ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู...

62
ทีเลขบัตรประจาตัว คานา ชื่อ สกุล ตาแหน่ง สังกัด กรม กระทรวง คาสั่งหน่วยงาน ประชาชน หน้านาม โดยตรง เกื้อกูล เลขที่คาสั่ง ลงวันที1 3250200353384 นาย ไสว สารีบท ผอ.สพป.สก.เขต 1 สพป.สก.เขต 1 สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 2 3490300012803 นาย เรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สก.เขต 1 สพป.สก.เขต 1 สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 3 3460100479511 นาย พีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพท.สก.เขต 1 สพป.สก.เขต 1 สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 4 3180500007393 นาย สาคร โห้วงศ์ นักวิชาการศึกษา สพป.สก.เขต 1 สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 5 3490300052830 นาง พยอม ใจสะอาด นักวิชาการศึกษา สพป.สก.เขต 1 สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 6 3250600010476 นาง ศิริพร จินดาพงษ์ นักวิชาการศึกษา สพป.สก.เขต 1 สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 7 3250400648973 นางสาว ลออ แก้วศรี นักวิชาการศึกษา สพป.สก.เขต 1 สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 8 3240700058080 นางสาว ทัศนีย์ เข็มเพ็ชร นักวิชาการศึกษา สพป.สก.เขต 1 สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 9 3191100085631 นางสาว ปรรณนภัส บัวไข เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สก.เขต 1 สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 10 3600700647979 นางสาว ลัดดา พงษ์แก้ว ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านกิโลสาม สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 11 3449900296975 นางสาว พรทิวา เบญจศีล ครู บ้านกิโลสาม สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 12 3740100378399 นาง รัตนา ลือคางาม ครู บ้านกิโลสาม สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 13 3250100281888 นาง ทิพวรรณ์ วรรณธนากูล ครู บ้านกิโลสาม สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 14 1249800069905 นางสาว ชุติมา คงเสือ ครู บ้านกิโลสาม สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 15 1250400211099 นาย ปรีชา เจนดง ครู บ้านกิโลสาม สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 16 3251200234963 นาย ประกอบ ถามั้งมี ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านคลองคันฉอ สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 17 3250400012963 นางสาว ธัญรัศม์ จิตลมุนธนัตย์ ครู บ้านคลองคันฉอ สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 18 3101900384098 นาย ปราชญ์ศร ตั้งสุข ครู บ้านคลองคันฉอ สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 19 3250400131156 นาย อุทัย ทองเสน่ห์ ครู บ้านคลองคันฉอ สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 20 3250400144550 นาง อาภรณ์ ทองรัตน์ ครู บ้านคลองคันฉอ สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 21 3251100197241 นาง ธนัญญ์รัศม์ พิณแพทย์ ครู บ้านคลองคันฉอ สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 22 3310401208097 นาง สมพิศ ปะโสทะกัง ครู บ้านคลองคันฉอ สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 23 3240200350008 นาย ประสิทธิเสนีย์ศรีสกุล ผู้อานวยการโรงเรียน บ้านคลองนาเขียว สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 24 3420400238978 นาย ไพโรจน์ แสงจันทร์ ครู บ้านคลองนาเขียว สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 25 3801600501459 นาง ประไพ น้อยศรีอยูครู บ้านคลองนาเขียว สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 26 3250400310328 นางสาว สาริศา สุขสมสิริ ครู บ้านคลองนาเขียว สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 27 3609900149083 นางสาว ศศิกัญญาณัฐ พันตาวงษ์ ครู บ้านคลองนาเขียว สพฐ. ศึกษาธิการ P 60/2560 14 ก.พ. 60 ข้อมูลกาลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจาปี 2560 แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่ 60/2560 สั่ง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประเภทกาลังพล

Transcript of ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู...

