เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้บริหาร...

18
1 เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้บริหาร สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ห้ามอ้างอิงหรือเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิท ัล โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนช นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

Transcript of เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้บริหาร...

Page 1: เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้บริหาร ส านักงานส่งเสริม ...dongtanengineer.com/contents/180116/DE_Promotion_Plan_Concept.pdf ·

1

เอกสารประกอบการประชมคณะผบรหาร

ส านกงานสงเสรมเศรษฐกจดจทล หามอางองหรอเผยแพรกอนไดรบอนญาต

การประชมระดมความคดเหนเพอประกอบการจดท าแผนยทธศาสตรการสงเสรมเศรษฐกจดจทล

โรงแรมเซนทรา บายเซนทาราศนยราชการและคอนเวนชนเซนเตอร แจงวฒนะ

Page 2: เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้บริหาร ส านักงานส่งเสริม ...dongtanengineer.com/contents/180116/DE_Promotion_Plan_Concept.pdf ·

สถานะและทศทางการปรบตวของประเทศไทย

ดานเศรษฐกจ ไทยอยในกลมประเทศรายไดปานกลางตอนบน

เปนเวลา 20 ปแลว

โครงสรางเศรษฐกจปรบส

เศรษฐกจฐานบรการและดจทล

GDP เพมขน 5% ตอป (สนแผนฯ 12)

เพม Digital Adoption ในองคกรเพมปรมาณ Digital workforceสราง Digital startupเพมสดสวนธรกจ High value services เรงการเตบโต Digital industryพฒนา Digital ecosystem

FDI ลดลง

ในชวงแผนพฒนาฯ ฉบบ 9 10 และ 11 เศรษฐกจไทยขยายตว 5.8%, 3% และ 3.4% ตามล าดบ

เศรษฐกจขยายตว ลดลง

Productivity ต า ประสทธภาพภาคธรกจต าIMD (2017) เปรยบเทยบ 63 ประเทศDigital transformation in companies # 33Use of big data and analytics # 33Workforce productivity # 30

ยอดจดทะเบยนธรกจใหมเพม34% สงสดในรอบ 4 ป ธรกจกอสรางอาคารทวไปสงสด

Startup ไทยยายไปสงคโปร สภาพแวดลอมไมเออ เรองความเชอมนจากตางประเทศ ผใชบรการ นกลงทน กฎหมาย กฎระเบยบ (เชน ความเปนสวนตวของขอมล, อตรา capital gain tax, การแปลงเงนกเปนทน, การแปลงหนเปนหนสามญ)

2005 2010 2015 2016

FDI inflows FDI outflows

2

จน, 8.8

อนเดย, 4.5

อนโดนเซย, 3.4

มาเลเซย, 3.2

เกาหลใต, 2.9

ไตหวน, 2.5

ฟลปปนส, 2.1

ไทย, 1.9

Page 3: เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้บริหาร ส านักงานส่งเสริม ...dongtanengineer.com/contents/180116/DE_Promotion_Plan_Concept.pdf ·

สถานะและทศทางการปรบตวของประเทศไทย

ดานสงคม ความเหลอมล าหรอความไมเทาเทยมกนขยายตวเพมขน

อยางรวดเรว

กลมทมรายไดต าสดรอยละ 40 มรายไดเพมขน

อยางนอยรอยละ 15 (สนแผนฯ 12)

เขาถงบรการของภาครฐโดยไมใชเอกสารเขาถงขอมล/บรการแพทยและสาธารณสขเขาถงบรการดานการเรยนรตลอดชวตใชดจทลเพมรายไดใหกบประชาชน

ความเหลอมล าดานรายได

รวยกระจก จนกระจาย

ประเทศไทยเขาสสงคมสงวย

Gini Coefficient ลดลงจาก 0.484 ในป 2554 เหลอ 0.445 ในป 2558

ผสงอาย เพมจาก 16.5% (ป 2559) เปน 17.13% (ป 2560)คาใชจายดานสขภาพของผสงอายจะเพมจาก 63 ลบ. (ป 2553) เปน 228 ลบ. (ป 2565)

ปชช.เขาถงบรการดจทลของรฐต า6.5% ใชบรการออนไลน90.8% ใชเอกสารตดตอกบหนวยงานภาครฐ89% ยนดทจะใชบรการดจทล

ทมา: ผลการส ารวจความคดเหนของประชาชนตอบรการภาครฐ, สรอ.

ทมา: แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12, สสช.

10.9 11 11.2 11.3 11.3 11 11.1 11.2 11.4 11.3

8.9 9.1 9.4 9.5 9.6 9.7 9.7 9.9 9.9 10.1

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

จ านวนปการศกษาเฉลย

ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

ทมา : ส านกงานเลขาธการสภาการศกษา ค านวณจากขอมลตวอยางของการส ารวจภาวะการท างานของประชากรทวราชอาณาจกร รอบท 3 ส ารวจโดยส านกงานสถตแหงชาต

ความเหลอมล าดานการศกษา

3

Page 4: เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้บริหาร ส านักงานส่งเสริม ...dongtanengineer.com/contents/180116/DE_Promotion_Plan_Concept.pdf ·

สถานะและทศทางการปรบตวของประเทศไทย

คณภาพคนไทยยงต าแรงงานสวนใหญมปญหาทงในเรององคความร ทกษะ

และทศนคต

เรงยกระดบทกษะฝมอแรงงานกลมทจะเขาส

ตลาดแรงงานและกลมทอยในตลาดแรงงานในปจจบน

เพม Digital Literacy พฒนาทกษะพนฐานเพอตอยอดนวตกรรมเพม Digital Specialist

ปชช.ใชดจทลนอย67.8% ไมใชคอมพวเตอร52.5% ไมใชอนเทอรเนต18.6% ไมใชมอถอ

ทมา: สรปผลทส าคญส ารวจการมการใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารในครวเรอน พ.ศ. 2559, ส านกงานสถตแหงชาต.

