจพระกนษฐาธราชเจา กรมสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร เพอใชในการจดการผลผลตทางการเกษตรและการแปรรปถนอมอาหาร โดยทรงพระกรณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานชออาคารโรงเรยนแตละแหงวา “เกษตรสรสข” หมายถง สถานทแหงความสขและความเปนมงคลดานการเกษตร พรอมทงพระราชทานพระราชานญาตใหเชญอกษรพระนามาภไธย “สธ” ประดบทปายชออาคาร และทรงรบเชญเสดจพระราชดำเนนไปทรงเปดอาคาร “เกษตรสรสข” ดงน 1)โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานทงสบายใจ อำเภอสะเดา จงหวดสงขลา เมอวนท 28 กนยายน 2561 2)โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนการบนไทย อำเภอคลองหาด จงหวดสระแกว เมอวนท 9 มกราคม 2562 3) โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานยานซอ อำเภอกยบร จงหวดประจวบครขนธ วนท 16 มกราคม 2563 4) โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบำรงท 112 อำเภอแมฟาหลวง จงหวดเชยงราย ชวงวนท 24 – 28 กมภาพนธ 2563 และ 5)โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานหนองด อำเภอโพนสวรรค จงหวดนครพนม ในป 2564 (ยงไมทรงกำหนดวน)

โครงการเกษตรเพออาหารกลางวน เปนโครงการหนงทพระองคทรงใชแกปญหาทางดานโภชนาการของเดกและเยาวชนทอยพนทหางไกล ซงกรมสงเสรมการเกษตรไดสบสานพระราชดำรโครงการเกษตรเพออาหารกลางวน โดยดำเนนการสงเสรมใหม

Page 9: คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง ... · คณะผ บร หาร

การผลตพชผกปลอดภยไดมาตรฐานการผลตสนคาทดในระดบ GMP ใหแกเจาหนาทสงเสรมการเกษตร แมบานเกษตรกร และเดกนกเรยนในโรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดน เพอใหผทรบประทานพชผกจากโครงการไดรบประทานอาหารทปรงจากพชผกทปลอดภยและมประโยชน รวมถงนำผลตภณฑทางการเกษตรบางสวนแปรรปเปนสนคาของชมชนทมคณภาพและปลอดภยตอผบรโภค ผานการวางแผนการผลตพช ซงเจาหนาท คร ผปกครอง และเดกนกเรยน ไดรวมกนจดทำเพอวางแผนปลกพชใหมความเหมาะสมตอฤดกาลและสามารถทำเปนมออาหารกลางวนทมความหลากหลายและมคณคาทางโภชนาการทเหมาะสมตอเดกนกเรยนในโรงเรยน

สำหรบโรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานยานซอ กอตงเมอวนท 23 มถนายน 2524 ตงอยหมท 9 ตำบลหาดขาม อำเภอกยบร จงหวดประจวบครขนธ พนททงหมดของโรงเรยน จำนวน 25 ไร มพนททำการเกษตร จำนวน 7.2 ไร แยกเปน ปลกพชผก จำนวน 1 ไร 2 งาน (ผกกาดขาว ผกบง กวางตง คะนา กะหลำปล บลอกโคล ฟกทอง ฟกเขยว ถวพ กระเพรา โหระพา ผกหวาน ชะอม มะเขอเปราะ มะเขอเทศ พรก ตะไคร) ปลกไมผล จำนวน 4 ไร (มะปราง ขนน มะละกอ กลวยนำวา กลวยเลบมอนาง กลวยหอม ทเรยน) นาขาว จำนวน 2 ไร ปลกพนธขาวไรซเบอรร มการเพาะเหด จำนวน 800 กอน ขดบอดนสำหรบเลยงปลานำจด (ปลานล ปลาดก) จำนวน 2 บอ สรางบอซเมนตสำหรบเลยงกบ และอนบาลลกปลาวยออน จำนวน 6 บอ โรงเลยงไกไขแบบเปด จำนวน 1 โรง โรงเลยงไกพนเมองแบบเปด จำนวน 1 โรง สงเสรมการทำปยหมกจากเศษใบไมแหง จำนวน 1 บอ สงเสรมการทำนำหมกชวภาพจากกลวยและพชผก จำนวน 1 ถง มจำนวนนกเรยนทงหมด 97 คน แยกเปนชาย 63 คน หญง 34 คน จำนวนครทงหมด 9 คน เปนคร ตชด. 7 คน ครอตราจาง 2 คน

