அல்லாஹ்வை அஞ்ைும், அைன் ... ... ந ன அற ந வ த...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of அல்லாஹ்வை அஞ்ைும், அைன் ... ... ந ன அற ந வ த...

 • அல்லாஹ்வை அஞ்சுைதும்,

  அைன் மீது ஆதரவு

  வைப்பதும் ] Tamil – தமிழ் – تامييل ]

  தயாாிப்பு

  மதாருல் ைதன் அச்சகத்தின் கல்ைிப் பிாிவு

  தமிழாக்கம்.

  மமௌலைி: அப்துல் சத்தார் மதனி

  M.A in (Edu) Sudan.

  2014 - 1436

 • فو اارجاا اخل

  «بارلغة اتلاميلية »

  القسم العلمي بمدار الوطن: عدادإ

  ترجمة عبد الستار بن عبد الرشيد خان

  2014 - 1436

 • 3

  அல்லாஹ்வை அஞ்சுைதும்,

  அைன் மீது ஆதரவு வைப்பதும்

  புகழ் அவனத்தும் அல்லாஹ்வுக்கக உாியன,

  (ஸலாத்) எனும் கருவையும், (ஸலாம்) எனும்

  ஈகேற்றமும் இவறத் தூதர்களுக்கும் நபிமார்

  களுக்கும் இறுதியாக ைந்துதித்த எங்கள் நபி

  முஹம்மத் (ஸல்) அைர்கள் மீதும், அைர்களின்

  கிவழயார்கள் கதாழர்கள் அவனைர் மீதும்

  உண்ோைதாக.

  அல்லாஹ்வை கநாக்கி பயைிக்கும் ஒவ்மைாரு

  மு ஸ் லி மு ம் த ன் ப ி ர ய ா ை க் க வ ள ப் வ ப

  அகற்றிக் மகாள்ளவும், பாவதயில் இருக்கும்

  பல்கைறு ஆபத்துகளில் இருந்து தன்வனக்

  க ா த் து , க ந ர ா ன ப ா வ த வ ய அ ற ி ந் து

  மகாள்ளவும் அைனுவேய இதயத்தில் சில

  பிரயாைப் மபாருட்கவள எடுத்துச் மசல்ைது

  அைசியமாகும்.

 • 4

  இதற்கு அைன் கண்டிப்பாக எடுத்துச் மசல்ல

  கைண்டிய இரு பிரயாைப் மபாருட்களாைன,

  அ ல் ல ா ஹ் வ ை அ ஞ் சு ை து ம் , அ ை ன் ம ீ து

  ஆதரவு வைப்பதுமாகும்.

  காரைம் அல்லாஹ்ைின் அச்சம் அைவன

  ப ா ை த் த ி லி ரு ந் து ம் , அ ை ன் ம ீ து ஆ த ர வு

  வைப்பது அைவன நிராவச மகாள்ைதில்

  இருந்தும் பாதுகாக்கும்.

  இ த ன் மு க் க ி ய த் து ை த் வ த அ ற ி ந் த

  மு ன் க ன ா ர் க ள் ப ி ன் ை ரு ம ா று ை ி ள க் க ம்

  அளித்துள்ளார்கள்;

  அல்லாஹ்வை கநாக்கிப் பயைிப்பைர் ஒரு

  ப ற வ ை க் கு ந ி க ர ா ன ை ர் . இ வ ற க ந ச ம்

  அ ப் ப ற வ ை ய ி ன் ச ி ர ம ா கு ம் , அ ை வ ன

  அஞ்சுைதும், அைன் மீது ஆதரவு வைப்பதும்

  அ த ன் இ ற க் வ க க ள ா கு ம் . இ ம் மூ ன் று ம்

  ஆ க ர ா க் க ி ய ம ா க இ ரு க் கு ம் ப ற வ ைய ா ல்

  வதாியமாக எழுந்து பறக்க முடியும். சிரச் கசதம்

 • 5

  மசய்யப்பட்ே பறவையாயின் (அவ்ைிேத்திகல)

  அது இறந்து ைிடும். இறக்வககவள இழந்த

  ப வ ற வ ை ய ா ய ி ன் அ து ப ி ற க ை ட் வ ே ப்

  ப ி ர ா ை ி ய ி ன் ை ி ரு ந் து க் கு இ ல க் க ா க

  ைாய்ப்புகள் உண்டு.