ผลตภาพแรงงาน ต า- ป 2544-2557 ผลตภาพแรงงานเฉลยเพมขนรอยละ 2.9 ตอป ต ากวาประเทศมาเลเซย 1 เทาตว สงคโปร 5 เทาตว

- อตราวางงานเพมจาก 0.94% (ป 2559) เปน 1.19% เปนผจบการศกษาระดบอดมศกษา 43.4%

ทมา: แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12, สสช.

พฤตกรรมการใชเนต ชอบบนเทงGen Y ครองแชมปใชเนตมากทสด 3 ปซอน 7ชม./วน86.9% Social media50.8% ซอสนคาและบรการ35.3% เลนเกมออนไลน30.8% อานหนงสอออนไลน28.3% เรยนออนไลน

ทมา: ผลการส ารวจพฤตกรรมผใชอนเทอรเนตในประเทศไทย ป 2560, สพธอ.

ก าลงคน

กลมผใชเทคโนโลยดจทล

4

Page 5: เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้บริหาร ส านักงานส่งเสริม ...dongtanengineer.com/contents/180116/DE_Promotion_Plan_Concept.pdf ·

สถานะและทศทางการปรบตวของประเทศไทย

กลมผพฒนาเทคโนโลยและนวตกรรมดจทล

ผท างานดานดจทลนอย0.99% สดสวนผท างานดาน ICT ตอผมงานท าทงหมด

ทมา: สรปผลทส าคญผท างานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร พ.ศ. 2559ส านกงานสถตแหงชาต.

- ทกษะการอาน, คณตศาสตร, วทยาศาสตร อยอนดบ 57, 54และ 54

2015

ไทยมคะแนนทกดานต ากวาคาเฉลย

- สงคโปรไดอนดบ 1 ทกดาน ขณะทเวยดนามมอนดบสงกวาไทย (อนดบท 32, 22, 8 ตามล าดบ)

70 ประเทศ

20,588 คน

8,320 คน

570,343 คน

760,646 คน

952,627 คน

5

Page 6: เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้บริหาร ส านักงานส่งเสริม ...dongtanengineer.com/contents/180116/DE_Promotion_Plan_Concept.pdf ·

ยกระดบเขาสกลมประเทศรายไดสง ความเหลอมล าของการพฒนาลดลงตามเปาหมายของยทธศาสตรชาต

ปชช.เขาถงบรการดจทลของรฐต า

คนไทยมรายได โดยเฉลย

301,198 บาท/คน/ป

Digital Density Growth 2% yoy

กลมทมรายไดต าสดรอยละ 40 มรายไดเพมขน

อยางนอยรอยละ 15

GDP เพมขน 5% ตอป

Digital Industry GDP Contribution 20%

• เพมสดสวนธรกจ High value services

• เพมปรมาณ Digital literacy

• พฒนาทกษะพนฐานเพอตอยอดนวตกรรม

• พฒนา Digital ecosystem

• เรงการเตบโต Digital industry

• เพมปรมาณ Digital workforce

• สราง Digital startup• เรงการเตบโตของชมชนทใชดจทล

• เพมอตราการใชดจทลเปนเครองมอในการเรยนรและสรางรายได

• เพม Digital Specialist

FDI ลดลง

เศรษฐกจขยายตว ลดลง

Productivity ต า

ประสทธภาพภาคธรกจต า

รวยกระจก จนกระจาย สงคมสงวยผลตภาพแรงงาน ต า

โครงสรางเศรษฐกจปรบสเศรษฐกจฐานบรการและดจทล

เปาหมายแผนฯ 12ป 2564

เปาหมายยทธศาสตรชาต ป 2579

เปาหมายแผนสงเสรม

6

Page 7: เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้บริหาร ส านักงานส่งเสริม ...dongtanengineer.com/contents/180116/DE_Promotion_Plan_Concept.pdf ·

จากยทธศาสตรชาตสการสงเสรมเศรษฐกจดจทลอยางเปนรปธรรม

ยทธศาสตรชาต20 ป

สรางความสามารถในการแขงขน

พฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน

สรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทยมกน

ทางสงคม

สรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรกบส งแวดลอม

การปรบสมดลและพฒนาระบบการบรหาร

จดการภาครฐ

ความมนคง

ประเดนปฏรป คสช. 11 ดาน

•การศกษา/การเรยนร/ภมปญญา

•พฒนาคณธรรม / จรยธรรม

•แกปญหาพลงงาน•พฒนาโครงสราง

พนฐาน

•แกปญหาเหลอมล าทางเศรษฐกจ/สงคม

•พฒนาสอสารมวลชน

•แกปญหาทจรตคอรรปชน•ใชอ านาจ

•ควบคมอ านาจ

•จดสรรทรพยากรทดน/น า/ปาไม

•การเขาสอ านาจฝายนตบญญต/

บรหาร

ประเดนปฏรป สปช.37 วาระปฏรป

(16) จดการศกษา(17) การคลงดานการศกษา(18) ระบบการเรยนร (19) การกฬา(20) ระบบวจยเพอโครงสรางพนฐานทางปญญา(21) ระบบวทยาศาสตร/ เทคโนโลยเพอโครงสรางพนฐานทางนวตกรรม