ผลการดำเนนงานโครงการเกษตรเพออาหารกลางวน

1. ผลการผลตพช

– ปลกพชผก จำนวน 1 ไร 2 งาน ปรมาณผลผลตทได 50 กโลกรม/สปดาห

– ปลกไมผล จำนวน 4 ไร ปรมาณผลผลตทได 50 กโลกรม/สปดาห

– นาขาวพนธไรซเบอรร จำนวน 2 ไร ปรมาณผลผลตทได 1,400 – 1,500 กโลกรม/สปดาห

2. สงเสรมการแปรรปถนอมอาหาร (ในชวงเดอนเม.ย. – ธ.ค. 2562) ไดนำผลผลตภายในโรงเรยนมาแปรรปเปนผลตภณฑตาง ๆ ดงน

– มะพราวเกลดหมะ 40 กลอง

– ซาลาเปาขาวไรซเบอรร 300 ชน

– กลวยตาก 20 กโลกรม

3. สงเสรมกจกรรมยวเกษตรกรในโรงเรยน ไดแก

– การทำสารชวภณฑในการกำจดโรคและแมลง การเพาะเหดฟางในตะกรา การขยายพนธ ทเรยน การแปรรปขาวไรซเบอรร การแปรรปกลวยนำวา และการแปรรปมะพราว

4. กจกรรมทขยายผลสเกษตรกรในชมชน ไดดำเนนจดทำโครงการโรงเรยนพฒนาชมชน ปจจบนมสมาชก 43 ราย กจกรรมทได ขยายผลไดแก ปลกไมผลทเรยนพนธหมอนทองและมะนาว การขยายพนธทเรยน การทำสารชวภณฑ ในการกำจดโรคและแมลง การทำเหดฟางในตะกรา การแปรรปขาวไรซเบอรร และการแปรรปมะพราว

การดำเนนงานกอสรางอาคาร “เกษตรสรสข” โรงเรยนตำรวจตระเวนชายแดนบานยานซอ ตำบลหาดขาม อำเภอกยบร จงหวดประจวบครขนธ ขนาดพนทกอสรางอาคาร 150 ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนนงาน เรมกอสรางเมอวนท 9 มถนายน 2561 แลวเสรจเมอวนท 16 พฤศจกายน 2561 ผลการใชประโยชนอาคารเกษตรสรสข (เรมทดลองกระบวนการผลตตามระบบ GMP ครงแรกเดอน พฤศจกายน 2561) โดยการรวบรวมและบรรจผลผลตจากแปลงเกษตรของโรงเรยน 6 ครง จากชมชน 5 ครง ไดแก กลวยนำวา ผกบง ผกกาดขาว กวางตง คะนา ถวฝกยาว พรก บวบ และมะเขอเปราะ รวมจำนวน

Page 10: คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง ... · คณะผ บร หาร

1,814.9 กโลกรม ฝกปฏบตการแปรรปผลผลตการเกษตร จำนวน 5 ครง ไดแก ซาลาเปา ขาวไรซเบอรร กลวยตาก และมะพราวหมะ ทำการแปรรปผลผลตเกษตร จำนวน 6 ครง ไดแก กลวยตาก ไขเคม และปลาสม

แผนการใชประโยชนอาคารเกษตรสรสข 1. ผลผลตจากแปลงเกษตรของโรงเรยน มการเกบเกยวผลผลต และนำเขาสอาคารผานกระบวนการ ผลตตามระบบ GMP ในทกเชาของวนเปดเรยน กอนออกสรานคาสหกรณ และโรงครวประกอบอาหาร 2. สมาชกโครงการโรงเรยนพฒนาชมชน ทดลองนำผลผลตทางการเกษตรนำเขาสอาคารผานกระบวนการผลตตามระบบ GMP อาคารเกษตรสรสขน นอกจากใชเพอดำเนนโครงการเกษตรเพออาหารกลางวนแลว ยงกลายเปนหนงในพนททแมบานเกษตรกรและคนในชมชนไดใชประโยชนรวมกนเพอเรยนรวธการแปรรปผลผลตทางการเกษตรในพนทอยางมคณภาพและไดมาตรฐาน GMP โดยมเจาหนาทสงเสรมการเกษตรเปนผใหคำปรกษาและถายทอดความรสชมชนใหมความเขาใจ จนสามารถลงมอปฏบตไดจรงในชวตประจำวนและตอยอดสชมชนตอไปในอนาคต

