ปัจจัยในการเพิ่มแรงจูงใจในอ...

Click here to load reader

 • date post

  06-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ปัจจัยในการเพิ่มแรงจูงใจในอ...

 • ปัจจัยในการเพิม่แรงจูงใจในอตุสาหกรรมก่อสร้าง

  Motivation Factors Improvement in Construction Industry

  นายนิรุทธ์ พรหมเด่น

  สารนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

  สาขาวชิา การจัดการงานวศิวกรรม

  บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสยาม

  พทุธศักราช 2560

  ลขิสิทธ์ิของมหาวทิยาลยัสยาม

 • กติติกรรมประกาศ

  สารนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เน่ืองด้วยได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่ง จาก รองศาสตราจารย ์ดร.วนัชยั ริจิรวนิช อาจารยา่ี์ปรึกปาสารนิพนธ์ รวมาึงคคาจารยบ์คัฑิตวิายาลยั สาขา การจดัการงานวิศวกรรม มหาวิายาลยัสยามาุก ๆา่าน า่ีให้ค าปรึกปาและแนะน าให้ประโยชน์ให้ความรู้ รวมไปาึงการติดตามคอยดูแลมาโดยตลอด

  ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุค บิดา มารดา ญาติ พี่น้อง มิตรสหาย ผูแ้ต่งหนงัสือหรือเอกสาราาง

  วิชาการ า่ีขา้พเจา้ไดใ้ช้เป็นเอกสารอา้งอิง และเพื่อนาุกคนา่ีคอยสนบัสนุนช่วยเหลือ และให้ก าลงัใจ มา โดยตลอด ขอขอบพระคุคคคาจารย์าุกา่าน า่ีได้ประสิาธ์ิประสาาวิชาการต่าง ๆ จนช่วยให้สามารา า าการศึกปาน้ีจนส าเร็จลุล่วง ดว้ยดี

  นายนิรุาธ์ พรหมเด่น

  ผูจ้ดัา า

 • สารบัญ

  เร่ือง หนา้ท่ี บทคดัยอ่ภาษาไทย ก บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ข กิตติกรรมประกาศ ค สารบญั ง สารบญัรูป ฉ สารบญัตาราง ช บทที ่1 บทน า 1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 1 1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 2 1.3 ขอบเขตการศึกษา 2 1.4 ขั้นตอนการศึกษา 2 1.5 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 3 1.6 ค านิยามศพัท ์ 3 บทที ่2 กรอบความคิดทฤษฎี และงานศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 2.1 แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 4 2.2 ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 10 2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 26 บทที ่3 การด าเนินการศึกษา 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 34 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 35 3.3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 36 3.4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 36

 • สารบัญ (ต่อ)

  เร่ือง หนา้ท่ี

  บทที ่4 ผลการศึกษา 4.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูก้รอกแบบสอบถาม 4.2 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

  37 40

  บทที ่5 บทสรุป 5.1 สรุปผลการศึกษาและอภิปราย 47 5.2 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 48 บรรณานุกรม 50 ประวติัผูศึ้กษา 52

 • สารบัญรูป

  รูป หนา้ท่ี 2.1 สภาวะของบุคคลท่ีถูกกระตุน้แสดงพฤติกรรมไปยงัจุดหมายปลายทาง 8 2.2 ขั้นตอนการแสดงพฤติกรรม 9 2.3 ขั้นตอนพื้นฐานความตอ้งการของมนุษย ์ของ Maslow 11 2.4 ความคาดหวงัท่ีมีผลต่อการจูงใจในการท างาน 16 2.5 ทฤษฎีความยติุธรรมของ Stancy Adams 18 2.6 ตวัแบบความคาดหวงัในการจูงใจของ Porter และ Lawler 18 2.7 วธีิการเสริมแรงตามทฤษฎีของสกินเนอร์ 20

 • สารบัญตาราง

  ตารางท่ี หนา้ท่ี 2.1 การเปรียบเทียบลกัษณะคนตามทฤษฎี X ทฤษฎี Y 13 4.1 กลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 37 4.2 กลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาย ุ 38 4.3 จ านวนและ ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 38 4.4 จ านวนและ ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระยะเวลาในการปฏิบติังาน 39 4.5 จ านวนและ ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 39 4.6 แรงจูงใจในการปฏิบติังานในดา้นลกัษณะงาน 41 4.7 แรงจูงใจในการปฏิบติังานในดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 42 4.8 แรงจูงใจในการปฏิบติังานในดา้นเงินเดือน 43 4.9 แรงจูงใจในการปฏิบติังานในดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 44 4.10 แรงงใจในการปฏิบติังานในดา้นสภาพการท างาน 45

 • บทที ่1

  บทน ำ

  องคก์รท่ีจะประสบความส าเร็จในการด าเนินงานไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด ตอ้งอาศยัปัจจยัท่ี

  ส าคญัหลายอยา่งโดยเฉพาะอยา่งยิง่คือ พนกังาน ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัมากอยา่งหน่ึง พนกังานจะมี

  ส่วนช่วยในการผลกัดนัให้องคก์รสามารถด าเนินกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นก าลงัส าคญัในการ

  น าพาองคก์รขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้สู้เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

  1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ

  ส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ท่ีองคก์รตอ้งใหค้ านึงถึงคือ การเพิ่มแรงจูงใจใหแ้ก่พนกังาน เพื่อสร้างความพึงพอใจ

  และก่อใหเ้กิดความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ท าใหป้ระสิทธิภาพการท างานของพนกังานเพิ่มข้ึน ดว้ยเหตุน้