เกื้อกูล · 2012-11-01 · 5) ให้ ... com และ application fm91bkk...

16
ธรรมบรรณาการ | FREE COPY www.sdsweb.org ฉบับที่ 22 | ตุลาคม 2555 ให้ ช่วยเหลือ แบ่งปัน บรรเทาทุกข์ เกื้อกูล

Transcript of เกื้อกูล · 2012-11-01 · 5) ให้ ... com และ application fm91bkk...

Page 1: เกื้อกูล · 2012-11-01 · 5) ให้ ... com และ application fm91bkk ทาง iphone เพราะการให้คือหัวใจของผู้อาสารับใช้

ธรรมบรรณาการ | FREE COPY

www.sdsweb.orgฉบบท 22 | ตลาคม 2555

ให

ชวยเหลอ

แบงปน

บรรเทาทกข

เกอกล

Page 2: เกื้อกูล · 2012-11-01 · 5) ให้ ... com และ application fm91bkk ทาง iphone เพราะการให้คือหัวใจของผู้อาสารับใช้

issue

22

| Oct

ober

201

2

2

เสถยรธรรมสถาน...ทเพาะช�าตนกลาอาสาสมคร

ราวๆ ป พ.ศ. 2538 สวพ.91 ไดรบการประสานจาก คณสายน�าผง รตนงาม อาสาสมครดานการ

ประชาสมพนธของเสถยรธรรมสถาน เพอประชาสมพนธขาวสารการเผยแผพระพทธศาสนาออกอากาศทาง

สถานวทย ซงเปนอกหนงชองทางในการสรางปาฏหารยในการตนของสอ

ป พ.ศ. 2547 หนงในผบรหารสถานวทยพทกษสนตราษฎร ความถ 91 เมกะเฮรตซ มโอกาสได

เขาอบรมอานาปานสตทเสถยรธรรมสถาน และไดรบการชกชวนใหมาเปนดเจอาสาสมครในรายการวทย

‘สาวกา’ จาก คณชอผกา วรยานนท ดเจอาสาสมครรนแรกๆ ของเสถยรธรรมสถาน จงท�าใหมการเชอม

โยง ‘การให’ ใหไดมากยงขน

สวพ.91 เกดจากการให และสนบสนน ‘การให’ อยางตอเนองดวยกจกรรมทหลากหลายเพอชกชวน

ใหผคนในสงคมมารวมกนให...ใหเปนกจวตรประจ�าวน ดงนน ทกวนจงมการใหผาน สวพ.91 ในหลากรปแบบ

ไมวาจะเปนการใหดวยก�าลงสตปญญาความสามารถ ก�าลงแรงกาย ก�าลงทรพย และเมอสบคนเขาไปใน

ประสบการณชวตของคนเรา กจะพบวา...เราตางกเคยเปนผใหดวยกนทงนน

มนษยทกคนไดรบแบบอยางของการให...ตงแตเราอยในตวของแม

กระทงเปนตวเปนตน...ตงแตเลกจนโตทมแมและพออยในตวของเรา

เราเปนทงผใหและผสนองตอบการให...ซงนนคอการเปนผรบ

จากผกอตง

แมชศนสนย เสถยรสต

นบจากวนแรกทเรมตนความเปนรายการขาวจราจร สวพ.91 เมอเดอนตลาคม ป พ.ศ.

2536 กองต�ารวจสอสาร ส�านกงานต�ารวจแหงชาต ไดนอมน�ากระแสพระราชด�ารสของ

พระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ ทวา “หนาทการจดการจราจรเปนหนาทของต�ารวจโดยตรง”

ทงยงทรงพระราชทานแนวพระราชด�ารเพอแกไขปญหาการจราจร ซงมแนวทางดงนคอ

1) แสวงหาแนวทางใหผใชรถใชถนนเคารพกฎจราจรและมมารยาท

2) ใชรถจกรยานยนตเปนหนวยเคลอนทเรวไปแกปญหา ณ จดทรถตด เปรยบ

เสมอนรถน�าขบวน โดยเมอขบวนรถตด รถจกรยานยนตกจะเขาไปแกปญหา ท�าใหรถใน

ขบวนเคลอนทไปได ซงรถในถนนมหลายขบวน กเชนเดยวกน

3) ใหรถจกรยานยนตดแลการจราจรในถนนใหรถเคลอนตวไปไดเรอยๆ ตามความ

เหมาะสม

4) ถนนทเปนคอขวดใหรถจกรยานยนตเขาไปแกปญหาใหรถเคลอนตวไปไดเรอยๆ

เหมอนเทน�าออกจากขวด

5) ใหประชาชนผใชรถใชถนน ใหความรวมมอในการแกไขปญหาการจราจร และ

ทรงพระกรณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระราชทรพยและยานพาหนะเพอ

สนบสนนโครงการฯ ดงน

1) ทรงพระกรณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระราชทรพยรวมกบสมเดจ

พระศรนครนทราบรมราชชนนเปนเงนกองทนบรรเทาปญหาการจราจรตามโครงการพระราชด�ารจ�านวน 23 ลานบาท

2) รถจกรยานยนต รวม 250 คน

3) เชอเพลง 1 ลานบาท

4) ต�ารวจในโครงการฯ ไดรบเงนเพมพเศษ นายละ 3,000 บาทตอเดอน1

การท�างานของ สวพ.91 ในฐานะทเปนสถานวทยในสงกดส�านกงานต�ารวจแหงชาต จงนบไดวาด�าเนนตามรอยเบองพระยคลบาท

พระเจาอยหวฯ โดยเฉพาะอยางยงในเรองของ ‘การให’ เพราะการให คอเออเฟอเผอแผ เสยสละ แบงปน ชวยเหลอ สงเคราะหดวยปจจย

4 ทน หรอทรพยสนสงของ ตลอดจนใหความรความเขาใจและศลปวทยา2

การใหทานนเปนคณธรรมพนฐานในการบรรลธรรมคอการละกเลสได

ถงวนน รายการขาวจราจร สวพ.91 ยงคงยนหยดทจะอาสา

ท�างานรบใชสงคม พรอมๆ กบการเปนสอกลางของจตอาสาจากทก

ภาคสวนเพอการ ให ชวยเหลอ เกอกล แบงปน บรรเทาทกข เกด

การตอยอดในสงคม ขยายผลตอการปลกจตส�านกในการชวยเหลอแบง

ปนกนใหกวางขวางยงขน สวพ.91 จงเปนชมชนของการเรยนรทจะให

และรบอยางเหมาะสมกลมกลน ทงๆ ทผใหไมไดรบการตอบแทนเปน

สนจางใดๆ แตการใหกยงคงด�าเนนมาอยางตอเนองตลอดเวลา 20

ป ภายใตโครงการตางๆ เชน อาสาสมคร สวพ.91 สมาชกแจงขาว

อาชญากรรม แทกซอาสาแจงขาวจราจร สารวตรถนน แทกซอนใจของ

หายไดคน ฯลฯ รวมถงกองทนเหรยญสลงทเกดขนตามหลกการทมงหวง

เพยงเพอรบเหรยญสลงทเหลอจากการใชจาย เพอใหคนในสงคมชวย

เหลอโดยไมเบยดเบยนกนและกน พรอมทงปลกฝงการรจกอดออมให

กบเยาวชน และจากพลงความดอนนอยนดนเมอรวมกนแลวกจะเปน

พลงทยงใหญเพอน�าไปชวยผดอยโอกาสดานตางๆ ในสงคมเพอความ

สงบรมเยนเปนประโยชนรวมกน

ดงนน ตลอด 24 ชวโมง ทมงาน สวพ.91 ทงเบองหนาและเบอง

หลงไมค จงสลบสบเปลยนหมนเวยนท�าหนาทคอยประสานเชอมโยงให

คนในสงคมไดรบขอมลขาวสารและการชวยเหลอ เพอความปลอดภย

ในชวต ทรพยสน และการจราจร ในวนทเทคโนโลยกาวไกล สวพ.91

จงพรอมในทกชองทางเพอการใหบรการอยางทนทวงท ไมวาจะเปน

หมายเลขโทรศพท โทร.ฟร 1644 SMS กด 91 พมพขอความสงไป

ท 4554525 facebok twitter fm91bkk website www.fm91bkk.

com และ application fm91bkk ทาง iphone

เพราะการใหคอหวใจของผอาสารบใช

ความเชอมโยงระหวาง

เสถยรธรรมสถานกบ สวพ.91

จากบรรณาธการ

โจตนย ศรวงพล

‘การให’ และ ‘การรบ’ จงเปนแบบอยางของความเกอกลทมนษยหรอทกสงในโลกพงมใหแกกน

และกน

เสถยรธรรมสถาน ชมชนแหงการเรยนรทจะอยรวมกนอยางศานต เปนชมชนแหงธรรมอกชมชน

หนงทประคบประคองสนบสนน ‘การให’ ในสงคมใหแขงแรงขน หลายตอหลายครงท ทานแมชศนสนย

เสถยรสต ผกอตงเสถยรธรรมสถานไดเปดโอกาสใหชมชนผฟง สวพ.91 ไดเรยนร ‘การให’ ใหไดมากกวา

อาท การไปเยยวยาจตอาสา สวพ.91 ทไดรบบาดเจบจากการไปชวยเหลอผอน การขอแรงแทกซจตอาสา

เพอรบขบวนเยาวชนธรรมยาตรา และสงพทธสาวกาในการบวชพทธสาวกาสองแผนดนครงประวตศาสตร

การเยยวยาผประสบภยน�าทวมผาน สวพ.91 ในโครงการ ‘Share flood, Share smiles’

‘การให’ จะยงคงด�าเนนตอไปในสงคม และจะยงเขมแขงขน เมอธรรมะผนกก�าลงกบสอ

เมอ ‘การให’ เขมแขง คนกรอด

ชมชนรอด สงคมรอด ประเทศชาตรอด

และโลกใบนกจะรอดดวยเชนกน

เพราะ ‘การให’ เปนหนทางแรกทจะน�าไปสการลดตวตน ลดการมของของตน

‘การให’ คอการสละออก ไมวาจะเปนสงของ หรอแมแตความสขส�าราญสวนตว

เปนการลดกเลสทเกาะกม กลมรมท�ารายเราอยทกววน

นคอประโยชนตนอยางแทจรง

สงทไดจากการใหกคอประโยชนทาน ประโยชนของสวนรวม

เรมวนน เราจะให...ใหไดมากกวา

25 ป ของเสถยรธรรมสถาน

เรามจตทคดจะให มความสขทไดให และใหอยางยงยน

บรรดาอาสาสมครทมหวใจโพธสตว ท�างานกบเรามาอยางเคารพงาน เคารพหวใจของคนท�างาน

แลวงานกเปนฐานแหงการภาวนาทไดรบใชมวลมนษยชาตอยางกวางขวางและไมเลอกปฏบต

จากวนน...เรากาวยางจากเสยวศตวรรษเขาสกงศตวรรษ

ดวยก�าลงของอาสาสมครทมหวใจโพธสตว

ปลกสงคมโลกใหยกยองเพอนรวมทกข

ถาใจของคนบนโลกชนชมยนดในกนและกน

การแสดงมทตาจตตอความดความงามทเปนความจรงของคนบนโลกน

จงเปนทมาของ

‘ตาราอวอรด’ รางวลส�าหรบคนปลกหวใจสงคมดวยหวใจโพธสตว

ธรรมสวสด

..........................................................................................................

1 พงษสนต คงตรแกว, พ.ต.ท. “การจดการจราจรในกรงเทพมหานคร : ศกษาเฉพาะกรณ งานในหนาทรบผดชอบของรองสารวตรจราจร” เอกสารงานวจย. โรงเรยนนายรอยต�ารวจ, 2542.

2 พระพรหมคณาภรณ (ป.อ.ปยตโต), ธรรมนญชวต, พมพครงท 81, กรงเทพมหานคร : บรษทพมพสวยจ�ากด, 2550, หนา 25

Page 3: เกื้อกูล · 2012-11-01 · 5) ให้ ... com และ application fm91bkk ทาง iphone เพราะการให้คือหัวใจของผู้อาสารับใช้

Taxi Friend Club

‘Taxi Friend Club’ เรมตนจากสมาชก 7-8 คน โดย คณ

สมชาย นชชาด, คณธรรมรงค เกดข�า, คณชาตชาย มงแฝงกลาง, คณ

ธรรมนญ สพานทอง, คณสเนตร ฉนทวเชยร, คณเฉลมพงศ พาณช

พฒนากจ และ คณสมบรณ แซลม นงคยกนภายในรานกาแฟเลกๆ

ขางปมน�ามนแถวถนนลาดพราว-วงหน ซงเปนเวลาพกรถ คณสมชายม

ความคดวาอยากจะท�าอะไรเพอสงคมบาง เพอนๆ ในทนนเหนดวย จง

เรมทโครงการเลยงอาหารกลางวนและมอบอปกรณกฬาใหแกนองๆ ใน

ชนบท วตถประสงคอกอยางหนงคอใหสมาชกครอบครวของเพอนๆ ใน

กลมไดพบปะพดคยกน และท�ากจกรรมรวมกน เพราะอาชพขบแทกซ

ไมคอยมเวลานก โดยยดหลกวาตองเปนผเสยสละทงกาย เวลา ทน

ทรพย และตองรกครอบครว

ทมงาน ‘Taxi Friend Club’ กอตงเมอป พ.ศ. 2551 โดยไป

มอบทนการศกษาทโรงเรยนบานหนก อ. ขามสะแกแสง จ. นครราชสมา

ซงประสบความส�าเรจมาก ทมงานทกคนมความสขมากทไดเหนรอยยม

ของเดกๆ จากนนกไดท�าอยางตอเนองทกป

พ.ศ. 2552 ไปท�ากจกรรมทโรงเรยนบานปาฝา อ. จงหาร จ.

รอยเอด

พ.ศ. 2553 ไปท�ากจกรรมทโรงเรยนบานหนองตาเดช อ. หนอง

ปรอ จ. กาญจนบร

พ.ศ. 2554 ไปท�ากจกรรมทโรงเรยนบานวงสวาบ อ. ภผามาน

จ. ขอนแกน

พ.ศ. 2555 ไปท�ากจกรรมทโรงเรยนทงมหาศาล อ. ไทรงาม

จ. ก�าแพงเพชร

นอกจากนนยงไดชวยน�าสงของไปบรจาคชวยเหลอผประสบภย

น�าทวมทวดหนาไม อ. ลาดหลมแกว จ. ปทมธาน น�าผาปาการศกษา

ดานปรยธรรมถวายทวดถ�าตะโก อ. ทาวง จ. ลพบร

ปจจบน ‘Taxi Friend Club’ มสมาชกเพมขนกวาสบชวต

แมจะเปนทมงานเลกๆ หากกมความตงใจทจะชวยเหลอสงคม

เชนนตลอดไป

ทมงานกระปกบญ

‘ทมงานกระปกบญ’ ม คณบญเสรม สมพงษ และ เรอตรประยร

ศกด ปอมประยร เปนทปรกษา และทางทมงานไดขอให คณไจตนย

ศรวงพล และ คณผองใส ศรวงพล จาก สวพ.91 เปนทปรกษาดวย

กจกรรมทผานมาของ ‘ทมงานกระปกบญ’

1 ชวยเหลอคาครองชพใหกบ คณเสนอ อนทะรงษ อาสา สวพ.

91 ซงประสบอบตเหตขณะลงไปชวยเหลอผประสบเหตบนทางดวน

ขณะนไมสามารถชวยเหลอตวเองได ‘ทมงานกระปกบญ’ ชวยเหลอ

คาครองชพตงแตเรมกอตงจนถงปจจบน

2 ‘วงรถถวายบญ กระปกบญถวายพอ ‘ เรมโครงการเมอวนท

19 กนยายน - 19 ตลาคม พ.ศ. 2553 โดยหกจากคาโดยสารเทยวละ

5 บาท เพอน�าเงนทลเกลาถวายแดองคพระบาทสมเดจพระเจาอยหว

ณ โรงพยบาลศรราช อาคาร 100 ป ไดยอดรวมทงสน 24,991 บาท

และ สวพ.91 รวมบรจาค 10,000 บาท รวมยอดทงสน 34, 991 บาท

3 ‘แทกซจตอาสา บรรพชาถวายพอ’ อปสมบทหม 26 รป

เพอถวายเปนพระราชกศลแดองคพระบาทสมเดจพระเจาอยหว ณ

วดใหมชยมงคล (ยานซอ) จ. สพรรณบร

4 แทกซจตอาสา ‘ทมงานกระปกบญ’ และเพอนๆ แทกซ

ชมรมเพอนอาสา

‘ชมรมเพอนอาสา’ เปดตวการกอตงชมรมในวนท 19 มนาคม

พ.ศ. 2553 กอตงโดย คณปลาดาว นมนาง ซงมจดประสงคเพอรวบรวมผ

มใจอาสาใหเปนกลมกอน เพอชวยเหลอสงคมใหไดมากขน และชวยเหลอ

เหลาอาสาดวยกนเอง ทาง ‘ชมรมเพอนอาสา’ จงไดกอตง ‘กองทนปาด

ทมงานฅนของแผนดน

เมอวนท 18 สงหาคม พ.ศ. 2554 คณกตต กตตนธนนท

(สมญานาม ‘ปาชนะ...พมแตให’) และ คณวรพจน เลาหะวนช ได

ปรกษากนวาตองการใหมจตอาสาชวยเหลอรถเสยบนทองถนนใหมาก

ขน จงท�าเรองแจงให สวพ.91ทราบเพอขออนญาตกอตง ‘ทมงานฅน

ของแผนดน’ วตถประสงคเพอชวยรายงานจราจร แจงอบตเหต ชวย

เหลอผประสบภย ชวยเหลอคนทถกจปลน ฯลฯ หลงจากกอตงทมงาน

ไดหนงคน กเกดเหตคนขบแทกซถกจ คณกตต กตตนธนนท ไดชวย

เหลอดวยทนทรพยสวนตวจ�านวน 1000 บาท

‘ทมงานฅนของแผนดน’ ท�างานดวยอดมการณ ‘ฅนของ

แผนดน อาสาใจด พมแตให ท�าดวยใจ ไปดวยความเปนมตร ไมคด

สตางค ไมหวงผลประโยชน’ ปจจบนมสมาชก 90 คน

ตวอยางการชวยเหลอของ ‘ทมงานฅนของแผนดน’

1 ชวยเหลอปาพา (คณฐตพนธ ศานตสงเคราะห อาย 60 ป) ท

เลยงหมาแมวไวกวา 100 ตว โดยชวยเหลอเรองคาอาหารหมาแมวทก

เดอน เมอน�าทวมใหญครงทผานมา ทมงานกไดชวยขนหมาแมวใสรถ

สบลอไปไวท จ. ราชบร และกลบมาสรางบานใหหมาแมวใหมทบานปา

พา ซอยวดเกาะสะพานใหม เปนบานสองชน ทงน คาใชจายไดรวบรวม

จากเงนบรจาคและทนจ�านวน 60,000 บาท จาก คณกตต กตตนธนนท

ชมรมฟามตาอาสา สวพ.91

‘ชมรมฟามตาอาสา สวพ.91’ กอตงขนเมอวนท 1 กนยายน

พ.ศ. 2550 ดวยวตถประสงค...

