· ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1....

31
หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน ก..ศ. ที่ ศธ 0206.3/21 ลงวันที5 กรกฎาคม 2560

Transcript of  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1....

Page 1:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู

มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

Page 2:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

พระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547

รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2560

ยุทธศาสตรการพฒันา

ประเทศ

ม. 54 ม. 258 ม. 42 ม. 54

Page 3:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

หลักเกณฑเดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑใหม (ว 21/2560)

1. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ

2. ภาระงานสอนไมตํ่ากวาภาระงานขั้นตํ่า

3. ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ

ดานการเรียนการสอนและการพัฒนา

ผูเรียนยอนหลัง 2 ปติดตอกัน นับถึงวันที่

ยื่นคําขอ

1. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ

2. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน

3. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

4. ผานการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด

5. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่

ยอนหลัง 5 ปการศึกษาติดตอกัน นับถึงวัน

สิ้นปการศึกษากอนวันที่ยื่นคําขอ

Page 4:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

1. การดํารงตําแหนง/การดํารงวิทยฐานะ

หลักเกณฑเดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑใหม (ว 21/2560)

วิทยฐานะครูชํานาญการ

ครู ป. ตรี 6 ป

ป. โท 4 ป

ป เอก 2 ป

5 ป

วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ

ครูชํานาญการ 1 ป

5 ป

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

ครูชํานาญการ 5 ป หรือ

ครูชํานาญการพิเศษ 3 ป

5 ป

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ

ครูเชี่ยวชาญ 2 ป

5 ป

Page 5:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

หลักเกณฑเดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑใหม (ว 21/2560)

ภาระงานสอน

- ชั่วโมงสอนตามตารางสอน

- ภาระงานอ่ืน

ไมตํ่ากวา

18 ชม./สัปดาห

ชั่วโมงการปฏิบัติงาน

- ชั่วโมงสอนตามตารางสอน

- งานอ่ืน

- PLC

มีชั่วโมงสอนตามท่ี

ก.ค.ศ. กําหนด

50 ชม.ตอป

วิทยฐานะท่ีขอ

ชนก./ชนพ.

ชช./ชชพ.

800 ชม./ป

900 ขม./ป

Page 6:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

ช่ัวโมงการปฏิบัติงาน หมายถึง

- จํานวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน

- งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู

- งานตอบสนองนโยบายและจุดเนน

Page 7:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

ระดบัการศึกษา/ประเภท

ชัว่โมงการปฏิบติังานในการขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ

ชม.สอนตามตารางสอน ต่อสปัดาห ์

(ชม.ต่อสปัดาห)์

ชม.สอนตามตารางสอน รวมกบั

ชม.การปฏิบติังานอ่ืนต่อปี

วิทยฐานะ

ชก.+ชพ.

(ชม.ต่อปี)

วิทยฐานะ

ชช.+ชชพ.

(ชม.ต่อปี)

1. ปฐมวยั 6 800 900

2. ประถมศกึษา (รวมโรงเรยีนวตัถุประสงคพ์เิศษ หรอื โรงเรยีนจดัการเรยีนรวม)

12 800 900

3. มธัยมศกึษา (รวมโรงเรยีนวตัถุประสงคพ์เิศษ หรอื โรงเรยีนจดัการเรยีนรวม)

12 800 900

4. การศกึษาพเิศษ 4.1 เฉพาะความพกิารและศูนยก์ารศกึษาพเิศษ

6

800

900

4.2 ศกึษาสงเคราะหแ์ละราชประชานุเคราะห ์ 12 800 900

Page 8:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

ระดบั

การศึกษา/

ประเภท

หนาที่

ชัว่โมงการปฏิบติังานในการขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ

ชม.สอนตามตารางสอน ต่อสปัดาห ์

(ชม.ต่อสปัดาห ์หรือ

ชม.ต่อภาคเรียน)

ชม.สอนตามตารางสอน รวมกบั

ชม.การปฏิบติังานอ่ืนต่อปี

วิทยฐานะ

ชก.+ชพ.

(ชม.ต่อปี)

วิทยฐานะ

ชช.+ชชพ.

(ชม.ต่อปี)

ปวช. , ปวส.