Page 11: คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง ... · คณะผ บร หาร

กรมสงเสรมสงการเจาหนาทในพนท ดแลเกษตรกรหยดเผาเขมขน

กรมสงเสรมสงการเจาหนาทในพนท ดแลเกษตรกรหยดเผาเขมขน อบรมเกษตรกรสรางวทยากรเกษตรปลอดการเผาแลว

กวา 1 หมนราย

นายเขมแขง ยตธรรมดำรง อธบดกรมสงเสรมการเกษตร กลาววา ขณะนสงการไปยงจงหวดแลว ใหเรงดำเนนการควบคม

กำกบดแล และเขมงวดไมใหเกดการเผาในพนทการเกษตรในความรบผดชอบอยางเครงครด และเรงสรางการรบรใหเกษตรกร

ตระหนกถงผลกระทบจากการเผาในเวทถายทอดความรตาง ๆ รวมทงใหความรวมมอกบหนวยงานในพนทในการแกไขและ

ปองกนปญหาหมอกควนทเกดจากการเผาและฝนละอองขนาดเลกทเกดจากสาเหตอน ๆ ตลอดจนใหการสนบสนนมาตรการ

ตาง ๆ ทเกยวของกบภาคการเกษตร ไดแก การสงเสรมใหเกษตรกรเตรยมพนทเพาะปลก โดยวธการไถกลบตอชงทดแทนการ

เผา การสงเสรมการนำเศษวสดทางการเกษตรมาแปรสภาพใหเกดประโยชน เชน การทำปยหมก การปลกเหดฟาง การผลต

อาหารสตว การทำถานอดแทง หรอของประดบ เปนตน โดยเกษตรกรสามารถดาวนคมอและคำแนะนำในการทำเกษตรปลอด

การเผาไดท http://www.royalagro.doae.go.th/?page_id=3794 พรอมกนน

กรมสงเสรมการเกษตร นำมาตรการตาง ๆ ทเกยวของกบภาคการเกษตรเขาทประชมคณะกรรมการพฒนาการเกษตรและ

สหกรณระดบจงหวด (อ.พ.ก.) และคณะกรรมการอำนวยการขบเคลอนงานโยบายสำคญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดบ

จงหวด (Chief of Operation, CoO) เพอยกระดบความรวมมอและความสำคญ ทงน ขอความรวมมอประชาชนหากพบการ

เผาเศษวสดในพนทการเกษตรใหแจงเหตไปยงสายดวนฉกเฉน ๑๗๘๔ (ตลอด ๒๔ ชวโมง) สำหรบทกพนท หรอ ๑๓๖๒

(ตลอด ๒๔ ชวโมง) สำหรบพนทปา

ลาสดในปทผานมา (ป 2562) กรมสงเสรมการเกษตรตลอดจนหนวยงานในสงกดระดบพนทดำเนนการสงเสรมการมสวนรวม

ของชมชนเกษตรเพอปองกนและแกไขปญหาการเผาในพนทการเกษตร สรางความรความเขาใจใหแกเกษตรกรแลว จำนวน

Page 12: คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง ... · คณะผ บร หาร

15,720 ราย เพอสรางเปนวทยากรดานการทำการเกษตรปลอดการเผา รวมทงสรางชมชนเกษตรปลอดการเผาตนแบบ

166 แหง ดำเนนการในพนท 26 จงหวด ประกอบดวย 10 จงหวดภาคเหนอตอนบน ไดแก เชยงราย เชยงใหม แมฮองสอน

ลำปาง ลำพน นาน แพร พะเยา ตาก และอตรดตถ และ 16 จงหวดทมการเผาในพนทการเกษตรสง ไดแก กาญจนบร