1 เพอชวยเหลอสงคม

2 เพอชวยเหลอเพอนพองนองพทขบแทกซดวยกนเอง

เนองจากอาชพขบแทกซเปนอาชพทไมมหนวยงานใดมารองรบใหการ

ชวยเหลอหรอสวสดการใดๆ เลยในกรณทเกดอบตเหต เจบปวย เสย

ชวต หรอเหตสดวสยตางๆ จงเปนแรงบนดาลใจใหมโครงการ ‘กองทน

วนละบาท’ ขน เพอบรรเทาเยยวยาเพอนพองนองพแทกซดวยกน

โดยโครงการน ทาน พล.ต.อ. อชรวทย สพรรณเภสช เปนผรเรมและ

ใหค�าแนะน�า

ทมาของชอ ‘ชมรมฟามตาอาสา สวพ.91’ คอ ความตงใจดท

จะชวยเหลอสงคม และเปนคนดของสงคมนนหลายๆ ครงอาจจะไมม

ใครรไมมใครเหนในสงทเขาท�าลงไป แตอยางไรกตาม มสงสงหนงทรบ

รในสงทเขาท�าอยางแนนอน นนคอเทวดาทอยบนทองฟา

กจกรรมหลกๆ ของ ‘ชมรมฟามตาอาสา สวพ.91’ คอ

1 ชวยเหลอผตองการความชวยเหลอบนทองถนนในกรณ

รถเสย ลมกญแจในรถ เครองยนตมปญหา ทงนอาจจะประสบเหต

โดยตรง หรอไดรบฟงจากสถานวทย สวพ.91 ซงเปนแมขายของ

ชมรมตางๆ

2 ใหการชวยเหลอผประสบภยในเหตการณตางๆ เชน น�า

ทวม หรอหลายๆ เหตการณทเกดขนในประเทศไทยทท�าใหมผไดรบ

ความเดอดรอน

จตอาสาน�าคณะเยาวชน ‘ธรรมยาตรา’ ของเสถยรธรรมสถาน ซอย

วชรพล จากสถานรถไฟหวล�าโพงสงทเสถยรธรรมสถานโดยสวสดภาพ

5 ขออนญาต หลวงพออลงกต หาทนชวยวดพระบาทน�าพ เมอ

วนท 3 มกราคม พ.ศ. 2554 หนงสออนญาตโครงการ ธรรมรกษ 001

/ 2554 ยอดเงนถวายปจจยครงแรกวนท 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554,

ครงทสอง วนท 25 ธนวาคมพ.ศ. 2554, ครงทสาม วนท 7 มถนายน

พ.ศ. 2555 รวมยอดเงนทถวายไปแลวทงสน 925,561 บาท (โครงการ

ตอเนองถวายปละ 2 ครง)

6 รวมบรจาคสงของใหกบผประสบภยน�าทวมทเขตดอนเมอง

กรงเทพฯ กบ สวพ.91

7 ตงจดรบบรจาคสงของเพอน�าไปชวยเหลอผประสบภยน�า

ทวมปลายป พ.ศ. 2554

8 ‘แทกซจตอาสา บรรพชาถวายพอ’ อปสมบทหม ครงท 2

เพอถวายเปนพระราชกศลแดองคพระบาทสมเดจพระเจาอยหว ณ

วดใหมชยมงคล (ยานซอ) จ. สพรรณบร

9 ‘แทกซจตอาสา บรรพชาถวายพอ’ อปสมบทหม ครงท 3

ระหวางวนท 1-10 ธนวาคม พ.ศ. 2555 จ�านวน 19 รป เพอถวายเปน

พระราชกศลแดองคพระบาทสมเดจพระเจาอยหว ณ วดใหมชยมงคล

(ยานซอ) จ. สพรรณบร

10 จดหาทนทรพยเพอจดสรางหองน�า 13 หอง และศาลาจต

อาสา สวพ.91 ใหกบวดสนตสข จ. เชยงใหม

สงคมรากหญาหาเชากนค�า แมจะมรายไดต�า แตจตใจของเขาเหลานพนจากความอดอดขดใจทม

สาเหตมาจากความขดสน มงมนทจะจรรโลงสงคมดวยการเออเฟอเกอกลกน

นคออกหนงตวอยางของคนในสงคมทผนกใจรวมกนเพอเปนผ ‘ให’

พระพทธองคทรงเนนย�าวา มนษยทกคนทกเพศทกวยมศกยภาพในการทจะบรรลธรรมท

พระองคทรงคนพบได การพบธรรมะของพระองคนนไมไดอยทสถานะหรอชนชนตามทคนในสงคม

ก�าหนด ใครกไดทตงใจทจะลงมอปฏบตดวยตนเอง

เพราะธรรมะของพระพทธเจาเปนธรรมะทผรรไดเฉพาะตน

คนกลมนเปนกลมจตอาสาทหาเลยงชพและครอบครวดวยการเปนโชเฟอรแทกซ แมจะแยกยอย

เปนหลายกลมตามชอ แตมจดมงหมายเดยวกนคอ ‘การให’

พวกเขาไดมาถกทางแลว...ทางทพระบรมศาสดาสมมาสมพทธเจาทรงชแนะ

การให คอธรรมะพนฐานในการปฏบตดวยตนเองทจะน�าเราไปพบความจรงของชวต นนคอ

ธรรมะของพระพทธเจา

จตอาสา

กองบรรณาธการ

2 ชวยเหลอแทกซถกจ คณกตต กตตนธนนท จะมอบเงนให

รายละ 1,000 บาท ปจจบนชวยเหลอไปกวา 30 คนแลว รวมทงเปน

เจาภาพงานศพใหในกรณทเสยชวต และดแลทายาทของคนขบแทกซ

กรณทเสยชวต โดยมอบเงนใหเดอนละ 3,000 บาท

3 ชวยเหลอรถจอดเสยบนทาง โดยสมาชกจะฟง สวพ.91 เมอได

รบทราบถงการขอความชวยเหลอ กจะเดนทางไปใหการชวยเหลอทนท

4 ใหความรสมาชกเกยวกบการชวยเหลอรถจอดเสย รวมทงแจก

อปกรณชวยเหลอ เชน สายชารจแบตเตอร กากบาทถอดลอ สลงลาก

รถ มอบเครองแบบของ ‘ทมงานฅนของแผนดน’

เหงอซบน�าตาอาสาและผยากไร’ ขนเพอเปนสวสดการของอาสายาม

เจบปวย หรอเดอดรอน และเพอเปนทนของชมรมในการชวยเหลอผ

ยากไรทตองการความชวยเหลอ การท�างานของ ‘ชมรมเพอนอาสา’

จะชวยเหลอผเดอดรอนบนทองถนนทสมาชกผานไปพบเหน รวมทงผ

ทขอความชวยเหลอผานทางสถานวทยจราจรเพอสงคม สจร.99.5 และ

ทาง สวพ.91 โดยไมเรยกรองเงนทอง ท�าหนาทเปนอาสาแจงขาวบน

ทองถนน ทงรายงานสภาพการจราจร แจงรถจอดเสย และอบตเหต

บนทองถนนผานทางสถานวทยเพอไดประสานเจาหนาทตอไป สมาชก

สวนใหญเปนคนขบรถแทกซ มอาชพอนๆ บางเลกนอย โดยทางชมรม

ไดจดใหมการสอนวธชวยเหลอผทลมกญแจไวในรถ การตรวจเชกและ

ซอมรถเบองตน

คณะผบรหาร ‘ชมรมเพอนอาสา’ ไดแก คณปลาดาว นมนาง

(ประธานชมรมคนแรก) คณธนา นภากาศ (ประธานชมรมคนปจจบน)

พ.ต.ท. สนทร บญปรดา (ทปรกษากฎหมายจราจร) คณววฒ เพยรศร

รตน (ทปรกษาฝายชาง) คณประพนธ วงศา (รองประธาน) คณภาดล

พลสมบต (รองประธาน) คณสมชาย หรญวงศ (เลขาฯ ชมรม) คณ

ประพตร อวมทอง (กจกรรม) และ คณขวญเทวภรณ รงเรอง (การ

เงน-ทะเบยน)

Taxi Friend Club ทมงานกระปกบญ

ทมงานฅนของผนดน

ชมรมเพอนอาสา ชมรมฟามตาอาสา สวพ.91

Page 4: เกื้อกูล · 2012-11-01 · 5) ให้ ... com และ application fm91bkk ทาง iphone เพราะการให้คือหัวใจของผู้อาสารับใช้

issue

22

| Oct

ober

201

2

4

เขมนจ จามกรณ (แพนเคก)

นองแพนเคกเกอกล สวพ.91 ในทกเรอง

ราวมานานมาก ‘ใหใจ...ไดใจ’ จรงๆ คะ

แพนไดใจจาก สวพ.91 เชนกนคะ เพราะทกครงทมเรองราว

หรอโครงการดๆ สวพ.91 จะเปนเหมอนสอกลางในการบอกตอ และ

จะมาอปเดตกนตลอดวาตอนนมกจกรรมอะไรกนอยบาง พๆ สวพ.91

ทกคนนารกมากคะ (ยมหวาน)

แบงเวลาอยางไรคะ ถงสามารถท�ากจกรรม

การกศลหรอกจกรรมจตอาสาตางๆ ไดใน

ขณะทงานกรดตวมาก

สวนนไดคณแมเปนคนจดการทกอยางใหคะ คณแมจะแบง

เวลาจากการท�างานหลกๆ คอถายละคร เรยน และดแลรานตกตาหม

ของตวเอง เวลาทเหลอกจะมโอกาสไดท�ากจกรรมตางๆ คะ

คดอยางไรกบค�าวา ‘จตอาสา’

ส�าหรบแพน ค�าวา ‘จตอาสา’ เหมอนกบการไดชวยเหลอ

เหมอนการให ใหโดยทเราไมไดหวงอะไร และพรอมทจะท�า บางทท�า

มาก บางทท�านอย แตมจตทอยากจะท�า บางทท�าดวยก�าลงทรพย ก�าลง

กาย ก�าลงใจ ทกคนสามารถทจะท�าได และหลงจากเหตการณน�าทวม

ทผานมา รสกวาทกคนมจตอาสาทอยากจะออกมาชวยกนคนละเลก

คนละนอย มเยอะมาก คอกจกรรมมนมรองรบอยตลอดเวลาอยแลว

เพยงแตวาเราใหความส�าคญมากแคไหน หรอเรามโอกาสไดเอาตวเอง

ไปรวมดวยมากนอยขนาดไหน

สมภาษณพเศษ

กองบรรณาธการ

สวพ.91 เปนสถานวทยจตอาสาเพอความปลอดภยและการจราจร มผฟงทหลากหลาย และหนงในนนคอผคนทมชอ

เสยงในวงสงคม หรอทเราเรยกพวกเขาวา ‘ดารา’ หรอ ‘ดาว’ นนเอง

การเปนสอทเปดกวางเพอ ‘การให’ ในทกรปแบบ สวพ.91 จงมความหลากหลายในกลมของผฟงทมความเสยสละ

ปรารถนาทจะชวย

และนคอสวนหนงในหลายๆ ดวงดาวทไมไดแคสองแสงอยบนฟากฟา แตพวกเธอและเขาพรอมยอมตนเพอรบใช เพอ

ชวยเหลอเยยวยา เมอเกดเหตขนในสงคม

เพราะความตระหนกในการเปนสวนหนงของคนในสงคม

เธอและเขาคอ ‘ดาวด’ ทควรคาแกการชนชม

มารโอ เมาเรอ

“ผมวาสงดๆ ทสามารถท�าเพอสงคมนนมมากมาย ทงายๆ เลย

ส�าหรบตวเองและทกคนในสงคมดวยกคอการชวยกนเกบขยะครบ เรา

เปนคนไทย เราอยบนผนแผนดนไทย ถาเรามวแตรอคนเกบขยะ มน

อาจจะชาไป ท�าใหบานเมองเราสกปรก ฉะนน แคเหนขยะแลวหยบ

ไปทง เทานกชวยสงคมไดแลวครบ”

ส�าหรบแพน แพนพยายามจะท�าอยเรอยๆ คอ ตองบอกวาชวง

แรกๆ ในตอนเดกๆ เรายงรสกวา เอะ! เราท�าท�าไม ท�าไมเราตองไป

ชวยเหลอคนอน ท�าไมจงตองไปรวมกบกจกรรมตางๆ คณพอคณแม

กจะปลกฝงตลอดมาวา เราตองรจกชวยเหลอเขา รจกการให รจกท

จะแบงปน เพราะสงเหลานนเปนสงทด เปนสงทท�าใหเรามความสข

หลงจากนนกท�ากจกรรมตางๆ มาเรอยๆ คะ

คดวาจ�าเปนหรอไมคะทครอบครวจะตอง

หลอหลอมกลอมเกลามากอน

จ�าเปนมากคะ ส�าหรบแพน แพนอยกบครอบครวตลอด เลย

รสกวาไมวาจะเปนค�าสอน การอบรม การปลกฝงตางๆ หรอการหลอ

หลอม การไดเหนคนใกลตวของเราทสดคอคณพอคณแมท�า มนกเปน

เหมอนแบบอยางทดใหเรา เพราะฉะนนเลยรสกวาเรามแบบอยางทด

เราเลยท�าดวย แรกๆ อาจจะพอแมท�า เราเลยท�าตาม แตตอนนกคอ

ถามโอกาสไดท�าอะไร เรากพรอมทจะหยบยนให อาจจะเปนก�าลงกายท

ตอนนเราสามารถชวยใหได เรากจะพยายามท�าไปอยางเตมท ซงแพน

วาส�าคญมากๆ คะ มนเปนสงเลกๆ นอยๆ ทบางคนอาจมองขามไป แต

วาเรายงท�าประโยชนใหกบสงคมไดอยางมากมาย

การท�าใหดมคามากกวาค�าพดหลายหมนหลาย

แสนค�านะคะ

การลงมอท�าจะไดอะไรมากกวาพดคะ

ในคนรนราวคราวเดยวกนกบนองแพนอาจ

จะมหลายคนทท�ากจกรรมจตอาสา แตอาจ

จะลงเลวาจะตองท�าตดตอกนไหม อยางไร

อยากใหนองแพนเชญชวนเพอนๆ คะ

จรงๆ กจกรรมจตอาสามเยอะมาก อาจจะไปเลยงอาหาร

นองๆ หรอวากจกรรมตางๆ ทเราสามารถรวมท�าได หรอมลนธตางๆ

ในประเทศของเราทเราสามารถไปรวมดวยได หรอทงายๆ เลยกคอ

การพาคณตาคณยายไปทานขาว ซงถอวาเปนผอาวโสทอยใกลตวเรา

นอกเหนอจากคณพอคณแมซงเปนพระในบานแลว แพนวากเปนอก

กจกรรมหนงทดทเราสามารถท�าได นอกจากน ทดใจคอทกครงทไป

ท�ากจกรรมตางๆ เราจะไดรอยยมกลบมาจากทกๆ คนทเราเจอ บางท

เปนแคค�าขอบคณ แตท�าใหเรารสกวา โอโห! เราเปนแคคนตวเลกๆ

แคน ไปใหก�าลงใจเขา มนชางยงใหญจรงๆ เลย กขอเชญชวนทกคน

มา ณ โอกาสนนะคะ

Page 5: เกื้อกูล · 2012-11-01 · 5) ให้ ... com และ application fm91bkk ทาง iphone เพราะการให้คือหัวใจของผู้อาสารับใช้

ฉบบท 2

2 | ต

ลาค

ม 2

555

5

ฑฆมพร ฤทธธาอภนนท (เชยร)

อยากทราบความหมายของค�าวา ‘จตอาสา’

ในทศนะของนองเชยร

ค�าวา ‘จตอาสา’ ส�าหรบเชยร เปนค�าทมคณคาและยงใหญ

มากๆ เลยคะ การจะท�าอะไรกแลวแต หากขนตนดวยค�าวา ‘จต’ แสดง

วาเปนการกระท�าทไมหวงผลอะไรตอบแทน นอกจากความสขทจะเกด

ขน ไมวาเรองอะไรกตาม

‘จตอาสา’ มคณคามากตอสงคมเรา ลองคดดเลนๆ นะคะวา

ถาทกคน คนละ 1 จตอาสาดวงนอยๆ มารวมกน มนจะเปนพลงทยง

ใหญขนาดไหน ในการทจะไปชวยกนท�าอะไรกแลวแต ไมวาจะเปนสง

เลกสงนอย แตขอใหท�าดวยใจทบรสทธ และค�านงถงคนรบ ซงตรง

นนเชยรเชอวามนเปนคณคาทหาอะไรมาเปรยบไมไดเลย เชอวามน

ยงใหญ และจะอยในใจ อยในความรสกของเราไปอกนานแสนนาน

อยางไรแลวเชยรวามาเปนจตอาสากนเยอะๆ ไมวาจะเปนเรองอะไร

กตาม เรองเลกเรองนอย ชวยเหลออะไรกนไดกชวยกนไป สงคมของ

เราจะนาอยและมความสขขนอกเยอะ ค�านงถงกนเยอะๆ ค�านงถงกน

ทกวน เชอไดเลยวาเราจะเปนสงคมไทยทเขมแขง ค�าวา ‘น�าใจคน

ไทย’ จะมความหมายกตอเมอเรามารวมมอกนท�าสงดๆ เหลานนเอง

ขอใหนองเชยรใหก�าลงใจ ‘จตอาสา’ ทงเกา

และใหมดวยคะ

เชยรขอเปนก�าลงใจใหกบจตอาสาทกๆ คนเลย เชอไดวา

ใครทมค�านอยในใจ จะมความสขอยในระดบหนง และไมวางานนน

จะเหนอยหรอจะยากล�าบากขนาดไหน ความสขทเกดขนจะสามารถ

ชดเชยไดอยางแนนอน

ดงนนขอใหเรมตนท�าสงดๆ เรมตนท�าใหคนรอบขาง ใหสงคม

ค�านงถงกนและกนใหมากๆ ‘ยงให ยงได’ จรงๆ คะ โดยเฉพาะ

เรองราวของจตใจทเราอยากแบงปนใหคนอนมความสข แบงปนใหกน

เถอะคะ รบรองวามแตสงดทงนนทจะเกดขน เชยรขอเปนก�าลงใจให

จตอาสาทกคนนะคะ รวมถงบาน สวพ.91 ดวย เปนบานทนารกมากๆ

คะ นารกกบเชยรเสมอมา โดยเฉพาะเวลามเรองอะไรกแลวแต ไม

วาจะเปนเรองทจะประชาสมพนธเพอจะชวยเหลอเกยวกบสาธารณะ

หรอจตอาสาหรออะไรกตาม จะไดรบความรวมมอทดตลอดมา เชยร

ขอเปนก�าลงใจใหพๆ ทกคนนะคะ เขาใจเลยวาท�างานกนหนกมาก...

