บทที่ 1 บทนำ - · PDF file2 4. การจัดชั้นเรียน...

Click here to load reader

 • date post

  29-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of บทที่ 1 บทนำ - · PDF file2 4. การจัดชั้นเรียน...

 • 1

  ทิพวรรณ โพธิ์ข า

  ต าแหน่ง ครู วทิยฐานะช านาญการ โรงเรียนหันคาพิทยาคม

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6

  ชุดกิจกรรมและบทเรียนบนเว็บ เรื่องล าดับและอนุกรม

  ww w.

  kro ob

  an no

  k.c om

 • 2

  ค าน า

  ชุดกิจกรรมและบทเรียนบนเวบ็ เร่ืองล าดบัและอนุกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้

  คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ชุดน้ี จดัท าข้ึนจากการศึกษาสภาพ การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์รวมถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับ การเรียนการสอนโดยมุ่งเนน้การจดักิจกรรมกระบวนการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั มีทกัษะทางคณิตศาสตร์อยา่งเป็นขั้นตอน มีทั้งหมด 5 ชุด ประกอบดว้ย

  ชุดท่ี 1 ล าดบั ชุดท่ี 2 ล าดบัเลขคณิต ชุดท่ี 3 ล าดบัเรขาคณิต ชุดท่ี 4 อนุกรมเลขคณิต ชุดท่ี 5 อนุกรมเรขาคณิต

  ส าหรับชุดกิจกรรมและบทเรียนบนเวบ็ชุดน้ีเป็นชุดท่ี 2 ล าดบัเลขคณิต ผูจ้ดัท า หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ในการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เก่ียวกบัเร่ืองล าดับเลขคณิต ท าให้นักเรียนเกิดทกัษะการคิดค านวณมีเจตคติท่ีดีต่อ คณิตศาสตร์และสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

  ทิพวรรณ โพธ์ิข า

  ผูจ้ดัท า

  ww w.

  kro ob

  an no

  k.c om

 • 3

  สารบัญ

  หน้า

  ค าน า...................................................................................................................... ก สารบญั.................................................................................................................. ข คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรมและบทเรียนบนเวบ็ เร่ืองล าดบัและอนุกรม .................... 1 ค าช้ีแจงในการใชชุ้ดกิจกรรมและบทเรียนบนเวบ็ เร่ืองล าดบัและอนุกรม........... 4 ขั้นตอนการใชชุ้ดกิจกรรมและบทเรียนบนเวบ็ เร่ืองล าดบัและอนุกรม .............. 5 บทบาทของครู....................................................................................................... 6 บทบาทของนกัเรียน.............................................................................................. 7 ส่วนประกอบในชุดกิจกรรมและบทเรียนบนเวบ็ เร่ืองล าดบัและอนุกรม ชุดท่ี 2 ล าดบัเลขคณิต............................................................................................

  8

  ค าช้ีแจงในการใชชุ้ดกิจกรรมและบทเรียนบนเวบ็ เร่ืองล าดบัและอนุกรม ชุดท่ี 2 ล าดบัเลขคณิต............................................................................................

  10

  สาระ / มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั ชุดท่ี 2 ล าดบัเลขคณิต ................................ 11 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ชุดท่ี 2 ล าดบัเลขคณิต........................................................ 12 แบบทดสอบก่อนเรียน.......................................................................................... 13 กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน................................................................. 16 ใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง ล าดบัเลขคณิต........................................................................ 17 ใบกิจกรรมท่ี 1.1.................................................................................................... 21 ใบกิจกรรมท่ี 1.2.................................................................................................... 22 ใบกิจกรรมท่ี 1.3.................................................................................................... 23 ใบความรู้ท่ี 2 เร่ือง การหาพจนท์ัว่ไปของล าดบัเลขคณิต...................................... 24 ใบกิจกรรมท่ี 2....................................................................................................... 26

  ww w.

  kro ob

  an no

  k.c om

 • 4

  สารบัญ (ต่อ) หน้า ใบความรู้ท่ี 3 เร่ือง การหาพจนต่์างๆ ของล าดบัเลขคณิต...................................... 27 ใบกิจกรรมท่ี 3....................................................................................................... 30 ใบความรู้ท่ี 4 เร่ือง การประยกุตใ์ชล้ าดบัเลขคณิต................................................ 31 ใบกิจกรรมท่ี 4....................................................................................................... 35 แบบทดสอบหลงัเรียน........................................................................................... 37 กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลงัเรียน.................................................................. 40 แบบบนัทึกผลการประเมิน.................................................................................... 41 บรรณานุกรม......................................................................................................... 42

  ww w.

  kro ob

  an no

  k.c om

 • 1

  คู่มือการใช้ ชุดกิจกรรมและบทเรยีนบนเวบ็

  เรือ่งล าดับและอนุกรม คู่มือการใชชุ้ดกิจกรรมและบทเรียนบนเวบ็ เร่ืองล าดบัและอนุกรม เป็นเอกสาร ช้ีแจงลกัษณะของรูปแบบของชุดกิจกรรม วิธีการใชชุ้ดกิจกรรม รวมทั้งขอ้เสนอแนะ ในการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงมีส่วนประกอบดงัน้ี 1. องค์ประกอบของเนือ้หา ชุดกิจกรรมและบทเรียนบนเวบ็ เร่ืองล าดบัและอนุกรม ชุดท่ี 2 ล าดบัเล