และหลักสูตร

วิชาชีพระยะส้ัน

ปฏิบัติการสอน 12 หรือ 216 800 900

ปฏิบัติการสอนและปฏบัิติหนาท่ีหัวหนาแผนกวิชาหรือ

หัวหนางาน

6 หรอื 108 800 900

ปฏิบัติการสอนและปฏบัิติหนาท่ีครูท่ีปรึกษา 10 หรอื 180 800 900

ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหนาท่ีครูพี่เล้ียง

ซึ่งตองดูแลนักเรียนท่ีพักในหอพักของสถานศึกษา

6 หรอื 108

800

900

ปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหนาท่ีบริการงานวิชาชีพ

อบรมวิชาชีพสูชุมชน ครูนิเทศในระบบทวิภาคี

ครูนิเทศการฝกงาน

6 หรอื 108 800 900

Page 9:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

ระดบัการศึกษา/ประเภท

ชัว่โมงการปฏิบติังานในการขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ

ชม.สอนตามตารางสอน ต่อสปัดาห ์

(ชม.ต่อสปัดาห)์

ชม.สอนตามตารางสอน รวมกบั

ชม.การปฏิบติังานอ่ืนต่อปี

วิทยฐานะ ชก.+ชพ.

(ชม.ต่อปี)

วิทยฐานะ ชช.+ชชพ.

(ชม.ต่อปี)

ทุกประเภทท่ีจัดการศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. 10 800 900

ระดบัการศึกษา/ประเภท

ชัว่โมงการปฏิบติังานในการขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ

ชม.สอนตามตารางสอน ต่อสปัดาห ์

(ชม.ต่อสปัดาห ์

หรือ ชม.ต่อปี)

ชม.สอนตามตารางสอน รวมกบั

ชม.การปฏิบติังานอ่ืนต่อปี

วิทยฐานะ ชก.+ชพ.

(ชม.ต่อปี)

วิทยฐานะ ชช.+ชชพ.

(ชม.ต่อปี)

ทุกหลักสูตรท่ีดําเนินการหรือหลักสูตรท่ีดําเนินการรวมกับ

หนวยงานอื่น

6 หรือ 312 800 900

Page 10:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

หลักเกณฑเดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑใหม (ว 21/2560)

-

ไมถูกลงโทษทางวินัย

และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ยอนหลัง 5 ป

Page 11:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

หลักเกณฑเดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑใหม (ว 21/2560)

-

ชนก.

ชนพ.

ชช.

ชชพ.

12 – 20 ชม./ป

5 ป รวม 100 ชม.

ตามหลักเกณฑฯ

การพัฒนา ว 22/2560

Page 12:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

หลักเกณฑเดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑใหม (ว 21/2560)

มีผลการปฏิบัติงาน

ยอนหลัง 2 ปติดตอกัน

มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่

ยอนหลัง 5 ปการศึกษาติดตอกัน

โดยตองมีผลการประเมิน

ผานเกณฑ 3 ใน 5 ปการศึกษา

Page 13:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

หลักเกณฑเดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑใหม (ว 21/2560)

ประเมิน 3 ดาน

ดานที่ 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ดานที่ 2 ดานความรู ความสามารถ

ดานที่ 3 ดานผลการปฏิบัติงาน

สวนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพ

การปฏิบัติงาน

สวนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ

ชนพ. ไมนอยกวา 1 รายการ

ชช./ชชพ. ไมนอยกวา 2 รายการ

ชช. วิจัย

ชชพ. วิจัยและพัฒนา

ขนก./ชนพ.

ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่

3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

ชช./ชชพ.

1. ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่

3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

2. ผลงานทางวิชาการ ไมนอยกวา 2 รายการ

- ชช. งานวิจัยในชั้นเรียน

- ชชพ. งานวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอน

Page 14:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

2. ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน

3 ตัวชี้วัด

3. ดานการพัฒนาตนเอง

และพัฒนาวิชาชีพ

2 ตัวชี้วัด

1.1 สรางและหรือพัฒนาหลักสตูร

1.2 การจัดการเรียนรู

1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู

1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคล

(IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ

1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู

1.2.4 คุณภาพผูเรียน

1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา

และแหลงเรียนรู

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู

1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู

2.1 การบริหารจัดการช้ันเรียน

2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน

2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําช้ันเรียนหรือประจําวิชา

3.1 การพัฒนาตนเอง

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

ประเมิน 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

1. ดานการจัดการเรียนการสอน

8 ตัวชี้วัด

Page 15:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

หลักเกณฑเดิม (ว 17/2552) หลักเกณฑใหม (ว 21/2560)

ชนก.

กรรมการ 1 ชุด ประเมิน 3 ดาน

ชนพ., ชช., ชชพ.