หนกมากจรงๆ แตกมนใจวาทกคนมความสขเกดขนทกวน มแตสงดๆ

เกดขนทกวนอยแลว ในฐานะทเปนก�าลงส�าคญของสงคม

ณฐวฒ สกดใจ (ปอ)

ค�าวา ‘จตอาสา’ ในความคดของพปอคออะไร และพปอไดท�ากจกรรมจตอาสาอยางไรบาง

ค�านเปนค�าใหมพอสมควรส�าหรบผม เพราะจรงๆ แลวกอนหนานผมไมไดท�าอะไรมากมายเลยครบ มาท�าเตมตวตอนชวงทเกดวกฤตน�า

ทวม ซงกเปนการสรางโอกาสของเราเหมอนกน เพราะมนเปนวกฤตทผมรสกวาเราอยเฉยๆ ไมไดแลว เลยอาสาเขามามสวนรวม หรอสวนเลกๆ

ยอยๆ ทจะชวยเหลอสงคมครบ

เวลาพปอลงไปท�ากจกรรมหรอลงพนทไปชวยเหลอคนอนๆ ความรสกตอนนนเปนอยางไร

โอย! มนยงกวาเงนทองอกครบ มนอมนะ...มนอม เคยไดยนค�าวาอมใจใชมยครบ มนประมาณนนเลย คอมนไมไดผลตอบแทนในแงของ

ความสขทางกายนะ เพราะคนทไดไปท�าจดน รบรองวาเหนอยมาก เพราะทกอยางมนจะไมคอยสะดวกสบายหรอก ตองลงไปในพนทตางๆ ท

ทรกนดาร หรอตองใชความพยายามและตองใชใจทเปนกศลจรงๆ ทจะเขาไปชวยเรองน แตวาความสขทางใจมนเกด เราหวขาว เรากนขาวเรา

กอม แตความสขทางใจ บางครงเราไมรจะเตมเตมมนอยางไร การไดเหนรอยยมของผคน การไดเหนเขาไดทานขาวอยางเอรดอรอย เราเหนภาพ

ผานสายตาเรา บอกใหคนอนฟงกไมได มนเปนมมมองทผานดวงตาของเราวา เออ...เรารสกดใจทไดเหนเขาทานขาว เรารสกดใจทเหนเขาไดหม

ผาหม รางกายอบอน เรารสกดใจทไดเหนเขามรอยยม ไดยนเสยงหวเราะในยามทเขาทกขยาก นนแหละคอความอมใจ มนท�าใหเรามความสข

พระพทธองคตรสวา “เรากลาวซงเจตนาวาเปน

กรรม” กรรมคอการกระท�า ไมวาจะเปนทางกาย วาจา

ใจ ทกอยางเรมจากใจ เมอตงใจไวด สงทตามมา ไม

วาจะกายหรอวาจา...กยอมด

เรมตนทตวเรา เมอตงใจด

สงทตามมาคอ ครอบครว ชมชน สงคม ประเทศ

ชาต

ยอมด...อยางทควรจะด

เจตนาด อกหนงชองทางทตงใจดทาง fm91bkk

เจตนาด

ตอนนไมมเหตการณน�าทวมหรอภยพบต

ตางๆ เกดขนแลว พปอคดวาจตอาสาจะยง

คงมอยตอไปไหมคะ

จรงๆ แลวตองบอกวาจตอาสาของทกคนกยงตองอยตอนะ

ครบ เพยงแตวาเราเปนเหมอนขบวนการ ใชค�าวาขบวนการ เราเปน

เหมอนขบวนการมนษยไฟฟานะครบ คอในยามทสงคมยงไมเดอด

รอน ขบวนการมนษยไฟฟาของเรากยงไมออกท�าการ เรากด�าเนน

ชวตประจ�าวนของเราไป แตวา ณ วนหนงทสงคมตองการความชวย

เหลอ แลวเราพอจะชวยได เรากกลบมารวมตวกนอกครงหนง แนนอน

วาจตอาสากคอจตใจทอยขางในของเรา กขอใหเราเรมตนมสงเหลาน

กอน แนนอนทสดวา ไมวาวนเวลาจะผานไปนานขนาดไหน จตอาสา

เหลาน แมวาจะเกดเหตการณหรอไมเกด มนกตองยงคงอยอยด ถก

ไหม เพราะมนเรมจากการทเรามอดมคตเลกๆ อยในใจแลววาเราชอบ

ท�า และผมกเชอวาไมวาจะเกดเหตการณหนกหนาสาหสขนาดไหน เรา

กจะท�าสงนตอไป

อยากใหพปอเชญชวนคนมารวมท�ากจกรรม

จตอาสาคะ

จรงๆ แลวตองบอกวาในยามทเรามแลวคนอนยงไมม เราก

สามารถแบงปนใหคนอนได ในยามทเราสข แลวคนอนเขายงไมสข

เรากแบงปนใหคนอนสขได ในยามทเราขาด แลวเราไดรบการหยบ

ยนอะไรมาสกอยางหนงทชวยเตมเตมใหเรามความสขมากขน เราจะ

เหนไดวาการชวยเหลอสงคม การชวยเหลอซงกนและกนนนเปนสง

ทมคณคามหาศาล ในยามทเราตกทกขไดยาก

เหตการณตางๆ ถาไมเกดขนกบตวเราเอง เราจะไมคอยรสก

หรอก แมกระทงการไปชวยคนอน มนกไมมความรสกเตมเปยมไป

ดวยความทกขยากเหมอนกบคนทประสบทกขภยเอง สมมตเขาหวขาว

มาก ไมไดกนขาวมา 2 วน ขาวกลองเดยวทเรากนกนทงๆ ขวางๆ มน

มคณคามาก เหมอนกบทรพยสนมหาศาล เอาเงนมาแลกตอนนยงไม

เอาเลย ผมก�าลงจะบอกวา จรงๆ แลวถาเหตการณทงหมดมนไมไดเกด

ขนกบตวเรา เราจะไมรสกอะไรหรอกครบ แตเราจะรอใหเหตการณมน

เกดขนกบเรากอนหรอ เพราะฉะนนสงทอยากจะบอกตรงนคอ อยาก

จะเชญชวนใหทกคนลองหนมาท�างานจตอาสา หนมาท�างานเพอสงคม

หนมาเปนคนของประชน แลวดแลซงกนและกน ไมจ�าเปนวาตองเปน

ดาราแลวถงจะมาเปนคนของประชาชน เราทเปนประชาชนนแหละ

เราเปนคนของประชาชนได เราท�างานรวมกนได มองคกรเยอะแยะ

มากมาย ทจะสนบสนนสงดๆ เหลาน ลองเขาไปเปนสวนหนง และ

พยายามท�างานดวยความมงมน ดวยจตใจทอยากจะชวยเหลอเขาจรงๆ

แลววนหนงความสขจะกลบมาหาคณเองโดยไมรตว

สดทายใหพปอพดถงความชวยเหลอระหวาง

สวพ.91 กบพปอ ทดแลกนมาตลอด

สวพ.91 เปนเหมอนเพอนสนทคนหนงทเขามาเปนสวนหนง

ผมเปนสวนหนงของ สวพ.91 ดวยซ�า ผมเปนหนวยเลกๆ เทานนเอง

สวพ.91 เปนหนวยใหญกวาผมตงเยอะ ทมาท�างานตรงน สวพ.91

ชวยเหลอผมมากครบในเรองของการอ�านวยความสะดวกตางๆ รวม

ถงหลายๆ สง หลายๆ อยาง ไมวาจะเปนสงของสาธารณปโภคตางๆ

ของทเปนประโยชน ของบรจาคมากมายทไดรบจาก สวพ.91 คอ สวพ.

91 กไดจากประชาชนจตอาสาชวยเหลอกนมาอกทหนง สงเหลานเอง

ทเรยกวามาจากความเกอหนน เราแบงปนซงกนและกน เหมอนอยาง

ทบอกวาเรามเยอะแลวกแบงปนคนอนบาง กตองขอขอบคณ สวพ.91

ครบทใหเกยรตผมใหเขามาเปนสวนรวม เปนสวนหนงของ สวพ.91

และหวงวาเราจะเปนเพอนสนทกนอยางนตลอดไป

Page 6: เกื้อกูล · 2012-11-01 · 5) ให้ ... com และ application fm91bkk ทาง iphone เพราะการให้คือหัวใจของผู้อาสารับใช้

issue

22

| Oct

ober

201

2

6

นานาทศนะ

กองบรรณาธการ

การไดเรยนร ‘การให’ โดยเฉพาะอยางยงการไดตามรอยพระบรมศาสดาสมมาสมพทธเจาททรงเสยสละอยางใหญ

หลวงเพอมวลมนษยชาต และการไดเกดเปนคนไทยใตรมพระบารมขององคพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ การเกดเปน

ลกของพอแมทหลอหลอมกลอมเกลาเรองการใหตงแตเราอยในครรภของแม ท�าใหประจกษชดถงคณคาของ ‘การให’

สวพ.91 เราเรมใหอยางเปนรปธรรมตงแตป พ.ศ. 2536 จนถงปนเปนปท 20

อยางไรกตาม สวพ.91 ไมอาจทจะสบตอพนธกจนไดเพยงล�าพง มผคนมากมายทเสยสละ ปรารถนาทจะชวย จง

ท�าให ‘การให’ ของ สวพ.91 เปนพลงทยงใหญ ท�าให ‘การให’ ไมไดจ�ากดอยในวงแคบๆ แตเราชวยกน ท�าใหใหญขน ให

ไดมากขน ทง 22 ทานเหลานเปนสวนหนงทเปนพลง เปนก�าลงส�าคญตอการเตบโต นบตงแตปแรกจนถงปจจบน และจะ

เตบโตตอไปในสงคมของการให

ดาบต�ารวจหญงศรเพญ ทบทมเพชรางกล

ผบ.หมงานวศวกรรมจราจร กองก�ากบการ 4 บก.จร.

“ดฉนดใจทไดเปนสวนหนงของ สวพ.91 คอการรายงานสภาพ

การจราจรผาน สวพ.91 ใหประชาชนไดรบรขอมลสภาพจราจร รวมทง

การประสานการใหความชวยเหลอตางๆ เชน อบตเหต รถจอดเสย หรอ

การอ�านวยความสะดวกน�าผปวยฉกเฉนสงโรงพยาบาล...สวนการชวย

เหลอสงคม ดฉนกไดชวยเหลอสงคมตามก�าลงและโอกาสคะ มครง

หนงฟง สวพ.91 แลวไดยนวามผปวยทขอรบบรจาครถเขนผพการ แต

ไมมรถทจะน�ารถเขนไปสงให ดฉนเองขบรถกระบะ เลยอาสาน�ารถเขน

ผพการคนนนขนรถกระบะไปสงใหคณสมจตรท จ. สมทรปราการ การ

ใหเราตองใหดวยใจไมหวงผลตอบแทน จะท�าใหสงคมนาอยมายงขน”

รอยต�ารวจตรหญงสดาวด สประดษฐ ณ อยธยา

รองสารวตร อ�านวยการ กก. 4 บก.จร.

“การไดรายงานสภาพการจราจรให สวพ. 91 ตงแตปท สวพ.

91 ไดเรมด�าเนนการ ดฉนมความรสกปลมใจและดใจมาก และในสวน

ของการท�างานของดฉนเอง กมหนาทประชาสมพนธใหผใชรถใชถนน

ทราบขอมลขาวสารตางๆ ทเกยวกบการจราจร โดยเฉพาะอยางยงกรณ

ทเราไดประสานงานเพอน�าผปวยเรงดวนสงโรงพยาบาล กถอวาเราได

ชวยชวตเพอนมนษยดวยกน ยงท�าใหดฉนปลมใจเปนอยางยง ดฉน

ยนดทจะท�าหนาทนจนกวาจะไมสามารถท�าไดคะ”

ชยยศ เดชบญน�า

อาสารนแรกของ สวพ.91 อาชพคาขาย

“ผมประทบใจเพราะไดรบการชวยเหลอจาก สวพ.91 คอ เมอ

วนท 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ผมขบรถไปกบพชาย แลวไปเกด

อบตเหตรถคว�าท อ. จอมบง จ. ราชบร อบตเหตในครงนนท�าใหพ

ชายของผมเสยชวต ผมเสยใจมาก แตในวนทเกดเหตนนท�าใหผมร

วา สวพ.91 ชวยเหลอผมทกอยาง ทงการประสานงานต�ารวจในพนท

เพอไปยงจดเกดเหต และทส�าคญ คณไจตนยไดประสานงานไปทโรง

พยาบาลราชบร แลวบอกวาคาใชจายทงหมดในการชวยชวตพชายของ

ผม ทาง สวพ.91 จะเปนผรบผดชอบทงหมด...ผมเปนอาสารนแรกของ

สวพ.91 ตงแตป พ.ศ. 2536 ตอนนนมอาสาไมกคน แตทกคนมาเปน

อาสาดวยใจ และผมเองกจะท�างานอาสาดวยใจตอไปไมวาอะไรจะเกด

ขน การชวยเหลอผทเดอดรอนและไดรบบาดเจบใหปลอดภยท�าใหเรา

สบายใจและดใจ แมเราจะไมไดคาตอบแทนอะไร เพราะนคอจตอาสา...

ชวยเหลอผอนโดยไมหวงสงตอบแทนครบ”

ครรชต อเนกกมล

อาสารนแรกของ สวพ.91 อาชพธรกจสวนตว

“ผมเรมตนการเปนอาสาตงแตป พ.ศ. 2536 เราไดรวมทง

พลงกายพลงใจเพอใหเกดกลมจตอาสาขนมา ผมชวยใหขอมลจราจร

ขอมลขาวสาร การชวยเหลอรถจอดเสย ลากรถบาง ใหค�าแนะน�ากบ

เจาของรถทเสยบาง สนกกบการไดชวยเหลอผอนบนทองถนนครบ

และเราท�าความดโดยไมหวงสงตอบแทน...สวพ.91 ถอเปนสถานวทย

จตอาสาแหงแรกทผมรจก ผมจงรสกภมใจทไดเปนแบบอยางในการ

ท�าความดในสงคมใหคนรนหลง หวงวาทกคนทเขามาเปนจตอาสาจะ

ไดชวยผอนโดยไมหวงสงตอบแทน และชวยใหสงคมนาอยตอไปครบ”

นายแพทยแทจรง ศรพานช

เลขาธการมลนธเมาไมขบ

“เราเหนวาในแตละปคนไทยตองเสยชวตจากการเมาแลวขบ

เปนจ�านวนมาก เราตองมาชวยกนอยางจรงจงแลว เราไดเรมรณรงค

การเมาไมขบตงแตป พ.ศ. 2535 ตอนนนยงเปนโครงการเมาไมขบ

ตอมาในป พ.ศ. 2539 เราไดกอตงเปนชมรมเมาไมขบ และในป พ.ศ.

2545 เรากเตบโตขนมาเปนมลนธเมาไมขบ ตงแตชวงทเราเรมตน

ท�างานเรากไดรวมงานกบ สวพ.91 มาโดยตลอด เพราะ สวพ.91 ถอ

เปนกระบอกเสยงทจะชวยท�าใหประชาชนตระหนกถงอนตรายจาก

การเมาแลวขบ เราไดมการเปดชวงเมาไมขบ ซงหมอกไดเขาไปรวม

จดรายการดวย ตอนนนสนกมาก และมเสยงตอบรบทดมาก เราได

เปดชวง ‘เลกแลวรวย’ แลวใหคนฟงโทร.เขามาเลาเรองการเลกเหลา

เลกบหร ในรายการ แลวเขากน�าเงนทเหลอจากการไมซอเหลาไมซอ

บหร ไปซอขนมใหลก พาครอบครวไปเทยว เราไดยนแลวกดใจ เรากบ

สวพ.91 กเรมตนมาพรอมๆ กน ถงวนนก 20 ปแลว เราเชอวาเราและ

สวพ.91 จะชวยกนสงเสรมความปลอดภยใหกบผใชรถใชถนน เมาไม

ขบเพอคณเอง...และเพอนรวมทาง”

ประยรศกด ปอมประยร

อาสารนแรกของ สวพ.91 อาชพขาราชการบ�านาญ และขบแทกซ

“ผมเขารวมเปนอาสา สวพ.91 ได ตองขอขอบคณ คณอดร

ขนต ทชกชวนผมมาขบรถแทกซ ตงแตผมยงรบราชการเปนทหาร

เรอ ผมเปนคนไมคอยพด แตชอบชวยเหลออยหลงไมคมากกวา ใคร

รถจอดเสย ลมกญแจ ทวกรงเทพฯ ผมไปหมด ผมดใจท สวพ.91 ให

ผมมโอกาสไดรจกกบเพอนๆ แทกซมากขน และเปดโอกาสใหไดชวย

เหลอสงคม ปจจบนผมเกษยณมาได 3 ปแลว จงมเวลาเตมททจะชวย

เหลอคนบนทองถนน”

พชต ไชยฮะนจ

เจาหนาทศนยรวมขาว สวพ.91

“เมอป พ.ศ. 2543 คณพอผมซงขบแทกซไดประสบเหตคนราย

ฆาชงทรพย คณพอผมถกคนรายยงเสยชวตแลวคนรายกขบรถหลบ

หนไป แตคนรายเองกถกจบในวนตอมา ท�าใหผมชนชมกบการท�างาน

ของเจาหนาทต�ารวจมาก หลงจากจดงานศพคณพอเสรจ ผมกไดรบค�า

แนะน�าจาก คณอดร ขนต อาสา สวพ.91 เรองการท�างาน ประกอบ

กบตอนนน คณณฐชญา ศรวงพล ไดชกชวนใหมาท�างานท สวพ.91

ผมจงตดสนใจเขามาท�างานทนครบ ถอวา สวพ.91 ใหโอกาสผมใน

การท�างาน...การท�างานท สวพ.91 นน ผมไดเรยนรหลายอยางมาก

โดยเฉพาะเรองของการชวยเหลอกนในสงคม ทกวนนผมท�างานจน

พดไดวา ‘การให...การชวยเหลอกน...มนอยในสายเลอดแลวครบ’ ก

มอยบางทงานเครยดบาง เหนอยบาง เพราะตองประสานเหตการณ

ตางๆ มากมายในแตละวน แตไมวาการประสานงานนนจะเหนอยแค

ไหน ผมจะหายเหนอยทนทเมอคนทเราชวยนนเอยค�าวา ‘ขอบคณ’”

นายสตวแพทยชษณ ตยะเจรญศร

รองประธานมลนธชวยชวตสตวปาแหงประเทศไทย

วทยากร สวพ.91 ชวงคลนกสตวเลยง (เสาร-อาทตย 13.00-

14.00 น.)

“สวพ.91 ไดใหโอกาสหมอมาใหความรกบประชาชนผฟง

รายการเรองการดแลสตวเลยงทถกตอง รวมทงการปลกฝงการอนรกษ

ธรรมชาตและสงแวดลอม ดวยการเปนวทยากรในชวงคลนกสตวเลยง

และยงมโอกาสไดรบดแลสตวเลยงทถกทารณท สวพ.91 สงมาให ได

เงนบาง ไมไดเงนบาง กถอเปนการชวยเหลอซงกนและกน...สวนงาน

ทหมอท�าในมลนธชวยชวตสตวปาแหงประเทศไทย ทกอตงตงแตป

พ.ศ. 2535 กมการชวยเหลอตลอดมา โดยเฉพาะเรองการชวยเหลอ

สตวทถกทารณหลายประเภท เชน ชะน ชะมด อเหน เสอ สตวเหลา

นถกลกลอบน�าออกมาจากปาและถกทารณ พอถกจบไดเรากชวยเลยง

ดสตวเหลานใหแขงแรงกอนทจะปลอยสปาธรรมชาต มครงหนงทเรา

ชวยดแลอรงอตงทลกลอบน�าเขามาในเมองไทย พอเจาหนาทยดมาได

เรากชวยดแลจนสามารถน�าอรงอตงทง 5 ตวสงคนใหอนโดนเซยได

เรามโครงการคนชะนสปาทภเกต เมอปลอยไปแลวเขาจะสามารถด�ารง

ชวตอยในปาได แตชะนบางตวทไมสามารถปลอยคนปาไดเพราะพการ

ขาขาด แขนขาด หรอถกตดฟน เรามโครงการท จ. ระนอง โดยซอ

พนทประมาณ 200 ไร แลวลอมรวเพอดแลชะนพการ รวมทงลงชด

หนงของประเทศไทยทถกลกลอบสงไปสหรฐอเมรกาเมอ 10 ปทแลว

ถกจบและถกสงกลบมา ลงกลมนนกอยในพนททเราจดไวท จ. ระนอง...