Page 1: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

1 3250200353384 นาย ไสว สารบท ผอ.สพป.สก.เขต 1 สพป.สก.เขต 1 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 602 3490300012803 นาย เรอง จนทพนธ รอง ผอ.สพป.สก.เขต 1 สพป.สก.เขต 1 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 603 3460100479511 นาย พระพงษ ไชยทองศร รอง ผอ.สพท.สก.เขต 1 สพป.สก.เขต 1 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 604 3180500007393 นาย สาคร โหวงศ นกวชาการศกษา สพป.สก.เขต 1 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 605 3490300052830 นาง พยอม ใจสะอาด นกวชาการศกษา สพป.สก.เขต 1 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 606 3250600010476 นาง ศรพร จนดาพงษ นกวชาการศกษา สพป.สก.เขต 1 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 607 3250400648973 นางสาว ลออ แกวศร นกวชาการศกษา สพป.สก.เขต 1 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 608 3240700058080 นางสาว ทศนย เขมเพชร นกวชาการศกษา สพป.สก.เขต 1 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 609 3191100085631 นางสาว ปรรณนภส บวไข เจาพนกงานธรการ สพป.สก.เขต 1 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6010 3600700647979 นางสาว ลดดา พงษแกว ผอ านวยการโรงเรยน บานกโลสาม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6011 3449900296975 นางสาว พรทวา เบญจศล คร บานกโลสาม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6012 3740100378399 นาง รตนา ลอค างาม คร บานกโลสาม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6013 3250100281888 นาง ทพวรรณ วรรณธนากล คร บานกโลสาม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6014 1249800069905 นางสาว ชตมา คงเสอ คร บานกโลสาม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6015 1250400211099 นาย ปรชา เจนดง คร บานกโลสาม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6016 3251200234963 นาย ประกอบ ถามงม ผอ านวยการโรงเรยน บานคลองคนฉอ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6017 3250400012963 นางสาว ธญรศม จตลมนธนตย คร บานคลองคนฉอ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6018 3101900384098 นาย ปราชญศร ตงสข คร บานคลองคนฉอ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6019 3250400131156 นาย อทย ทองเสนห คร บานคลองคนฉอ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6020 3250400144550 นาง อาภรณ ทองรตน คร บานคลองคนฉอ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6021 3251100197241 นาง ธนญญรศม พณแพทย คร บานคลองคนฉอ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6022 3310401208097 นาง สมพศ ปะโสทะกง คร บานคลองคนฉอ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6023 3240200350008 นาย ประสทธ เสนยศรสกล ผอ านวยการโรงเรยน บานคลองน าเขยว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6024 3420400238978 นาย ไพโรจน แสงจนทร คร บานคลองน าเขยว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6025 3801600501459 นาง ประไพ นอยศรอย คร บานคลองน าเขยว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6026 3250400310328 นางสาว สารศา สขสมสร คร บานคลองน าเขยว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6027 3609900149083 นางสาว ศศกญญาณฐ พนตาวงษ คร บานคลองน าเขยว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

ขอมลก าลงพลผปฏบตงานดานยาเสพตด ประจ าป 2560แนบทายค าสงส านกงานเขตพนทการศกษาประถมศกษาสระแกว เขต 1 ท 60/2560 สง ณ วนท 14 กมภาพนธ พ.ศ. 2560

