การรับจ่ายเงิน ผ่านระบบ ...¸šรรจุ... · 2020....

43
การรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยกองคลัง กรมที่ดิน 1

Transcript of การรับจ่ายเงิน ผ่านระบบ ...¸šรรจุ... · 2020....

 • การรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

  โดยกองคลงั

  กรมท่ีดิน

  1•

 • 2

 • • โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  • โครงการสง่เสริมการใช้ธรุกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  • โครงการ e-payment ภาครัฐ• โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม•โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนกิส์

  • โครงการระบบการช าระเงิน แบบ Any ID

  • โครงการการขยายการใช้บัตรโครงการระบบการช าระเงนิด้วย QR Code

  3

 • เครื่องมือส าหรับรับเงิน

  4

 • ว.90 29 กรกฎาคม 59

  ว.103 1 กนัยายน 59

  5

 • 6

 • ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0402.2/ว 5 ลงวนัที ่11 มกราคม 2561

  เร ือ่ง หลกัเกณฑแ์ละ วธิปีฏบิตัใินการรบัช าระเงนิ

  ของสว่นราชการดว้ย QR Code และการน าเงนิ

  สง่คลงั

  7

 • ด้านรับ

  GFMISจัดเก็บ

  น าส่ง

  ขอเบิก

  ขอจ่าย

  Direct Indirect

  Cash , Cheque ,Card

  Bank AccountCash , Cheque

  ด้านจ่าย

  Cash , Cheque

  Data

  บัญชีน าเงินส่งคลังของกรมบัญชกีลาง

  คลังจังหวัด

  ภาพรวมๆ

  8

  สนง.สาขา ผู้ เบิก

 • 9

 • 10

 • 11

 • ข้าราชการ/ผู้มีสิทธิ

  GFMIS

  Indirect

  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

  ว.103 ลว. 1 กันยายน 59 เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ 1 ตุลาคม 59 เป็นต้นไป

  บญัชเีงนิฝากธนาคาร

  ของสว่นราชการ

  KTBCorporate

  Online

  สมัครขอใช้บริการKTB

  Corporate Online

  บัญชีเงินฝากธนาคาร

  ของข้าราชการ

  1 เงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเบี้ยประชุม ค่าเช่าบ้าน

  OT ค่าตอบแทน คกก. ค่าตอบแทนการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นต้น2 เงินยืมราชการ 3 ซ้ือ/จ้าง/เช่า ต่ ากว่า 5,000 บาท

  เต็มจ านวน

  ไม่ต้องลงลายมือชื่อรับเงินในแบบค าขอเบิกเงินใดๆ

  รายงานสรุปการโอนเงิน

  เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน

  ทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบ Computer

  เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง

  สิ้นวันท าการที่โอนเงิน

  E-Statement

  ตรวจสอบ

  1

  2

  3

  ใช้บัญชีส าหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง

  ค่าตอบแทน/ตามที่ผู้มีสิทธิแจ้ง

  12

 • วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน

  จ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online

  - ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง บุคคลภายนอก (ว 103)

  13

 • ด้านการจ่ายเงิน

  • ให้ส่วนราชการที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยฯ ที่ใช้ส าหรับรับเงินงบประมาณที่ขอเบิกจากคลัง ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ พ.ศ. 2551 ขอเปิดใช้บริการด้านการโอนเงิน (Bulk Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online

  • บัญชีเงินฝากนี้ ใช้ในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือบุคคลภายนอก ในกรณีต่อไปนี้• การจ่ายเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอื่นใดที่กระทรวงการคลังก าหนด• การจ่ายเงินยืมราชการตามสัญญาการยืมเงิน• การจ่ายเงินค่าซื้อทรัพย์สิน จ้างท าของหรือเช่าทรัพย์สินที่มีวงเงินต่ ากว่า

  5,000 บาท

  14

 • ด้านการจ่ายเงิน (ต่อ)

  • บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน • กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการในหน่วยงาน

  • บัญชีเงินฝากธนาคารส าหรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี หรือ• บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นของผู้มีสิทธิรับเงิน ตามที่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้

  เบิกอนุญาต• กรณีเป็นบุคลากรต่างสังกัดหรือบุคคลภายนอก

  • บัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิรับเงินแจ้งความประสงค์ไว้

