วีรศักดิ์ ของเดิม elanna/pongsanook/download/slide5-2.pdf...

Click here to load reader

 • date post

  05-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of วีรศักดิ์ ของเดิม elanna/pongsanook/download/slide5-2.pdf...

 • เอกสารโบราณ

  วรีศกัด์ิ ของเดิม

 • อกัษรทีใ่ช้ในอาณาจักรล้านนา

  1.อกัษรธรรมลา้นนา

  2. อกัษรสุโขทยั

  3. อกัษรฝักขาม

  4. อกัษรไทยนิเทศ

 • เอกสารโบราณ คือ เร่ืองราวท่ีถูกบนัทึกไวด้ว้ยตวัอกัษร

  จากวธีิต่างๆ เช่น การจาร การเขียน การสลกั ฯลฯ ซ่ึง

  สามารถแบ่งประเภทเอกสารตามเทคนิคท่ีใชใ้นการ

  บนัทึกตวัอกัษรไดด้งัน้ี

  1. ใบลาน ไดจ้ากเทคนิค การจาร

  2. ป๊ับสา ไดจ้ากเทคนิค การเขียน

  3. จารึก ไดจ้ากเทคนิค การสลกั การจาร การเขียน

 • ใบลาน ใบลาน เป็นเอกสารบนัทึกเหตุการณ์และเร่ืองราว

  ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองราวและหลกัธรรมคาํสอนทาง

  พระพทุธศาสนา

 • ขั้นตอนการเตรียมใบลาน

  1. คดัเลือกใบลาน ตอ้งไม่อ่อน และไม่แก่เกินไป

  2. นาํไปตากใหแ้หง้

  3. นาํมาตม้ โดยใส่นํ้าซาวขา้ว และมะขามดิบลงไปดว้ย

  4. ตากใหแ้หง้ นิยมทาํในฤดูหนาว เพื่อใหใ้บลานไดต้ากนํ้าคา้ง ใบลานจะ

  ไดมี้ความทน

  5. นาํใบลานท่ีแหง้แลว้มาใส่ไมป้ระกบั เพื่อใหใ้บลานมีความเรียบ ตรง

  6. ใชก้บไสใบลานส่วนท่ีเกินออกมาจากไมป้ระกบั

  7. เม่ือใบลานเรียบ ตรงดีแลว้นาํมาตีเสน้ผะตัด๊

 • ประเภทใบลาน 1. ใบลาน 4 หรือ ลาน 4

 • 2. ใบลาน 5 หรือ ลาน 5

 • 3. ใบลานกอ้ม หรือ ลานกอ้ม

 • การตีเส้นบรรทดั การตีเสน้บรรทดั หรือท่ีเรียกวา่ “ตีเสน้ผะตัด๊” หรือ “ดีดเสน้ผะตัด๊” การตีเสน้บรรทนันิยมทาํกนั 4 เสน้ และ 5 เสน้ท่ีเรียกวา่ ลาน4 ลาน5

