පාඨමාලා අධයනය පහසුක උපාෙයන් පසු...

Click here to load reader

 • date post

  11-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of පාඨමාලා අධයනය පහසුක උපාෙයන් පසු...

 • පාඨමාලා අධ�යනය පහසුක�

  ව�ාපාර ප�පාලනෙ�� (සාමාන�) බාහිර උපා� පාඨමාලාව

  2017

  පාඨමාලා ගාස්ත�

  පාඨමාලාව සඳහා ඉල්�� කි�ම

  පාඨමාලාව සඳහා ලියාප�ං�ය

  ලියාප�ං�ය සඳහා අය��පත�

  සෑම �ෂයයක් සඳහාම ෙමා�යුල ලබා�ම සහ සෑම �ෂයක් සඳහාම ස�මන්ත�ණ සැසි පැවැත්�ම.

  ලියාප�ං� ගාස්ත� - රැ. 1,000 (එක් ව�ෂයකට)

  �භාග ගාස්ත� - රැ. 3,000

  ෙමා�යුල ගාස්ත� - රැ. 17,500 එක් අ�ධ ව�ෂයකට

  ස�මන්ත�ණ සැසි - රැ. 4,000 }

  2017 ජූනි 30 ට ෙපර

  2017 ඔක්ෙත��බ�

  http://www.rjt.ac.lk යන ෙව� අඩ�ෙයන්

  ෙහ�

  සහකාර ෙල්ඛකා�කා�

  �රස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ�යන මධ�ස්ථානය

  මගින් ලබා ගත හැක.

  උපා�ෙයන් පසු

  �මසී�

  රජරට �ශ්ව�ද�ාලය ත�ළින් වැ��ර අධ�යන අවස්ථා ...

  � ලංකා රජරට �ශ්ව�ද�ලෙය් කළමනාකරණ අධ�යන

  පීඨෙය් ලියාප�ං� �, ව�ාපාර ප�පාලනෙ�� (සාමාන�)

  බාහිර උපා�ය ස�පූ�ණ කරන ශිෂ� ශිෂ�ාවන්ට, පීඨය

  මගින් පවත්වනු ලබන ව�ාපාර ප�පාලනය පිළිබඳ පහත

  �ක්ෙවන පාඨමාලාවන්ට බඳවා ගැනීෙ� � ප�මුඛතාව ලබා

  ව�ාපාර ප�පාලනය පිළිබඳ පශ්චාත් උපා� �ප්ෙල�මාව

  (PGDM)

  ව�ාපාර ප�පාලනය පිළිබඳ �ද�ාපති උපා�ය (MBA)

  ව�ාපාර ප�පාලනය පිළිබඳ ආචා�ය උපා�ය (PhD)

  (ෙය��ත)

  1.

  2. 3.

  සහකාර ෙල්ඛකා�කා�

  �රස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ�යන මධ�ස්ථානය

  � ලංකා රජරට �ශ්ව�ද�ාලය

  �හින්තෙල්

  �රකථන : 025-3244229 / 2266946 / 2266132

  ඊ-ෙ�ල් : bbafms@yahoo.com

  ��� අඩ�ය : h�p://www.rjt.ac.lk

  �රස්ථ හා අඛණ්ඩ අධ�යන මධ�ස්ථානය

  � ලංකා රජරට �ශ්ව�ද�ාලය

  �හින්තෙල්

 • පාඨමාලාෙ� අරමුණු

  හැ�න්�ම පාඨමාලා ව�ුහය

  පාඨමාලා ප�ෙ�ශය සඳහා අවශ� සු�සුක�

  පාඨමාලා කාලය

  පාඨමාලා මාධ�ය

  �භාග ක�මෙ�දය

  ස�මන්ත�ණ සැසි ෙමෙහය�ම

  ව�ාපාර ප�පාලනෙ�� (සාමාන�) බාහිර උපා�ය

  කළමනාකරණ අධ�යන පීඨය

  � ලංකා රජරට �ශ්ව�ද�ාලය

  අභ�න්තර උපා� පාඨමාලා

  පශ්චාත් උපා� පාඨමාලා

  �ශ්ව�ද�ාලෙය් අධ�යන පීඨ

  ව�ථමාන ශිෂ� සංඛ�ාව 7000 කි.