สงคมปจจบนมความรนแรง หมอท�างานดานการชวยเหลอสตว กหวง

วาหากสงคมหนมาใหความส�าคญเรองสตวทงสตวเลยงและสตวปา จะ

ชวยใหจตใจเราออนโยนลง ลดความรนแรงในสงคมไดครบ”

Page 7: เกื้อกูล · 2012-11-01 · 5) ให้ ... com และ application fm91bkk ทาง iphone เพราะการให้คือหัวใจของผู้อาสารับใช้

ฉบบท 2

2 | ต

ลาค

ม 2

555

7

เสนอ อนทะรงษ

อาสา สวพ.91 อาสาสมครแทกซชวยเหลอผอนจนตวเองได

รบบาดเจบและพการ

“วนท 9 ตลาคม พ.ศ. 2550 มรถเกดอบตเหตบนทางดวนชวง

หมอชต ผมไดลงไปชวยเหลอผบาดเจบ แตในขณะทผมลงไปชวยกม

รถมาชนจนผมไดรบบาดเจบ จนถงตอนนรางกายกยงไมปกต ตงแต

หนาอกลงไปไมสามารถควบคมได ผมประทบใจทไดรบความชวยเหลอ

จาก สวพ.91 คอตอนทผมนอนอยโรงพยาบาล มทง คณสนย คณ

ไจตนย และคณผองใส มาเยยม และไดมอบเงนจาก ‘กองทนเหรยญ

สลง’ ชวยผม 1 แสนบาท และกใหความชวยเหลอผมตลอดมา...ถง

แมผมจะเดนไมได ทกวนนผมยงท�าหนาทจตอาสาของ สวพ.91 คอม

อะไรทผมใหการชวยเหลอไดผมกจะชวย เชนการชวยแจงเหตแจงขาว

หรอบางครงผมไดรบเชญใหไปเปนวทยากรทงจากส�านกงานประกน

สงคม หรอกระทรวงสาธารณสข โดยไปใหความรกบประชาชนทวไป

เกยวกบเรองราวทเกดขนกบผม ซงผมยนดมาก...มบางครงทผมเสยใจ

วา ท�าไมเหตการณอยางนตองเกดกบผมดวย แตคดไปคดมาผมกดใจ

ทคนทเราเขาไปใหการชวยเหลอนนเขาปลอดภย กถอวาเราไดชวย

เหลอเขาไดดทสดแลว”

พนโทวระ ใจหนกแนน (คม ซา กสส)

ประชาสมพนธหนวยบญชาการปองกนภยทางอากาศ กองทพบก

วทยากร สวพ.91 ชวงเกษตร 91 (วนอาทตย 7.00-8.00 น.)

“ผมท�างานเกยวกบการชวยเหลอชาวบานมาตงแตหนมๆ จง

รสกผกพนกบชาวบาน บางครงถกเชญไปเปนวทยากรไกลๆ อยาง จ.

เชยงใหม จ. เชยงราย จ. อบลราชธาน จ. หนองคาย กไปเอง คา

รถคาทพกกออกเอง เดนทางบอยๆ กฟงวทยจราจร เหนการแจง

อบตเหต พอไดยนคนรายงานแลวผมอยตรงนนพอดท�าใหผมเขาใจ

และมโอกาสไดชวยเหลอคน จงเปนทมาของการเปน อาสา สวพ.91

คนแรก...ตอนนกยงท�างานเกยวกบการชวยชาวบาน โดยเฉพาะเรอง

การใหความรเกยวกบเกษตร เพราะผมเองอานหนงสอเกยวกบเกษตร

มาก ท�าใหมความรมาแนะน�าชาวบานได มสตรปยเรงดอกเรงใบ แบบ

ฉบบเฉพาะตว แตอยบนพนฐานการเกษตรทใชไดจรง...ผมกจดรายการ

วทยใหความรเรองเกษตร เขยนหนงสอเรองเกษตร มบางคนบอก

วาเกษตรหลงไมคหรอเกษตรบนกระดาษ ผมเลยซอทเพอท�าเกษตร

ชอ ‘ไรกลอมแกลม’ กท�าเกษตรตามแนวพระราชด�ารของในหลวง เพอ

เปนตวอยางใหชาวบาน มชาวบานมาดงานกนวนเวนวน ไมเกบคาเขา

ชม แถมยงเลยงขาวอกดวย บางทผลไมในไรออกผลกเดดมาแจกชาว

บานทมาดงาน คอผมอยากใหชาวบานเขามความรอยไดดวยล�าแขง

ของตวเอง พงพาตวเองได”

ปรเมศวร อนทรชมนม

อยการผเชยวชาญพเศษ

“ตลอด 20 ปทผานมา สวพ.91 ไดพสจนวาสงคมยงคงมความรวมมอและพรอมจะชวยเหลอกนและกน อยางเชนการไดมโอกาส

ตอบปญหากฎหมาย จะพบวาเปนปญหาเดมๆ ซ�าๆ อยตลอด และถงแมกฎหมายจะไมไดชวยทกเรอง แตการไดตอบกชวยไดในระดบหนง

จรงๆ แลวสงคมกมทงดานดและดานไมด แตการท�างานของ สวพ.91 สะทอนใหเหนดานดของสงคมอยางเปนรปธรรมมากขน เพราะดานด

ถกหยบยกขนมาใหเหนชดเจน เปนแรงบนดาลใจและเปนโอกาสใหคนไดท�าความดเพมมากขน และเมอคนในสงคมท�าดมากขน กจะสะสม

เปนนสย ตอไปกจะกลายเปนการท�าความดโดยอตโนมต ดงนนสงท สวพ.91 ท�าและน�าเสนอจงถอเปนสงทด ซงคงหยดท�าไมได และจะยง

คงตองท�าตอไปอกเรอยๆ”

เสงยม บญจนทร

นกกฎหมาย อดตเลขาธการสภาทนายความ

“ขอแสดงความยนดกบ สวพ.91 ในโอกาสครบ 20 ป ตอง

บอกวา สวพ.91 เปนสถานวทยทใหประชาชนจรงๆ โดยสวนตวทมา

เปนวทยากรใหความรดานกฎหมาย รสกยนดมาก เพราะยงมประชาชน

สวนใหญไมรกฎหมายและไมเขาใจกฎหมายอยางแทจรง จงถกเอา

เปรยบและเสยประโยชน รวมถงเสยรมจฉาชพทนบวนจะยงมมาก

ขน การท�าใหประชานชนรและเขาใจกฎหมายกจะรเทาทนและไมเสย

เปรยบคนอน และรกษาสทธของตนไวได”

พล.ต.ต. สชาต กงวารจตต

ผบงคบการต�ารวจสอสาร (พ.ศ. 2554 - 2555)

“ผมรสกภาคภมใจมากท สวพ.91 สถานวทยในสงกดกอง

ต�ารวจสอสาร ไดด�าเนนงานโดยยดหลกพระราชด�ารสของพระบาท

สมเดจพระเจาอยหว ทวาการจราจรเปนหนาทของต�ารวจ โดย สวพ.

91 ชวยรายงานขอมลสภาพการจราจรเพอใหประชาชนผใชรถใชถนน

ไดทราบขอมลทเปนประโยชนในการเดนทาง และทท�าใหผมภาคภมใจ

มากยงขนคอ สวพ.91 ถอเปนชองทางทกระตนใหคนดๆ ในสงคมได

มชองทางในการแสดงออก และเปนตวอยางในการกระตนใหทกคนใน

สงคมไดเหนการท�าความด และมาชวยกนท�าความดตอไป เชนการ

ชวยแจงเหตการณตางๆ เขามาท สวพ.91 ผมรสกวาสงคมนบวนจะ

เสอมลงๆ ถาคนดดอยเฉยๆ ไมยอมออกแรง แต สวพ.91 ท�าใหคนด

ในสงคมมชองทางในการท�าความด และสงเสรมคนดใหท�าดยงๆ ขน

ไปครบ...อกหนวยงานหนงทถอวาเปนการไดชวยเหลอสงคม และเปน

หนวยงานทอยภายใตการดแลของกองต�ารวจสอสารเชนกน คอ เหยยว

เวหา โดยเราไดสนบสนนการท�างานของพวกเขาในการชวยเหลอสงคม

เหยยวเวหาจะเขามาชวยในภารกจตางๆ ของต�ารวจ เชน การอ�านวย

ความสะดวกจราจร ออกไปยนโบกรถกลางถนน ไปรวมกบเจาหนาท

ต�ารวจเวลาตงดานตรวจความปลอดภย เหยยวเวหาเปนกลมบคคล

ทนายกยองมากครบ ตองบอกวาพวกเขาเปนคนทมรายไดไมมากนก

แตพวกเขามจตอาสาอยางเตมเปยม ซงท�าใหผมไดเขาใจวาคนบาง

คน ‘เขาจะมความสขเมอไดชวยเหลอสงคมโดยไมหวงผลตอบแทน’

ผมอยากใหทกคนในสงคมมจตอาสาในการชวยเหลอกนและกนครบ”

อาจารยพงษภฏ เรยงเครอ

ทปรกษากฎหมายมหาชน กระทรวงยตธรรม

“ผมเรมเปนวทยากรตอบค�าถามดานกฎหมายท สวพ.91 เมอป

พ.ศ. 2541 สวพ.91 เปนเวทส�าหรบจตอาสาจรงๆ เพราะคาวทยากร

กไมได แตผมเตมใจและยนดทจะท�า ผมตองคนควาอานหนงสอ หา

ขอมลเพอมาแกไขปญหาดานกฎหมายใหกบประชาชน สวพ.91 ได

ใหประสบการณและความรกบผมมากครบ เพราะเปนททฝกใหผมได

เรยนรการพดตอหนาสอ การพดในทสาธารณะ การแกไขสถานการณ

เฉพาะหนา ท�าใหรวาเราตองพดอยางไร เตรยมตวอยางไร ทกวนนผม

กน�าความรเหลานนมาใชประโยชนเวลาไปเปนวทยากรบรรยายดาน

กฎหมายในทตางๆ เรองการให...ปจจบนผมเปนคณะกรรมการ Inter-

national Thai Foundation ของประเทศองกฤษ ส�าหรบผมจะดแล

ในประเทศไทย โดยจะท�างานเพอใหความรดานกฎหมายแกประชาชน

ลาสดมโครงการขนไปอบรมความรดานกฎหมายใหกบประชาชนทาง

ภาคเหนอ กฎหมายเปนเรองนาเบอ จงเปนงานททาทายมาก วาเรา

จะท�าอยางใหประชาชนไมเบอ รเรองกฎหมาย และสามารถน�าไปใช

ประโยชนไดจรงๆ...แนวคดของ สวพ.91 ในการเปนวทยจตอาสา เปน

ตวอยางทดใหกบสงคม ทกคนพรอมทจะเสยสละ ผมเองกนกไมไดกน

นอนกไมไดนอน ตองคนควาหาขอมลเพอมาตอบค�าถามใหประชาชน

แตผมกยนด เพราะเมอท�าแลวเราสามารถแกไขปญหาใหประชาชนได

เหนประชาชนมความสขเรากมความสขไปดวย เราตองชวยกนรกษา

แนวคดของจตอาสาไวตลอดไปครบ”

ศาสตราจารย พ.ต.ต.ดร. ยงยทธ สาระสมบต

อดตเลขาธการคณะกรรมการจดระบบการจราจรทางบก (คจร.)

“ผมไดรบฉายาวา ‘บดาจราจรสมยใหม’ ขณะทผมเปน

เลขาธการคณะกรรมการจดระบบการจราจรทางบก ประมาณเดอน

มนาคม พ.ศ. 2535 ขณะนนปญหาการจราจรในกรงเทพฯ ยงมาก

ไมมหนวยงานใดทท�างานดานนโดยตรง แตเดม คจร. เปนหนวยงาน

ระดบกองสงกดกระทรวงมหาดไทย ผมจงผลกดนให คจร. ยกฐานะ

เปนหนวยงานระดบกรมมาสงกดส�านกนายกรฐมนตร และหวหนา

สวนราชการขนตรงตอนายกรฐมนตร เพอการแกปญหาจราจรอยาง

มประสทธภาพ คจร. ถาไมมสอกท�างานไมได ทส�าคญ งานจราจรจะ

ตองไดรบความรวมมอจากประชาชน ไดรบความรวมมอจากหนวย

งานทเกยวของ และตองสงขาวเปนลกษณะ 2 ทาง คอประชาชนกบ

หนวยงานทเกยวของ จงเปนทมาของสถานวทย สวพ.91 ท�าหนาท

เปนสอกลางสอสารถงประชาชน ขอความรวมมอประชาชน ผทเปน

ตวจกรส�าคญขณะนนกคอ คณไจตนย ศรวงพล ตอนนนเราท�างาน

ประสานกนอยางเตมท...

“พ.ศ. 2541 ประเทศไทยเปนเจาภาพกฬาเอเชยนเกมสครงท

13 สงทผมคดตอนนนคอ ถานกกฬาทมาแขงเดนทางไปสนามไมทน

เขาจะพลาดโอกาสไดเหรยญ และเสยภาพลกษณของประเทศ ผมจง

ผลกดนให สวพ.91 เปนศนยกลางการรายงานสภาพการจราจรตลอด

24 ชวโมง และกไดออกอากาศ 24 ชวโมงตลอดมา และผมยงผลก

ดนเรองความปลอดภยในการใชรถใชถนน ทงเรองคนเมาแลวขบให

สงฟองศาลทกราย หรอพวกทซงมอเตอรไซค เมอโดนจบแลวตองยด

รถมอเตอรไซคทกราย ชวงนนท�างานกนสนกมาก...ดใจมากท สวพ.91

ไดขยายบทบาทจากเรองของการรายงานจราจรเปนสถานวทยจตอาสา

เปนสงทดมาก ผมเองกกอตงมลนธเพอใหความรชาวบานเรองการใช

สมนไพร เผยแพรงานวจยทเปนประโยชน ถอวาเปนเรองทสอดคลอง

กน คอการชวยเหลอเกอกลกนเทาทเราจะท�าได ผมวาท�าใหเราไดบญ

และสงคมจะไดดขน”

ทกสงทกอยางในโลก...ลวนเปลยนแปลง

เหตการณเกดขนประจ�าวน...เปลยนไปตลอดเวลา

เราจงควรเรยนรจากสงทเปลยนแปลง

เพอใหตระหนกแนแกใจใหไดวา...ไมมสงใดอยยง

ยนยง...แมแตโลกใบน

เรยนรการเปลยนแปลงในสงคมประจ�าวนไดท www.

fm91bkk.com

websiteAbout

Page 8: เกื้อกูล · 2012-11-01 · 5) ให้ ... com และ application fm91bkk ทาง iphone เพราะการให้คือหัวใจของผู้อาสารับใช้

issue

22

| Oct

ober

201

2

8

อลงกฎ จตตชนโชต

หวหนาขาวอาชญากรรม หนงสอพมพไทยรฐ

“รจกกบ สวพ.91 มาตงแตคลอดเลยครบ กประมาณ 20 ป

ทแลว และทกวนนกฟงอย สวพ.91 เปนสถานวทยเครอขายของ

ต�ารวจ และไดท�าหนาทสงเสรมคนดในสงคม เปนสอกลางทรวดเรว

พล.ต.ต. ประยทธ ชวนะวงศ

ผบงคบการต�ารวจสอสาร (พ.ศ. 2555 - ปจจบน)

“สวพ.91 เปนสอกลางทเปนประโยชน คอมทงการรายงาน

จราจรทรวดเรว แทกซเกบของผโดยสารไดแลวน�าสงคน หรอการ

ชวยเหลอในการแจงเหตตางๆ เพอความปลอดภยของคนในสงคม

ถอเปนความรวมมอของประชาชนทเปนประโยชนตอการท�างานของ

เจาหนาทต�ารวจ เพราะงานดแลความปลอดภยในสงคมประชาชน

ทกคนควรมสวนรวมครบ สวพ.91 เปนสถานวทยจตอาสาทไดแสดง

ตวอยางของการเปนจตอาสาในสงคม การชวยเหลอกนโดยไมหวง

ผลตอบแทน ซง สวพ.91 ท�าหนาทนไดอยางด สามารถรวบรวมคนท

มจตอาสาไวไดเปนกลมเปนกอน เปนตวอยางทดของคนในสงคม...การ

ชวยเหลอกนสามารถท�าไดหลากหลายรปแบบ อยางผมกบเพอนๆ กม

แนวคดทจะชวยสงคมเหมอนกน คอเราจะรวบรวมทนทรพย อปกรณ

กฬา อปกรณการเรยน เพอน�าไปบรจาคใหโรงเรยนทอยหางไกล ผม

เชอวาถาเราท�าความดไมวาจะเปนเรองอะไรกแลวแต สงทไดรบกลบ

มาคอความสขใจครบ”

พล.ต.อ. พรศกด ดรงควบลย

อดต ผบ.ตร.

“กรมต�ารวจหรอส�านกงานต�ารวจแหงชาตไดตงสถานวทยขน

มวตถประสงคเพอชวยแจงขาวและใหความรประชาชนในการปองกน

ปราบปรามอาชญากรรมและบรการจราจร สวพ.91 เปนสถานวทยใน

เครอของส�านกงานต�ารวจแหงชาต ไดออกอากาศในรายการตางๆ ตาม

วตถประสงคดงกลาวขางตน สมยผมด�ารงต�าแหนง ผบ.ตร. ผมไดม

โอกาสพดคยแลกเปลยนความคดเหนกบผบรหารของ สวพ.91 และ

ไดตดตามการออกอากาศของสถานวทย สวพ.91 เสมอมา สวพ.91

ไดชวยงานของส�านกงานต�ารวจแหงชาตเปนอยางด ทงการใหความ

รประชาชนใหรจกปองกนอาชญากรรม แจงขอมลอาชญากรรมทเกด

ขน แจงขาวจราจรเพอใหประชาชนเดอนรอนนอยลง รวมถงการเชดช

ประชาชนและต�ารวจทกระท�าความดตอสงคมเปนพเศษ...

“ในโอกาสครบรอบ 20 ปของ สวพ.91 ผมขอแสดงความยนด

และขอเปนก�าลงใจใหทมงานบรหารท�างานตอไปอยางมงมน และถอ

โอกาสนเชญชวนประชาชนใหเขารวมกบ สวพ.91 เปนพลงจตอาสา

ชวยเหลอสงคมทกรปแบบเพอความสงบสขของสงคมตอไป”

น.อ. (พเศษ) นพ.อทธพร คณะเจรญ

รองเลขาธการแพทยสภา

“ผมคนเคยกบ คณผองใส ศรวงพล และ สวพ.91 กเปนแหลง

ทจะใหขอมลความรแกประชาชนไดอยางรวดเรวและกวางขวาง ทาง

แพทยสภาเรากมแพทยอาสาทพรอมชวยเหลอประชาชนโดยไมหวงสง

ตอบแทนใดๆ เมอแนวทางตรงกน ดงนน สวพ.91 กบแพทยสภาจงรวม

มอกนท�ารายการ ‘กาวทนโรคกบแพทยสภา’ คอเมอมโรคระบาดหรอม

สงทประชาชนไมรไมเขาใจเกยวกบโรคภยไขเจบ สวพ.91 กจะประสาน

มาทแพทยสภาเพอใหความรทถกตองแกประชาชน...แพทยสภาเปน

หนวยงานทดแลเรองขอมลวชาการทงหมดผานราชวทยาลยแพทย

ทง 14 แหง เรากไดชแจงขอมลความจรงเกยวกบโรคตางๆ ไปยง

ประชาชนผาน สวพ.91 เพอไมใหประชาชนตระหนกจนเกนไปกบโรค

หรอภาวะทเกดขน...