  15

 • แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

  16

 • หลักฐานการจ่ายให้ใช้รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report / Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB Corporate

  Online (ว.103)

  17

 • ด้านการจ่ายเงิน (ต่อ)

  • ทุกสิ้นวันท าการ • ให้ส่วนราชการจัดให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนผ่านระบบ KTB

  Corporate Online แต่ละรายการจาก• รายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction

  History)

  • รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (E-Statement/Account Information) ท่ีเรียกจากระบบ KTB Corporate Online และ

  • ข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงินให้ถูกต้องตรงกัน

  18

 • ผู้ประกอบการ

  ธนาคาร

  ส่วนราชการ

  บญัชเีงนิฝากธนาคาร

  สว่นราชการ

  ใบอนุญาต ใบรับรอง

  Internet BankingATM

  Mobilel Paymente-payment

  2

  4

  5

  เอกสารธนาคารแทนใบเสร็จรับเงิน

  3 รายงานสรุปการโอนเงิน

  1ใบแจ้งการช าระเงิน

  code

  -ชื่อ สรก. ท่ีรับช าระเงิน-ชื่อผู้ช าระเงิน-รายการ/ประเภทรายได้ท่ีรับช าระเงิน-จ านวนเงินที่รับช าระ-วันท่ีรับช าระ

  Company code / Reference code

  กรณีส่วนราชการไม่มีระบบ e-Serviceหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

  ว.103 ลว. 1 กันยายน 59 เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ 1 ตุลาคม 59 เป็นต้นไป

  KTBCorporate

  Online

  สิ้นวนัท าการที่โอนงินและวนัท าการถัดไป

  เปิดบัญชีใหม่/บัญชีเดิม(ถ้ามี) และสมัครขอใช้บริการKTB Corporate Online : Bill Payment

  6

  19

 • ด้านการรับเงิน

  • เปิดบัญชีเงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันจ านวน 1 บัญชีกับธนาคารกรุงไทยฯโดยใช้ชื่อบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” พร้อมทั้งขอเปิดใช้บริการรับช าระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online

  • จัดท าแบบใบแจ้งการช าระเงินเพื่อให้ผู้ช าระเงนิใช้ในการรับช าระเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารข้างต้น ซึ่งจะต้องมีข้อมูลประกอบด้วย • ชื่อส่วนราชการผู้รับช าระเงิน • วันที่รบัช าระ • ชื่อผู้ช าระเงิน • รายการหรือประเภทของรายได้ที่รับช าระ • จ านวนเงนิที่รบัช าระ โดยรูปแบบของรหัส (Company Code/Product Code) และข้อมูลอ้างอิง

  (Reference Code)

  20

 • ตัวอย่างแบบใบแจ้งการช าระเงิน

  21

 • ด้านการรับเงิน (ต่อ)

  • ผู้ช าระเงินสามารถช าระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของสาขาธนาคารกรุงไทยฯ ไดทุ้กแห่งและทุกช่องทาง ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร Teller, ATM , Internet Banking และ Mobile Banking

  • ให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับช าระเงินระหว่างวนั (Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคลือ่นไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online

  • ในวันท าการถัดไป ให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง้จากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable Information Download) และเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินพร้อมทั้งส าเนาใบเสร็จรับเงนิ (ถ้ามี) ไว้ให้ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดินตรวจสอบ

  22

 • ส่วนราชการ สาขาธนาคารกรุงไทย

  กรมบัญชีกลาง/ส านักงานคลัง

  ระบบ GFMIS

  บันทึกข้อมูลการน าส่ง

  จัดท า pay-in slip ที่มี barcode เพื่อน าฝากเงนิสด/เช็คเข้าบญัชีกรมบัญชีกลางหรือส านกังานคลัง

  1

  3

  เข้าระบบ GFMIS เพื่อผ่านรายการและกระทบยอดการน าส่ง

  โอนเงินท่ีรับฝากไปรวมท่ีสาขานานาเหนือ / สิ้นวันโอนเงินเข้า TR 1* ท่ี ธปท. และ ธปท. ส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS

  * TR1 : บัญชีเงินคงคลงับัญชีที่ 1

  4

  5

  2รับฝากเงิน และคืนส าเนาpay-in slip

  23

 • GFMIS

  Transfermoney

  Transfermoney

  Data

  Data

  บันทึกข้อมูล ตรวจสอบ กระทบยอดส่งข้อมูลโอนเงินและข้อมูลน าส่งเงินเข้า GFMIS

  เริ่มปฏิบัติตาม ว.103 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 59 เป็นตน้ไป

  การน าเงินส่งคลัง

  KTBCorporate

  Online

  บัญชีเงนิฝากธนาคาร

  ส่วนราชการที่เปิดใหม่/เดิมที่ใช้ส าหรับรับเงินรายได้เพ่ือน าส่งคลัง กระทบยอด

  บัญชีเงินคงคลังที่ ธปท.