  ஆகராக்கியமாக இருக்கும் மனிதர் அல்லாஹ்

  வை பயப்படுைதும், இவ்வுலவக ப ிா ிந்து

  (மரைித்து) மசல்பைர் அல்லாஹ்ைின் மீது

  ஆதரவு வைப்பதுகம சிறந்த ைழிமுவற என சில

  ஸாலிஹான முன்கனார்கள் கருதுகின் றார்கள்.

  கைறு சிலகரா இவ்ைிரண்டில் நடுநிவலயும்,

  இவ ற க ந ச ம் ம ி வ கத் து இ ரு ப் ப வ த யு க ம

  சிறப்பாக கருதுகின்றார்கள்.

  ைாஸிதி (ரஹ்) கூறினார்; இவ்ைிரண்டும்

  ஆன்மாக்கவள கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்தி

  ரு க் கு ம் இ ரு மூ க் க ை ங் க ய ி ர் க ள ா க க ை

  பார்க்கப்படும்.

 • 6

  அ பூ உ ஸ் ம ா ன் அ ல் ம ஃ ா ி ப ி கூ ற ி ன ா ர் ;

  அல்லாஹ்வை அஞ்சாது அைன் மீது மைறும்

  ஆதரவு வைப்பைர் அைவன (ைழிபோது)

  ம ை ட் டி ய ா க இ ரு ப் ப ா ர் . இ த ற் கு எ த ி ர்

  ந ி வ லய ி ல் இரு ப் ப ைர் ( அைன் அ ரு ள ி ல் )

  ந ம் ப ி க் வ க இ ழ ந் து ை ி டு க ி ற ா ர் ஆ க க ை

  இ ர ண் டி லு ம் ச ம ந ி வ ல வ ய க ப ணு ை க த

  உகந்தது.

  ஒன்று - அல்லாஹ்வை அஞ்சுைது

  இவறயச்சம் குறித்த சில குர்ஆன் ைசனங்கள்.

  அ ல் ல ா ஹ் வ ை அ ஞ் சு ை து இ வ ற

  ைிசுைசிகளினதும், இவற பக்தர்களினதும்

  உயர்ந்த பண்புகளில் ஒன்றாகும்.

  அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;

  َما يَْطاُن ُُيَفو ِإنَّ ْاِِلَا ُه َفاَل ََتَاُففوُهمْ َذِلُكُم ارشَّ َ ِإن َاَخاُففونِ ُ أ

  ْؤِمِنيَ آل عمجان 571 -ُكنتُم مُّ

 • 7

  த ன து க ந ச ர் க வ ள வ ை த் த ா ன் த ா ன்

  (இவ்ைாறு) அச்சுறுத்துகிறான். எனகை நீங்கள்

  நம்பிக்வக மகாண்டிருந்தால் அைர்களுக்கு

  அஞ்சாதீர்கள்! எனக்கக அஞ்சுங்கள்! ஆலு

  இம்ரான் 175.

  “இவறயச்சம்” என்பது இவறைிசுைாசத்துேன்

  இவைந்த ஒரு பண்பு என அல்லாஹ் இங்கு

  பிரஸ்தாபித்துள்ளான்.

  - “ இ வ ற ய ச் ச ம் ” எ னு ம் ப ண் பு எ ல் ல ா

  மு ஸ் லி ம் க ள ி ே மு ம் க ண் டி ப் ப ா க இ ரு க் க

  க ை ண் டி ய , இ த ய த் த ா ல் ம ச ய் யு ம் ஒ ரு

  கேவமயாகும்.

  அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;

  04: ابلقجة -َاإِيَّاَي فَارَْهبفُونِ

  என்வனகய அஞ்சுங்கள்! அல் பகரா 40.

  கமலும் அல்லாஹ் கூறுகின்றான்;

 • 8

  00املائدة -فَاَل ََتَْشفُوا انلَّاَس َااْخَشفْوِن

  எனகை மனிதர்களுக்கு அஞ்சாதீர்கள்! எனக்கக

  அஞ்சுங்கள்! அல் மாஇதா 44.

  - அல்லாஹ்வை அஞ்சிய காரைத்துக் காக

  ஸ க ா ி ய் ய ா ( அ வ ல ) அ ை ர் க வ ள யு ம்

  அ ை ர்