(4) งบประมาณ (9) งานรฐวสาหกจ(8) โครงสรางภาษ (13) การเงนฐานราก/สหกรณ(10) พลงงาน(12) ผกขาด/แขงขนทเปนธรรม(14) ปฏรปภาคเกษตร(15) สรางสงคมผประกอบการ(28) สงเสรมชมชนเขมแขง(31) คมครองผบรโภค

(22) บรการสาธารณสข(23) สงเสรมสขภาพ/ปองกนโรค(24) การคลงดานสขภาพ(29) สวสดการสงคม(30) สงคมสงวย(35) ศลปวฒนธรรมสรางมลคาทางเศรษฐกจ/สงคม(36)สถาบนศาสนาเปนหลกของสงคม

(2) การเขาสอ านาจและระบบพรรคการเมอง(6) กจการต ารวจ(3) ปรบโครงสรางอ านาจสวนกลาง/ภมภาค/ทองถน(5) ประสทธภาพงานภาครฐ(32) ก ากบดแลสอ(34) ปองกนการแทรกแซงสอ(33) สทธเสรภาพสอบนความรบผดชอบ

(26) จดการภยพบตธรรมชาต / โลกรอน(25) บรหารจดการทรพยากร(11) ปฏรปและจดการทดน

(1) ปองกนการทจรต(7) ปฏรปกฎหมายและกระบวนการยตธรรม(27) เตรยมรบมอวกฤตการณน าทวม กทม.(37) แรงงาน

นโยบายไทยแลนด 4.0

พฒนาคลสเตอรเทคโนโลยและอตสาหกรรมแหงอนาคต

บรณาการอาเซยน เชอมไทยส

ประชาคมโลก

บมเพาะผประกอบการและพฒนาเครอขายวสาหกจทขบเคลอนดวยนวตกรรม

เตรยมไทย 4.0 เพอกาวสโลกทหนง

เสรมความเขมแขงของเศรษฐกจ

ภายในประเทศ

แผนพฒนาฯฉบบท 12

เสรมสรางและพฒนาศกยภาพทน

มนษย

สรางความเปนธรรมลดความเหลอมล า

ในสงคม

สรางความเขมแขงทางเศรษฐกจและแขงขนได

อยางยงยน

พฒนาโครงสรางพนฐานและระบบโลจ

สตกส

พฒนาภาค เมอง และพนทเศรษฐกจ

ความรวมมอระหวางประเทศ

การเตบโตทเปนมตรกบสงแวดลอม

การบรหารจดการในภาครฐ

พฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม

พฒนาโครงสรางพนฐานดจทลประสทธภาพสง ใหครอบคลมทว

ประเทศ

ขบเคลอนเศรษฐกจดวยเทคโนโลยดจทล

สรางสงคมคณภาพดวยเทคโนโลยดจทล

ปรบเปลยนภาครฐสการเปนรฐบาลดจทล

พฒนาก าลงคนใหพรอมเขาส

ยคเศรษฐกจและสงคมดจทล

สรางความเชอมนในการใชเทคโนโลยดจทล

มาตรา 41 พรบ.ดจทลฯ

(แผนสงเสรมฯ)

สงเสรมใหเกดการใชเทคโนโลยดจทลเพอสรางหรอเผยแพรเนอหา

สงเสรมใหเกดอตสาหกรรมและนวตกรรมหรองานวจย

เทคโนโลยดจทล

สงเสรมตลาดการลงทน กระบวนการผลต และการ

ใหบรการ เกยวกบเทคโนโลยดจทล

สงเสรมการผลตและพฒนาก าลงคนดาน

อตสาหกรรมและ นวตกรรมดจทล

สงเสรมและพฒนาการน า

เทคโนโลยดจทลมาประยกตใชใน

ธรกจหรออตสาหกรรม

สงเสรมการเผยแพรความร ใหประชาชนใช

ประโยชนจาก เทคโนโลยดจทล

การพฒนาเทคโนโลยดจทลตามหลกการการออกแบบทเปน

สากล

อ านวยความสะดวกในการลงทนใน

อตสาหกรรมและนวตกรรม

ดจทล

สนบสนนการ วจยการถายทอด

เทคโนโลย และนวตกรรมทพฒนาอตสาหกรรมดจทล

ประเดนยทธศาสตรในการสงเสรมเศรษฐกจ

ดจทล

พฒนาโครงสรางพนฐานรองรบนวตกรรมดจทล

พฒนาก าลงคนสยคดจทล

ยกระดบภาคเศรษฐกจสดจทลไทยแลนด

ขบเคลอนชมชนสสงคมดจทล

7

Page 8: เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้บริหาร ส านักงานส่งเสริม ...dongtanengineer.com/contents/180116/DE_Promotion_Plan_Concept.pdf ·