ประเภทก าลงพล

Page 2: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

28 125040010327 นางสาว จราพร ขนวชต คร บานคลองน าเขยว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6029 3250400569042 นาง จนทรเพญ เรองกลา คร บานคลองน าเขยว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6030 1450100047887 นาย จระศกด นนทนาภา คร บานคลองน าเขยว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6031 3310101061431 นาง ธญชนก จนเทศ คร บานคลองน าเขยว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6032 1251200052061 นาย เอกชย จงพล คร บานคลองน าเขยว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6033 3301000464905 นางสาว ชนกานต พฒนอก คร บานคลองน าเขยว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6034 34303100632123 นาย หงษค า หาบญม ผอ านวยการโรงเรยน บานคลองน าใส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6035 3400600092705 นาย สหภาพ สจจทองด คร บานคลองน าใส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6036 3250401098799 นางสาว สรอยลดา ดานล าเลศ คร บานคลองน าใส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6037 3250401102354 นางสาว สมร ดานตรวจสตว คร บานคลองน าใส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6038 3460900241684 นาง ราตร มชย คร บานคลองน าใส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6039 3450600111408 นางสาว พชร ชโยรมย คร บานคลองน าใส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6040 3410500185574 นาย สมพาน ภครองทง คร บานคลองน าใส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6041 3250400470767 นาง นารย จะยนรมย คร บานคลองน าใส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6042 3320400484236 นางสาว ลกคณาภรณ ทมมา คร บานคลองน าใส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6043 3730200273165 นาง รวพร กมลรตน คร บานคลองน าใส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6044 1330190004652 นางสาว กาญจนา สมนก คร บานคลองน าใส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6045 1249900117821 นางสาว กนกวรรณ เมองอารมณ คร บานคลองน าใส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6046 1250400210572 นางสาว กนกภรณ เทสนทโชต คร บานคลองน าใส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6047 1320500199651 นางสาว ภทราพร เสาสง คร บานคลองน าใส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6048 3120300152063 นาง ภาณ เทสนทโชต คร บานคลองน าใส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6049 1250400016997 นาง โชคนภา ค าแดง คร บานคลองน าใส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6050 3400500341525 นาย สดสาคร หนมน พนกงานราชการ บานคลองน าใส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6051 1251200047806 นางสาว กรรณการ แมนปน พนกงานราชการ บานคลองน าใส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6052 1250400204165 นาย ศรณย สงหาจลเกต ครพเลยงเดกพการ บานคลองน าใส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6053 3210600051831 นางสาว ดาหวน เพชรทอน ครธรการ บานคลองน าใส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6054 3250401176561 นาย ประจวบ เขาเหน ชางไฟฟา บานคลองน าใส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6055 3420300227125 นาย เอกพงศ บตรสงฆ ผอ านวยการโรงเรยน บานคลองศรเมอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6056 3251100455633 นาย โอกาส ลอค างาม คร บานคลองศรเมอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 3: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

57 3250400533670 นาย ประยร สอนเจรญ คร บานคลองศรเมอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6058 3240100035470 นางสาว ชนจตต โหละสต คร บานคลองศรเมอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6059 3320100708163 นางสาว สพรรณ ตรงค านง คร บานคลองศรเมอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6060 1310300019535 นางสาว ณฐน กอกรมย คร บานคลองศรเมอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6061 3251200750953 นาย สมโชค โพธงาม ผอ านวยการโรงเรยน บานคลองบหร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6062 3260200139943 นาย ทศนย ซอตรง คร บานคลองบหร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6063 3250100364767 นาง สมใจ โสภา คร บานคลองบหร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6064 3510300211805 นาย อนชา จนทรผง คร บานคลองบหร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6065 3250400229725 นาง สชญญา โภคา เจาหนาทธรการ บานคลองบหร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6066 3259900099527 นาย อ านนท อ านรรฆ ลกจางประจ า บานคลองบหร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6067 3250100341287 นาย สถต เกตเลก ผอ านวยการโรงเรยน บานคลองผกขม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6068 325980002793 นาย สมเกยรต พมอรญ คร บานคลองผกขม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6069 3300600486577 นาย สมคด ช านประโคน คร บานคลองผกขม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6070 3330101435110 นาย บรรพต สปตต ผอ านวยการโรงเรยน บานโคกมะตม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6071 3250400522651 นาย คมสนต ภแกว คร บานโคกมะตม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6072 3250400544680 นาย สรด กงแกว คร บานโคกมะตม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6073 3250600162659 นาง สาหราย กงแกว คร บานโคกมะตม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6074 3250400318914 นาง สภาณ นอยบญ คร บานโคกมะตม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6075 3250400514109 นาง ศศประภา ชาญชย คร บานโคกมะตม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6076 3250400139171 นาง พนสข ทานกระโทก คร บานโคกมะตม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6077 3250400471348 นาย จรศกด จะยนรมย ผอ านวยการโรงเรยน บานดาน(ราษฎรบ ารง) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6078 3260100234910 นางสาว จนท บญตา รองผอ านวยการโรงเรยน บานดาน(ราษฎรบ ารง) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6079 5250799002051 นาย บญหลาย ฆองหลวง คร บานดาน(ราษฎรบ ารง) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6080 3250700377100 นาย อทย บรทศ คร บานดาน(ราษฎรบ ารง) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6081 3160400800393 นาย สาธต จงพานช คร บานดาน(ราษฎรบ ารง) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6082 3100504349221 พ.อ.ท. สมฤทธ ใจสข คร บานดาน(ราษฎรบ ารง) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6083 1250100198259 นาง มกดา ชาญทองหลาง คร บานดาน(ราษฎรบ ารง) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6084 1229900321932 นาย วราวชญ สขวรเวท คร บานดาน(ราษฎรบ ารง) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6085 3330300256479 นาย วชรพงษ มาพงศ คร บานดาน(ราษฎรบ ารง) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 4: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