  ආර�භය : 1995 ෙනාවැ�බ� මස 17

  කෘෂික�ම පීඨය

  ව�වහා�ක �ද�ා පීඨය

  කළමනාකරණ අධ�යන පීඨය

  ෛවද� හා සමාන්තර �ද�ා පීඨය

  සමා�ය�ද�ා හා මානවශාස්ත� පීඨය

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  w

  ගණකා�කරණ හා මූල�

  ව�ාපාර කළමනාකරණය

  සංචාරක හා සත්කාරක ෙස්වා ක ළමනාකරණය

  ව�ාපාර ෙතාරත�රැ තාක්ෂණ

  පශ්චාත් උපා� �ප්ෙල�මා පාඨමාලාව (PGDM)

  ව�ාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ �ද�ාපති උපා�ය

  (MBA)

  කළමනාකරණ අධ�යන පීඨෙය් අධ�යන කටයුත�

  බාහිර ප�ජාවට �වර කි�ම

  රෙ� ශ�ම බලකායට අවශ� කළමනාකරණ �නුම,

  ආකල්ප හා ක�සලතා පු�ල් කි�ම

  වැ� පි�සකට උසස් අධ�ාපන අවස්ථා උ�කි�ම

  අ.ෙපා.ස. (උසස් ෙපළ) �භාගෙයන් එකවර �ෂයයන්

  3 ක් සමත්�ම

  ෙහ�

  රජරට �ශ්ව�ද�ාලයීය සනාථන සභාව අනුමත

  කරන ෙවනත් වෘත්තීය සු�සුක� (CIMA, Charted,

  CIM)

  වසර (03) ත�නකි (අ�ධ වා�ෂික 6 කින් සමන්�ත ෙ�).

  සිංහල

  සෑම අ�ධ වා�ෂිකයක් අවසානෙය්�ම නිය�ත �ෂයයන්ට

  අ�ලව �භාග �ශ්ව�ද�ාලය මගින් පවත්වනු ලැෙ�.

  රජරට �ශ්ව�ද�ාලෙය් කළමනාකරණ අධ�යන පීඨෙය්

  ෙජ�ෂ්ඨ ක�කාචා�ය මණ්ඩලය ෙද්ශන ෙමෙහයවයි.

  �ශ්ව�ද�ාලෙය් හා ෙවනත් මධ�ස්ථාන වල ස�මන්ත�ණ

  සැසි පැවැත්ෙ�.

  ෙක්තය අධ�යන ඒකකය

  BBA 1113

  BBA 1123

  BBA 1134

  BBA 1143

  BBA 1152

  මූල� ගිණු�කරණය I

  ව�ාපාර ග�තය

  කළමනාකරණ මූලධ�ම

  සූක්ෂම ආ��ක �ද�ාව

  ව�ාපාර ඉංග�ීසි I

  BBA 1214

  BBA 1223

  BBA 1233

  BBA 1243

  BBA 1252

  මූල� ගිණු�කරණය II

  ව�ාපාර සංඛ�ානය

  ෙතාරත�රැ තාක්ෂණය

  සා�ව ආ��ක �ද�ාව

  ව�ාපාර ඉංග�ීසි II

  BBA 2114

  BBA 2124

  BBA 2134

  BBA 2143

  පි�වැය ගිණු�කරණය

  සං�ධාන ච�යාව

  අෙල� කළමනාකරණය

  කළමනාකරණ ආ��ක �ද�ාව

  BBA 2214

  BBA 2224

  BBA 2234

  BBA 2243

  කළමනාකරණ ගණකා�කරණය

  මානව ස�පත් කළමනාකරණය

  කළමනාකරණ ෙතාරත�රැ පද්ධති

  �ගණනය හා බ�කරණය

  BBA 3114

  BBA 3124

  BBA 3134

  BBA 3143

  නිෂ්පාදන හා ෙමෙහයු� කළමනාකරණය

  කළමනාකරණ �ද�ාව

  ජාත�න්තර ෙවළ�ම හා මූල�ය

  ව�ාපාර නීතිය

  BBA 3214

  BBA 3224

  BBA 3234

  BBA 3243

  උපක��ක සැලසු� හා කළමනාකරණය

  මූල� කළමනාකරණය

  ව�ාපෘති කළමනාකරණය

  සු� ව�ාපාර කළමනාකරණය

  ප ළ

  ම ු අ

  � ධ

  ය ෙ ද ව

  න අ

  � ධ

  ය ෙ ත

  ව න

  අ �

  ධ ය

  ස ි�

  ව න

  අ �

  ධ ය

  ප ස

  ්ව න

  අ �

  ධ ය

  ස ය

  ව න

  අ �

  ධ ය