  สมัครขอใช้บริการKTB Corporate Online : GFMIS (Single)

  บัญชีเงนิฝาก KTB

  เพ่ือน าเงินส่งคลังของกรมบัญชีกลาง

  คลังจังหวัด

  24

 • ด้านการน าเงินส่งคลัง

  • การด าเนินการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online • เลือกหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร• ระบุประเภทและจ านวนเงินที่จะน าส่งคลังหรือฝากคลัง• เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด เพื่อรับเงินของ

  หน่วยงานภาครัฐ• พิมพ์หน้าจอการท ารายการส าเร็จจากระบบ KTB Corporate Online

  • ทุกสิ้นวันท าการให้ตรวจสอบการน าเงินส่งคลังหรือฝากคลังจาก• เอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการท ารายการส าเร็จ และ • รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account Information)

  25

 • การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบKTB Corporate Online

  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559

  27

 • การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบKTB Corporate Online (ต่อ)

  • ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) เป็นข้าราชการในราชการบริหารส่วนกลางทีป่ฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การบญัชีหรอืการงบประมาณ • Company Administrator Maker ท าหน้าที่เป็นผู้บนัทึกรายละเอียดผู้เข้าใช้งานในระบบ โดยก าหนด

  สิทธิและหน้าที่ในการท ารายการของผู้ใช้งานในระบบ• ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับปฏิบตัิการ หรือประเภททั่วไป ระดับปฏบิัติงาน หรือ

  เทียบเท่าขึ้นไป 1 คน• ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 1 คน

  • Company Administrator Authorizer ท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติการเพิ่มหรือลดสิทธิและหน้าที่ในการท ารายการของผู้ใช้งานในระบบ• ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับช านาญการ หรือประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส

  หรือเทียบเท่าขึ้นไป 1 คน• ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 1 คน

  28

 • การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบKTB Corporate Online (ต่อ)

  • ผู้ใช้งานระบบ (Company User) เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่การเงินในหนว่ยงาน ผูเ้บิกนั้นๆ • Company User Maker ท าหน้าบันทึกข้อมูลด้านการจ่าย 1 คน การรับและ การน าเงินส่งคลัง 1

  คน• ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับปฏิบตัิการ หรือประเภททั่วไป

  ระดับปฏิบัตงิาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป 1 คน• ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอย่างละ 1 คน

  • Company User Authorizer ท าหน้าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงินและการน าเงินส่งคลังหรือฝาก• ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับช านาญการ หรือประเภททั่วไป ระดบัอาวุโส

  หรือเทียบเท่าขึ้นไป

  27

 • การก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบKTB Corporate Online

  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 178 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

  • ก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณสามารถก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใชง้านในระบบ KTB Corporate Online โดยพิจารณาแต่งตัง้จากข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ไดต้ามความจ าเปน็เหมาะสม ซึ่งต้องค านึงถึงความปลอดภัยและการก ากับดูแลอย่างรอบคอบรัดกุม เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

  28

 • การ งานระบบ KTB Corporate Online 1. 0402.2/ .103 1 2559 จ่ายเงิน การรับเงิน น าเงินส่ง ลัง (KTB Corporate Online) 1 2559 ละ ยกเลิก .36, .76, .77 .90 2. 0402.2/ .178 15 2560 ก า น ั บ ล KTB Corporate Online การ ิ ั งเ ร อง EDC QR Code 1.