86 3490100081658 นาย คณธศ สพรเสฐยรกล คร บานดาน(ราษฎรบ ารง) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6087 1250500082835 นางสาว สชาดา ดเหมอน คร บานดาน(ราษฎรบ ารง) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6088 1229900489477 นาย สกจ เรองสมบต คร บานดาน(ราษฎรบ ารง) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6089 1321000180374 นางสาว นดา ราชรกษ คร บานดาน(ราษฎรบ ารง) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6090 1330400299351 นาย ยทธพงษ สขวงค คร บานดาน(ราษฎรบ ารง) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6091 1319900233293 นางสาว วชชดา เกตตากแดด คร บานดาน(ราษฎรบ ารง) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6092 3250400116416 นาย มนตร บญสมนก ผอ านวยการโรงเรยน บานทาเกษม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6093 3209600090397 นางสาว ทพนารา เกรยงพรยกล คร บานทาเกษม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6094 3321000098968 นาง จรสศร เพยแกว คร บานทาเกษม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6095 3660800547216 นาง วรรณา ชมพ คร บานทาเกษม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6096 3199900244374 นาง อไรรตน นยมสทธ คร บานทาเกษม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6097 3220100023927 นาง ขะจ บญสมนก คร บานทาเกษม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6098 3250400104795 นาง ศรวรรณ นวาศานนท คร บานทาเกษม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 6099 3250400108049 นาย บญญต นยมสทธ คร บานทาเกษม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60100 3250400116530 นาง ปนดดา ดลชาต คร บานทาเกษม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60101 3250400217964 นาง สมหมาย บรรดษเสน คร บานทาเกษม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60102 3250400388424 นาง วาสนา พลชาต คร บานทาเกษม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60103 3250700150482 นาง ปราณ อาทตยวงษ คร บานทาเกษม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60104 3250700213760 นาง สายใจ ถานะวร คร บานทาเกษม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60105 1250400245856 นางสาว จราวรรณ ศรอรยานนท คร บานทาเกษม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60106 3260100290631 นาง กนกพชญ ไพลด า คร บานทาเกษม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60107 3250400178276 นาย สมศกด ศรสข ผอ านวยการโรงเรยน บานทากะบาก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60108 3250100072685 นาย พโยม พกชม คร บานทากะบาก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60109 3220100603257 นาง วรยา เอยมนรนดร คร บานทากะบาก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60110 3240400339202 นาง วนเพญ พรหมศร คร บานทากะบาก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60111 3101600284152 นาง นสากร พกชม คร บานทากะบาก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60112 3250400566608 นาง ประกาย แกวหสด คร บานทากะบาก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60113 3250401158279 นางสาว นทชา ทนกอง คร บานทากะบาก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60114 3341000559558 นาง ศรอบล นลกจ คร บานทากะบาก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 5: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