เปาหมายการสงเสรมเศรษฐกจดจทลทขบเคลอนยทธศาสตรชาตอยางเปนรปธรรม

ยทธศาสตรชาต20 ป

หลดพน Middle Income Trap

ศก.ฐานความร นวตกรรมและดจทล

เปนพนธมตรทดกบประเทศเพอนบาน

คนคณภาพ คนด คนเกง สมบรณกายใจ มจตญาณ ฝมอ

ทกษะ

สงคมคณภาพ รายไดตอหวสง ฐาน

รายไดมนคงผลตได ขายเปน

เมองสเขยว นาอย ขยะเปนศนย

ภาครฐกะทดรด โปรงใส มประสทธภาพ

โปรงใส มประสทธภาพ

ประเดนปฏรป คสช. 11 ดาน

ผลสมฤทธเดกไทยเปนอนดบ 2 ของอาเซยน และอยใน top 5 ของ

เอเชย

GDP growth 6% ตอปเปนศนยกลางเชอมโยงการพฒนาสวรรณภม

และอาเซยน

รายได 480,000 ตอคนตอป

การเมองทเปดกวางไมผกขาด มสวนรวม

ผน าดและเกง

พนทปา เพมเปน 40% ระบบน าครอบคลม 70%

การเมองทเปดกวาง ไมผกขาด มสวนรวม ผน าดและ

เกง

ประเดนปฏรป สปช.37 วาระปฏรป

• ลดความเหลอมล าในคณภาพและโอกาสการศกษา โดรงเรยนประถม 2 แหง/ต าบล และโรงเรยนมธยม 1 แหง/อ าเภอ ทมคณภาพสง

• Top 5 ดานรายไดการทองเทยวของโลก

• มงสเกษตรแปรรป อตสาหกรรมบนฐานชวภาพ

• Trading Nation• สรางผประกอบการรายใหม• พฒนาอตสาหกรรมบนฐานนวตกรรม อตสาหกรรม Analytic & Big Data

• ลดความเหลอมล าระหวางคนจน/คนรวย ในเชงรายได

• ลดการอพยพยายถนเพอหางานท า อตราการเตบโต GPP 5%

• การเขาถงสวสดการอยางทวถงและเทาเทยม

• การขออนญาตดานธรกจภายใน 3 วน

• อนดบ CPI อยในกลม 25% แรกของโลก

• กระบวนการการตรากฎหมายใช

เวลาไมเกน 1 ป• บรการภาครฐไดมาตรฐานสากล

• เพมพนทปาเปน 40%• พฒนาระบบการจดการน าเพอรองรบการเปลยนแปลงภมอากาศครอบคลมพนทรบประโยชน 70% ของพนทจงหวด

• ระบบการเมองมเสถยรภาพ รบบาลแตละชดอยในต าแหนงโดยเฉลยมากกวา 2 ป

• ไมมคดการทจรตมรการเลอกตงระดบประเทศทไดใบแดง

• กระบวนการพจารณาถอดถอนผ ด ารงต าแหนงทางการเมองมประสทธภาพ

นโยบายไทยแลนด 4.0

ระบบเศรษฐกจทสามารถปรบสภาพตามภมอากาศ ควบคกบ สงคมคารบอนต า

สงคมทไมทอดทงใครไวขางหลง

มนษยทสมบรณในศตวรรษท 21 ควบคกบคนไทย 4.0 ใน

โลกทหนง

ระบบเศรษฐกจทเนนการสราง

มลคา

แผนพฒนาฯฉบบท 12

คนไทยมคณลกษณะเปนคนไทยทสมบรณ

ความเหลอมล าทางดานรายไดและความยากจนลดลง

ระบบเศรษฐกจมความเขมแขงและแขงขนได

มความมนคงในเอกราชและอธปไตย สงคมปลอดภย สามคค สราง

ภาพลกษณด และเพมความเชอมนของนานาชาตตอ

ประเทศไทย

มระบบบรหารจดการภาครฐทมประสทธภาพ ทนสมย โปรงใส

ตรวจสอบได กระจายอานาจและมสวนรวมจากประชาชน

พฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม

เพมขดความสามารถในการแขงขน กาวทนเวทโลก ดวยการใชนวตกรรมและ

เทคโนโลยดจทล เปนเครองมอหลกในการสรางสรรคนวตกรรมการผลต การบรการ

สรางโอกาสทางสงคมอยางเทาเทยมดวยขอมลขาวสารและบรการผานสอดจทลเพอยกระดบคณภาพชวตของ

ประชาชน

ปฏรปกระบวนทศนการท างานและการใหบรการของภาครฐ ดวยเทคโนโลยดจทลและการใช

ประโยชนจากขอมล เพอใหการปฏบตงานโปรงใส มประสทธภาพ และประสทธผล

พฒนาทนมนษยสยคดจทล ดวยการเตรยมความพรอมใหบคลากรทกกลม มความรและทกษะทเหมาะสมตอการด าเนนชวตและการ

ประกอบอาชพในยคดจทล

มาตรา 41 พรบ.ดจทลฯ

(แผนสงเสรมฯ)

สงเสรมใหเกดการใชเทคโนโลยดจทลเพอสรางหรอเผยแพรเนอหา

สงเสรมใหเกดอตสาหกรรมและนวตกรรมหรองานวจย

เทคโนโลยดจทล

สงเสรมตลาดการลงทน กระบวนการผลต และการ

ใหบรการ เกยวกบเทคโนโลยดจทล

สงเสรมการผลตและพฒนาก าลงคนดาน

อตสาหกรรมและ นวตกรรมดจทล

สงเสรมและพฒนาการน า

เทคโนโลยดจทลมาประยกตใชใน

ธรกจหรออตสาหกรรม

สงเสรมการเผยแพรความร ใหประชาชนใช

ประโยชนจาก เทคโนโลยดจทล

การพฒนาเทคโนโลยดจทลตามหลกการการออกแบบทเปน

สากล

อ านวยความสะดวกในการลงทนใน

อตสาหกรรมและนวตกรรม

ดจทล

สนบสนนการ วจยการถายทอด

เทคโนโลย และนวตกรรมทพฒนาอตสาหกรรมดจทล

ประเดนยทธศาสตรในการสงเสรมเศรษฐกจ

ดจทล

• เพมมลคาการลงทนในอตสาหกรรมดจทลเฉลยรอยละ 10 ตอป

• พฒนา city data platformส าหรบ 7++Smart Cities

• เพมศกยภาพก าลงคนดจทล 500,000 คน• เพมความตระหนกดานดจทลแกประชาชนทวประเทศ 30 ลานคน

