รหัสโปรแกรม : 15321 กรุณาแจ้งรหัส ... · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  03-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of รหัสโปรแกรม : 15321 กรุณาแจ้งรหัส ... · PDF...

 • รหสัโปรแกรม : 15321 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม)

   บินสายการบินการบินไทย (TG) น ้าหนกัสัมภาระ 30 กก. ไม่จ ากดัจ านวนช้ิน  สัมผสัประสบการณ์การนัง่ชินคนัเซน รถไฟความเร็วสูง ดว้ยความเร็ว 240 – 320 กม./ชัว่โมง  ตามหารักแท ้คน้หาความมหศัจรรยแ์ห่ง ศาลเจา้ยูโดะ  หุบเขาทาคาชิโฮ สวรรคบ์นดิน ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์น่าหลงไหล  ไม่ตอ้งไปไกลถึงเกาะอีสเตอร์ ก็ใกลชิ้ดกบัรูปป้ันโมอาย ไดง่้ายๆ  ไมก้างเขนในทะเล ครัซซี The Sea of Cross”  ชอ้ปป้ิงถุงโชคดี หรือ ลกัก้ีแบค (1-3 ม.ค. 63)

  จุดเด่นทวัร์

 • - 2 -

  วนัศุกร์ที ่27 ธ.ค. 62 (1) กรุงเทพฯ

  21.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG) เจา้หนา้ท่ีฯ คอยให้การ ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง

  บรรยากาศภายใน MIRACLE LOUNGE

  คลิกชม HTTP://BIT.LY/2NMK5YE

  วนัเสาร์ที ่28 ธ.ค. 62 (2) กรุงเทพฯ – ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟู – น่ังรถไฟชินคันเซนสู่ คุมาโมโต้ – ณ KIRINO KURA BREWERY - มิยาซาก ิ

  00.50 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 8106 Charter Flight (ใชเ้วลาบิน 5.30 ชัว่โมง) บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 08.20 น. ถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะคิวชู เกาะใหญ่ตอนใตสุ้ดของประเทศญ่ีปุ่น เป็นเมือง

  ศูนยก์ลางดา้นการคา้พาณิชย ์** ส าคญัมาก !! ประเทศญ่ีปุ่นไม่อนุญาตให้น าอาหารสด จ าพวก เน้ือสัตว ์พืช ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจบั ** (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกา ของท่านให้เป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านการตรวจตราหนังสือเดินทางและพิธีการ ศุลกากรเรียบร้อยแลว้ ...ออกเดินทางสู่ ต าบลดาไซฟุ ท่ีมีอนุสรณ์ทางประวติัศาสตร์เหลืออยูใ่หช้มมากมาย

  น าท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟู วดัชินโตเก่าแก่ และมีช่ือเสียงท่ีสุด สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 905 โดย MICHIZANE SUGAWARA เป็นท่ีสถิตของเทพเจา้แห่งความรู้ จึงมีนกัเรียนนิสิตนกัศึกษา มากราบไหวข้อพรเพื่อการศึกษา ชาวญ่ีปุ่นท่ีไปนมสัการขอพรนั้นจะตอ้งมีพิธีการตั้งแต่ลา้ง

  http://bit.ly/2NMk5YE

 • - 3 -

  มือในบ่อน ้ าให้สะอาด จากนั้นก็จะใช้เหรียญ 5 เยน ซ่ึงมีรูตรงกลาง โยนลงไปตรงบ่อดา้นหน้าของเทพเจา้ พนมมือไหว ้พร้อมกบัตบมือ 3 คร้ังแลว้กม้ลงกราบ เป็นอนัเสร็จพิธี

  เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบเซ็ทญีปุ่่น 12.15 น. ออกเดินทางสู่ สถานีฮากาตะ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) 13.00 น. ถึง สถานีฮากาตะ 13.18 น. ออกเดินทางสู่ สถานีชิน ยตัสึชิโระ เมืองคุมาโมโต ้โดย รถไฟชินคันเซน เป็นรถไฟความเร็วสูงชั้นน าของโลก

  ท่ีเช่ือมระหวา่งเมืองต่างๆ ในญ่ีปุ่น แล่นดว้ยความเร็วประมาณ 300 กิโลเมตรต่อชัว่โมง 14.10 น. เดินทางถึง สถานีชิน ยัตสึชิโระ เมืองคุมาโมโต้ เมืองท่ีมีความร่มร่ืน และเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัสมยั

  สงครามกลางเมืองของญ่ีปุ่น (ค.ศ.1887) และเป็นเมืองปากประตูสู่อุทยานแห่งชาติอะโสะ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ ภูเขาไฟอะโสะ และภูเขาไฟคิวยวิ ... จากนั้นเชิญท่านชอ้ปป้ิง ณ KIRINO KURA BREWERY

  17.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิยาซากิ ตั้ งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของภูมิภาคคิวชู เป็น จังหวดัท่ีหันออกสู่ทะเลตั้ งแต่ทิศเหนือท่ีแหลมฮิวกะ ยาวเป็นชายฝ่ังทะเลทาง ตะวนัออก จรดทางใตท่ี้แหลมโทอิ ทางตะวนัตกเป็นท่ีราบสูงและขุนเขา เป็นเมือง ท่าทางตะวนัออกเฉียงใตท่ี้เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียวท่ีส าคญั “ใช้ชีวิตอย่างสบายๆ” คือค าพูดท่ีบรรยายความเป็นชาวเมืองมิยาซากิ เมืองท่ีท่าน สามารถทิ้งชีวติประจ าวนัยุง่ๆ และมาใชชี้วติอยา่งชา้ๆ

  18.30 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร แบบบุฟเฟ่ต์  พกัคา้งคืน ณ โรงแรม JAL CITY MIYASAKI

  วนัอาทติย์ที ่29 ธ.ค. 62 (3) ศาลเจ้ายูโดะ–ซันเมสเสนิชินัน–เกาะเอโอชิม่า–โอนิโนะ เซ็นตะคุอติะ–ช้อปป้ิง AEON

  เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่ เมืองนิชินัน ทางตอนใตข้องจงัหวดัมิยาซากิ เมืองแนวชายฝ่ังทะเลตอนใต ้

  น าท่านชม ศาลเจ้ายูโดะ อยู่ท่ีชายฝ่ังทะเลนิชินัน ถูกสร้างข้ึนเพื่อบิดาของจกัรพรรดิองค์แรกของ ญ่ีปุ่น ศาลเจ้าสีสันสดใสแห่งน้ี ถูกสร้างฝังตวัอยู่ในถ ้ า ริมหน้าผาหันหน้าออกทะเล ท าให้ได้วิว ทิวทศัน์ท่ีงดงาม ซ่ึงมีเร่ื