115 1409800120119 นางสาว อารรตน ไกรลาศ คร บานทากะบาก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60116 1250200123528 นางสาว ฐตมา จนทรทรง คร บานทากะบาก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60117 3250401158279 นางสาวนทชา นทชา ทนกอง ครอตราจาง บานทากะบาก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60118 1250400131931 นางสาว ชจตร สวางผย ครพเลยง บานทากะบาก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60119 1711000082026 นางสาว สายรง พองสง บคลากรคณตศาสตร บานทากะบาก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60120 3250700368992 นาย นมต สทธบนณ ผอ านวยการโรงเรยน บานทาชาง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60121 3250400832146 นาง ชลนสร สละชว คร บานทาชาง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60122 3710100454176 นางสาว ปราณ ถกจตร คร บานทาชาง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60123 3250100513177 นาย วทยา วรวทยวฒนะ คร บานทาชาง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60124 3250200527285 นางสาว กรณา เภาค า คร บานทาชาง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60125 5251199007403 นาง นอมจตร หาญประสพ คร บานทาชาง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60126 3251100108605 นาย เพทาย หาญประสพ คร บานทาชาง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60127 5700100021306 นางสาว นนทยา เชตพงษ คร บานทาชาง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60128 5250400035137 นาง ปราณ ปรเกษม พนกงานราชการ บานทาชาง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60129 3250500138101 นาย วษณ แสนพนดร ชางปน3 บานทาชาง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60130 3250400516473 นาย พระ สวสดลกษณ ผอ านวยการโรงเรยน บานทาแยก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60131 3250400513857 นาย จ าเรญ มณเทวนทร คร บานทาแยก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60132 3250400320897 นางสาว เพญนภา ศรแปลก คร บานทาแยก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60133 3310400948011 นาง พรพมล ยนดรส คร บานทาแยก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60134 3260300259053 นาง ประยงค องเจรญ คร บานทาแยก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60135 3480200331001 นางสาว อญชล โคตรตา คร บานทาแยก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60136 3160300608202 นางสาว อนงคภทร ทาทว คร บานทาแยก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60137 3100601013275 นาง บญสม บญอรรถาเมทธ คร บานทาแยก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60138 3301400819158 นางสาว วรญชญาน ไชยจะโปะ คร บานทาแยก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60139 3860400422309 นาย ชยทศน จองสกลวงษ ผอ านวยการโรงเรยน บานทาระพา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60140 3410400007593 นาง โสภาพรรณ จนดาหรา คร บานทาระพา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60141 1251100092427 นางสาว สรกญญา จปะมดถา คร บานทาระพา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60142 3451100591681 นางสาว ปทตตา งอมสระค คร บานทาระพา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60143 1329900071013 นาง วนเพญ หวงมน คร บานทาระพา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 6: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