  0402.2/ .116 31 2560 ( ) ( EDC) 2. 0402.2/ .5 11 2561 รับ าระเงิน QR Code

  ละการน าเงินส่ง ลังการจ่ายเงิน การรับเงิน ละการน าเงินส่ง ลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ องกระทร งกลา

  1. จ่ายเงิน การรับเงิน น าเงินส่ง ลัง

  การ งานระบบ KTB Corporate Online 1. 0402.2/ .103 1 2559 จ่ายเงิน การรับเงิน น าเงินส่ง ลัง (KTB Corporate Online) 1 2559 ละ ยกเลิก .36, .76, .77 .90 2. 0402.2/ .178 15 2560 ก า น ั บ ล KTB Corporate Online การ ิ ั งเ ร อง EDC QR Code 1.

  0402.2/ .116 31 2560 ( ) ( EDC) 2. 0402.2/ .5 11 2561 รับ าระเงิน QR Code

  ละการน าเงินส่ง ลังการจ่ายเงิน การรับเงิน ละการน าเงินส่ง ลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ องกระทร งกลา

  1. จ่ายเงิน การรับเงิน น าเงินส่ง ลัง

  29

 • หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิในการรับเงินของส่วนราชการด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บตัรเดบติ)

  ระหวา่งวนั -สถานะบตัรไมถ่กูตอ้ง/ ยอดเงนิไมเ่พยีงพอ -ใหป้ฏเิสธการรับช าระเงนิ -คนืบตัร

  -สถานะบตัรถกูตอ้ง/ ยอดเงนิเพยีงพอ-ใหร้ับช าระเงนิ-EDC จะหกัเงนิในบตัร/ บญัชผีูถ้อืบตัร-พมิพ ์Payment Slip -Merchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง)

  -Customer Slip

  -ออกใบเสร็จรบัเงนิ 2 ฉบบั-มอบ Customer Slip และ

  ใบเสร็จรับเงนิ1ฉบบั ใหผู้ช้ าระเงนิ

  -มขีอ้ผดิพลาดกอ่นท า รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั (Settlement)-ใหย้กเลกิ (Void Payment)-ใหท้ ารายการช าระเงนิใหม่

  สิน้วนั -สรปุยอดการรับช าระเงนิผา่น EDC (Settlement) และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดช าระเงนิ (Settlement Report Slip)จาก เครือ่ง EDC-ตรวจสอบหลกัฐานการรับ ช าระเงนิ ใหถ้กูตอ้งตรงกนัMerchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง)

  และส าเนาใบเสร็จรับเงนิ ตรงกบัใบสรุปยอดช าระเงนิ

  -เมือ่ท าสรปุยอดรบัชะระเงนิใน เครือ่ง EDC เสร็จสิน้แลว้ ธนาคารจะโอนเงนิเขา้บญัชี

  ในวนัท าการเดยีวกนั

  -กรณีเป็นบญัชี

  ใหแ้จง้ธนาคารพาณชิยนั์น้ๆ (ขอเป็นหลกัการ)โอนเงนิ แบบ Auto ตอ่เขา้บญัชี

  ในวนัท าการถดัไป

  วนัท าการถัดไป -เขา้ระบบ

  ท าการโอนเงนิ จากบญัชี

  เขา้บญัชี

  KTB TR เพือ่น าสง่เงนิฝากใน บญัชดีงักลา่วเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ /เงนิฝากคลงั

  -สรปุยอดการโอนเงนิ และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดโอนเงนิ (Settlement Report Slip)จาก ระบบ KTB Corporate Online-ตรวจสอบความถกูตอ้ง

  ผกูบญัชเีขา้กบัระบบ

  ผูกบญัชี

  เขา้กบัระบบ

  โอน Auto

  -มขีอ้ผดิพลาดหลงัท า รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั -ใหแ้จง้ขอปรับปรงุรายการตาม คูม่อืการใชเ้ครือ่ง EDC

  A B C D

  1 2 3

  30

 • ผกูบญัชเีขา้กบัระบบ

  ผูกบญัชี

  เขา้กบัระบบ

  โอน Auto

  A B C D

  31

 • ระหวา่งวนั -สถานะบตัรไมถ่กูตอ้ง/ ยอดเงนิไมเ่พยีงพอ -ใหป้ฏเิสธการรับช าระเงนิ -คนืบตัร

  -สถานะบตัรถกูตอ้ง/ ยอดเงนิเพยีงพอ-ใหร้ับช าระเงนิ-EDC จะหกัเงนิในบตัร/ บญัชผีูถ้อืบตัร-พมิพ ์Payment Slip -Merchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง)