• ปรบเปลยนธรกจดวยนวตกรรมดจทล 25,000 ราย

• บมเพาะวสาหกจเรมตนดานดจทล 1,000 ราย

สรางชมชนดจทล24,700 ชมชน 8

การเตบโตทเปนมตรกบส งแวดลอม มความมนคงทางอาหาร พลงงาน และนา

Page 9: เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้บริหาร ส านักงานส่งเสริม ...dongtanengineer.com/contents/180116/DE_Promotion_Plan_Concept.pdf ·

Digital Industry FDI 6%

ยทธศาสตรท 1พฒนาก าลงคนสยคดจทล

500,000 Manpower

- 100,000 Specialists- 400,000 Workforce

30,000,000 Digital Citizens

ยทธศาสตรท 2ยกระดบภาค

เศรษฐกจสดจทลไทยแลนด

25,000 Digitalized Enterprises

1,000Funded Digital Startups

ยทธศาสตรท 3ขบเคลอนชมชนส

สงคมดจทล

24,700Digitalized Villages

ยทธศาสตรท 4 พฒนาโครงสรางพนฐานรองรบนวตกรรมดจทล

10% Digital Industry Investment

Data Platform for 77 Smart Cities

วสยทศนยกระดบสเศรษฐกจดจทลทมเสถยรภาพ บนฐานของสงคมท

มคณภาพ และก าลงคนน าการเปลยนแปลง

Outcome Impact

Digital Density Growth 2% yoy

GDP Growth

4-5% yoy

กระจายรายไดและยกระดบ

คณภาพชวต

Digital Industry

GDP Contribution

20%

Tech

nolo

gy-e

nable

d

Pla

tform

-driven

Tech

nolo

gy-

enable

d

Pla

tform

-driven

Dem

and-d

riven

Dem

and-d

riven

9

Page 10: เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้บริหาร ส านักงานส่งเสริม ...dongtanengineer.com/contents/180116/DE_Promotion_Plan_Concept.pdf ·

ยกระดบสเศรษฐกจดจทลทมเสถยรภาพ บนฐานของสงคมทมคณภาพสรางก าลงคนดจทลน าการเปลยนแปลง

เศรษฐกจดจทลทม เสถยรภาพ

สงคมมคณภาพ ก าลงคนดจทล

น าการเปลยนแปลง

วสยทศนการสงเสรมเศรษฐกจดจทล

ตวชวดท 1เพมศกยภาพก าลงคนดจทล

500,000 คน

ตวชวดท 2เพมความตระหนกดานดจทล

แกประชาชนทวประเทศ 30 ลานคน

ตวชวดท 5สรางชมชนดจทล24,700ชมชน

ตวชวดท 3ปรบเปลยนธรกจดวยนวตกรรมดจทล

25,000 ราย

ตวชวดท 4บมเพาะวสาหกจเรมตนดานดจทล

1,000 ราย

เปาหมาย ตวชวด และยทธศาสตรการสงเสรมเศรษฐกจดจทล

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561-

2565)

มโครงสรางพนฐานรองรบระบบเศรษฐกจดจทล

ตวชวดท 7เพมมลคาการลงทนในอตสาหกรรมดจทลเฉลยรอยละ 10ตอป

ตวชวดท 8พฒนา city

data platformส าหรบ

7++Smart Cities

ยทธศาสตรท 1พฒนาก าลงคนสยคดจทล

ยทธศาสตรท 2ยกระดบภาคเศรษฐกจส

ดจทลไทยแลนด

ยทธศาสตรท 3ขบเคลอนชมชนสสงคมดจทล

ยทธศาสตรท 4พฒนาโครงสรางพนฐานรองรบนวตกรรมดจทล

Digital Citizen

Digital Specialist

Digital Transformation

Digital Startup

Digitalized Villages

Social Digital Innovation

Digital Innovation Ecosystem

City Data Platform

Digital Industry

Promotion

Cyber Security

10

Page 11: เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้บริหาร ส านักงานส่งเสริม ...dongtanengineer.com/contents/180116/DE_Promotion_Plan_Concept.pdf ·

กลมผใชเทคโนโลยดจทลกระตนใหเกดความตองการพฒนาทกษะดานดจทลดวยตนเอง

รวมถงสนบสนนใหมการพฒนาเนอหาทมคณภาพตามความตองการของผเรยน

Digital Citizen

เสรมสรางทกษะดานดจทลใหกลมประชาชนทวไป

สนบสนนผผลตในการสรางเนอหาการเรยนร ดานทกษะดจทลทตรงกบความตองการเฉพาะกลม (เชนเดกและเยาชน ผสงย เกษตรกรแรงงาน) รวมถงกลมผเชยวชาญดจทล

ดศ. ศธ. อก. กษ. พณ. รง. วท. วธ. บรษท/ สมาคมเอกชน สถาบนการศกษา ศนยฝกอบรม หนวยงานใหการรบรองมาตรฐาน สถาบนคณวฒวชาชพ สอมวลชน social network สถาบนการศกษา ผใหบรการแพลตฟอรม ผสรางเนอหาทกษะดจทล