144 3260100613333 นาย ประวทย สวรรณ ผอ านวยการโรงเรยน บานทงพระ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60145 3250400095494 นาง นตยา ชาปทมะ คร บานทงพระ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60146 3720100360147 นาย ชาญชย ยนยง ผอ านวยการโรงเรยน บานทงหนโคน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60147 3140500111492 นาย อนนต กตเวท คร บานทงหนโคน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60148 3190400117545 นาย ปญญา ศรโมรา คร บานทงหนโคน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60149 3250400011274 นาย ประมาณ แสงระยบ คร บานทงหนโคน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60150 3250100081986 นาย เมธา เมองสข คร บานทงหนโคน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60151 3251000024710 นาย อศนย จนทรประเสรฐ คร บานทงหนโคน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60152 3190400170721 นาง นฎธดา ศรโมรา คร บานทงหนโคน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60153 3250400921009 นาง พรวนเพญ กตเวท คร บานทงหนโคน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60154 3450101539615 นางสาว ปยะนช โคตะยน คร บานทงหนโคน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60155 3301700051751 นาย พชต สวรรณรมย คร บานทงหนโคน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60156 3250400304620 นาง ขวญวรา พชญชานนท ผอ านวยการโรงเรยน บานเทศมงคล สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60157 5620100145499 นาง สภกดตา ภครองทง คร บานเทศมงคล สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60158 1250200147273 นางสาว เรอนแกว พรมเลศ คร บานเทศมงคล สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60159 1411600103337 นาง นงลกษณ ปองกน คร บานเทศมงคล สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60160 3430100632123 นาย หงษค า หาบญม ผอ านวยการโรงเรยน บานเนนดนแดง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60161 3400501012436 นาย ชยต ประนคม คร บานเนนดนแดง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60162 3250400975419 นาย มงคล สขเสรม ผอ านวยการโรงเรยน บานเนนสวนออย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60163 3250400447439 นาง จร คงทน คร บานเนนสวนออย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60164 3700600307024 นาง ละเมยด บ ารงวฒนะ คร บานเนนสวนออย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60165 3220300006309 นาง กนกพร จนทะโม คร บานเนนสวนออย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60166 3350800943661 นาย ปญญา เครอด ครผชวย บานเนนสวนออย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60167 3310800469684 นาง พรพนา บวอนทร ผอ านวยการ บานสแยก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60168 3250900031649 นาง นภา โนนค าภา คร บานสแยก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60169 131100015080 นาง สมหวง สขกล คร บานสแยก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60170 1320700051886 นาง ปสตา อาจวชย คร บานสแยก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60171 3250500247288 นางสาว กาญจนา ศรษะใบ คร บานสแยก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60172 3230100470273 นาง ธดารตน เรองขจตร คร บานสแยก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 7: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

173 1339900097861 นางสาว กญญา ราชรกษา คร บานสแยก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60174 5260300022467 นางสาว จรชญา สไส คร บานสแยก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60175 3190300209502 นาย สมพศ แผนผา คร บานสแยก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60176 3250500263721 นาย วชรพล บญนอม ผอ านวยการ บานหนาสถาน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60177 3240700068675 นางสาว พรทพย วรรณพรณ คร บานหนาสถาน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60178 3250400545821 นาง วาร เพยรการ คร บานหนาสถาน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60179 3250401184377 นาง จรชยา พลประสาท คร บานหนาสถาน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60180 3250600120212 นาง ศรทอง จนทรา คร บานหนาสถาน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60181 5760790000371 นาง เนตรชนก ยนยาว คร บานหนาสถาน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60182 3260100052137 นาย ชวลต แกวใย คร บานหนาสถาน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60183 3300600387013 นาย บญพบ ทานกระโทก คร บานหนาสถาน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60184 3330300786257 นาง ออมใจ สปตต คร บานหนาสถาน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60185 3260300429846 นางสาว ทศนย เจดย คร บานหนาสถาน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60186 3341100280938 นาง รชน ปญญา พนกงานราชการ บานหนาสถาน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60187 3300600414941 นางสาว ณชาภา ธรชพนสน เจาหนาทธรการ บานหนาสถาน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60188 3250400321184 นางสาว ปารสดา ฤทธเทพ ครอตราจาง บานหนาสถาน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60189 3250400550043 นาย วชย ปญญา นกการภารโรง บานหนาสถาน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60190 3259900037301 นาง รชนวรรณ จรรยาด ผอ านวยการโรงเรยน บานปาระก า สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60191 3250400832235 นาย บญฑต ไขกล คร บานปาระก า สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60192 3101900398871 นางสาว ผองศร โรหตรตนะ คร บานปาระก า สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60193 3240400508926 นางสาว ชเอม เพยรมนพพฒน คร บานปาระก า สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60194 3250400807117 นาง ณชรยา บ ารงเทยน คร บานปาระก า สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60195 3250100341295 นาย เสถยร เกตเลก ผอ านวยการโรงเรยน บานวงจน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60196 3200100786572 นาย สายณห พมพวง คร บานวงจน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60197 3100602451586 นาย พจตร บ ารงชาต ผอ านวยการโรงเรยน บานแกง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60198 3250400732222 นาย สมชาย เขม คร บานแกง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60199 3250400135518 นาง สทธาทพย ศรศกด คร บานแกง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60200 3650200559655 นาง สทธพนธ โททพยวงค คร บานแกง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60201 3251100129513 นาง รกษตา วรเกยรตตระกล คร บานแกง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 8: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