กรรมการ ชุดที่ 1 ประเมิน ดานที่ 1 + ดานที่ 2

ชุดที่ 2 ประเมิน ดานที่ 3

ทุกวิทยฐานะ

ผอ. ประเมิน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ

หนาที่ 3 ดาน 13 ตัวชี้วัด

ให ผอ. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ

กลั่นกรองขอมูล พรอมทั้งเสนอความเห็น

Page 16:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

ตัวชี้วัด เกณฑตัดสิน

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

1. ดานการจัดการเรียน

การสอน (8 ตัวชี้วัด)

ทุกตัวช้ีวัดตองได

ไมต่ํากวา ระดับ 2

ทุกตัวช้ีวัดตองได

ไมต่ํากวา ระดับ 3

ทุกตัวช้ีวัดตองได

ไมต่ํากวา ระดับ 4

ทุกตัวช้ีวัดตองได

ไมต่ํากวา ระดับ 5

2. ดานการบริหารจัดการ

ชั้นเรียน (3 ตัวชี้วัด)

5 ตัวช้ีวัด ตองได

≥ ระดับ 2

จํานวน 2 ตัวช้ีวัด

และในจํานวน

2 ตัวช้ีวัด ตองมีอยู

ในดาน 2 และดาน 3

5 ตัวช้ีวัด ตองได

≥ ระดับ 2

จํานวน 3 ตัวช้ีวัด

และในจํานวน

3 ตัวช้ีวัด ตองมีอยู

ในดาน 2 และดาน 3

5 ตัวช้ีวัด ตองได

≥ ระดับ 3

จํานวน 3 ตัวช้ีวัด

และในจํานวน 3

ตัวช้ีวัด ตองมีอยู

ในดาน 2 และดาน 3

5 ตัวช้ีวัด ตองได

≥ ระดับ 4

จํานวน 3 ตัวช้ีวัด

และในจํานวน 3

ตัวช้ีวัด ตองมีอยู

ในดาน 2 และดาน 3

3. ดานการพัฒนาตนเอง

และพัฒนาวิชาชีพ

(2 ตัวชี้วัด)

4. ผลงานทางวิชาการ

กรรมการแตละคน

ไมต่ํากวารอยละ 75

กรรมการแตละคน

ไมต่ํากวารอยละ 80

Page 17:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

ตัวชี้วัด 1 2

ตัวชี้วัด ชนก. ชนก. เกณฑ

1. ดานการจัดการเรียน

การสอน (8 ตัวชี้วัด)

1.1 สรางและหรือพัฒนาหลักสูตร

1.2 การจัดการเรียนรู

1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู

1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

(IEP)/แผนการสอนรายบุคคล

(IIP)/แผนการจัดประสบการณ

1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู

1.2.4 คุณภาพผูเรียน

1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม

เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง เรียนรู

1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู

1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู

2

2

3

2

1

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ทุกตัวชี้วัด

ตองได

ไมต่ํากวา

ระดับ 2

Page 18:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

ตัวชี้วัด 1 2

ตัวชี้วัด ชนก. ชนก. เกณฑ

2. ดานการบริหารจัดการ

ชั้นเรียน (3 ตัวชี้วัด)

2.1 การบริหารจัดการช้ันเรียน

2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน

2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และ

เอกสารประจําช้ันเรียนหรือประจําวิชา

2

2

2

2

1

1

5 ตัวชี้วัด

ตองได

≥ ระดับ 2

จํานวน 2

ตัวชี้วัด และ

ในจํานวน

2 ตัวชี้วัด

ตองมีอยูใน

ดาน 2 และ

ดาน 3

3. ดานการพัฒนาตนเอง

และพัฒนาวิชาชีพ

( 2 ตัวชี้วัด)

3. 1 การพัฒนาตนเอง

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ 1

1

2

1

Page 19:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

ครู

ปการศึกษาที่ 1

ปการศึกษาที่ 4

ปการศึกษาที่ 2

ปการศึกษาที่ 5

ปการศึกษาที่ 3

ภาค 1

ภาค 2

ผอ.

ผอ. ตั้งกรรมการ

ตรวจสอบและกลั่นกรอง

ขอมูล (คุณสมบัติ)

สิ้นปการศึกษา

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

ภาค 1

ภาค 2

Page 20:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

ครู เม่ือครบ 5 ป

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง

- ระยะเวลาการดํารงตําแหนง

- ชั่วโมงการปฏิบัติงาน

- วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ

- การพัฒนา

- ผลการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ

หนาท่ี

2. จัดทําคําขอ พรอมเอกสารหลักฐาน

3. มีผลงานทางวิชาการ (ชช. + ชชพ.)

กรณี ผอ. มีวิทยฐานะไมตํ่ากวาท่ีขอ

- ตรวจสอบคุณสมบัติ

- สรุปผลการประเมิน 3 ดาน

13 ตัวชี้วัด รวม 5 ปการศึกษา

- เสนอไปยัง สพท. และ ศธจ.