กาฬสนธ ขอนแกน ชยภม นครนายก นครพนม นครราชสมา นครสวรรค บรรมย ปราจนบร พจตร เพชรบรณ รอยเอด

ลพบร สกลนคร และอดรธาน ตลอดจนไดมการประสานความรวมมอกบหนวยงานภาคในพนททงภาครฐและเอกชน จดงาน

รณรงคในทองถนรวมกบหนวยงานทเกยวของ เฝาระวงตดตามสถานการณชวงวกฤตหมอกควนภาคเหนอ จดทำแปลงนำรอง

สาธตเทคโนโลยการจดการเศษวสดทดแทนการเผา ไดแก การไถกลบตอซง 135 แหง 4,110 ไร สามารถลดตนทนการใช

ปยเคม คดเปนมลคา 1,407,144 บาท การผลตปยอนทรย/ปยหมก/ปยพชสด/วสดเพาะปลก 307 แหง 71,872 กโลกรม

สรางรายได 287,488 บาท การเพาะเหด 10,100 กโลกรม สรางรายได 1,515,000 บาท การผลตถานอดแทงจากซง

ขาวโพด 1,150 กโลกรม สรางรายได 23,000 บาท และการปลกพชทางเลอก 14 แหง 35 ไร สำหรบป 2563 น เรม

ดำเนนการอบรมเกษตรกรแลว โดยวางแผนสรางชมชนเกษตรปลอดการเผาตนแบบรวมทงสน 210 แหง และสรางเกษตรกร

เปนวทยากรดานการทำการเกษตรปลอดการเผารวมทงสน 16,800 ราย ซงจะตอยอดขยายผลการดำเนนงานดงกลาวตอไป

Page 13: คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง ... · คณะผ บร หาร
Page 14: คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง ... · คณะผ บร หาร

สำนกงานสงเสรมและพฒนาการเกษตรท 5 จงหวดสงขลา แจงเตอนใหเกษตรกรเตรยมความพรอมในการดแลรกษาสวนผลไมในชวงหนาแลง

นายสพท จตรภกด ผอำนวยการสำนกงานสงเสรมและพฒนาการเกษตรท 5 จงหวดสงขลา กลาววา ป 2563 กรมอตนยมวทยาคาดการณวาประเทศไทยตองเผชญกบภาวะฝนแลงเรวและยาวนานจนถงเดอนมถนายน และมแนวโนมวาในชวงเดอนมนาคม ถงเมษายน ในหลายพนทอณหภมจะสงขนประมาณ 1-2 องศาเซลเซยส สงผลใหนำในแหลงนำธรรมชาตระเหยเรวขนดวย ถงแมในสวนของภาคใตยงไมมจงหวดใดประกาศภยแลง และสถานการณยงไมนาเปนหวง แตขอแจงเตอนใหเกษตรกรควรเตรยมความพรอมในการดแลรกษาสวนผลไมในชวงหนาแลง เพราะหากนำไมพอเพยงสำหรบการเจรญเตบโต และการพฒนาการของไมผล จะทำใหเกดอาการใบเหลอง ผลหลดรวง หรอผลมขนาดเลกรปรางบดเบยว และหากขาดนำอยางรนแรงอาจทำใหตนไมยนตนตายได

ทงน ในพนทภาคใตเปนแหลงผลตไมผลเขตรอนทสำคญ มเนอทปลกทงสน 1,002,587 ไร แยกเปนทเรยน 503,513 ไร มงคด 239,982 ไร เงาะ 84,176 ไร และลองกอง 174,916 ไร มเนอทใหผล 869,276 ไร ป 2562 มผลผลตรวมทงสน 800,598 ตน สามารถสรางรายไดใหกบเกษตรกรไดไมตำกวา สามหมนสพนลานบาท จงขอเนนยำเกษตรกรดแลรกษาสวนผลไมในชวงหนาแลง ไดแก

