รวจสอบอุปกรณ - · PDF fileeos digital 550d เปนกล...

Click here to load reader

 • date post

  01-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of รวจสอบอุปกรณ - · PDF fileeos digital 550d เปนกล...

 • กลองรนุนีใ้ชไดเฉพาะการดชนดิ SD, SDHC และ SDXC ซึง่คมูอืจะอางถงึการด เหลานีด้วยคำวา “การด” เทานัน้ * กลองรนุนีไ้มมกีารดมาใหในกลองบรรจ ุโปรดซือ้การดตางหาก

  ขอบคุณที่ เลือกใชผลิตภัณฑของแคนนอน EOS DIGITAL 550D เปนกลองดจิติอลแบบ DSLR ทีม่คีณุสมบตัดิเียีย่ม ใชเซนเซอร CMOS ความละเอียด 18.0 ลานพิกเซล ประมวลผลดวยโพรเซสเซอร ‘DiGiC 4’ มีจุดโฟกัส 9 จุด จับภาพใหคมชัดไดอยางแมนยำและรวดเร็ว ถายภาพตอเนื่องไดเร็วถึง 3.7 เฟรม ตอวนิาท ีมรีะบบ Live View และสามารถถายภาพยนตรคณุภาพสงูระดบั Full HD(Full High-Definition) กลองรนุนีย้งัเพยีบพรอมดวยคณุสมบตัทิีม่ปีระโยชนตอการถายภาพอกีมากมาย พรอม ดวยระบบอุปกรณเสริมพิเศษจากระบบ EOS ที่ตอบสนองตอการใชงานถายภาพได อยางหลากหลายรูปแบบ

  ทดลองใชเพือ่สรางความคนุเคย จุดเดนประการหนึ่งของกลองดิจิตอลก็คือการเห็นภาพที่ถายแลวไดในทันที ดังนั้นเมื่อคุณกำลัง ทำความเขาใจกบักลองดวยการอานคมูอืฉบบันี ้คณุสามารถทดลองปรบัตัง้ควบคมุ และทดลองถาย ภาพตามทีค่มูอืนีแ้นะนำเพือ่ดผูลไดในทนัท ีซึง่จะชวยใหคณุเขาใจการใชกลองไดเรว็ขึน้อกีมาก

  อยางไรกต็าม เพือ่ปองกนัความผดิพลาดในการนำกลองไปถายภาพจรงิและอบุตัเิหตุ อืน่ๆ ควรอาน “คำเตอืนเกีย่วกบัความปลอดภยั” (น.233, 234) และ “ขอควรระมดัระวงัในการใช” (น.12,13) กอนนำกลองไปใช

  ทดลองถายภาพกอนการใชจริง และขอบเขตของความรับผิดชอบ หลงัจากถายภาพ ดภูาพ และตรวจสอบแลววาภาพไดถกูบนัทกึลงในการดแลว หากหลงัจากนัน้ กลองหรือการดบันทึกขอมูลเกิดความบกพรอง และไมสามารถบันทึกภาพลงในการดได หรือไม สามารถถายโอนภาพจากการดไปสคูอมพวิเตอรได แคนนอนไมอาจรบัผดิชอบตอความเสยีหายใดๆ เกีย่วกบัภาพและความไมสะดวกทีเ่กดิขึน้

  ลิขสิทธิ์ กฎหมายเกีย่วกบัลขิสทิธิใ์นบางประเทศอาจมขีอหามเกีย่วกบัการถายภาพคน ตลอดจนสิง่ตางๆ ที่ เปนสทิธสิวนบคุคลหรอืลขิสทิธิท์างปญญา เชน การถายภาพผลงานสิง่ประดษิฐ การจดัตบแตง สถานที ่ภาพ ฯลฯ ซึง่ขอหามนีอ้าจรวมไปถงึการถายภาพเพยีงเพือ่ความสขุสวนตวัเทานัน้

 • กอนนำกลองออกมาใช ควรตรวจสอบภายในกลองวามีอุปกรณครบถวนตามรายการ ตอไปนี้หรือไม และหากมีการสูญหาย ใหติดตอกับตัวแทนจำหนายที่ทานซื้อกลองมา

  ตวักลอง (พรอมยางครอบชอง เลง็ภาพและฝาปด)

  Battery Pack LP-E8

  (พรอมฝาปด) Battery Charger LC-E8/LC-E8E*

  สายคลองคอ EW-100DB III

  สายตอเชื่อม สายสญัญาณวดิโีอ AVC-DC400ST

  EOS DIGITAL Solution Disk (ซอฟทแวร)

  CD-ROM คูมือการใชซอฟทแวร

  ถาซื้อชุด KIT(กลองพรอมเลนส) เลนสจะถูกใสรวมอยูในกลอง รุนของเลนสจะขึ้นอยูกับชุด KIT ที่ซื้อ ซึ่งจะมีคูมือสำหรับเลนสแนบมาดวย

  โปรดตรวจสอบใหดีวาอุปกรณเหลานี้มีอยูครบถวน

  คมูอืการใชกลอง (หนังสือ)

  แทนชารจรนุ LC-E8 หรอืรนุ LC-E8E เปนอปุกรณทีจ่ดัมาให (ถาเปนรนุ LC-E8E จะมสีาย ไฟมาให)

  µรวจสอบอปุกรณ

 • สัญลักษณในคูมือฉบับนี้ ÊÑญลกัษณและเครือ่งหมายทีใ่ชในคมูอื

  การอธบิายวธิปีรบัตัง้ควบคมุการทำงาน ตัง้อยบูนสมมตฐิานวา กลองไดเปดสวติซไวที่ ตำแหนง แลว (น.27) การปรบัตัง้ทกุๆ ระบบในเมนแูละ Custom Functions ไดถกูตัง้ไวทีค่ามาตรฐาน (ไมมกีารเปลีย่นแปลงจากคาทีต่ัง้ไวเมือ่เปดกลองครัง้แรก) เพือ่ใชภาพเปนเพยีงตวัอยางในการอธบิาย รปูภาพของกลองทกุๆ ภาพทีแ่สดงอยใูนคมูอื จะตดิเลนส EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS ทัง้หมด

  ขอมูลเพิ่มเติม

  มีขอมูลเพิ่มเติมแสดงอยูในหนาที่อางอิงถึง

  แสดงฟงกชั่นที่สามารถปรับตั้งไดดวยการกดปุม ซึ่งผูใชสามารถปรับเปลี่ยนคาได เมื่อเครื่องหมายนี้ปรากฏอยูที่มุมขวาบนของหนา หมายความวา จะปรับ ตัง้ฟงกชัน่นัน้ไดเมือ่ถายภาพดวยโปรแกรมใน Creative Zone (น.20)

  * ในคูมือฉบับนี้ สัญลักษณและเครื่องหมายที่เปนตัวแทนของปุม วงแหวนควบคุม และการปรับ ตั้งตางๆ จะมีความเกี่ยวของกับสัญลักษณและเครื่องหมายที่อยูบนตัวกลองและที่ปรากฏในจอ LCD

  สมมติฐาน

  หมายถึง ระยะเวลาในการตอบสนองของฟงกชั่น ภายหลังจากที่ยกนิ้วออกจากปุมปรับฟงกชั่นนั้นๆ เปนเวลา 4, 6, 10 และ 16 วนิาที

  หมายถึง วงแหวนควบคุมหลัก หมายถึง ปุมเลื