30,000,000Digital Citizen

+400,000

Digital Manpowerสงเสรมใหเกดแพลตฟอรมเทคโนโลยเพอการเรยนร

และเนอหาการเรยนรท จะเกดขนในอนาคต

กระตนใหประชาชนอยากเรยนรและใชดจทล โดยสรางและเผยแพรสอตามกลมเปาหมาย แคมเปญ สญจร

ความตระหนก

ทกษะเบองตน

กลมผใช• เดกและเยาวชน• แรงงานภาคผลต บรการ เกษตรกร

• แรงงานทกษะต า• แรงงานทกษะสง

• บคลากรภาครฐ• ผสงอาย ผดอยโอกาส และคนพการ

ทกษะเบองตน • ทกษะเบองตนในการใชเทคโนโลยจทล• ทกษะดานดจทลส าหรบคนเฉพาะกลม เชน เกษตรกร ผสงอาย• ความรเทาทนเทคโนโลยดจทล ขอมลขาวสาร

ความตระหนก• สรางความตระหนกดานความส าคญในการพฒนา

ทกษะดจทล

ยทธศาสตรท 1 พฒนาก าลงคนสยคดจทล

11

Page 12: เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้บริหาร ส านักงานส่งเสริม ...dongtanengineer.com/contents/180116/DE_Promotion_Plan_Concept.pdf ·

กลมผเชยวชาญดานเทคโนโลยและนวตกรรมดจทลพฒนาศกยภาพกลมผเชยวชาญดานเทคโนโลยและนวตกรรมดจทลในประเทศ

ใหมปรมาณเพยงพอและคณภาพตามมาตรฐานสากล รวมถงดงดดผเชยวชาญดานดจทลจากตางประเทศ

ผลกดนระบบอดหนนการเรยนและการสอบวดระดบ (certificate) ทกษะดจทลขนสงเพอยกระดบทกษะของผท างานดานดจทล

อ านวยความสะดวก และใหสทธประโยชนกบบรษทตางชาต ในการสงผเชยวชาญดานดจทลจากตางประเทศ

ใหเขามาท างานในประเทศไทย Digital Specialist

สรางผเชยวชาญดานดจทล สงเสรมใหเดกและเยาวชนพฒนาการคด

เชงตรรกะ การเขยนโปรแกรม และการพฒนาสงประดษฐดจทล

100,000Digital Specialists

สงเสรมใหเกดแพลตฟอรมในการเรยนรทกษะดจทลระดบสง ส าหรบ นสตนกศกษา บคลากรดานดจทล

ดศ. ศธ. อก. กษ. รง. วท. กลม maker club code club สถาบนการศกษา บรษท/ สมาคม

เอกชน ศนยฝกอบรม หนวยงานใหการรบรองมาตรฐาน สถาบนคณวฒวชาชพ

ทกษะดานดจทลส าหรบผพฒนาCoding Big Data & AnalyticsInternet of ThingsAI/ Deep Learning Advanced RoboticsCyber Security

Motivationมาตรการอดหนนทางการเงนสทธประโยชนทางภาษ (รายได)สทธประโยชนการลงทน (บรษท ตปท.)Smart VISA

กลมผพฒนา

• เยาวชน (พฒนาทกษะ coding)

• ผเชยวชาญดานดจทล• ผสนใจเปลยนสายงาน

ยทธศาสตรท 1 พฒนาก าลงคนสยคดจทล

12

Page 13: เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้บริหาร ส านักงานส่งเสริม ...dongtanengineer.com/contents/180116/DE_Promotion_Plan_Concept.pdf ·

ยทธศาสตรท 2 ยกระดบภาคเศรษฐกจเขาสไทยแลนด 4.0

Digital StartupProgram

สรางวสาหกจเรมตนดานดจทล

25,000 Digital Enterprises

1,000Funded

Digital Startups

พฒนาศกยภาพธรกจภาคเกษตร อตสาหกรรม โดยเฉพาอยางยงในกลม S-Curve ใหกลายเปนผประกอบการทขบเคลอนดวยเทคโนโลยดจทล (Digitalized Enterprise) ส Smart Farm, Smart Factory, และ High-value Service รวมถงการพฒนาอตสาหกรรมดจทลของไทยใหเขมแขงและสราง Digital Startup ใหเปนฟนเฟอง

ส าคญในการท า Digital Transformation ของภาคเศรษฐกจของประเทศทกมต

จดใหมระบบฐานขอมลและรบรองผประกอบการดจทล

กระตนให ผประกอบการลง

ดานดจทล

สนบสนนกระบวนการท าแผนพฒนา และปรบปรงธรกจดวยนวตกรรม

ใหค าแนะน าในการท าแผน Digital Transformation

คดเลอกผประกอบการทมแนวคดใหม มแผนปรบปรงธรกจ เปน

โชวเคส

สนบสนนการวจย พฒนา และสรางนวตกรรมดจทล

(มาตรการอดหนนทางการเงน)

สงตอ Digitalized Enterprise ไปส Global Value Chainสรางความตระหนก

ดานดจทลในภาคเศรษฐกจ

สงเสรมการสรางความตระหนกและแรงบนดาลใจ

สงเสรมใหเกดการลงทนในวสาหกจเรมตนทอยใน

ระยะขยายตลาด

อ านวยความสะดวกใหวสาหกจเรมตนดานดจทล สามารถใช

ประโยชนจาก Open Data ของรฐ

ปรบปรงกฎหมาย กฎระเบยบ

ท า Regulatory Sandbox

สนบสนนการคดเลอกและพฒนาทมเขาส

การจดตงธรกจ

จดตงศนยลงทน Digital Startup และขยายการลงทน

ไปตางประเทศ

ดศ. (สศด.) สสว. กษ. อก. พณ. กค. กก. วธ. วท. บรษท/ สมาคมเอกชน สถาบนการศกษา

ดศ. (สศด.) วท. (สนช.) พณ. กค. National Startup Committee นกลงทน (Incubator/ Accelerator/ VC/ CVC) สมาคมภาคเอกชน สถาบนการศกษา