1.เตรยมเกบนำสำรอง หากมบอพกนำควรปรบปรงใหสามารถเกบนำได และสบนำสำรองไวเสมอ

2.กรณตนไมเลก ควรใชวสดชวยพลางแสงเพอลดอณหภมและการคายนำ

3.ใหนำครงละนอย ๆ แตใหบอยขน และเลอกใชวธการทประหยดนำและตนไมใชประโยชนไดเตมท เชน ระบบนำหยด หรอหวเหวยงขนาดเลก หรอปรบเปลยนชวงเวลาการใหนำเปนเวลากลางคนลดการสญเสยนำ

Page 15: คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง ... · คณะผ บร หาร

4.กรณมวชพชในแปลงปลกจำนวนมาก ควรใชวธการตดแทนการไถพรวน เพราะนอกจากสงผลกระทบตอรากพชแลว ยงสงผลใหเกดการสญเสยความชนในดนดวย

5.ใชวสดคลมโคนเพอรกษาความชน โดยใชเศษซากพชคลมใหทวรศมทรงพม เพอชวยรกษาความชนในดนและลดอตราการระเหยของนำรวมทงเศษซากพชยงสามารถยอยสลายเปนปยไดดวย

และ 6.กรณทไมผลอยในระหวางการตดผล หากขาดนำรนแรงตองตดแตงผลทงเพอรกษาตนไว

Page 16: คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง ... · คณะผ บร หาร

แจงเตอนเกษตรกรดแลรกษาสวนผลไมในชวงหนาแลง แนะหากจำเปนใหตดผลทงรกษาลำตน

กรมสงเสรมการเกษตร โดยสำนกงานสงเสรมและพฒนาการเกษตรท 5 จงหวดสงขลา นายสพท จตรภกด ผอำนวยการสำนกงานสงเสรมและพฒนาการเกษตรท 5 จงหวดสงขลา ใหขอมลวาในป 2563 กรมอตนยมวทยาคาดการณวา ประเทศไทยตองเผชญกบภาวะฝนแลงเรวและยาวนานจนถงเดอนมถนายน และมแนวโนมวาในชวงเดอนมนาคม-เมษายน ในหลายพนทอณหภมจะสงขนประมาณ 1-2 องศาเซลเซยส สงผลใหนำในแหลงนำธรรมชาตระเหยเรวขนดวย ถงแมในสวนของภาคใตยงไมมจงหวดใดประกาศภยแลงและสถานการณยงไมนาเปนหวง แตขอแจงเตอนใหเกษตรกรควรเตรยมความพรอมในการดแลรกษาสวนผลไมในชวงหนาแลง เพราะหากนำไมพอเพยงสำหรบการเจรญเตบโต และการพฒนาการของไมผล จะทำใหเกดอาการใบเหลอง ผลหลดรวง หรอผลมขนาดเลกรปรางบดเบยว และหากขาดนำอยางรนแรงอาจทำใหตนไมยนตนตายได

นายสพท จตรภกด ใหขอมลเพมเตมวา ภาคใตเปนแหลงผลตไมผลเขตรอนทสำคญ มเนอทปลกทงสน 1,002,587 ไร แยกเปน ทเรยน 503,513 ไร มงคด 239,982 ไร เงาะ 84,176 ไร และลองกอง 174,916 ไร มเนอทใหผล 869,276 ไร ป 2562 มผลผลตรวมทงสน 800,598 ตน สามารถสรางรายไดใหกบเกษตรกรไดไมตำกวา สามหมนสพนลานบาท จงขอเนนยำเกษตรกรดแลรกษาสวนผลไมในชวงหนาแลงดงน

1.เตรยมเกบนำสำรอง หากมบอพกนำควรปรบปรงใหสามารถเกบนำได และสบนำสำรองไวเสมอ

2.กรณตนไมเลก ควรใชวสดชวยพลางแสงเพอลดอณหภมและการคายนำ

3.ใหนำครงละนอยๆ แตใหบอยขน และเลอกใชวธการทประหยดนำและตนไมใชประโยชนไดเตมท เชน ระบบนำหยด หรอหวเหวยงขนาดเลก หรอปรบเปลยนชวงเวลาการใหนำเปนเวลากลางคนลดการสญเสยนำ

4.กรณมวชพชในแปลงปลกจำนวนมาก ควรใชวธการตดแทนการไถพรวน เพราะนอกจากสงผลกระทบตอรากพชแลว ยงสงผลใหเกดการสญเสยความชนในดนดวย