202 3650200559655 นาง จราพชร มมงคล คร บานแกง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60203 3110102463470 นาง อนทรวด เจรญสข คร บานแกง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60204 3260300412242 นางสาว นงคลกษณ ศรใส คร บานแกง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60205 5250400037750 นาง แววดาว เทาเลา คร บานแกง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60206 3200200427604 นาง ชอทพย จนทวงษ คร บานแกง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60207 3259900167344 นาง ประภสสร ใจแกลว คร บานแกง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60208 3250100382749 นาง วลาวณย พลแสน คร บานแกง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60209 525040032740 นาง ปณชา ดษสวรรณ คร บานแกง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60210 525049901677 นาง สมปอง เขม คร บานแกง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60211 3250400613258 นาง วนเพญ พนธสน คร บานแกง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60212 3250400621790 นาง นฤมล ลอยเมฆ คร บานแกง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60213 3250400143570 นาย บญสง แสงเทพ ผอ านวยการโรงเรยน บานลงพล สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60214 3250400515710 นาย เดโช ไผแสวง คร บานลงพล สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60215 324980005130 นาง สมลกษณ เกดคง คร บานลงพล สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60216 1310900100106986 นางสาว อมพร สงกะโทก คร บานลงพล สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60217 3250400550418 นาง ประทมมา ฉมพานช คร บานลงพล สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60218 5250400031816 นางสาว ธมลณรรน ดานปรดา คร บานลงพล สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60219 1301700146519 นางสาว สายพณ มตตะนามะ คร บานลงพล สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60220 120540025991 นางสาว จตรา ฆองอนตะ คร บานลงพล สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60221 3250400911607 นางสาว เอองฟา สาพา คร บานลงพล สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60222 3250400824208 นาย ส านก อกระโทก ผอ านวยการโรงเรยน บานเหลากกโก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60223 3250400609137 นาง นงสนต บาลลา คร บานเหลากกโก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60224 3250400614319 นางสาว รศม หงษทอง คร บานเหลากกโก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60225 3251200073781 นางสาว นตยา ปนพานช คร บานเหลากกโก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60226 2341200003806 นางสาว อรสา กาละพนธ คร บานเหลากกโก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60227 3250400826430 นาย สมโชค พนลก ชางปน3 บานเหลากกโก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60228 1250400089587 นางสาว สพรรษา ดานส าราญ ครอตราจาง บานเหลากกโก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60229 3250400131415 นาง บญช อปถมป ครอตราจาง บานเหลากกโก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60230 3250400735612 นาง หฤทย อมรสงเจรญ ผอ านวยการโรงเรยน บานศาลาล าดวน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 9: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

