วิธีใช้งาน Google Hangouts Meets PC...

11
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.edu.ssru.ac.th|June 9, 2020|1 วิธีใช้งาน Google Hangouts Meets สิ่งที่ต้องเตรียมสาหรับการใช้งานบน PC/Notebook 1. Account Google หรือ E-Mail ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สิ่งที่ต้องเตรียมสาหรับการใช้งานบน Smart Phone ทั้ง iOS และ Android 1. Account Google หรือ E-Mail ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2. App Google Hangouts Meet 2.1 iOS ดาวน์โหลดได้ที่: https://apps.apple.com/us/app/hangouts-meet-by- google/id1013231476 2.2 Android ดาวน์โหลดได้ที่: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings& hl=th วิธีการสร้างตารางนัดหมาย Google Hangouts Meet ด้วย Google Calendar 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://calendar.google.com/ หรือไปทีGoogle Apps (ตามภาพ ด้านล่าง) ไปทีGoogle Apps ไปทีCalendar หรือ ปฏิทิน

Transcript of วิธีใช้งาน Google Hangouts Meets PC...

Page 1: วิธีใช้งาน Google Hangouts Meets PC Notebookedu.ssru.ac.th/useruploads/files/20200609/fa159ae2... · วิธีใช้งาน Google Hangouts Meet 1. เข้าสู่ระบบของ

คณะครศาสตร มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา www.edu.ssru.ac.th|June 9, 2020|1

วธใชงาน Google Hangouts Meets

สงทตองเตรยมส าหรบการใชงานบน PC/Notebook

1. Account Google หรอ E-Mail ของมหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา

สงทตองเตรยมส าหรบการใชงานบน Smart Phone ทง iOS และ Android

1. Account Google หรอ E-Mail ของมหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา

2. App Google Hangouts Meet

2.1 iOS ดาวนโหลดไดท: https://apps.apple.com/us/app/hangouts-meet-by-

google/id1013231476

2.2 Android ดาวนโหลดไดท:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings&

hl=th

วธการสรางตารางนดหมาย Google Hangouts Meet ดวย Google Calendar

1. เขาไปทเวบไซต https://calendar.google.com/ หรอไปท Google Apps (ตามภาพ

ดานลาง)

ไปท Google Apps

ไปท Calendar หรอ

ปฏทน

Page 2: วิธีใช้งาน Google Hangouts Meets PC Notebookedu.ssru.ac.th/useruploads/files/20200609/fa159ae2... · วิธีใช้งาน Google Hangouts Meet 1. เข้าสู่ระบบของ

คณะครศาสตร มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา www.edu.ssru.ac.th|June 9, 2020|2

2. เมอเขามาแลวใหไปคลกทปม Create (สราง) มมซายหนาจอ (ตามภาพดานลาง)

3. เมอคลกทปม Create (สราง) จะแสดงหนาตางรายละเอยดการสรางตารางนดหมายขนมา

หวขอการนดหมาย

ระบเวลาเรมและเวลาสนสด

เชญผเขารวม โดยใช e-mail

สราง URL Google Meet ส าหรบ

การประชม หรอการนดหมาย สถานทการนดหมาย

รายละเอยดการนดหมาย บนทกการสรางการนดหมาย

การตงคาเพมเตม

Page 3: วิธีใช้งาน Google Hangouts Meets PC Notebookedu.ssru.ac.th/useruploads/files/20200609/fa159ae2... · วิธีใช้งาน Google Hangouts Meet 1. เข้าสู่ระบบของ

คณะครศาสตร มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา www.edu.ssru.ac.th|June 9, 2020|3

4. เมอท าการสรางตารางนดหมายเสรจเรยบรอยแลวใน Calendar จะมแทปตารางการนด

หมายทไดท าการสรางไวในวนและเวลานนๆ (ตามภาพดานลาง)

5. หากตองการแกไขหรอดรายละเอยดตารางการนดหมายใหน าเมาสไปชทแทปตารางการ

นดหมาย (ตามภาพดานลาง)

แกไขการนดหมาย ลบการนดหมาย

สงอเมลเพอเชญบคคลอนเขารวม

การนดหมาย

การตงคาเพมเตมเชน การสงป

รนส , ท าส าเนา , เปดสาธารณะ ,

เปลยนเจาของตารางนดหมาย

ปดหนาตางการแกไขหรอ

รายละเอยดการนดหมาย

Page 4: วิธีใช้งาน Google Hangouts Meets PC Notebookedu.ssru.ac.th/useruploads/files/20200609/fa159ae2... · วิธีใช้งาน Google Hangouts Meet 1. เข้าสู่ระบบของ

คณะครศาสตร มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา www.edu.ssru.ac.th|June 9, 2020|4

วธใชงาน Google Hangouts Meet

1. เขาสระบบของ Google โดยเขาใชงานไดท https://accounts.google.com

กรอก E-Mail และรหสผาน

มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา

Page 5: วิธีใช้งาน Google Hangouts Meets PC Notebookedu.ssru.ac.th/useruploads/files/20200609/fa159ae2... · วิธีใช้งาน Google Hangouts Meet 1. เข้าสู่ระบบของ

คณะครศาสตร มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา www.edu.ssru.ac.th|June 9, 2020|5

2. ไปท Google Apps ทอยมมขวาของหนาจอแลวคลกเลอกท Meet (ตามภาพดานลาง)

3. เมอเขามาแลวจะเขาสหนา Google Hangouts Meet จากนนคลกท เขารวมหรอเรมการประชม

(Join or Start a Meeting)