“แพทยสภามแพทยทเปนจตอาสาเรยกวา แพทยอาสา

แพทยสภา ซงไดรบความมอจากแพทยทกสงกดทวประเทศ มารวม

ตวกนเปนทมเพอเขาไปชวยเหลอเมอเกดวกฤต เชน แผนดนไหวท

ญปน หรอน�าทวมใหญครงทผานมา กมทมแพทยอาสาลงพนทไปชวย

เหลอประชาชนรวมกบหนวยงานตางๆ เชน สภากาชาดไทย เปนตน...

“สงคมไทยภายใตรมพระบรมโพธสมภารของพระบาทสมเดจ

พระเจาอยหว พระองคทรงมโครงการตางๆ มากมายเพอชวยเหลอ

ประชาชนในลกษณะจตอาสา พระบาทสมเดจพระเจาอยหวทรงเปน

แบบอยางทพวกเราคนไทยทกคนตองชวยกนคดวาท�าอยางไรจงจะ

ขยายงานดานจตอาสาใหเขาไปถงประชาชนตวจรงทเดอดรอน เพราะ

ฉะนนสงคมในยคตอไปเราจะตองยดหลกจตอาสาเปนแนวทางปฏบต

เพอใหสงคมของเราเจรญงอกงามตอไป”

ดร. รฐภม ตจนดา

นกวจย ศนยเทคโนโลยอเลกทรอนกสและคอมพวเตอรแหง

ชาต

“ตงแตเกดจนเตบโตเปนผใหญ คนเราตองอาศยการดแล การ

เรยนรจากคนรอบขาง ไมวาจะเปนพอ แม ครบาอาจารย หรอเพอน

ฝง ในขณะเดยวกน เรากไดใชทรพยากรของโลกไปมากมาย ไมวาจะ

เปนน�าดม อาหาร นอกจากนเรายงไดสรางมลภาวะจากการขบข และ

ขยะในแตละวน เพราะฉะนนผมจงถอคตในการใชชวตวาตองไมใชชวต

ตดลบ กลาวคอในชวงชวตของเรา สงทเราคนใหแกโลก ไมวาจะเปน

ธรรมชาตหรอคนรอบขาง ควรจะมากกวาสงทเราไดรบมา เพอใหการ

เกดมาและการใชชวตของเรา ท�าใหโลกเปนททดขน ท�าใหมนษยชาต

กาวไปขางหนา...

“การท�าโครงการสรางบรการทางมอถอรวมกบ สวพ.91 กเปน

หนงในสงทผมมองวาเปนการสรางความเปนบวกใหกบสงคมโดยรวม

เพราะชวยใหประชาชนทวไปสามารถเขาถงขาวสารทตรงประเดน ใน

ยคทจ�านวนขอมลขาวสารมมากมาย ท�าใหสามารถระวงภยรอบขาง

และตดสนใจในเหตการณตางๆ ไดอยางมสต”

อาจารยประมาณ เลองวฒนะวณช

ประธานบรษทอาณาจกรกฎหมาย จ�ากด

“เมอ 15 ป ทแลวผมเปนวทยากรชวง ‘กฎหมายชายคาปญหา

ชาวบาน’ ท สวพ.91 ใหค�าปรกษาแนะน�าเรองกฎหมายทเกยวของกบ

ชวตประจ�าวนของประชาชน ทงกฎหมายแพง อาญา กอาศยสอในการ

ไขปญหา โดยเฉพาะผคนทอยบนทองถนน เวลาทเกดเหตเกดภยขนมา

บางครงไมรวาจะไปบอกใหใครมาชวยเหลอ กตองอาศยสออยาง สวพ.

91 ดวยการโทร.เขาไปแจงขอความชวยเหลอ หรอเวลาทเราไปพบเหน

เหตอะไรตางๆ กแจงเขามา จงเปนชองทางทไดชวยเหลอกน เปนท

พงใหประชาชน และไดเขาไปชวยกนไดทนท นกคอจตอาสาทเกดขน

ในสงคม สวพ.91 ท�าใหสงคมกลมเกลยวกน รกใครกน เพราะทกคน

ทเขาไปชวยเหลอกนกไมไดหวงผลตอบแทน ผมจงน�าหลกการนไปใช

ในรายการ ‘รวมมอรวมใจ’ ทออกอากาศทางทว ท�าใหเหนวาแนวคด

เรองจตอาสาสามารถชวยเหลอประชาชนไดจรงๆ...

“ผมดใจนะครบท สวพ.91 ยนหยดมาถง 20 ป ปจจบนน สวพ.

91 กเปนทยอมรบของทกคนวาเปนสอกลางทชวยเหลอประชาชน เวลา

ใครมเรองเดอดรอน ไมไดรบความเปนธรรม หรอตองการความชวย

เหลอ กประสานเขามาท สวพ.91 เพอการแกไขปญหา ผมจงอยากให

สวพ.91 อยเปนทพงใหกบประชาชนตราบนานเทานานครบ”

พล.ต.ต. ปยะ ตะวชย

ผบงคบการต�ารวจจราจร (พ.ศ. 2555 - ปจจบน)

“สวพ.91 ถอเปนพนองของ บก.02 เราท�างานรวมกนมา 20

ปแลว ถอวาเปนวยทก�าลงไฟแรง วยหนมสาว ในปนเราจะชวยกน

อ�านวยความสะดวกดานงานจราจรใหพนองประชาชนผใชรถใชถนน

ไดรบความสะดวกมากยงขน โดยเฉพาะดานการสอสารขอมลจราจร

ใหทกคนทราบ ซง สวพ.91 ถอวาเปนแกนน�าส�าคญทสดทจะน�าขอมล

ขาวสารการจราจรทเปนประโยชนไปสประชาชน ปนเราจะท�าใหทกคน

เดนทางกลบบานอยางสะดวก รวดเรว และปลอดภยครบ”

การชวยเหลอเกอกลกนในสงคม ‘ให’ เทาท ‘ใหได’

‘ให’ เทาทจะ ‘พอมให’

ไมจ�ากดรปแบบ

มใจทจะให

การใหชนดนสมผสไดดวยหวใจ

จงเปนการ ใหใจ...ไดใจ ทคนในสงคมจะใหกน

ใหกนไดทกวน ทางหมายเลขโทร. ฟร 1644

หรอ SMS กด 91 พมพขอความแลวสงไปท 4554525

ใหใจ...ไดใจ

ทนเหตการณ และยงมเรองดๆ มากมายนบไมถวน ทท�าใหฟงแลวม

ความสข เชน เรองการชวยเหลอกนในสงคม หรอมคนเกบของไดและ

สงคนเจาของ เปนงานทตองดนหนาตอไปในการท�างานเพอสงคม ครบ

20 ป สวพ. 91 กขอเปนก�าลงใจในการท�างาน จะไดสรางสรรคสงดๆ

ใหสงคมไดรบร และท�างานรบใชสงคมตอไป หนงสอพมพไทยรฐเรา

ไดน�าเรองการท�างานของ สวพ.91 มาลงเปนสกป เรากรสกยนดมากท

ท�าใหประชาชนไดรจก สวพ.91 มากยงขน...หนงสอพมพไทยรฐกมฝาย

รองทกข ฝายตามงานเพอสงคมเชนเดยวกน เวลาทมประชาชนเขามา

รองทกข กถอวาเราไดชวยเหลอสงคมเหมอนๆ กน เราเองกตงใจจะ

ท�างานเพอการใหเพอการชวยเหลอและสรางสรรคสงคมตอไปครบ”

Page 9: เกื้อกูล · 2012-11-01 · 5) ให้ ... com และ application fm91bkk ทาง iphone เพราะการให้คือหัวใจของผู้อาสารับใช้

9

งาน ‘ธรรมอลงการ เพลงวนวานในบานหลงน เพอสาวกาสกขาลย’ เมอวนอาทตยท 30 กนยายน ทผานมา จบลงดวยด

เสถยรธรรมสถานซาบซงตอการท�างานของอาสาสมครทกคน ทงคนทอยบนเวท และคนทอยขางลาง

ขอใหทกทานเดนทางไปกนดวยดอยางมความสข ท�างานอยางมออาชพ คอตวตนเลก...งานใหญ...และใจเกลยงเกลาจากกเลส

และนคอบางสวนเสยวของความรสกของศลปนนกรองจตอาสาทมารวมงานในวนนน

ฉบบท 2

2 | ต

ลาค

ม 2

555ธรรมอลงการ เพลงวนวานในบานหลงน

เพอสาวกาสกขาลย

ทานแมชศนสนย เสถยรสต

“งานอาสาสมครของเรานน เราย�ากนเสมอวาเปนการท�าเพอขดเกลาจตใจของเราใหเกลยง

เกลาจากกเลส นบเปนความสขยงทเราไดเหนพฒนาการและการเดนทางไปดวยกนดวยดอยาง

เคารพหวใจของกนและกน ในความเปนจรงทกคนเปนอาสาสมคร...เราตางเปนอาสาสมครของโลก

บทเพลงททกคนรองกนคนละเพลง ครงเพลง แลวท�าใหคนหลายคนมความสข รหรอไมวาความ

สขนนไดกลายเปนแรงบนดาลใจทจะท�าใหเกดการเปลยนแปลงในชวตของเขา นนหมายความวา

ทกคนก�าลงสรางบารมรวมกน...เมอรวาอะไรคอทาง และถาเราไมหลงทางเราจะถงเปาหมาย คอ

ความสงบเยนและเปนประโยชน เรากจะรอดไปดวยกน...

“ขาพเจาขออนโมทนาตอศลปนและบคคลทอยเบองหลงการท�างานคอนเสรตฯ ในครงน

ไมวาจะเปน อมแพค เมองทองธาน, บรษทไทยประกนชวต จ�ากด ทรวาถามธรรมะชวตของเรา

จะปลอดภย ส�านกงานกองทนสนบสนนการสรางเสรมสขภาพ (สสส.) หนวยงานทไมเคยทอดทง

การท�างานทจะท�าใหเสถยรธรรมสถานเปนบานหลงท 2 ทจะท�าใหคนมสขภาวะทางจตใจทแขงแรง

เพอสรางอาสาสมครใหเกดขนในโลก บรษททโอท จ�ากด (มหาชน) บรษทกสท.โทรคมนาคม จ�ากด

(มหาชน), บรษทไปรษณยไทย จ�ากด, บรษท WAKI จ�ากด และขอบคณ คณธเนส สขวฒน, คณ

ผสชา โทณะวณก แมงานส�าคญ และอาสาสมครทกคน...

“การเสยสละ ไมวาจะเปนแรงงาน พลงงาน ความสามารถ และความสขทไดมอบใหกนใน

วนนน ท�าใหเรามปจจยในการสรางสะพานแหงสตทเชอมระหวางอาคารสาวกากบอาคารสกขาลย

ใหไดน�าธรรมะเขาไปสหวใจของคนตอไป”

Page 10: เกื้อกูล · 2012-11-01 · 5) ให้ ... com และ application fm91bkk ทาง iphone เพราะการให้คือหัวใจของผู้อาสารับใช้

issue

22

| Oct

ober

201

2

10

กลนดดา ปจฉมสวสด

“วนนมความสขมากทไดเปนสวนหนงของคอนเสรตครงน ก

เหมอนกบทกๆ ครงทคณแมชศนสนยเรยกใหมาชวยงาน นนากจะ

บอกทานเสมอวา ‘หนใชธรรมะน�ามานะคะ ดงนน จะมาดวยความสข

และจะกลบไปดวยความอมเอมใจเสมอคะ’…และส�าหรบงานจตอาสา

นนาท�าแลวไดประโยชนและไดรบผลดกบตวเองโดยตรง คอความ

สขไงคะ ความอมเอมใจ สงนมใชหรอทเปนสงซงทกคนอยากจะได

มากทสด การทเรามาชวยงานเสถยรธรรมสถานกเปนวธสรางความ

สขใหกบใจของเราเองไดอยางงายๆ แลว ถามโอกาสไดมาแลว ท�าไม

ถงจะไมมา...

“ส�าหรบ 25 ปของเสถยรธรรมสถาน กอนอนตองขอบอกวา

เวลาผานไปรวดเรวเหลอเกน ตอนนเสถยรธรรมสถานกลายเปนชมชน

อนศานตและสงบรมเยน และมสถาบนทสอนธรรมะดวย ผลตบณฑต

ออกมาแลวหลายรน นนากขอแสดงความชนชมและขอบคณคณแม

ท 25 ปทผานมาทานท�างานเพอสนบสนนและสงเสรมธรรมะมาโดย

ตลอด และพยายามเผยแผธรรมะสสงคมไทย แลวหลกการท�างานของ

คณแมกไมไดเปนการเผยแพรหรอเผยแผธรรมะธรรมดาๆ แตท�าให

ธรรมะกลายเปนเรองงาย สนก ทนสมย แมคนสวนใหญในสงคมนบวน

จะมความทกขมากขนเรอยๆ แตคณแมกไมยอมแพ ยงหายทธวธตางๆ

ทจะน�าธรรมะเขาไปในใจของคนไทย เพอใหพวกเรามความสขมากขน

เรอยๆ ตองขอขอบคณคณแมและเสถยรธรรมสถานมา ณ ทนดวย”

โชตช พงอดม

“คอนเสรตผนวกกบธรรมะทอลกครงน สวนตวผมวาดนะครบ

เพราะสวนใหญคนทมาดคอนเสรตกจะไดดแตคอนเสรต ถาจะฟง

ธรรมะกตองไปฟงทวด ซงคอนขางหางกน แตตรงนเอามารวมกนได

ซงจรงๆ ทงสองอยางเปนเรองของงานศลปะ ฉะนน ศลปะสามารถ

จะเขาไปอยตรงไหนกได และถามนลงตว คนดกไดประโยชน ไดสต

ปญญา ไดความบนเทง ไดสนทนาการ ผมวากจบแลว”

ธเนส สขวฒน

“สงทเราเหนกบการท�างานของคณแมกบเสถยรธรรมสถาน

คอการชวยเหลอสงคมในมมมองของนกบวชผหญง การท�างานของ

นกบวชผหญงจะท�างานคนเดยวไมได เรากเลยคดวาพวกเราสามารถ

ทจะเขามาชวยทานไดในทางใดทางหนงทเราม ไมวาจะเปนเรองการ

เขามาปฏบตธรรม หรอเปนตวอยางทดใหกบนองๆ และสามารถจด

งานตางๆ เชนเหมอนงานน พวกเราศลปนจตอาสาเองกมารวมใจกน

ทจะเปดคอนเสรตระดมทนทจะใหคณแมสรางสาวกาสกขาลย ส�าหรบ

การศกษาธรรมะของผหญง พวกเราในกลมศลปนจตอาสากไดพรอมใจ

กน ทกคนตงใจดทจะท�างานใหส�าเรจลลวงไป ไมวาอปสรรคอะไรจะ

เกดขน...

“ทานพทธทาสภกขกลาวไววา เพลงทจะเปนเพลงธรรมะอยาง

นเขาเรยกวา Spiritual Entertainment คอ ความสนกสนานหรอความ

บนเทงทางปญญา หมายความวาเราสามารถเอาเนอหาของธรรมะมา

ใสในเนอเพลงได ไมไดผดแตประการใดกบการรองเพลงธรรมะ ทาน

บอกวาจะท�าอยางไรใหธรรมะเผยแผออกไปมากๆ กคอเรยกวาธรรม

โฆษณ คอโฆษณา หมายความวาเปนการเผยแผธรรมะใหกวางออก

ไปโดยใชความสนกสนานทางปญญามาชวย...

“ผมท�างานจตอาสากบคณแมมาปนเปนปท 17 แลว ไดเหน

ความเปนมาเปนไป ความเปลยนแปลงของเสถยรธรรมสถาน รสกดใจ

ทไดเปนสวนหนงทท�าใหธรรมะเผยแผออกไป และจากการจดรายการ

วทยธรรมะ กเหนวาวยรนเรมเขาวดมากขน กรสกดใจ เพราะความ

ตงใจของผมเองทท�าเพลงกเพราะอยากจะดงเดกมาเขาวด ฉะนน

การทคณแมเปนเสาหลกใหพวกเราในการเผยแผธรรมะออกไปสเดก

วยรนและผหญงทงหลายกเปนการชวยพระอกทางหนง พระยงบอก

วาแมชท�าในสงทพระท�าไมไดตงเยอะ คณแมท�ามาถง 25 ป ยอม

แสดงถงเจตนาอนมนคง ซงตรงนเปนสงทยากในการท�างานทวๆ ไป

ผมถอวาตรงนคณแมไดสรางสงทดไวเปนแบบอยางใหกบพวกเราคน

รนหลงไดดกน เพราะฉะนน อยากใหทกทานไดชวยกนเผยแผธรรมะ

ใหกวางออกไป”

นรกระจาง คนธมาส

“โลกตองการการให ถาเรารบอยางเดยว เราจะไมร ไมตน และ

จะไมสามารถเบกบานได ฉะนน การทเรามารวมตวกนอยางสามคคใน

การใหในครงน เราจะไดมากกวาเงน เงนซอทกอยางได แตไมสามารถ

ซอศรทธาและความสามคคไดเลย...

“เวลารองเพลงรก ตอนรองจบจะชอบพดประมาณวา รกเปน

เรองด ถาคดจะรกกรก แตสงทตามมา อาจจะไมใชความรกรนรมย

เสมอไป กตองรบสภาพ ถาคดจะรกกตองกลาทจะสญเสยดวย ธรรมะ...

ถาตโจทยแตก เรากจะมความสข...สขมากดวย เชอวาธรรมะเทานนท

จะท�าใหเราเปนผหลดพนได”

ผสชา โทณะวณก

“ความทเราเปนผหญง สมยกอนพอนกถงการท�างานเพอ

ศาสนา จะรสกวาเราจะเขาไปทวดไดอยางไร เพราะเราเปนผหญง และ

ไมไดมกจกรรมทคนธรรมดาสามญอยางเราทไมไดบวชจะสามารถท�าได

แตพอมเสถยรธรรมสถาน ททเราสามารถสรางกจกรรมตางๆ ได และ

เปนททผหญงมารวมได และเปนกจกรรมทวยรน เดกๆ ทกคนเขาไป

รวมท�างานได จงรสกวาสถานทนเปนททจะท�าใหเราไดรจกกบธรรมะ

มากยงขน และสามารถเขาใกลธรรมะไดอยางงายดาย และสบายใจ

และดใจทเปนสวนหนงใน 25 ปของเสถยรธรรมสถาน…

“เราเรมตนจากการน�าเพลงเขามาผนวกกบพทธศาสนา

ถายทอดเรองราวของหลกธรรมค�าสงสอนโดยอาศยเพลง และเราก

ท�ากจกรรมเพลงเกยวกบธรรมะเรอยมา ตองบอกวาดใจทคนเขาใจแลว

ไมใชวาเพลงกสวนเพลง ธรรมะกสวนธรรมะ ทงสองอยางสามารถน�า

มาพดเรองราวของความดงามไดเชนเดยวกน...