พิจารณาตอไป

กรณี ผอ. มีวิทยฐานะตํ่ากวาท่ีขอ

เสนอให กศจ. พิจารณาแตงต้ังขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดน้ันท่ีมีวิทยฐานะ

ไมตํ่ากวาท่ีขอรวมประเมิน และสรุปผล

5 ปการศึกษา

ผอ. ยื่นไดรอบปละ 1 ครั้ง

Page 21:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

สพท.

- ตรวจสอบคุณสมบัติ

(5 ขอ)

- ตรวจสอบผล

การประเมิน

- เอกสารหลักฐาน

ที่เก่ียวของ

- เสนอ ศธจ.

ศธจ.

- ตรวจสอบคุณสมบัติ

(5 ขอ)

- ตรวจสอบผล

การประเมิน

- เอกสารหลักฐาน

ที่เก่ียวของ

- เสนอ อกศจ.

- เสนอ กศจ. พิจารณา

สํานักงาน ก.ค.ศ.

- ตรวจสอบคุณสมบัติ

(5 ขอ)

- ประเมินผลงาน

ทางวิชาการ

- เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา

Page 22:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

1. ชนก. + ชนพ.

กศจ. พิจารณาอนุมัติ

ไมกอนวันที่สํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดไดรับคําขอ

2. ชช. + ชชพ.

ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ

ไมกอนวันที่สํานักงาน ก.ค.ศ.

ไดรับคําขอ

เสนอผูมีอํานาจ

ตามมาตรา 53

สั่งแตงต้ัง

Page 23:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

ดํารงตําแหนงครู

กอน 5 ก.ค. 60

ขอตาม ว 17/2552 ได 1 คร้ัง ภายใน 1 ป โดยนับต้ังแตวันท่ี

มีคุณสมบัติครบ

หนังสือแจงมติ หลักเกณฑฯ

ว 21/2560 ประกาศใช

1. ยื่น ว 17/2552 ไวแลว

กอนวันท่ี 5 ก.ค. 60

ทราบผลการพิจารณา

- อนุมัติ ขอ ว 17/52

ในวิทยฐานะถัดไป ไดอีก 1 คร้ัง

- ไมอนุมัติ ขอ ว 17/52

ในวิทยฐานะท่ีขอ ไดอีก 1 คร้ัง

(ทราบผล

แตคุณสมบัติ

ยังไมครบ)

-

(วันท่ีทราบผล

มีคุณสมบัติ

ครบแลว)

-

-

2. มีคุณสมบัติตาม ว 17/2552

กอนวันท่ี 5 ก.ค. 60 แตยังไมไดยื่นคําขอ

- -

3. มีคุณสมบัติตาม ว 17/2552 ต้ังแต

วันท่ี 5 ก.ค. 60 เปนตนไป

- -

Page 24:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

ตําแหนง

กอน 5 ก.ค. 60 ตั้งแต 5 ก.ค. 60

เปนตนไป

การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

ครูผูชวย

- เม่ือดํารงตําแหนงครูและมีคุณสมบัติครบ

- ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ตาม ว 17/2552

ได 1 ครั้ง ภายใน 1 ป นับแตวันที่มีคณุสมบัติครบ

กรณีจะนําวุฒิ ป.โท/ป.เอก มาขอลดระยะเวลา

ตองเปนไปตามเงื่อนไข ว 26/2559 หรือ

- ขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ ตาม 21/2560

ครูผูชวย

-

เม่ือดํารงตําแหนงครูและมีคุณสมบัติครบ

ตองขอตาม ว 21/2560

Page 25:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

1. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง/วิทยฐานะ

2. ช่ัวโมงการปฏิบัติงาน

3. วินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ

4. การพัฒนา

5. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี

ผูขอรับการประเมินตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

ดํารงตําแหนงครูหรือวิทยฐานะ

ท่ีดํารงอยูในปจจุบัน เปนเวลา 5 ป

ไมถูกลงโทษทางวินัย/จรรยาบรรณวิชาชีพ

ยอนหลัง 5 ป นับถึงวันท่ีย่ืนคําขอ

ระยะเวลายอนหลัง 5 ป

ชนก./ชนพ. 4,000 ชม.

ชช./ชชพ. 4,500 ชม.