  -Customer Slip

  -ออกใบเสร็จรบัเงนิ 2 ฉบบั-มอบ Customer Slip และ

  ใบเสร็จรับเงนิ1ฉบบั ใหผู้ช้ าระเงนิ

  -มขีอ้ผดิพลาดกอ่นท า รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั (Settlement)-ใหย้กเลกิ (Void Payment)-ใหท้ ารายการช าระเงนิใหม่

  สิน้วนั -สรปุยอดการรับช าระเงนิผา่น EDC (Settlement) และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดช าระเงนิ (Settlement Report Slip)จาก เครือ่ง EDC-ตรวจสอบหลกัฐานการรับ ช าระเงนิ ใหถ้กูตอ้งตรงกนัMerchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง)

  และส าเนาใบเสร็จรับเงนิ ตรงกบัใบสรุปยอดช าระเงนิ

  -เมือ่ท าสรปุยอดรบัชะระเงนิใน เครือ่ง EDC เสร็จสิน้แลว้ ธนาคารจะโอนเงนิเขา้บญัชี

  ในวนัท าการเดยีวกนั

  -กรณีเป็นบญัชี

  ใหโ้อนเงนิจากบญัชนีีผ้า่นระบบInternet Bankingของธนาคารนัน้ตอ่เขา้บญัช…ี……ในวนัท าการถดัไป

  วนัท าการถัดไป -เขา้ระบบ

  ท าการโอนเงนิ จากบญัชี

  เขา้บญัชี

  KTB TR เพือ่น าสง่เงนิฝากใน บญัชดีงักลา่วเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ /เงนิฝากคลงั

  -สรปุยอดการโอนเงนิ และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดโอนเงนิ (Settlement Report Slip)จาก ระบบ KTB Corporate Online-ตรวจสอบความถกูตอ้ง

  ผกูบญัชเีขา้กบัระบบ

  ผูกบญัชี

  เขา้กบัระบบ

  โอน Auto

  -มขีอ้ผดิพลาดหลงัท า รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั -ใหแ้จง้ขอปรับปรงุรายการตาม คูม่อืการใชเ้ครือ่ง EDC

  A B C D

  1 2 3

  32

 • ระหวา่งวนั -สถานะบตัรไมถ่กูตอ้ง/ ยอดเงนิไมเ่พยีงพอ -ใหป้ฏเิสธการรับช าระเงนิ -คนืบตัร

  -สถานะบตัรถกูตอ้ง/ ยอดเงนิเพยีงพอ-ใหร้ับช าระเงนิ-EDC จะหกัเงนิในบตัร/ บญัชผีูถ้อืบตัร-พมิพ ์Payment Slip -Merchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง)

  -Customer Slip

  -ออกใบเสร็จรบัเงนิ 2 ฉบบั-มอบ Customer Slip และ

  ใบเสร็จรับเงนิ1ฉบบั ใหผู้ช้ าระเงนิ

  -มขีอ้ผดิพลาดกอ่นท า รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั (Settlement)-ใหย้กเลกิ (Void Payment)-ใหท้ ารายการช าระเงนิใหม่

  สิน้วนั -สรปุยอดการรับช าระเงนิผา่น EDC (Settlement) และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดช าระเงนิ (Settlement Report Slip)จาก เครือ่ง EDC-ตรวจสอบหลกัฐานการรับ ช าระเงนิ ใหถ้กูตอ้งตรงกนัMerchant Slip (ผูช้ าระเงนิลงชือ่รับรอง)

  และส าเนาใบเสร็จรับเงนิ ตรงกบัใบสรุปยอดช าระเงนิ

  -เมือ่ท าสรปุยอดรบัชะระเงนิใน เครือ่ง EDC เสร็จสิน้แลว้ ธนาคารจะโอนเงนิเขา้บญัชี

  ในวนัท าการเดยีวกนั

  -กรณีเป็นบญัชี

  ใหโ้อนเงนิจากบญัชนีีผ้า่นระบบInternet Bankingของธนาคารนัน้ตอ่เขา้บญัช…ี……ในวนัท าการถดัไป

  วนัท าการถัดไป -เขา้ระบบ

  ท าการโอนเงนิ จากบญัชี

  เขา้บญัชี

  KTB TR เพือ่น าสง่เงนิฝากใน บญัชดีงักลา่วเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ /เงนิฝากคลงั