“เสถยรธรรมสถานด�าเนนมาถง 25 ปแลว เปนสงทนายกยอง

มาก อยากจะขอบคณคณแมและจตอาสาทกคนทรวมแรงรวมใจท

ท�าใหเราไดเหนการแบงปน และเหนวธการด�าเนนชวตอยางมความ

สข คดวา 25 ปตรงนเปนเพยงจดเรมตน ตมอยากเหนเสถยรธรรม

สถานเดนทางตอไปอก 25 ป แลวเปน 75 ป เปน 100 ป ไปเรอยๆ

ไมไดจบอยเพยงแคชวตของพวกเรา ธรรมะยงตองเดนทางตอไป”

สทธพงษ วฒนจง

“ในสมยกอนเปนพนๆ ปทผานมา ชวตคนเรามเรองราวตางๆ เกดขนนอย ธรรมะจงอยใกลตว สมยพอแมเราธรรมะยงอยใกลตวกวา

นมากมาย ปจจบนโลกเจรญขน มสงทท�าใหคนเราตองไปใชเวลาอยกบมนมากขน เราจงมเวลาอยกบธรรมะนอยลง เพราะฉะนน คงตองปรบ

ธรรมะใหเขาใกลคนมากขน บอยขน และเปนประโยชนมากขน ดงนน การมคอนเสรตทมธรรมะทอลกดวยจงเปนการผสมผสานธรรมะใหเขา

มาอยในชวตคนไดแนบเนยนทสด จรงๆ ผมเหนดวยกบพทธพาณชย ถาเปนพทธพาณชยอยางโปรงใส เพราะจรงๆ แลวชวตคนเรากมทงเรอง

ธรกจและเรองคณธรรม เราตองเอาทงสองเรองมารวมกน ฉะนน พทธพาณชยทดจงตองเปนพทธพาณชยทตรงไปตรงมา และใหประโยชนกบ

คนกบสงคม ผมจงคดวาเปนเรองทเหมาะทควรแลวทจะน�าธรรมะกบความบนเทงมาหลอมรวมกนใหอยในชวตของมนษยได...

“ผมเพงมโอกาสไดเขามารวมงานกบเสถยรธรรมสถานเปนครงแรก แตไดยน ไดฟง ไดชม ไดตดตามขาวคราวของทานแมชศนสนยใน

รายการตางๆ คอนขางจะสม�าเสมอ ครงนรสกวาคงถงเวลาแลว ธรรมะเรยกหาผมแลว หลงจากทไปหลงบาปอยไหนกไมร วนนผมยนดมากครบ

กบ 25 ปของเสถยรธรรมสถาน มงานเมอใดเรยกใชผมไดนะครบ ดวยความยนด”

เสาวลกษณ ลละบตร

“เสถยรธรรมสถานเปนวดของผหญง ผชายกเขามาได เคยไดยนจากเพอนผหญงมาวาบางทอยาก

จะไปวด อยากไปหาทปฏบต หรออยากไปหาทสงบจตใจบาง แตบางครงดวยความเปนผหญง จะหาทยาก

หนอย มความกลวเกดขน หนงคอเรองความปลอดภย สองคอผหญงเขาใกลพระมากๆ กไมได แตพอม

เสถยรธรรมสถาน มผดแล คอคณแม กเลยกลายเปนเหมอนพระผหญง วดผหญงส�าหรบผหญง ผหญง

ทมากจะรสกปลอดภย แวดลอมดวยผปกครองทเปนผหญง อยางเวลาแอมมความทกข จะไปกอดชาย

จวรพระกคงไมได แตถามาทเสถยรธรรมสถานแอมกอดคณแมได ไดรบการปลอบประโลมดวยออมกอด

ได ฉะนน ตลอดเวลาทผานมา 25 ป แอมเชอวาเสถยรธรรมสถานเปนทพงทางใจของผคนมากมายจรงๆ...

“ตองยอมรบวาโลกทกวนน แมกระทงธรรมะกตองประยกตเพอทจะท�าอยางไรกไดทจะสอสารให

คนไดยนไดฟงธรรมะ ไมวาจะเปนรปแบบไหน กตองใหถกจรตกบคน คนชอบชวตเรวๆ สนกสนาน อาจ

เปนอกหนงวธ ไมวาจะเปนฟงเพลงหรออะไรกตาม เหนวาไมมอะไรทไมใชธรรมะสกอยาง ฉะนน มนอาจ

จะดแปลกสกหนอยส�าหรบสองสงทไมนาจะอยดวยกนได แตแอมเคยท�าหนงสอชอ ‘ความรก ความทกข

ความสข ความตาย’ ซงเปนหนงสอธรรมะจดเลย ฉะนน แอมจะเหนวามนเปนสงเดยวกน รก โลภ โกรธ

หลง อารมณตางๆ ทเกดขนกบมนษย และอารมณตางๆ ทอยในเพลง จะสมหวง ผดหวง อกหก รกคด

อะไรกตาม จรงๆ แลวมนคอธรรมะทงหมด ไมวาจะมองมมไหน จะสอกนอยางไร เหมอนบานของเราหลง

หนง คณแมเหนวาเราท�าอะไรแลวใชในสงทเราท�าเปน กมารวมๆ กน อะไรกไดทท�าใหเกดประโยชนตอ

สวนรวมขน ฉะนน คอนเสรตวนนแอมวามแต win-win มแตคนได ไมมใครเสย คนมา คนด คนท�างาน

คนเลน คนรอง...ทกคน”

“ส�าหรบความเปนจตอาสา จรงๆ กเปนพนนสยเดมของแอมอยแลว ตงแตเรมท�างานแอมชอบแชร

ท�ามาไดกตองแบงปน ชวยใครไดกควรจะชวย มนเปนนสยของแอมอยแลว และสงทเสถยรธรรมสถานท�าก

เปนสงทตรงกบนสยแอมอยแลว จากการทเมอกอนท�าอะไรท�าคนเดยว หรอวามเพอนฝงหรอนองๆ ไมกคน

ก�าลงมไมมาก กท�าไดในสวนเลกนอย แตพอมาตรงน แอมเปนชนเลกๆ ทเปนสวนหนงของภาพทใหญมากๆ

มนกเกดการชวยเหลอเกอกล แบงปนสงตางๆ ไดกวางขน รสกดใจทหาททเราไดเปนสวนหนงเจอ ไมไดขด

กบนสยของการทจะเขามาคลกคลอยกบเสถยรธรรมสถาน มนสอดคลองกบความตองการของเราอยแลว”

Page 11: เกื้อกูล · 2012-11-01 · 5) ให้ ... com และ application fm91bkk ทาง iphone เพราะการให้คือหัวใจของผู้อาสารับใช้

ฉบบท 2

2 | ต

ลาค

ม 2

555

11

ชนญญา ตงบญจตร (อส เดอะสตาร 2)

“กอนอน อสขอใชโอกาสนขอบพระคณทานแมชศนสนยและ

ทมงานเสถยรธรรมสถานทท�าใหเดกคนหนงซงหมดหวงไปแลว เพราะ

ทางเสนนมคนอยากเขามาก เขามาปบมนกตองออก พอออกปบก

เสยใจ จะท�าอยางไร ไมมทางออก อสกไดทานแมชชวยไว ครงนนท

ทกขมากๆ ทานกเมตตาอสมาก ทานสอนวาจบเปนจบนะ ไมคลกคล

ค�านนค�าเดยวเปลยนชวตอสไปเลยทงชวต อสไมไดแครวาค�านมนด

กบชวตอยางไป แตมนซาบซงตรงทไดรวาธรรมะเปลยนชวตคนได

จรงๆ ตรงนคอความศกดสทธของธรรมะ อสจงอยากจะใชสงทอสรก

ตรงนคอการรองเพลงชวยเหลอคนตอๆ ไป วนนอสไมเปนเหยอแลว

อสอยากจะใหแทน ขอบพระคณทท�าใหเสนทางเสนนของอสสวาง

สดใส และงดงาม...

“ส�าหรบงานคอนเสรตครงน ถาใครไดมโอกาสชม คงทราบ

แลววาธรรมะไมใชเรองทวนๆ ตองนงสวดมนต นงหลบตาท�าสมาธ

เพยงอยางเดยว...ธรรมะกบดนตร หรอธรรมะกบทกอยางกสามารถ

ท�าใหมความสขได ไมใชเรองนาเบอ มนอยในทกๆ ลมหายใจของเรา”

ชอผกา วรยานนท

“ถงวนน พฒนาการทชดทสดคอ เหนถงพลงการท�างานท

ประสบความส�าเรจเพราะเปนทม และทมทวากเรมดวยใจ และตอ

ดวยการทมเทแรงกาย คอทานแมชศนสนยเปนผทมจนตนาการและ

ความคดสรางสรรคในทางธรรมสงมาก แตงานของทานจะออกมา

เปนชนเปนอนไมไดเลยถาไมมคนมารบไอเดยเหลานนไปชวยปฏบต

ดวยความเขาใจธรรมะทลกซงของทาน ประกอบกบความเขาใจวธการ

เผยแผธรรมะทลกซงของทาน ผนวกกบก�าลงของอาสาสมครทเขามา

มากมาย จงเกดวธการน�าเสนอธรรมะทเขาถงผคนในชวตประจ�าวนได

มากขน พฒนาการเฉพาะใน 10 กวาปทตวเองไดเขามาใกลชดกจะเหน

วามนเขาอยในบานเรามากขน จากแตกอนเราบอกวาใหเอาธรรมะไป

อยในออฟฟซ ไปอยในหองนอน ไปอยในโทรศพทมอถอ ไปอยในอะไร

สารพด อนนทเหนชดมาก...

“คอนเสรตครงนเปนความบนเทงทางสตปญญาอกครงหนงซง

มความสบายเพราะคนเรมคนเคย คอนเสรตแบบธรรมะนน แรกๆ เรา

อาจจะเกรง ไมคอยกลามาด หรอมาดแลวไมคอยกลาขยบ ไมกลากรด

แตมนมความเปนธรรมชาตนะคะในคอนเสรตครงน และมแงมมของ

การใหธรรมะ และแนนอนคอมความอมเอมใจ เพราะนเปนกจกรรม

เพอเฉลมฉลอง 25 ป ซงมหลายกาละอยในงานเดยวกน...

“โดยสวนตวไมไดคดวาจะลกมาท�าอะไรเพอคนอน แตเปน

จงหวะชวตทไดมารจกทานแมช และทานกประกาศรบสมครอาสา

สมครในชวงทไมมอาสาสมครในดานสอกไปชวยทาน ดฉนกเปน

เหมอนยคแรกๆ ของคนในวงการ และเราเหนวาเราไดมโอกาสทจะ

ไดท�าประโยชนดวยวธงายๆ ดวยศกยภาพของเรา จงไมปฏเสธ และ

กพบวาทกครงทเราให จากเดมทเราคดวาเราเปนผให แตสดทายแลว

การใหคอการได ยงใหกยงได ตวเองกไดการเตบโต ไดความมนคง

ไดอะไรหลายอยาง เชอวาคนทตดตามงานของอ จะเหนวาอเปลยน

ไป เหมอนกบความคมของความคดมนมมากขน อนนบอกเลยวาการ

ท�างานธรรมะชวยใหเราไดสงน สวนคนทอาจจะยงไมมโอกาสเขามา

ชวย อไมเชอหรอกวาเขาใจด�า และเราอยาไปวาเขาวาเรามาท�าแลว

เปนคนด คนไมมาท�าไมใช จรงๆ มนเปนแคเหตปจจยยงไมถงพรอม

ถาเขามาถงหรอเขามจงหวะทจะชวยอยางอน แคยมใหคนขางบานมน

กเปนการใหกนและกนแลว ฉะนน สงนมนอยในวฒนธรรมไทย แลว

แตวาสงทท�าจะเหนมากหรอเหนนอย...

“อขออนโมทนากบการท�างานจตอาสาทกชนด และอยากจะ

ขอยนยนวางานจตอาสาเปนงานทมคณคามาก โดยสวนตวบอกกบ

ตวเองวา จะพยายามแบงเวลาประมาณ 30% ในชวตเพอท�างานจต

อาสา เพราะมนท�าใหเราเกดความสมดลในจตใจ ในชวต ในวธคด

แตกอนทเราจะเจอความสมดลเราจะเจออปสรรคทเราจะเจอขางใน

ตวเอง เพราะงานจตอาสาท�ายากกวางานหาเงน ฉะนน คนท�างานจต

อาสาตองหนกแนน ความหนกแนนจะท�าใหคณหนกแนน และท�าให

งานออกมาด”

ดร. ดาวใจไพจตร สจรตกล

“คอนเสรตครงนมนกรองมากมายทมารวมแสดงความยนด

กบเสถยรธรรมสถานในโอกาสครบรอบ 25 ป ทกคนมาดวยศรทธา

ค�าวาศรทธาไมไดสรางกนงายๆ คณแมใชเวลาสรางศรทธามากวา

30 ป กอนทจะเปน 25 ปของเสถยรธรรมสถาน คณแมบวชมากอน

หนานน ทานสละความสขสวนตวเพอมาดแลพวกเราเพอนมนษยทง

หลายทตองการทพงทงใจทงกาย ยามทกขเราคดถงธรรมะ ยามสข

กลมไปพกหนง แลวสดทายกตองกลบอยกบธรรมะ...คอธรรมชาต

นนเอง ในฐานะทเปนประธานสภาศลปนสงเสรมพระพทธศาสนาแหง

ประเทศไทย การไดมโอกาสมารวมงานคอนเสรตครงน รสกยนดและ

เตมใจเปนอยางยง...

“งานอาสาสมครนน ใครมใจกท�าดวยใจ ใครมแรงกมาลงขน

กน คนละไมคนละมอ แสดงถงความบรสทธใจทมตอเสถยรธรรมสถาน

เสถยรธรรมสถานกคอสาขาของพระพทธเจานนเอง...การไดเกดมา

ในพระพทธศาสนาถอวาโชคดทสด เราตองใชหลกธรรมค�าสงสอน

ของพระพทธเจาเปนทพง พระพทธองคสอนใหเราแบงปนความสข

เออเฟอเกอกลกน ฉะนน เมอเราดกวา เราแขงแรงกวา เรามโอกาส

มากกวา กควรชวยเหลอคนทล�าบากกวาเรา เมตตาคนททกขยาก ชวย

อะไรไดกชวย ท�าอะไรไดกท�า ความสขกจะเกดขน”

นนทยา จวบางปา

“เพลงเปนสวนทเขาถงคนไดงาย เพราะฉะนน ธรรมะกบเพลง

มาอยดวยกน นาจะท�าใหธรรมะเขาถงคนไดงายกวา ยงใชกบเดกๆ ยง

ดใหญ ส�าหรบผใหญกจะเขาใจและตความไดงาย ฉะนน ถาพอแมน�า

ธรรมะกบเพลงไปสอนลก คดวาลกคงจะสนกมากกวา และซาบซงกบ

พระธรรมค�าสอนไดงายขน”

สนสา สขบญสงข

“เสถยรธรรมสถานเปนสงฆะของผหญง จรงอย เรองสงคม

เปนเรองทคณยายจาเนน แตทชดๆ กจะเปนเรองเดกและผหญง ไม

วาจะเปนเรองการบวชพทธสาวกา หรอผหญงทมความทกขในดาน

ตางๆ ตรงนคณยายจากจะดแล โดยมกจกรรมเกดขนทกสปดาห ทกๆ

วนอาทตยท 1 และ 3 สนบสนนเรองของเดก เรองของพอแม เรอง

ของครอบครว...

“ถามโอกาสท�าอะไรใหกบใคร เรากท�าใหเขาเถอะ แตเชอวา

พอท�าใหไมนาน เราจะรสกวาเราตองขอบคณในสงทเราไปท�าให เรา

จะไดความรและไดพฒนาตวเอง จากสงทเราบอกวาไปท�าให เราจะ

กลายเปนผทไดรบสงเหลานนกลบมาอก ไมวาจะเปนเรองของคณคา

บางอยาง ความภมใจ แตสงทได มนไดลดความเหนแกตวบางอยาง

ลง มนไดเพมวนย ไดเพมในสงทบางทเงนกซอไมได…

“จรงๆ แลวพอถงระดบหนง ธรรมะกเปนอยางทครบาอาจารย

บอกไววา ธรรมะคอธรรมชาต วนแรกๆ เราอาจจะเขาใจเจอยแจว แต

วนหนงเราจะเขาใจไดวามนสอดแทรกอยในทกท เพราะฉะนน ธรรมะ

อาจจะมาพรอมกบความทกข ซงมนเปนเรองธรรมดา เราอาจจะไดเปด

ตาเปดใจเหนตรงจดนน ธรรมะอาจจะมาในภาพของอะไรกแลวแต แต

ถามวาถาธรรมะมากบเสยงเพลงละ มนกเปนเรองปกต เพราะเพลง

กสออะไรหลายๆ อยาง ทงอารมณ เนอเพลง ความหมายของเพลง

เพราะการแตงเพลงกแตงมาจากชวต แตงมาจากธรรมชาตรอบๆ ดาน

รอบๆ ตว อยทวาเราจะเหนมนหรอเปลา ตอใหเพลงเพลงนนเปน

ธรรมะจาใหตาย แตถาไมมองวาเปนธรรมะ คนกเหนตรงนนเปนแค

ความบนเทง แตถาเพลงเพลงหนงเราเขาถง เขาใจวาเขาก�าลงจะบอก

อะไร เหนวาการมาของแตละอยางนนเดยวมนกหายไป หรอวาอยกบ

มนใหได หรออะไรกแลวแต ถาเรามองเปนธรรมะ มนกจะไดธรรมะ...

“ออมชนชมอยแลวกบคนทเปนจตอาสาในทกๆ ฝาย ทกๆ สวน

ไมวาจะเปนสวนไหนขององคกรอะไรกแลวแต ชนชมกบคนทตงใจและ

ไดลงมอ บางคนอาจจะยงไมพรอม ตงใจ แตยงไมมเวลา ออมกชนชม

อยด เพราะยงมชวงเวลาทรสกอยากจะท�า ตดขดตรงสวนของเวลา

หรอความเหมาะสม กลองท�าด สวนคนทท�าอยแลว ออมกเปนก�าลง

ใจใหท�าอยางมความสข เราคงจะไดเรยนรไปพรอมๆ กนในการท�างาน

จตอาสา และออมเชอวา ลองให...แลวเราจะไดรบ พอไดรบแลว มน

มคามากกวามาก ชนดทเงนกซอไมไดคะ”

อเทน พรหมมนทร

“วนนเปนการรวมกนท�าบญของพวกเราทกคนทมารวมรอง

เพลงในวนน ปกตมารองเพลงใหกบแฟนเพลงและแฟนคลบทเขาตงใจ

มาดเรา แตวนนทกคนตงใจมาท�าบญ ตงใจมาสรางสงดๆ ใหกบสงคม

รวมทงพระพทธศาสนาดวย และนอกจากจะไดฟงธรรมะแลว ยงได

ฟงเพลงเพราะๆ จากพวกเราดวย ฉะนน วนนไมใชเฉพาะแฟนเพลง

อยางเดยว แตเปนแฟนธรรมะ คอเปนผทมธรรมะอยในใจดวย แลว

กเชอวาจรงๆ แลวคนทมาสวนใหญมาเพอธรรมะ เสยงเพลงของพวก

เราเปนเหมอนตวเชอมใหรปแบบของธรรมะกบเสยงเพลงมารวมกนได

คนทมามใจทมธรรมะ มาฟงเสยงเพลงกจะท�าใหใจออนโยนไปดวย...