ตองมี ชม. สอน/สัปดาห ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด

ชนพ./ชช. -- ว 3/54 (ไมหมดอายุ)

ชนก./ชชพ. – ว 22/60 อบรม 20 ชม. ในปท่ีขอ

ระยะเวลา 5 ปการศึกษายอนหลัง

- ประเมินตนเอง ตามแบบประเมินผลงานท่ีเกิด

จากการปฏิบัติหนาท่ี 3 ดาน 13 ตัวบงชี้

- ประเมินรายป รวม 5 ปการศึกษา

Page 26:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

ตย. การขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ

ผูขอรับการประเมิน ตองมีภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานขั้นต่ําตามที่สวนราชการ

กําหนด และตองมีภาระงานสอนสะสมยอนหลังเปนเวลา 5 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ รวมกัน

ไมนอยกวา 4,000 ชั่วโมง

การปฏิบัติงาน

ตําแหนงครู ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 รวม 5 ป

จํานวนชั่วโมง

การปฏิบัติงาน 700 800 1,000 900 600 4,000

โดยมีภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานขัน้ต่าํตามที่สวนราชการกําหนด

ในแตละป ตองมีชั่วโมงสอนไมนอยกวา 12 ชั่วโมง/สัปดาห

กรณีดํารงตําแหนงครู มาแลวไมนอยกวา 5 ป

Page 27:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

การปฏิบัติงานตําแหนงครู ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 รวม 5 ป

จํานวนช่ัวโมงการ

ปฏิบัติงาน 600 700 1,000 900 750

จํานวนช่ัวโมง PLC - - - - 50

รวม 600 700 1,000 900 800 4,000

ตําแหนงครู 4 ป มาแลว ได 3,200 ชม.

ตามเกณฑใหม

โดยมีภาระงานสอนไมต่ํากวาภาระงานข้ันต่ําตามท่ีสวนราชการกําหนด

ในแตละป ตองมีช่ัวโมงสอนไมนอยกวา 12 ช่ัวโมง/สัปดาห

ตย. การขอมีวิทยฐานะครูชํานาญการ

ผูขอรับการประเมิน ตองมีชั่วโมงการปฏิบัติงานในตําแหนงครู ในปที่ 5 ไมนอยกวา 800 ชั่วโมง

โดยรวมชั่วโมง PLC ไมนอยกวา 50 ชั่วโมง และตองมีชั่วโมงสอนขั้นต่ําตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดดวย

และมีชั่วโมงการปฏิบัติงานรวม 5 ป ไมนอยกวา 4,000 ชั่วโมง

กรณีดํารงตําแหนงครู มาแลว 4 ป + ครู เพ่ิมอีก 1 ป

Page 28:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

วิทยฐานะ กรณีการพัฒนาเดิม

ไมหมดอายุ

กรณีการพัฒนาเดิม

หมดอายุ

ชนพ./ชช. ใชผลการพัฒนาเดิม

ตาม ว 3 /2554

พัฒนาตาม ว 22/2560

(20 ชม.)

ชนก./ชชพ. - พัฒนาตาม ว 22/2560

(20 ชม.)

Page 29:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 สรุปผล

การประเมิน

1. ดานการจัดการเรียนการสอน

(8 ตัวช้ีวัด)

ไมผาน ผาน ผาน ไมผาน ผาน ผานเกณฑ 2. ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน

(3 ตัวช้ีวัด)

3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

(2 ตัวช้ีวัด)

ผาน 3 ใน 5 ปการศึกษา

กรณีดํารงตําแหนงครู มาแลวไมนอยกวา 5 ป

Page 30:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 สรุปผล

การประเมิน

1. ดานการจัดการเรียนการสอน

(8 ตัวช้ีวัด)

ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ไมผาน ไมผานเกณฑ 2. ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน

(3 ตัวช้ีวัด)

3. ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

(2 ตัวช้ีวัด)

ผาน 2 ใน 5 ปการศึกษา

กรณีดํารงตําแหนงครู มาแลวไมนอยกวา 5 ป

Page 31:  · ครู . เมื่อครบ 5 ป . 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง - ระยะเวลาการดํารงต

ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 สรุปผล

การประเมิน

1. ดานการจัดการเรียนการสอน

(8 ตัวช้ีวัด)

ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ไมผาน

2. ดานการบริหารจัดการช้ันเรียน

(3 ตัวช้ีวัด)

3. ดานการพัฒนาตนเองและ

พัฒนาวิชาชีพ

(2 ตัวช้ีวัด)

ปท่ี 6

ผาน

ปท่ี 7

ผาน

ผลงาน 5 ปการศึกษา ยอนหลัง ผานเกณฑ

ผลงาน 5 ปการศึกษา ยอนหลัง ไมผานเกณฑ

ผานเกณฑ

กรณีดํารงตําแหนงครู มาแลวไมนอยกวา 5 ป