Page 6: วิธีใช้งาน Google Hangouts Meets PC Notebookedu.ssru.ac.th/useruploads/files/20200609/fa159ae2... · วิธีใช้งาน Google Hangouts Meet 1. เข้าสู่ระบบของ

คณะครศาสตร มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา www.edu.ssru.ac.th|June 9, 2020|6

4. กรอกชอการประชม เชน ชอรายวชา จากนนกด ตอไป (Continue)

5. กดอนญาต (Allow) ไมโครโฟนและกลอง เพอเปดใชงาน

Page 7: วิธีใช้งาน Google Hangouts Meets PC Notebookedu.ssru.ac.th/useruploads/files/20200609/fa159ae2... · วิธีใช้งาน Google Hangouts Meet 1. เข้าสู่ระบบของ

คณะครศาสตร มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา www.edu.ssru.ac.th|June 9, 2020|7

6. คลกเขารวมเลย (Join Now)

7. เขาสหนา Meet เพอเรมการประชมหรอการเรยนการสอนแบบออนไลน

ชอหวขอในการเขารวมประชมหรอชอรายวชาท

ไดตงไว

คลกทคดลอกขอมลเพอ คดลอกลงกทไดใหกบผ

เขาประชมหรอผเขาเรยน เชนสงลงกใหกบ

หวหนาหองแตละหองเรยน

Page 8: วิธีใช้งาน Google Hangouts Meets PC Notebookedu.ssru.ac.th/useruploads/files/20200609/fa159ae2... · วิธีใช้งาน Google Hangouts Meet 1. เข้าสู่ระบบของ

คณะครศาสตร มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา www.edu.ssru.ac.th|June 9, 2020|8

ขอเสนอแนะ

1. ใหตงคาการแสดงผลหนาจอ

2. ส าหรบนกศกษาและอาจารย ใหกดปกหมดหนาจอไวทหนาจอของเรา ถาไมปกหมด

หนาจอไวจะท าใหหนาจอสลบไปมาตามเสยงพดและท าใหนกศกษาและอาจารยเกดความ

สบสนได

จ านวนผเขารวม

ชองการสนทนา

รายละเอยดหองเรยน เปด/ปด ไมโครโฟน

จบการประชม

เปด/ปด กลอง การแชรหนาจอ

ตงคาตางๆ

Page 9: วิธีใช้งาน Google Hangouts Meets PC Notebookedu.ssru.ac.th/useruploads/files/20200609/fa159ae2... · วิธีใช้งาน Google Hangouts Meet 1. เข้าสู่ระบบของ

คณะครศาสตร มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา www.edu.ssru.ac.th|June 9, 2020|9

การตงคาปกหมดหนาจอ ไปทมมบนขวาของหนาจอ ทเปนรปตวเอง

การตงคาคลกทปม 3 จด ดานลางขวา

บนทกการเรยนเปนวดโอ (ไฟลทถกบนทกจะถกจดเกบ

ไวใน Google Drive ใน Folder Meeting

Recording)

เปลยนเคาโครงของการแสดงผล

แสดงผลแบบเตมหนาจอ (Full Screen)

การตงคา เชน เลอกไมโครโฟน กลอง และความ

ละเอยดของวดโอ

คลกเมาสซาย 1 ครง จะแสดงสญลกษณรป

ปกหมดเพอปกหมดหนาจอ

Page 10: วิธีใช้งาน Google Hangouts Meets PC Notebookedu.ssru.ac.th/useruploads/files/20200609/fa159ae2... · วิธีใช้งาน Google Hangouts Meet 1. เข้าสู่ระบบของ

คณะครศาสตร มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา www.edu.ssru.ac.th|June 9, 2020|10

วธการแชรหนาจอ

การแชรหนาจอ หนาจอผสอนเปดโปรแกรมใด นกศกษาจะเหนหนาโปรแกรมนนๆ

เหมอนกนทงหมด

คลกทปมน าเสนอทนท (Present Now)

แลวเลอก หนาจอของคณทงหนาจอ หรอ หนาตาง

คลกเมาสซาย 1 ครง เพอเลอกโปรแกรมทตองการแชร

หนาจอ

เมอเลอกแชรหนาจอโปรแกรมไดแลว จากนนกดทปม

แชร

Page 11: วิธีใช้งาน Google Hangouts Meets PC Notebookedu.ssru.ac.th/useruploads/files/20200609/fa159ae2... · วิธีใช้งาน Google Hangouts Meet 1. เข้าสู่ระบบของ

คณะครศาสตร มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา www.edu.ssru.ac.th|June 9, 2020|11

ขอเสนอแนะ

การแชรหนาจอม ทงหมด 2 แบบ คอ การแชรหนาจอแบบทงหนาจอ และ การแชร

หนาจอแบบหนาตาง

การแชรหนาจอทงหนาจอ

ระหวางทแชรหนาจออาจารยผสอนสามารถเปดโปรแกรมอนๆ หรอเตรยมขอมลทตองการ

ได เพราะไมวาเราจะคลกเปดโปรแกรมใดๆกตาม นกศกษาหรอผเรยนจะมองเหนโปรแกรมทเรา

แชรหนาจอไวเทานน

การแชรหนาจอแบบหนาตาง

อาจารยผสอนตองการใหผเรยนหรอนกศกษามองเหนแค โปรแกรมใดโปรแกรมหนง เชน

PowerPoint เทานนหรอเปนไฟลเอกสาร โดยจะไมเหนหนาจอ Desktop ของอาจารยผสอ

ถาตองการหยดการแชรหนาจอใหคลกทปม หยดการ

แชร (Stop sharing)