“กบการเปนจตอาสาของตวเองนน ผมอยากตอบแทนสงคม

และใหสงดๆ กบคนไทยดวยกน ฉะนน การไดมารวมงานกบเสถยร

ธรรมสถานนบเปนสงทนาดใจและภมใจ เชอวาหลายคนทมโอกาสได

มาสมผสคงคดเหมอนกน ไมวามงานบญกครงกตาม พวกเราจะมา

รวมแทบจะทกครง ถาไมตดภารกจส�าคญจรงๆ...กราบขอบพระคณ

ทานแมชศนสนยทสรางสงดๆ ใหสงคมไทย ขอบคณชาวเสถยรธรรม

สถานทกทาน จตอาสาทกทาน พนองของเราทกคนทท�างานเพอธรรมะ

ท�างานเพอการกศลมาตลอด อยากใหท�าสงนไปเรอยๆ จนกวาเราจะ

ไมมแรงทจะท�าแลว”

Page 12: เกื้อกูล · 2012-11-01 · 5) ให้ ... com และ application fm91bkk ทาง iphone เพราะการให้คือหัวใจของผู้อาสารับใช้

issue

22

| Oct

ober

201

2

12

Page 13: เกื้อกูล · 2012-11-01 · 5) ให้ ... com และ application fm91bkk ทาง iphone เพราะการให้คือหัวใจของผู้อาสารับใช้

ฉบบท 2

2 | ต

ลาค

ม 2

555

13

พทธชยนต 2600 ปแหงการตรสรขององคสมเดจพระบรมศาสดาสมมาสมพทธเจา พวก

เราชาวพทธทวโลกไดสรางวถชวตทเดนอยบนมรรคาแหงการตนตามค�าสอนของพระพทธองคแลว

หรอยง...คอค�าถามทพวกเราชาวพทธตองคนหาค�าตอบใหกบตนเอง และเมอเวลาผานมา 2600 ป

พระพทธองคทรงแสดงค�าตอบใหเราเหนจรงวาการเปลยนแปลงในระดบปจเจกสงผลใหเกดการ

เปลยนแปลงในระดบมหภาคได นนหมายความวา ถาคนทกวยถกปลกหวใจใหตนเพอท�าหนาทของ

ตนอยางมความเคารพหวใจของกนและกน โดยมวจกรรมทสอสารตอกนแลวท�าใหเกดกายกรรมทม

ก�าลงของจตทไมขนมวน�าไปสการมมโนกรรมทสจรต ท�าหนาทอยางเคารพและเกอกลกน โดยใชหลก

สาราณยธรรม 6 ทพระพทธองคทรงมอบใหเปนมรดกส�าคญในการสรางสงคมของอรยชน นนคอ

ขอท 1 เมตตากายกรรม คอการท�าประโยชนตอผอนทงตอหนาและลบหลง

ขอท 2 เมตตาวจกรรม คอการพดในสงทเปนประโยชนตอผอนทงตอหนาและลบหลง

ขอท 3 เมตตามโนกรรม คอการคดในสงทเปนประโยชนตอผอนทงตอหนาและลบหลง

ขอท 4 สาธารณโภค คอการเฉลยลาภและแบงปนกน สงคมทเหนตรงกนอยางนจะเปนสงคม

ทมลกษณะพงพาตนเอง ขยน สรางสรรค อดทน ตงใจเสยสละ ไมเอาเปรยบใคร

ขอท 5 ศลสามญยตา คอการมศลเสมอกน เหมอนกน บคคลทมคณธรรมมากกวาเขาใจ

และเมตตาบคคลทมคณธรรมนอยกวา บคคลทมคณธรรมนอยกวาเคารพเชอฟงบคคลทมคณธรรม

มากกวา

ขอท 6 ทฐฐสามญยตา มความเหนสอดคลองกน เสมอกน เปนน�าหนงใจเดยวกน มทศทาง

การท�างานอยางเดยวกน เกอกลสอดคลองกน

ธรรมทง 6 ขอนเปนธรรมทส�าคญในการอยรวมกนของคนในสงคม และเมอกญแจส�าคญ

ของการสรางอรยธรรมคอการปลกหวใจ เราจะปลกหวใจคนไดอยางไร...ค�าถามนมค�าตอบ

ปลกหวใจ คอการท�าใหคนรคณคาของการท�างาน มนษยทกคนเกดมาพรอมกบมงานคอการ

ท�าหนาทตามวยของตน ไมวาจะเปนวยเดก วยรน วยผใหญ วยชรา ผหญง หรอผชาย ลวนมหนาท

ตดตวมาทงสน ถาคนทกวยท�าหนาทของตนอยางมความเคารพหวใจของกนและกนโดยมวจกรรมท

สอสารตอกนแลวท�าใหเกดกายกรรมทมก�าลงของจตทไมขนมว น�าไปสกรรมทง 3 ทสจรต ดวยการ

ท�าเหตอยางน หวใจของคนในทกชวงวยจงถกปลกใหลกขนมาเปนอาสาสมครของโลก ทยอมตนให

คนใช ฝกตนเพอใชคน ไมรอใหใครใช โดยใชการท�างานเปนฐานของการภาวนาและมเพอนรวมเดน

ทางทเปนคนแตละชวงวยทอยรวมกนในครอบครวทเกอกลกนสรางสงคมทดรวมกน เมอท�าอยาง

นไดหวใจสงคมกจะถกปลกใหเตนในจงหวะเดยวกน คอจงหวะทมความสขและพรอมทจะเปนผให

แลวหวใจของคนทถกปลกกจะมพลงของ หวใจผหญง...หวใจแม...หวใจโพธสตว ซงหวใจผหญง

คอความออนโยน เกอกล พรอมจะท�างานรวมอยางเกอประโยชน หวใจแม คอหวใจแหงความเสย

สละ เหนประโยชนทานมากกวาประโยชนตน หวใจโพธสตว คอการกาวเดนไปในโลกอยางสงบเยน

และเปนประโยชน

ดวยเหตน การเปดพนทใหคนทมวถชวตของการใหดวยหวใจโพธสตวในทกมตของสงคม มา

รวมแลกเปลยนเรยนรและมารวม ลงแขก ลงขน ลงทนรวมกนเปลยนแปลงสงคม มารวมกนสราง

ภาคเครอขาย และเชอมโยงการท�างานของบคคลและองคกรทมหวใจโพธสตวทวประเทศและทว

โลกใหท�างานรวมกนอยางยงยน มารวมกนท�าใหสงคมเหนพลงของการเปลยนแปลงตนในระดบ

ปจเจกทสามารถขบเคลอนสงคมในระดบมหภาคได มารวมพลงกนเพอใหคนหวใจโพธสตวรวมกน

ท�างานปลกหวใจสงคมเพอน�าไปสการเปลยนแปลงสงคมโลกจงเปนการปฏบตบชา เพอเฉลมฉลอง

ปพทธชยนตโดยการสรางสงคมของอรยชน

การมอบ ‘ตาราอวอรด’ ทม พระอารยตารามหาโพธสตว อายเกอบ 2,000 ป เปนสญลกษณ

โดยน�าหยกเนอดมาแกะสลกเปนมหาลกษณะอนงดงามของ พระอารยตารามหาโพธสตว จง

เปนการแสดงถงคณธรรมของผรบทท�างาน ท�าหนาทของมนษยดวยการปลกหวใจตนเองใหพรอม

ออกมาเปนอาสาสมครโลก ท�าใหเกดผลเปน การเปลยนตน เปลยนคน เปลยนโลก ได และการ

ทผรบรางวลไดน�าคณธรรมของพระองค คอ

ทรงเปนมหาโพธสตวทไมเคยปฏเสธการชวยเหลอ

ทรงเปนแสงสวางแหงความรก

ทรงเปนสญลกษณแหงความดทมการกระท�าดวยจตทหลดพน

ทรงมความกรณาและปญญาพรอมทจะชวยเหลอไดอยางรวดเรว สามารถเอาชนะ

สถานการณทยากล�าบากได

มาอาบรดใจ จะท�าใหสงคมไดพบกบปาฏหารยแหงการเปลยนแปลงจากการท�างานเพอ

ประโยชนของมหาชน จากบคคลผมหวใจโพธสตวเหลาน

และนคอสวนหนงของ ‘บคคลผปลกหวใจสงคมดวยหวใจโพธสตว’ ผเปนหนงในหนา

ประวตศาสตรในการสรางอรยธรรมใหเกดขนในสงคมในปแรก พ.ศ 2555 น

‘ตาราอวอรด’ รางวลส�าหรบคนปลกหวใจสงคม

ดวยหวใจโพธสตว

“ตาราอวอรด เปนงานทปลกกระแสคนไดด ควรท�าบอยๆ ตอง

ท�าใหกระแสกระเพอมอยตลอดเวลา คนทกคนมความด ใหเอาความดมา

แสดงกน”

พระพรหมสทธ ผชวยเจาอาวาสวดสระเกศ กทม. เจาคณะภาค 10

ทปรกษาโครงการ ‘ตาราอวอรด’

“สงคมไทยตองยกยองคนท�าความดใหมากขน มคนท�าความด

ทไหนเราตองเขาไปยกยองเชดชสนบสนน เพราะการแสดงมทตาจตตอผ

ทท�าความดท�าใหสงคมไทยนาอย 25 ปทผานมา เสถยรธรรมสถานมเครอ

ขายคนท�าความด มแผนทคนดทท�าใหเกดก�าแพงคนดทวโลก”

ทานแมชศนสนย เสถยรสต

“‘สสส. ตองการสนบสนนการสรางเครอขายผหญง เพอใหผ

หญงมพนทในการท�างาน และใชโอกาสของการท�างานท�าใหผหญงมบทบาท

ในการเปลยนแปลงสงคมดวยหวใจโพธสตว”

รศ.ดร. วลาสน อดลยานนท

ผอ�านวยการส�านกงานรณรงคและสอสาธารณะเพอสงคม

ส�านกงานกองทนสนบสนนการสรางเสรมสขภาพ (สสส.)

เขมนจ จามกรณ (แพนเคก)

นกแสดง / นางแบบ

“ตอนนทท�าไดและท�าอย คอแพนเปนสอกลาง อยกบพๆ สอมวลชนตลอด เพราะฉะนนแพนสามารถ

ทจะเปนสอกลางในการบอกตอเรองราวดๆ บอกตอสงตางๆ ทจะเกดประโยชนกบสงคมได และทส�าคญท

คณแมบอกวาเราสามารถอยขางๆ ใครกตามทก�าลงจะเปนทกข หรอเปนทกขอย สงทแพนท�าใหเขาไดคอ

เปนก�าลงใจใหเขา รอยยมหรอสงตางๆ เลกๆ นอยๆ ทเราหยบยนใหกนได แพนคดวามนคงไมเหนอบากวา

แรงทเราทกคนจะใหกบเพอนบญ เพอนรวมทางของเราทกคน...แพนไดมโอกาสท�ากจกรรมตางๆ มาเรอยๆ

คดวาเปนการใหตามก�าลงทเราสามารถท�าได เชน การพดคย แลกเปลยน สวนใหญจะเปนนองๆ และ

เยาวชนทรสกวาเรานาจะใหการปลกฝงกบเขาบาง เกงไมเกงไมร แตอยางนอยนาจะไดจตใจทท�าประโยชน

ใหกบสงคมตอไป เพราะเปนกลมคนรนใหมทมก�าลงทจะท�าอะไรไดมากมาย ฉะนน คดวานนาจะเปนจด

เรมตนทดทมโอกาสไดเดนทางไปมอบทนการศกษาใหนองๆ ตงใจวาจะไปเรอยๆ หลายๆ ท จ�านวนเงนอาจ

จะไมไดมากมาย แตทส�าคญ อยากไปดวยตวเอง อยากไปแลกเปลยนและพดคยกบนองๆ วานองๆ สนใจ

อะไร อยางไร เรามประสบการณทไดท�ามาพอจะมอบใหกบนองๆ ทกๆ คนได นนเปนสงทไดมโอกาสท�ามา

เรอยๆ และกบโครงการของหนวยงานตางๆ ทไดชวยอยกเหมอนเปนการสอนตวเอง และชวยคนอนดวย

ทชวยไดมากทสดนาจะเปนแรงกาย เราท�าได ณ ขณะน และทส�าคญคอใจตองไปดวย พยายามท�าใหกาย

ท�าแลวใจท�าดวย เพอทจะไดท�าอยางเตมท และการทเราสามารถใหโดยไมคดวาจะตองไดอะไรกลบมานน

นาจะเปนความสขมากทสด”

Page 14: เกื้อกูล · 2012-11-01 · 5) ให้ ... com และ application fm91bkk ทาง iphone เพราะการให้คือหัวใจของผู้อาสารับใช้

issue

22

| Oct

ober

201

2

14

ทชา ณ นคร

ผอ�านวยการศนยฝกอบรมเดกและเยาวชนบานกาญจนาภเษก

“ดวยความเชอทวาลกหลานของเราทเขามาอยทบานกาญจนา-

ภเษกมสวนผสมของความผดพลาดของเราผสมอยดวย ดงนน บาน

หลงนจงออกแบบชดเจนเลยวา แมโดยกฎหมายทนคอสถานทควบคม

แตโดยความเชอและการกระท�าของพวกเราในแตละวนคอ ทนไมใช

คก และเยาวชนทกคนทมาอยทนกไมใชนกโทษ ไมใชอาชญากรใน

สายตาของพวกเรา เจาหนาทในบานหลงนจงไมใชผคม แตบานหลง

นเปนเพยงบานทดแทนชวคราวของเดกคนหนงซงบงเอญใชชวตผด

จงหวะ และบงเอญกาวพลาดไป บานหลงนจงมหนาทกอบก คนหาดาน

ดของวยรนเหลาน จากนนกท�าใหมนงอกงามและเตบโตขนมา และคน

เขากลบสครอบครว สสงคม ในวนทสนสดค�าพพากษา เราตองยอมรบ

วาเราเปนสวนผสมของความผดพลาดของเดกวยรนในประเทศนทเรา

ไมไดท�าหนาท ดงนน หนาทของเราคอ ชดเชยในสงทเราอาจจะไมได

ตระเตรยมสงคมนใหเหมาะส�าหรบเดกวยรนทเตบโตและไดโชวดาน

ดของเขาใหสงางาม...

“ถาเรามองสงคมใหเปน คอมองวาอะไรคอโครงสราง อะไรคอ

ปญหาของปจเจกบคคล เราแยก 2 สวนนออกจากกนได กไมยากทเรา

จะมองเดกๆ เหลาน ในฐานะปจเจคบคคลซงอยภายใตโครงสรางใหญ

ของสงคม ทเปนสงคมคนกนคน สงคมทเอาเปรยบคนออนแอ สงคม

ทอาศยจดออนของวยรนซงยงมองโลกไดไมครบรอบดาน หลอกลอ

เขาดวยสงทรนรมยนอกบาน ดวยสงทจงใจเขา กระทงวยรนทออนแอ

จ�านวนหนงตองตกลงไปในหลมพรางนน ซงถาเราเขาใจแบบน เราก

จะไมเอารดเอาเปรยบคนอน เพราะเรารวาคนออนแอจรงๆ พรอมทจะ

เปนเหยอคนอนอยแลว แคเราคดเอาเปรยบเขานดเดยว เรากจะไดทก

อยาง ซงนเปนวธคดทชวรายส�าหรบการอยในสงคมมนษย ฉะนน คน

ทแขงแรงตองแบงปนและเปนผใหมากกวา”

ไจตนย ศรวงพล

ผอ�านวยการรายการขาวจราจรสวพ. FM91

“ส�าหรบค�าวา ‘ให’ ของดฉน ดฉนประทบใจ และด�าเนนชวต

ตามทานเจาคณอาจารยพทธทาสภกข ทานสอนพวกเราวา ท�างานให

สนก เปนสขขณะท�างาน กนเกบใชแตพอประมาณ ทเหลอแบงปน

เพอนมนษย ดฉนตวคนเดยว เพราะฉะนน สงทมอยเกนของดฉน

ดฉนกให เรมแรกเรมจากคนใกลตว คอญาตพนองและเพอนรวมงาน

นองๆ ในทท�างาน แลวคอยๆ เขยบมากขนๆ พอเราใหเราจะสบายใจ

มากกวาเรารบ ลองสงเกตดนะคะวาเวลาทเรารบของใคร เราจะกงวล

นะ วาแลวเราจะคนเขาตอนไหนด จะคนเทาไรมนถงจะพอ แลวพอ

เราให เราจะมความสข พอใหไปเรอยๆ มนกมากขนๆ แลวการใหของ

ดฉน ดฉนคดวาสงทพระพทธองคสอนวา ‘การใหธรรมะชนะการใหทง

ปวง’ นนกคอการใหขอมลขาวสาร เรองราวดๆ ทคนเขาสามารถไปปรบ

ประยกตใชในชวตประจ�าวนของเขาได และสงทใหนนท�าใหเขาไดพน

ทกข พนปญหาของเขา ดฉนคดวาสงนเปนสงทนาจะท�าไดในสงทเรา

ม ไมเกนก�าลงความสามารถของเรา เมอใดกตามทเราใหคนอนแลว

เราเบยดเบยนตวเองอนนไมไดละ เรากตองดดวยวาเวลาทเราจะให

ใคร มนตองเปนการใหทอมเอมทงค ทงคนใหและคนรบ ดฉนคดวาท

สดของการใหกคอ ชวนกน ไมไดใหแตตวเราคนเดยว ชวนคนมาให

ดวยกน อนนจะท�าใหสงคมของเราอยรอด การใหจะท�าใหเรารอดและ

มนกจะท�าใหเราอยดวยกนอยางมความสข เรยกวา เปนประโยชนรวม

กน เปนการใหทเกดประโยชนรวมกน”

พชรศร เบญจมาศ (กาละแมร)

ผด�าเนนรายการ / นกแสดง / นกเขยน

“ทกวนนแมรท�าหนาทในฐานะสอมวลชนคะ สงทแมรท�าได

คอกเปนตวกลางของคนด แมรวาทกวนนจรงๆ แลวคนเรากอยาก

จะท�าบญ หรอวามจตเมตตา มจตกศลกนมากมาย แตไมรวาจะชวย

อยางไร ชวยทไหน และตองชวยอะไร ในฐานะทแมรเปนสอมวลชน

แมรเปนตวกลางระหวางคนทอยากจะใหกบคนทอยากจะรบคะ ฉะนน

แมรจะท�าหนาทของสอทเปนตวกลางใหดทสด เวลาทคนอยากจะได

หรอวาคนตองการจะให แมรกจะเปนคนบอกเขาวาตรงนตองการความ

ชวยเหลอ หรอวาตรงนตองการใหคนมาใหความสนใจ ใหการดแล อก

อยางหนงทเราจะท�าไดกคอท�าตวของเราเองใหเปนตวอยางของคน

อนๆ และสงทท�าตองท�าออกมาจากใจจรงๆ ถาเราอยากจะชวยใคร

เราอยากจะใหใคร เราอยากจะท�าใหชวตใครดขน เรากตองท�าดวยตว

ของเราเองเลย เพราะแมรคดวาเสยงของการกระท�าดงกวาค�าพด เมอ

เราท�า คนอนอาจจะไดเหน และไดรวามอกคนหนงทคอยชวยเหลอ ถา

สมมตวาเราอยากจะท�าแบบเขาเรากท�าไดดวยตวของเราเลย สามารถ

ลกขนมาท�าไดเลย ไมวาคณจะบรจาคทาน ใหสตางค บรจาคแรงกาย

บรจาคแรงใจ ใหความรใหความชวยเหลอ...