สนบสนนใหเกดการขยายผลDigitalized Enterprise ไปทวประเทศ

สงเสรมใหเกดการจบคธรกจระหวางวสาหกจเรมตนดานดจทล

และ Large Enterprise

สงเสรมและสนบสนน ใหเกดบรการสงอ านวยความสะดวก

ตางๆ ทจ าเปนตอการเตบโตของวสาหกจเรมตนดานดจทล

Digital TransformationProgram

พฒนาธรกจการเกษตร อตสาหกรรม บรการเขาสยค 4.0

Digital Industry Program

สรางวสาหกจเรมตนดานดจทล

ดศ. (สศด.) อก. พณ. กต. BOI

สนบสนนการจบคธรกจ (Business Portal & Business Matching)

สนบสนนใหผประกอบการไดรบการรบรองมาตรฐาน (เชน ISO, CMMI)

สงเสรมการลงทนในอดสาหกรรมดจทล

กระตนใหผประกอบการปรบปรงสนคาและบรการใหมมลคาสงขน

(SME กลมดจทล)

สนบสนนกจกรรมการตลาดในตางประเทศ(Internationalization Fund, Co-Production

Agreement)

demand

supply20%

Digital IndustryGDP Contribution

13

ใหค าปรกษาแกนกธรกจ นกลงทน

Page 14: เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้บริหาร ส านักงานส่งเสริม ...dongtanengineer.com/contents/180116/DE_Promotion_Plan_Concept.pdf ·

ยทธศาสตรท 3 ขบเคลอนชมชนสสงคมดจทล

Digitalized Village สรางชมชนดจทล

ทวประเทศ

Social Digital Innovation

วจย พฒนา และนวตกรรมดจทล

เพอสงคม

24,700 Digitalized

Villages

30% ของผสงอายและคนพการเขาถงบรการทางสงคมได

ลดความเหลอมล า ยกระดบคณภาพชวต โดยมงเนน เสรมสรางความเขมแขงใหแกชมชน ใหใชขอมลและเทคโนโลยดจทลเพอสรางรายไดและพฒนาตนเอง ตามความตองการอยางยงยน (เชน e-Commerce, e-Tourism กองทนพฒนาธรกจ) รวมถงสงเสรมใหชมชนสามารถเขาถงบรการสขภาพ การเรยนร บรการของรฐและเอกชนผานเทคโนโลยดจทล

สนบสนนการพฒนาแผน แผนการประยกตใชเทคโนโลยและนวตกรรมดจทล ตามความตองการของชมชน

ผลกดนใหชมชนทมความพรอมเกดการพฒนาและประยกตใชเทคโนโลย

และนวตกรรมดจทล

สรางความตระหนก ความรความเขาใจ และพฒนาศกยภาพของคน

ในชมชน

สนบสนนการวจยพฒนา นวตกรรมดจทลเพอสงคมแกหนวยงานภาครฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน

ภาควชาการ (ใหทน รวมลงทน crowdfunding)

นวตกรรมดจทลเพอสงคม

ดศ. (สป.สดช. สศด. ปณท. TOT สพธอ.) กษ ศธ. พม. มท. หนวยงานรฐ และเอกชนในทองถน

ดศ. (สป. สดช. สศด. สรอ.) วท. สกว. พม. สถาบนการศกษา ภาคเอกชน และภาครฐในทองถน

บรณาการเครอขาย ทปรกษาทวประเทศส าหรบการประยกตใชเทคโนโลยและ

นวตกรรมดจทลในชมชน

ถอดบทเรยน ประเมนผลกระทบ และความยงยน เพอขยายผลทวประเทศ

สรางเครอขาย/consortium ผน าการเปลยนแปลงทางสงคมดวย

เทคโนโลยดจทล

สรางโอกาสใหนกพฒนาเขามารวมพฒนา solution ดานสงคม(เชน Hackathon, Competition)

สขภาพ การเรยนร บรการภาครฐ/เอกชน ลดเหลอมล าดานรายได ผสงอาย และคนพการ

ถอดบทเรยนและขยายผลกจกรรมการสรางนวตกรรมดจทลเพอสงคม

ในวงกวาง

สนบสนนการสรางและเผยแพรเนอหาดานเศรษฐกจ สงคม วฒนธรรมและความมนคง

14

Page 15: เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้บริหาร ส านักงานส่งเสริม ...dongtanengineer.com/contents/180116/DE_Promotion_Plan_Concept.pdf ·

ยทธศาสตรท 4 พฒนาโครงสรางพนฐานรองรบนวตกรรมดจทล

พฒนาโครงสรางพนฐานดจทลทงกายภาพและกฎหมาย กฎ ระเบยบ (ระดบประเทศ และระดบเมอง) และระบบนเวศใหเออตอการสรางนวตกรรมการผลตและบรการ (เชน นวตกรรมเกษตร นวตกรรมสาธารณสข นวตกรรมการเรยนร) เปนฟนเฟองส าคญในการท า Digital Transformation ของภาคเศรษฐกจและสงคมของประเทศ

Digital Innovation Ecosystem

สรางสภาพแวดลอมให เกดนวตกรรมดจทล

10% Digital Industry Investment

จดตง Digital InnovationConsortium

ปรบปรงกฎหมาย กฎ ระเบยบและมาตรการทเออตอการลงทนในนวตกรรม

สรางสนามทดลอง ทดสอบผลงานนวตกรรมดจทล (testbed และ sandbox)

