ปจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน ... ส จ ฑา...

Click here to load reader

 • date post

  09-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ปจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน ... ส จ ฑา...

 • ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อแรงจงูใจในการเขา้รว่มกจิกรรมนกัเรยีน ของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่4

  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร

  สารนิพนธ ์

  ของ

  สจุุฑา ศุภสมติ

  เสนอต่อบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพือ่เป็นสว่นหน่ึงของการศกึษา

  ตามหลกัสตูรปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาจติวทิยาการศกึษา

  พฤษภาคม 2552

 • ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อแรงจงูใจในการเขา้รว่มกจิกรรมนกัเรยีน ของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่4

  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร

  สารนิพนธ ์

  ของ

  สจุุฑา ศุภสมติ

  เสนอต่อบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพือ่เป็นสว่นหน่ึงของการศกึษา

  ตามหลกัสตูรปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาจติวทิยาการศกึษา

  พฤษภาคม 2552

  ลขิสทิธิเ์ป็นของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

 • ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อแรงจงูใจในการเขา้รว่มกจิกรรมนกัเรยีน ของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่ 4

  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร

  บทคดัยอ่

  ของ

  สจุุฑา ศุภสมติ

  เสนอต่อบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพือ่เป็นสว่นหน่ึงของการศกึษา

  ตามหลกัสตูรปรญิญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาจติวทิยาการศกึษา

  พฤษภาคม 2552

 • สจุุฑา ศุภสมติ. (2552). ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อแรงจงูใจในการเขา้รว่มกจิกรรมนกัเรยีน ของนกัเรยีนช่วง

  ชัน้ที ่ 4 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั ศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั เขตปทุ มวนั

  กรงุเทพมหานคร . สารนิพนธ์ กศ.ม.(จติวทิยาการศกึษา). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั

  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ . อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ : รองศาสตราจารยเ์วธนี

  กรทีอง.

  การวจิยัครัง้น้ีมจุีดมุง่หมาย เพือ่ศกึษา ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อ แรงจงูใจในการเขา้รว่มกจิกรรม

  นกัเรยีน ของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่4 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั เขตปทุมวนั

  กรงุเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็น นกัเรยีนชว่งชัน้ที่ 4 โรงเรยีนสาธติ

  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร ปีการศกึษา 2551 จาํนวน

  178 คน เป็นนกัเรยีนชาย 83 คน และนกัเรยีนหญงิ 95 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ คอื

  แบบสอบถามปจัจยัทีส่ง่ผล แรงจู งใจในการเขา้รว่มกจิกรรมนกัเรยีน ของนกัเรยีนชว่งชัน้ที ่ 4

  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร วเิคราะห์

  ขอ้มลูโดย การวเิคราะห์การหาคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั และการวเิคราะหก์ารถดถอย

  พหคุณู

  ผลการวจิยัพบวา่

  1. ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัแรงจงูใจในการเขา้รว่มกจิกรรม ของนกัเรยีนชว่งชัน้

  ที ่4 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ป ทุมวนั เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร อยา่งมี

  นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ม ี5 ปจัจยั ไดแ้ก่ บุคลกิภาพ (X12) สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรยีนกบั

  ผูป้กครอง (X14) ภาระความรบัผดิชอบต่อครอบครวั (X15) สมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรยีนกบัครู (X16)

  และลกัษณะทางกายภาพในการเขา้รว่มกจิกรรมนกัเรยีน (X18) ตามลาํดบั

  2. ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธท์างลบกบัแรงจงูใจในการเขา้รว่มกจิกรรม นกัเรยีน ของนกัเรยีน

  ชว่งชัน้ที ่4 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร

  อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ม ี1 ปจัจยั ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ สขุภาพจติ (X13)

  3. ปจัจยัทีไ่มม่คีวามสมัพนัธก์บัแรงจงูใจในการเขา้รว่มกจิกรรม นกัเรยีน ของนกัเรยีนชว่ง

  ชัน้ที ่4 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปทุมวนั เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร อยา่ง

  มนียัสาํคญัทางสถติ ิม ี12 ปจัจยั ไดแ้ก่ เพศ: ชาย (X1) เพศ: หญงิ (X2) ระดบัชัน้: มธัยมศกึษาปีที ่4

  (X3) ระดบัชัน้ : มธัยมศกึษาปีที ่ 5 (X4) ระดบัชัน้ : มธัยมศกึษาปีที ่ 6 (X5) แผนการเรยีน :

  คณติศาสตร-์วทิยาศาสตร์ (X6) แผนการเรยีน: คณติศาสตร ์– ภาษาองักฤษ (X7) แผนการเรยีน:

  ภาษาต่างประเทศ (X8) แผนการเรยีน: ภาษาองักฤษ – คณติศาสตร ์ก (X9) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

  (X10) ฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั (X11) และสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรยีนกบัเพือ่น (X17)

  4