 • อุปกรณ์ในการจารใบลาน

  1. เหลก็จาร

  2. หมอนรอง

 • 3. ก๊างธรรม

 • การจารใบลาน

  เร่ิมดว้ยการเอาใบลานสอยเขา้กบัหมอนรอง ใหห้นา้ลานท่ีมีความเหนียวมาก

  อยูด่า้นบน เร่ิมจารบรรทดัแรกใหห่้างจากขอบซา้ยมือประมาณ 5 เซนติเมตร การจารให้

  จารใตเ้ส้นบรรทดั เม่ือจารสุดขอบหมอนรองกใ็หเ้ล่ือนใบลาน จารจนสุดเส้นบรรทดั

  เหลือไวเ้ป็นขอบประมาณ 5 เซนติเมตร แลว้จารบรรทดัท่ี2 ต่อ โดยเร่ิมตน้ใหต้รงกบั

  บรรทดัแรก จารไปใหม้าหยดุก่อนถึงรูเจาะรูแรก ประมาณ 1.5 เซนติเมตร และจารต่อ

  หลงัจากรูเจาะประมาณ 1.5 เซนติเมตร จารต่อไปใหม้าหยดุก่อนถึงรูเจาะท่ี 2 ประมาณ

  1.5 เซนติเมตร แลว้เร่ิมจารต่อหลงัรูประมาณ 1.5 เซนติเมตร ใหไ้ปหยดุก่อนสุดขอบใบ

  ลานใหต้รงกบับรรทดัแรก ส่วนบรรทดั 3 และ 4 จารเหมือนบรรทดัท่ี 2 และบรรทดั

  สุดทา้ยจารเหมือนกบับรรทดัท่ี 1 เม่ือจารดา้นหนา้เสร็จใหพ้ลิกดา้นหลงัจารต่อทาํ

  เหมือนดา้นหนา้ เพียงแต่ใบลานดา้นหลงัน้ีมีการจารตวัเลข หรือตวัอกัษรผสมสระเพิ่ม

  เขา้ไปบริเวณก่ึงกลางใบลานดา้นซา้ยมือ เพ่ือเรียงลาํดบัของใบลานก่อนหลงั

 • ผกู 1 ใช ้ ก ข ผกู 2 ใช ้ ค ฆ ผกู 3 ใช ้ ง จ ผกู 4 ใช ้ ฉ ช ผกู 5 ใช ้ ฌ ญ ผกู 6 ใช ้ ฏ ฐ ผกู 7 ใช ้ ฑ ฒ ผกู 8 ใช ้ ณ ต ผกู 9 ใช ้ ถ ท ผกู 10 ใช ้ ธ น ผกู 11 ใช ้ ป ผ ผกู 12 ใช ้ พ ภ ผกู 13 ใช ้ ม ย ผกู 14 ใช ้ ร ล ผกู 15ใช ้ ว ส ผกู 16 ใช ้ ฬ อ อกัษรแต่ละตวัจะผสมรูปสระ 12 ตวั คือ ก กา กิ กี กุ กู เก ไก โก เกา กํ กะ การผสมตวัอกัษรหน่ึงตวักบัสระ 12 ตวัน้ีเรียกวา่ 1 องักา

 • การลูบหมกึ

  เม่ือจารเสร็จแลว้กจ็ะทาํการลูบหมึก เพ่ือใหเ้ห็น

  ตวัอกัษรท่ีจารลงไปไดช้ดัเจนมากข้ึน หมึกท่ีใชไ้ดจ้าก

  การผสมเขม่าไฟจากหมอ้กบันํ้ ามนัยาง เม่ือไดน้ํ้ าหมึก

  แลว้นาํผา้มาชุบแลว้นาํไปเช็ดตามหนา้ใบลาน จากนั้นใช้

  ทรายอ่อน หรือแกลบมาถูเอานํ้ าหมึกออกจากหนา้ลานจน

  สะอาด จะเหลือแต่นํ้ าหมึกท่ีอยูใ่นร่องตวัอกัษรไว ้

 • เร่ืองราวทีจ่ารลงใบลาน 1. พระธรรมเทศนา ธรรมชาดก

  2. พระสูตร

  3. ตาํนาน ประวติัศาสตร์

  4. กฎหมายโบราณ

  5. ตาํรายาสมุนไพร

  6. เวทมนต ์คาถา

  7. ฯลฯ

 • การประดบัตกแต่งใบลาน

 • ไม้ประกบั

 • ไม้บัญชัก

 • ผ้าห่อคมัภร์ี

 • ป๊ับสา ป๊ับสา เ ป็น เอกสารโบราณประเภทหน่ึงของล้านนามี

  ความสําคัญรองจากเอกสารประเภทใบลาน การทาํป๊ับสาในสมัย

  โบราณนั้ นเป็นการสนองความต้องการในการใช้สอยของผูรู้้ใน

  สมัยก่อนเป็นการทาํข้ึนเพื่อใช้เอง ดังนั้ นขนาดจึงข้ึนอยู่กับความ

  ตอ้งการในการใช้สอยส่วนตัว พกพาง่ายเพื่อการท่องคาถาหรือใช้

  ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ

 • ป๊ับสามทีั้งหมด 3 ชนิดด้วยกนัซ่ึงแต่ละชนิ