“แมรกเชอเหลอเกนวาคนเราในสงคมไมวาคณจะท�าอาชพ

อะไร คณจะอยในบทบาทไหน คณสามารถชวยเหลอคนอนไดทงสน ไม

วาจะเปนเรองเลกหรอวาเรองใหญกตาม คณสามารถชวยได ถาคณม

ใจทอยากจะชวยเหลอจรงๆ และกเชอเถอะคะวาเวลาทเราไดใหคนอน

เวลาทเราไดตนขนมาแลวเรารวา เราตนมาเรามชวตอยเพออะไร เวลา

ทเราไดเปนคนให นนแหละคะ มนจะเปนค�าตอบทบอกคณไดวา เรา

มชวตอยเพอใหคนอนนเอง เพราะเวลาเราไดใหคนอนนนมนยงใหญ

และมนเปนของขวญทดทสดของชวตเรา เวลาทเราอยากได เวลาทเรา

ตองวงไลตาม หรอวาไขวควาอะไรกตามเราจะรเลยวา เราเหนอยเหลอ

เกน แตถาไดเปลยนมาเปนคนใหบาง แมแตใหในเรองเลกๆ นอยๆ ให

ของ ใหทาน ใหอภย คณกเปนผใหไดแลว และยงถาทกๆ คนพรอมใจ

กนให แมรวาบานเรา ประเทศเราจะนาอยขนอกมากเลยคะ”

เตอนใจ ดเทศน

เลขาธการมลนธพฒนาชมชนและเขตภเขา

“สมเดจยาทรงเสดจไปเยยมบนดอยทหางไกล ทรงขมา

ทรงพระด�าเนน หรอทรงไปโดยเฮลคอปเตอร และพระบาทสมเดจ

พระเจาอยหว สมเดจพระราชน สมเดจพระเทพฯ สมเดจพระพนาง

เธอฯ ทกพระองคทรงพระเมตตาพนองชาวดอยเปนอยางยง ดฉน

ไดรบแรงบนดาลใจน ในการใหโดยแมจะไมมใครรวาเราให กคอเปน

สงคมแหงการให สมเดจยาทานเนนวาขอใหเราใหใหกนมากๆ เปนผ

ใหโดยไมมขอจ�ากด เราควรจะมความกตญญ คอรคณ และกตเวท

คอตอบแทนบญของทาน ดวยการเปนผใหอยางไมมทสนสด ถาเปน

เชนนได ประเทศไทยของเรากจะเปนประเทศทพสกนกรทกคนมความ

สมครสมานสามคคและเมตตากรณาตอกน เราจะมชองวางของคนรวย

คนจนนอยทสด เราไมควรจะแตงตวเหมอนกนทวโลก แตเราควรม

เครองแตงกายทหลากหลาย มอาหาร มความเชอ วฒนธรรมประเพณ

ทหลากหลาย แตสงเดยวทควรจะมเหมอนกนคอทกคนมธรรมะในใจ

การเคารพธรรมชาต ความมเมตตากรณาตอเพอนมนษยและสรรพ

สตวทงหลายทจะอยรวมกนอยางพระโพธสตว”

ชญญา เศรษฐบตร

นกธรรมชาตบ�าบด

“ดฉนตอสกบอาการเจบปวยเรอรงเกอบเอาชวตไมรอดมาเปน

เวลานาน แตเมอวนหนงบางสงบางอยางก�าหนดใหเรารอดตาย ชวตท

เหลอกถอวาเปนก�าไรแลว ปจจบนถอวาดฉนก�าลงท�าก�าไรทมอยใหเปน

ประโยชนสงสด ทงตอตวเอง...คอมความสขทไดเยยวยารบใชผปวย

ไดแลกเปลยนเกยวกบสงทท�าใหชวตตวเองรอดมาได เพอเปนก�าลง

ใจและแนวทางส�าหรบคนอนๆ เพอบรรเทาความเครยดความทกข ตอ

ผอน...คอเหนเขามความหวง ปรบวถชวตใหมความสข เรยบงายขน

เปนอสระจากความทกข สขภาพดขน ทกครงทไดเหนแววตาทมความ

สขของผคน นนคอความสขของดฉน ดฉนไมไดเกงหรอดอะไร เพยง

แตไมอยากเหนคนอนตองประสบชะตากรรมเดยวกบเราเทานนเอง...

“วนเวลาผานไปเรวมาก ฉะนน อะไรทเปนความสขของตวเอง

คนเดยว ดฉนจะไมเสยเวลาท�าเลยคะ ทกวนน เวลาสวนใหญของวน

หมดไปกบการพดคย เยยวยาผทก�าลงทกขจากอาการเจบปวย การได

ท�าทกวนอยางเตมท กถอวาเปนบญและรางวลทยงใหญของชวตแลว

คะ ทส�าคญ เวลาเราท�าแบบนอยางมความสข และอยางไมเคยหวง

อะไรตอบแทน ลกสาวกเหนทแมท�าใหด มความสขใหเหน ลกสาวกรบ

กซมซบไปทกวน ท�าใหเขาตดดน มความเพยร เหนใจผอน ท�าใหผอน

ซงทกวนนเขากท�าไดดทเดยวคะ”

Page 15: เกื้อกูล · 2012-11-01 · 5) ให้ ... com และ application fm91bkk ทาง iphone เพราะการให้คือหัวใจของผู้อาสารับใช้

ฉบบท 2

2 | ต

ลาค

ม 2

555

15

เจาของ : เสถยรธรรมสถาน 24/5 ซอยวชรพล ถนนรามอนทรา 55 แขวงทาแรง เขตบางเขน กรงเทพฯ 10230 โทรศพท : 02-519-1119 โทรสาร : 02-519-4633 e-mail : [email protected] พมพท : บรษทพรนทแอทม (ประเทศไทย) จ�ากด โทรศพท : 02-736-3913

ผกอตง : แมชศนสนย เสถยรสต ๏ บรรณาธการ : พกล วภาสประทป ๏ ก�ากบศลป : มนญ จงวฒนานกล, ๏ ฝายศลป : อรพรรณ บปผรตน ๏ ถายภาพ : สมคด ชยจตวนช, พรรณวด อมรมณกล ๏ ประสานงาน : สลลทพย ทาเครอ ๏ ทปรกษาฝายกฎหมาย : นงเยาว สคนธนนท

นตยสารฉบบน พมพดวยหมกฐานน�ามนพช ปลอดสารโลหะหนกและเปนมตรตอสงแวดลอม ผลตโดย บรษท อนเตอรองค จ�ากด บรษทของคนไทยเพอคนไทย เราภมใจทไดเปนสวนหนงในการสบทอดพระพทธศาสนา

สามารถดาวนโหลด

นตยสาร ‘ธรรมสวสด’

ฉบบยอนหลง ไดท

www.sdsweb.org

ทกเดอน

รบนตยสาร ‘ธรรมสวสด’ นตยสารเพอชวตทปลอดภยดวยธรรมไดท

สถานรถไฟฟา BTS และ เสถยรธรรมสถาน

โอนเงนผานบญชออมทรพย

ธนาคารไทยพาณชย สาขาวชรพล (รามอนทรา) ชอบญช ธรรมสวสด โดย แมชศนสนย เสถยรสต เลขทบญช 161-220838-3

ธนาคารกสกรไทย สาขาซอยวชรพล ชอบญช แมชศนสนย เสถยรสต เพอธรรมสวสด เลขทบญช 796-2-08849-4

ธนาคารกรงเทพ สาขาซอยรามอนทรา กม.4 ชอบญช ธรรมสวสด โดย แมชศนสนย เสถยรสต เลขทบญช 187-437-7508

ขอเชญรวมเปนหนงในการมอบทนสงเสรมความด ทนละ 1,000 บาท ของ ‘ชมรมธรรมสวสด’ ไดท...

รวมเปนหนงในวถชวตของเสถยรธรรมสถาน...

อาทตยท 1 ของเดอน จตประภสสรตงแตนอนอยในครรภ

อาทตยท 2 ของเดอน โรงเรยนศลปะแหงชวต...อรยะสรางได

อาทตยท 3 ของเดอน โรงเรยนพอแม

อาทตยท 4 ของเดอน ธรรมชาตบ�าบด,

โรงเรยนศลปะแหงชวต...อรยะสรางได

ปฏบตธรรมทกวนศกร เสาร อาทตย และวนหยดนกขตฤกษ

การใหธรรมะชนะการใหทงปวง

www.facebook.com/sdsface

ดลยพชย โกมลวานช

ผกอตง สถาบนอยธยาศกษา เพอการออกแบบและพฒนาเอกลกษณเมอง

“ปจจบนสงทคนอาย 58 อยางผมท�าคอ มองโลกมองประเทศไทย

แบบองครวม ผมเรมเหนแลววาทนของประเทศทแทจรงคออะไร อยทไหน

ปญหามนมอยวา เรามการปลกกระแสสงคมกนไปตางๆ นานา มความเชอ

อยางนนอยางน แตทส�าคญทสดเราจะท�าอะไรไมไดเลยตราบใดทเรายงไมร

วาทนส�าคญของภมภาคนหรอปฐพนคออะไร และปญหามนมอยวา เราจะตอง

สงตอความคดเหลานใหกบเดกรนหลงใหเขาใจตวตนของตนเองอยางไร...

“ในฐานะทผมเกดมาและไดเหนอะไรมาบาง ผมกตงมนวาผมจะ

อธบายสงตางๆ เหลานใหกบคนรนใหมซงจะเปนเจามรดกของประเทศนตอ

ไป สงแรกทส�าคญทสด ผมมความเชอวาสงคมไทยไดบนทกเกยวกบเรองทน

ของประเทศนผานความดความงามของค�าวา ‘แม’ เพราะสงใดกแลวแตท

เปนเรองใหญ คนไทยจะเรยกสงนนโดยก�าหนดชอเปนชอ ‘แม’ ม ‘แม’ น�า

ไวเสมอ เพอใหตระหนกถงความส�าคญ ผมเองสรางเมองเลกๆ ขนมาเมอง

หนง ชอ ‘อยธยาบรเทว’ ถาเราดความเชอตรงตวนน อยธยาบรเทวไมไดเกด

จากการเขยนหรอการพด แตมนเกดจากการลงมอท�าเพอใหคนเดนเขาไปส

ในความคดทเปน ‘แม’ ดวยความคดหลก 5 ประการ แมท 1 คอ ‘แมปฐพ’

หรอ ‘แมธรณ’ หรอ ‘แมพนดน’ แมท 2 คอ แมคงคา แมท 3 คอ แมโพสพ

แมท 4 คอ มณเมขลา นนคอ แมของอากาศ สวนแมองคสดทาย แมท 5

คอ สรสวด เรองของศลปวทยาการ วฒนธรรมประจ�าภมศาสตรของตนเอง...

“ฉะนนถาถามวาผมท�าอะไร ผมท�าในสงทเปนกระบวนการทเกยวของ

กบกระบวนการคด 5 ตวนทงหมด เพอปลกเราใหสงคมเขาใจวา เมอคณจะ

ลงมอท�าอะไร ถาทนในสงตาง ๆ 5 ประการนคณไมพรอม คณอยาคดการ

ใหญ คณอยาท�าใหกอนประตมากรรมหรอกอนขยะมนเกดขนในสงคมแบบ

จากความส�าเรจของโครงการภาพยนตรสน ‘ความรก ศรทธา

ปาฏหารย ซซน 1’ ในเรองราวจากประสบการณชวตจรงของบคคลทเกด

ขน ปญหาและค�าถามและทางออก หนทางในการด�าเนนชวต ซงไดรบการ

ตอบรบเปนอยางดจากประชาชนทสนใจ โดยเสถยรธรรมสถานไดใหความ

ส�าคญกบการน�าเสนอบทเรยนการน�าธรรมะมาใชในชวตประจ�าวน จงไดจด

ท�าโครงการตอเนองกนเปนปท 2 หรอ ซซน 2 ขน พรอมทงในปน ถอได

วาเปนปส�าคญของชาวพทธ คอการเฉลมฉลองพทธชยนตครบ 2600 ป

แหงการตรสรขององคสมเดจพระบรมศาสดาสมมาสมพทธเจา พรอมกบ

การเฉลมฉลองครบ 25 ปของการกอตงเสถยรธรรมสถาน ทไดตอบโจทย

ชวตใหกบผคนมากมายทผานเขามา ณ ทแหงน ครบ 5 ป สาวกาสกขา-

ลย มหาวชชาลยธรรมะเพอเยยวยาสงคม สถาบนการศกษาเพอการเรยน

รพระพทธศาสนา และ 59 ป ของทานแมชศนสนย เสถยรสต ผกอตง อก

ทงการสานตอโครงการนจะเกดประโยชนอยางสงยงตอผคนทกเพศทกวย

เอาปจเจกความคดตรงตวนนเปนผท�า เพราะมนจะกลายเปนภาระทาง

สงคมซงคนอนๆ ทอยในความไมเขาใจ หรอมทนหรอมโอกาสพรอมเทา

เรานนสบสน...

“ถาผมไมอธบายความ และไมตความ และไมใสใจกบเรองตางๆ

เหลาน คนอยรอบกายของผม หรอคนทมโอกาสไดเขาใจเรองนกจะอย

ในโลกใบนอยางคนทไมมภมปญญา แตเขาจะใชสงทเปนความเฉลยว

ฉลาดทตดตวมาจากสตปญญา จากการเรยนหนงสอของทางโลก แลว

เอาเปรยบและท�าลายภมของตนเองจนไมมทสนสด และอนนนเราจะ

เรยกวาจดเรมตนของจดจบ เหมอนเวลานทเราคดวาเราไมเขาใจเรอง

ฤดน�า วาในประเทศไทยมอย 5 ฤดกาล นอกจากรอน หนาว ฝน แลว

เรายงมฤดน�าขนมาอก เพราะฉะนนเมอเราไมเขาใจเรองฤดน�า พอถง

เวลา คอเรมตนเดอนกนยายน เราจะถามค�าถามวา น�าจะทวมไหม ผม

บอกไดเลยวาประเทศนน�าจะทวมตลอดเวลา แตพวกคณพยายามจะ

หยดน�า คณก�าลงจะท�าลาย อยๆ พวกคณกท�าลายฤดกาลฤดกาลหนง

ทงไป กลายเปนวาคณคอผอยเหนอธรรมชาต แตสดทายเมอธรรมชาตเอาคนขนมา คณไปดชะตากรรมของคนอยธยา ซงเปนคนทอยกบ

น�าแทๆ ลาลแบรไดเขยนบนทกไวในสมยอยธยาวาประเทศนมฤดน�าทยงใหญ เปนมนษยทอยกบทะเลน�าจดได จรงๆ แลวคนไทยกรส�านก

ถงเรองน แตคนไทยเปนคนขลม ฉะนนคนไทยจงอยกบคน 3 กลม คอ กลมท 1 คนเกาทลม กลมท 2 คนใหมทไมร และ กลมท 3 คน

ตางถนตางชาตตางภาษาทมแตขอสงสย...

“เพราะฉะนน เมอสงคมประมวลดวยคน 3 กลม ผมจงบอกไดเลยวาวนน อยธยาบรเทว หรออยธยาศกษาเพอการออกแบบและ

การออกแบบเพอพฒนาเอกลกษณ จะเปนเครองมอททรงพลงตวหนงทจะขบเคลอนใหคนรนใหมรจกตนเองวาจะตองอยกบภมวฒนธรรมท

ถกตอง อนนคอสงทเปนเปาหมายในการท�างานและขบเคลอนทจะท�าใหสงคมมโอกาสไดรบความลงตว เพราะฉะนนนจงเปนสารทตองสอ...

“คนเราจะมโอกาสไดเกดอกหรอเปลาไมทราบ เกดแลวเปนอะไรกไมร เพราะฉะนนการมชวตเปนเรองมหศจรรยทสด เพราะม

จนตนาการ รบรได เปรยบเทยบได นคอสงหนงทผมฝากไวกบเดกๆ รนใหมทจะตองเปนเจามรดกสวรรภมผนน นอกเหนอจากเราจะม

‘ธรรม’ ซงเปนขอคดขอกระท�า รจกศลทเปนขอหาม วาสงนนไมควรกระท�าและไมพงปฏบต เพราะฉะนนนเปนภาคความรทเรยกวาภมปญญา

คอสงทเปนความรความคดอนเกยวของกบเรองของภมศาสตรรอบตวเองและจะตองด�ารงอยใหได ทงหมดนเราจงเรยกวาวฒนธรรม”

โครงการภาพยนตรสน ‘ความรก ศรทธา ปาฏหารย ซซน 2’ จงไดเชญผก�ากบภาพยนตรระดบมออาชพทง 8 ทาน เพอ

ใชศลปะการเลาเรองของภาพยนตรมาเปนเครองมอในการถายทอดองคความรทไดอกครง จากการท�างานจรงในการน�าธรรมะของ

พระพทธองคในพทธกาล มาสอดแทรกในวถชวตของผคนในปจจบนกาล เปนภาพยนตรสนจ�านวน 8 เรองซงลวนตอบโจทยชวตของ

ผคนในทกเรองราว ทกเพศ ทกวย ตงแตเกดจนตาย

โดยภาพยนตรสนทง 8 เรอง ไดแก

1. SOS เมลดพนธแหงปญญา ก�ากบโดย นาย สรสวด วงศสมเพชร น�าแสดงโดย อน บโดกน, มน อภษฐา

2. จตประภสสร ก�ากบโดย ปกก สกญญา วงศสถาปตย น�าแสดงโดย ชาครต แยมนาม, ณฐฐาวรนช ทองม, ทศนวรรณ

เสนยวงศ ณ อยธยา

3. ธรรมชาตบ�าบด ก�ากบโดย กร-รณษฐา จรตกล น�าแสดงโดย สรพงษ ชาตร

4. บทเรยนแหงชวต บว ก�ากบโดย เมษ ยมสมบรณ และกวนพนธ เกศตประสทธ น�าแสดงโดย : ตาย-สายธาร นยมกาญจน

5. ปลาตะเพยนนอย ก�ากบโดย ตอม ปยะพนธ ชเพชร น�าแสดงโดย : รอง เคามลคด, เดบบ บาซ, ด.ช. ไบเบล และ

ไจแอนท เชญยม

6. ผพทกษ ก�ากบโดย ปอม นาคพนม น�าแสดงโดย ออม สชาร มานะยง

7. SHE ก�ากบโดย ชาญ รงเรองเดชวฒนา เลาเรอง-น�าแสดงโดย พทธสาวกานอย และ ออม สนสา สขบญสงข

8. ลมหายใจเดยวกน ก�ากบโดย อ ชอผกา วรยานนท น�าแสดงโดย หมว ลลตา ปญโญภาส, ตก ชนกวนน รกชพ, อรณ ภาวไล,

ภาณเดช วฒนสชาต ซงรวมเปนจตอาสาในการผลตงานภาพยนตรดงกลาวใหกบทางเสถยรธรรมสถาน เพอสรางใหเกดประโยชนสงสด

ในวนท 25 ตลาคม 2555 ทผานมา ไดมการแถลงขาวเปดตว ‘ความรก ศรทธา ปาฏหารย ซซน 2’

โดยมสอมวลชนจากหลากหลายสาขาใหความสนใจเขารวมงาน

ภาพยนตรสนทง 8 เรองนจะเปดฉายใหประชาชนทวไปชมฟร ระหวางวนท 23-25 พฤศจกายน 2555 น ทโรงภาพยนตร

สกาลา ตดตอจองเพอรบบตรชมฟรไดท อเมล sdsmovie2@

gmail.com หรอทโทร. 081-770-4390 ผแจงความประสงคใน

การชมกอนจะไดทนงกอน และตองยนยนการมารบบตรชมทหนา

โรงฯ กอนฉาย 1 ชวโมง

Page 16: เกื้อกูล · 2012-11-01 · 5) ให้ ... com และ application fm91bkk ทาง iphone เพราะการให้คือหัวใจของผู้อาสารับใช้

ธรรมสวสดปใหม

ปฏทน 2556 | 2013 Calendar

สนบสนนการสราง

สาวกาสกขาลย มหาวชชาลยธรรมะเพ� อเยยวยาสงคม

สถาบนการศกษาเพ� อการเรยนรพระพทธศาสนา

ดวยการสงซอปฏทนธรรมสวสดปใหม 2556

โทร. 02-519-1119, 02-510-6697