5.ใชวสดคลมโคนเพอรกษาความชน โดยใชเศษซากพชคลมใหทวรศมทรงพม เพอชวยรกษาความชนในดนและลดอตราการระเหยของนำรวมทงเศษซากพชยงสามารถยอยสลายเปนปยไดดวย

6. กรณทไมผลอยในระหวางการตดผล หากขาดนำรนแรงตองตดแตงผลทงเพอรกษาตนไว

Page 17: คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง ... · คณะผ บร หาร
Page 18: คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง ... · คณะผ บร หาร
Page 19: คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง ... · คณะผ บร หาร

จงหวดรอยเอด ไดมอบเงนใหความชวยเหลอเกษตรกรผประสบภยพบต กรณฉกเฉน อทกภย ป 2562 เนองจากอทธพลพายโพดลและคาจ

ก ใหแกเกษตรกรจงหวดรอยเอด ในงานโครงการคลนกเกษตรเคลอนท ครงท 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563

วนท 15 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ หอประชมทวาการอำเภอศรสมเดจ จงหวดรอยเอด นายวนชย คงเกษม ผวาราชการจงหวดรอยเอด ไดเปนประธานในพธเปดงานโครงการคลนกเกษตรเคลอนท ครงท 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 พรอมมอบเงนชวยเหลอเกษตรกรผประสบภย กรณฉกเฉน โดยมเกษตรจงหวดรอยเอด นายอำเภอศรสมเดจ หวหนาสวนราชการ ผนำทองถน ผนำทองท พนองเกษตรกร เขารวมงานในครงน

โครงการคลนกเกษตรเคลอนท จงหวดรอยเอด เปนโครงการทสามารถใหบรการ ทางวชาการ และทำใหการถายทอดเทคโนโลยการเกษตรสเกษตรกร บรรลผลสำเรจตามเปาหมาย เปนโครงการทเขามาแกไขปญหาใหกบเกษตรกรในพนท เพราะเกษตรกรจะไดรบบรการแบบครบวงจรในทกๆ ดาน ทงดานพช ดานดน ดานปศสตว ดานประมง และอนๆ ซงเปนการนำบคลากร อปกรณ และองคความรดานการเกษตร มาสพนองเกษตรกรในพนท โดยเกษตรกรไมจำเปนตองเดนทางไกลไปถงตวเมอง หรอสถานทราชการซงอาจจะอยหางไกล

จากนน ผวาราชการจงหวดรอยเอด ไดมอบเงนชวยเหลอผประสบอทกภย ป 2562 เนองจากภายโพดลและคาจก โดยมอบเงนใหความชวยเหลอเกษตรกรผประสบภยพบต กรณฉกเฉน อทกภย ป 2562 ดานพช เนองจากอทธพลพายโพดลและคาจก จำนวน 20 อำเภอ ใหแกเกษตรกร จำนวน 63,306 ราย วงเงนใหการชวยเหลอ 665,047,814.50 บาท และมอบเงนใหความชวยเหลอเกษตรกรผประสบภยพบต กรณฉกเฉน อทกภย ป 2562 กรณทรายทบถมทนา เนองจากอทธพลพายโพดลและคาจก จำนวน 3 อำเภอ ใหแก อำเภอโพนทอง อำเภอเมยวด อำเภอหนองพอก ใหแกเกษตรกร จำนวน 244 ราย วงเงนใหความชวยเหลอ 3,730,300 บาท โดยเกษตรกรสามารถถอนเงนใหความชวยเหลอดงกลาวจากธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร ไดตงแตวนท 16 มกราคม 2563 เปนตนไป

โดยผวาราชการจงหวดรอยเอด ไดฝากความหวงใยถงพนองเกษตรกรทไดรบเงนไปแลว โปรดใชอยางประหยด และเหมาะสมตามความจำเปน จากนนไดออก เยยมชมหนวยงานทรวมจดกจกรรมคลนกเกษตรเคลอนท และพบปะพนองเกษตรกรทมารวมงาน

Page 20: คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง ... · คณะผ บร หาร
Page 21: คณะผู้บริหาร กสก. เฝ้ารับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรง ... · คณะผ บร หาร