ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการ...

Click here to load reader

 • date post

  12-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการ...

 • มหาวทิยาลัยมหดิล

  กองคลัง สาํนักงานอธิการบดี

  ค่าใช้จ่ายในการจดักจิกรรม/โครงการ

  โดย นางสาวปราณี เหลืองศริิธัญญะ

  นางอริศรา ตัง้จติสราญ

  นางสาวปภาวี เจียรศลิปดาํรง

  16 พฤศจกิายน 25581

 • Finance DivisionFinance DivisionFinance Division

  ความหมาย

  กิจกรรมหรือโครงการ (Project) เป็นงานที่ ส่วนงาน

  หรือหน่วยงานจัดขึน้เพื่อการใดการหนึ่ง อาจเป็นการ

  ใ ห้ ค ว า ม รู้ ก า ร พั ฒ น า ก า ร ทํ า ง า น ส่ ง เ ส ริ ม

  ศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่ ส่วนงาน/หน่วยงาน

  เห็นประโยชน์ในการดําเนินการ การเขียนโครงการ

  คล้ายกับการจัดทําโครงการฝึกอบรม ประกอบด้วย

  แผนงานย่อยที่ ระบุรายละเอียดได้ ชัดเจน เ ช่น

  วัตถุประสงค์ การดําเ นินงาน ระยะเ ริ่มต้นและ

  สิน้สุด งบประมาณที่ใช้ และ ผลลัพธ์ที่คาดไว้ 2

 • Finance DivisionFinance DivisionFinance Division

  ความหมาย(ต่อ)

  การฝึกอบรม หมายความว่า การอบรม การประชุม

  ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทาง

  วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึก

  ศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่ เรียกชื่ออย่างอื่น

  ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือ

  หลักสูตรและช่วงเวลาจดัที่แน่นอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  พัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

  แต่ไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรวชิาชีพ 3

 • Finance DivisionFinance DivisionFinance Division

  ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่าง

  ประเทศพ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2552 (ฉบบัที่3) พ.ศ. 2555(ต่อ)

  แบ่งการจดัฝึกอบรมฯเป็น 2 ประเภท

  ประเภท ก หมายความว่า ผู้เข้าอบรม

  (รศ. หรือ ระดบั 9 ขึน้ไป)

   ข้าราชการตาํแหน่งประเภททั่วไป ระดบัทกัษะพเิศษ  ตาํแหน่งประเภทวชิาการ ระดบัเชี่ยวชาญและระดบั ทรงคุณวุฒ ิ

   ประเภทอาํนวยการระดบัสูง  ประเภทบริหารระดบัต้นและระดบัสูง

  4

 • Finance DivisionFinance DivisionFinance Division

  ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุม

  ระหว่างประเทศพ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2552 (ฉบบัที่3) พ.ศ. 2555(ต่อ)

  ประเภท ข หมายความว่า ผู้เข้าอบรม

  (ผศ. หรือ ระดบั 8 ลงมา)

  ข้าราชการตาํแหน่งประเภททั่วไป ระดบัปฏบิตังิาน ระดบัชาํนาญงานและระดบัอาวุโส ตาํแหน่ง

  ประเภทวชิาการ ระดบัปฏบิตักิาร

  ระดบัชาํนาญงานและชาํนาญงานพเิศษ ประเภท อาํนวยการ ระดบัต้น

  5

 • Finance Division

  การจดัทาํกจิกรรม/โครงการ

  อย่างน้อยต้องมีข้อมูล ต่อไปนี ้

  1. ชื่อกจิกรรม/โครงการ

  2. หลักการและเหตุผล

  3. วัตถุประสงค์

  4. ผู้เข้าร่วม (กลุ่มเป้าหมาย)

  5. รูปแบบการดาํเนินงาน

  6. ระยะเวลาและสถานที่

  7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 6

 • Finance Division

  8. งบประมาณการจดั (จากแหล่งใด)

  9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  10. รายละเอียดประมาณการรายรับ-รายจ่าย

  11. กาํหนดการจดัโครงการ

  การจดัทาํกจิกรรม/โครงการ (ต่อ)

  7

 • Finance DivisionFinance DivisionFinance Division

  ระเบยีบที่เกี่ยวข้อง

  8

  1. ข้อบงัคับมหาวทิยาลัยมหดิล ว่าด้วยการบริหาร

  งบประมาณและการเงนิ พ.ศ. 2551 แก้ไขฉบบั

  ที่ 2 พ.ศ. 2556

  2. ประกาศมหาวทิยาลัยมหดิล เรื่องหลักเกณฑ์และ

  วธิีการรับเงนิ การเกบ็รักษาเงนิ การเบกิเงนิ การ

  จ่ายเงนิ และการควบคุมดแูลการจ่ายเงนิ พ.ศ.

  2551

  3. ประกาศส่วนงาน เรื่อง...............ที่เกี่ยวข้อง

 • Finance Division

  1. ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

  ฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมระหว่าง

  ประเทศ พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2)

  พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2555

  2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค.0406.4/ว.5

  ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทา

  ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ตํ่า ปี 2556

  9

  ระเบยีบอื่นๆ

 • Finance Division

  ค่าใช้จ่ายในการจดักจิกรรม/โครงการ 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่

  2. ค่าใช้จ่ายใน พธิีเปิด - ปิด

  3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์

  4. ค่าประกาศนียบัตร (ถ้ามี)

  5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพมิพ์เอกสารและสิ่งพมิพ์

  6. ค่าหนังสือ/เอกสาร สาํหรับผู้เข้าร่วม

  กจิกรรม

  จดัหาตามข้อบงัคับ

  ม.มหดิล ว่าด้วยการ

  พสัดุ พ.ศ. 2551

  10

  7. ค่าใช้จ่ายในการตดิต่อสื่อสาร เบกิตามความจาํเป็นแ