  -สรปุยอดการโอนเงนิ และสัง่พมิพใ์บสรปุยอดโอนเงนิ (Settlement Report Slip)จาก ระบบ KTB Corporate Online-ตรวจสอบความถกูตอ้ง

  ผกูบญัชเีขา้กบัระบบ

  ผูกบญัชี

  เขา้กบัระบบ

  โอน Auto

  -มขีอ้ผดิพลาดหลงัท า รายงานสรปุยอดช าระเงนิสิน้วนั -ใหแ้จง้ขอปรับปรงุรายการตาม คูม่อืการใชเ้ครือ่ง EDC

  A B C D

  1 2 3

  รับเงิน น าเงินส่งคลัง

  33

 • หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับช าระเงินของส่วนราชการด้วย QR Code และการน าเงินส่งคลัง

  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 5 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 - ให้ใช้บัญชีเงินฝากทีไ่ด้เปิดไว้ตาม ว 116 ชื่อบัญชี “...ชื่อส่วนราชการ... เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC” ส าหรับรับช าระ

  เงินด้วย QR Code เพิ่มเติมด้วย - สมัครใช้บริการ Prompt Pay โดยใช้เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) - สมัครใช้มาตรฐาน QR Code ในธุรกรรมการช าระเงิน (Thai QR Code Payment Standard) เพื่อใช้ในการรับช าระเงินซึ่งจะปรากฏ QR Code บนหน้าจอเครื่อง EDC 34

 • การรับเงินของหน่วยงานราชการผ่าน QR Code

  42

 • QR CodeReader

  Main Gateway Sub Gateway

  Read

  Bank Account

  หน่วยงานราชการ

  Agency ID/e-wallet IDCross Bank

  Bank Account

  ผู้ช าระเงิน

  Front Back

  หน่วยงานราชการ

  43

 • 44

 • GFMIS

  Transfermoney

  Transfermoney

  Data

  Data

  บันทึกข้อมูล ตรวจสอบ กระทบยอดส่งข้อมูลโอนเงินและขอ้มูลน าส่งเงินเข้า GFMIS

  เริ่มปฏิบัติตาม ว.103 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 59 เป็นต้นไป

  การน าเงินส่งคลัง

  KTBCorporate

  Online

  บัญชีเงินฝากธนาคาร

  ส่วนราชการที่เปิดใหม่/เดิมที่ใช้ส าหรับรับเงินรายได้เพื่อน าส่งคลัง

  กระทบยอด

  บัญชีเงินคงคลังที่ ธปท.

  สมัครขอใช้บริการKTB Corporate Online : GFMIS (Single)

  บัญชีเงนิฝาก KTB

  เพ่ือน าเงินส่งคลังของกรมบัญชีกลาง

  คลังจังหวัด

  45

 • GFMIS

  Indirect

  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงนิรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ

  ว.75 ลว. 6 กรกฎาคม 59 เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ 1 ตุลาคม 59 เป็นตน้ไป

  บัญชีเงินฝากธนาคาร

  ของส่วนราชการ

  KTBCorporate

  Online

  สมัครขอใช้บริการKTB

  Corporate Online

  บัญชีเงินฝากธนาคาร

  ของบุคคลภายนอก

  ใช้บัญชีส าหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง

  ค่าตอบแทน/ตามที่ผู้มีสิทธิแจ้ง

  เต็มจ านวน

  ไม่ต้องลงลายมือชื่อรับเงินในแบบค าขอเบิกเงินใดๆ

  รายงานสรุปการโอนเงิน

  เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน

  ทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบ Computer

  เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง

  สิ้นวันท าการที่โอนเงนิ

  E-Statement

  ตรวจสอบ

  1

  2

  3

  บุคคลภายนอกผู้ได้รับการคืนค่าปรับ

  Direct กรณีได้รับอนุมัติให้ถอนคืนข้ามปีงบประมาณ ให้จ่ายตรงจาก GFMIS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้ได้รับคืนค่าปรับ ( Vender ใน GFMIS )

  กรณีได้รับอนุมัติให้ถอนคืนทันภายในปีงบประมาณ

  1

  46

 • 47

 • หน่วยงานช าระเงิน

  ตามท่ีธนาคารเรียกเก็บ

  48

 • สวสัดีค่ะ