บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ·...

Click here to load reader

 • date post

  22-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ·...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักคือการรับประกันวินาศภัย ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

1.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องงบการเงินระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้แสดงรายการในงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจำปี

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจำปีที่นำเสนอครั้งล่าสุด ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจำปีล่าสุด

1.3 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ประกาศใช้ในระหว่างงวด

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 เรื่องมาตรฐานการบัญชี ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยให้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2550 ดังต่อไปนี้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมที่ยกเลิกไป

ฉบับที่ 25 งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 33 ต้นทุนการกู้ยืม

ฉบับที่ 44 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่ 45 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ฉบับที่ 46 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ฉบับที่ 49 สัญญาก่อสร้าง

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 ฉบับที่ 45 และฉบับที่ 46 ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีทั้งสามฉบับดังกล่าวไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ข) มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 ฉบับที่ 33 และฉบับที่ 49 ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

1.4 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นโดยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

1.5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549 กรมการประกันภัยได้มีหนังสือเวียน เรื่อง วิธีการบันทึกบัญชีเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท ซึ่งอ้างอิงถึงความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชี ตามหนังสือ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 โดยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทและเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 30 กันยายน 2548 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยต่อเพิ่มในกรณีที่บริษัทมีการเอาประกันภัยต่อกับผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในต่างประเทศและสัญญาเอาประกันภัยต่อดังกล่าวมิได้กำหนดหรือมีการกำหนดให้มีการหักเบี้ยประกันภัยต่อเก็บไว้ แต่หากจำนวนที่กำหนดดังกล่าวน้อยกว่าจำนวนตามวิธีการจัดสรรเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ที่กำหนดโดยกรมการประกันภัย บริษัทจะต้องจัดสรรเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดโดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน และ