พฒนา MSTQ เพอรองรบสนคานวตกรรมดจทลตนแบบ

ผลกดนใหเกดการลงทนพฒนาสงอ านวยความสะดวก เชน Data Center, High Performance

Computing Resources, Living Lab ฯลฯ

จดตง Digital Park

ดศ. อก. วท. BOI. สถาบนการศกษา บรษทเอกชนในและตางประเทศ สมาคมเอกชน

จดท าแผนทน าทางเทคโนโลยของประเทศ

สนบสนนวจย พฒนา และนวตกรรมและเทคโนโลย

ดจทล

จดตง IoT Institute

City Data Platformสรางแพลตฟอรม

ขอมลเมอง

ดศ. วท. พณ. กค. นกลงทน (Incubator/ Accelerator/ VC/ CVC) สมาคมภาคเอกชน สถาบนการศกษา

Data Platforms for 77 Smart Cities

บรหารจดการขอมล (Cleansing data, Modelling data, Analyzing Data) ท

น าเขาจากอปกรณทหลากหลาย

สรางความเขาใจและการมสวนรวมในการแลกเปลยนขอมลของภาครฐ เอกชน

และประชาชน

สงเสรมใหม Service Platformส าหรบการตอยอด Digital

Transformation

สนบสนนใหม Data Innovation Labเพอการพฒนาตนแบบผลตภณฑและ

บรการดจทล

เพมจ านวนผเชยวชาญดานดจทล สายงาน Programmer,

Database & Analysis

กระตนใหเกดการใชประโยชนจากขอมลมลในเชงพาณชย

(Digital Startup)

Cyber Securityสรางสภาพแวดลอมให เกดการปองกนภยทาง

ไซเบอร

ไทยอยในกลม leading ของดชน GCI ณ สนแผน (ตอนนไทยอยในกลม

MATURING)

สรางความเขาใจ ใหเกดการยอมรบ ปรบใช รวมสรางมาตรการปองกนภยทางไซเบอร

ดศ. กห. สตช. วท. BOI. สถาบนการศกษา บรษทเอกชนในและตางประเทศ สมาคมเอกชน

สนบสนนการพฒนานวตกรรมดาน Cyber security

เพมปรมาณและคณภาพของผเชยวชาญในการรกษาความมนคงปลอดภยระบบสารสนเทศ

จบคธรกจ Digital Startupดาน Cyber security กบภาคเอกชนและภาครฐ

15

Page 16: เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้บริหาร ส านักงานส่งเสริม ...dongtanengineer.com/contents/180116/DE_Promotion_Plan_Concept.pdf ·

แผนพฒนาดจทลฯ

เศรษฐกจ

สงคม

รฐบาลดจทล

ก าลงคน

ความเชอมนในการใช

เทคโนโลยดจทล

พฒนาโครงสรางพนฐานและสงอ านวยความสะดวก

ยกระดบภาคเกรษฐกจ

ขบเคลอนชมชนสสงคมดจทล

พฒนาก าลงคนดจทล

โครงสรางพนฐานดจทล

แผนสงเสรมฯ

Economic Growth

(Competitiveness)

Inclusive Growth

Sustainable Growth

ขอบเขตของการสงเสรมเศรษฐกจดจทล

16

Page 17: เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้บริหาร ส านักงานส่งเสริม ...dongtanengineer.com/contents/180116/DE_Promotion_Plan_Concept.pdf ·

17

กลไกการขบเคลอนแผนยทธศาสตรการสงเสรมเศรษฐกจดจทล

คณะรฐมนตร

คณะกรรมการดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

สวนกลาง

แผนสงเสรมฯ

คกก.ก ากบ(อนกรรมการ)

ยทธศาสตรชาต 20 ปนโยบาย Thailand 4.0 แผนฯ 12

DEPA / สดช./ สสช.Policy

Promoter

Funding

สศช. ธปท. สวทน.

BOI วท. สสว. ดศ. อก. กษ. พณ. กก. วธ. ศธ. สธ. มท. สตช. กค. รง. พม. สอท. สหค.สถาบนการศกษา

วช. วท. ดศ.

Policy + Governance

Promoter

Funding

กระทรวงทเกยวของ

คณะกรรมการบรหารกลมจงหวด คณะท างานของเมองสถาบนการศกษาในพนท

วท. ดศ.

สวนภมภาค

ASEAN Committee

International Diplomacy

Fin Jap US Chi

Page 18: เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้บริหาร ส านักงานส่งเสริม ...dongtanengineer.com/contents/180116/DE_Promotion_Plan_Concept.pdf ·

ประเดนระดมความคดเหน

• เพอระดมความคดเหน ประกอบการจดท า (ราง) แผนยทธศาสตรการสงเสรมเศรษฐกจดจทลใหสอดคลองกบนโยบายและแผนระดบชาตวาดวยการพฒนาดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม

• เพอก าหนดแนวปฏบต/แผนงาน/กจกรรม/โครงการ หนวยงานเจาภาพ และหนวยงานรวมขบเคลอนรายประเดน รวมถงงบประมาณทเกยวของ

• เพอหารอถงแนวทาง และกลไกการด าเนนงานรวมกนอยางมบรณาการ

• เพอสรางเครอขาย และพฒนาความรวมมอในการสงเสรมเศรษฐกจดจทลระหวางภาครฐ ภาคเอกชน ภาควชาการ และหนวยงานทเกยวของตาง ๆ

18