231 3200101340799 นาง ชนาภรณ เกดวน คร บานศาลาล าดวน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60232 3250400131245 นาง จงรกษ เกดวน คร บานศาลาล าดวน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60233 3250500100996 นาง พมพภณทลา หมนเทศมน คร บานศาลาล าดวน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60234 3260100057996 นาง ระเบยบ ก าปนทอง คร บานศาลาล าดวน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60235 3250700157339 นางสาว สนนทา มนใจ คร บานศาลาล าดวน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60236 5250499013009 นาง วนเพญ มง จงรกษ คร บานศาลาล าดวน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60237 3100504228262 นาง นนทภส พรหมคช คร บานศาลาล าดวน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60238 3250400145831 นาง พนทรพย เจนพานช คร บานศาลาล าดวน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60239 1450600014341 นางสาว เจวรนทร บตรหนกอง คร บานศาลาล าดวน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60240 3110300692076 นาย สมศกด เจรญสข ผอ านวยการโรงเรยน บานแสงจนทร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60241 3240400687316 นาย พสษฐ อไรพนธ คร บานแสงจนทร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60242 3250400907600 นาย มนตร ชยยนต คร บานแสงจนทร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60243 3240100727576 นาง เมตตา สงางาม คร บานแสงจนทร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60244 3640600544965 นาง พะเยาว อไรพนธ คร บานแสงจนทร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60245 3460600513531 นาง พชยสน ศรลารกษ ผอ านวยการโรงเรยน บานทงพลวง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60246 3130400029514 นาย มนส โคตะสน คร บานทงพลวง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60247 3250500118488 นางสาว อนญญาพร ไขมก คร บานทงพลวง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60248 3260300376653 นาง น าทพย โคตะสน คร บานทงพลวง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60249 3341900790451 ส.ต.ต. บญเรอง ศกดศร คร บานทงพลวง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60250 1480900019799 นางสาว ดาวเรอง เปาวะนา คร บานทงพลวง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60251 3809900448801 นาง สมาล ถามงม ผอ านวยการโรงเรยน บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60252 3250800343355 นาย สมชาย เพยรการ รองผอ านวยการโรงเรยน บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60253 3250400003344 นาง ณฏฐากล เลศเจรญ คร บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60254 3250400173380 นาง รชนพร ถาวรศลป คร บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60255 3250400166022 นาย สชาต เวยงจนทร คร บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60256 3160301116621 นาย สมศกด ชยศร คร บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60257 3250400168807 นาย สคร ฆองเกด คร บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60258 3250400611905 นางสาว สภญญา สพรรณการ คร บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60259 3100905725411 นาง มาล เวยงจนทร คร บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 10: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

260 3250400550027 นางสาว สมย ปญญา คร บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60261 5250500012287 นาย แดง นอยบญ คร บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60262 3251000152432 นาย ณรงค ถาวรศลป คร บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60263 3620600059820 นางจนตนา จนตนา ดานปรดา คร บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60264 3250400525049 นาง วนดา ศรสรวล คร บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60265 3640500476691 นาง พเยาว ดวงทอง คร บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60266 3250400302007 นาง ดาวลอย ขนโท คร บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60267 3250700319550 นาง ทองพน ศรสข คร บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60268 3250200666650 นางสาว นชนนทภรณ บญศร คร บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60269 3720901091349 นาง ดวงเพชร อนทรสทธ คร บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60270 3250400303518 นาง อรวรรณ ชยศร คร บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60271 3250500444369 นาง องคนา พชรอานนท คร บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60272 3250400178292 นางสาว กนกวรรณ ศรสข พนกงานราชการ บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60273 1250200135038 นาย อาทตย กงแกว ครอตราจาง บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60274 1330800134881 นางสาว จฬารตน โสภาเคน ธรการ บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60275 3251100540248 นางสาว ปนดดา มวงพรหม ครพเลยงเดกพการ บานหนองเตยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60276 3250400970379 นาย โกเมศ อ านวย ผอ านวยการโรงเรยน บานหนองนกกระเรยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60277 3250400236641 นางสาว สมาล ผาเจรญ คร บานหนองนกกระเรยน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60278 310600236473 นาย ปราโมทย พรหมบบผา ผอ านวยการโรงเรยน บานหนองผกเตา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60279 3229800024347 นาย บรรทม ใจแกลว คร บานหนองผกเตา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60280 3250400629758 นาง กรรณกา จนทรวงษ คร บานหนองผกเตา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60281 3250200281391 นาย สวาวโรจน จนลา ผอ านวยการโรงเรยน เขาสงโต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60282 3420900736021 นาย วชรน หลาบหนองแสง คร เขาสงโต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60283 5250400032707 นาย อาทตย สมจนทรา คร เขาสงโต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60284 3450500302031 นาย กมล นนทะภา คร เขาสงโต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60285 3250400942936 นาย ชาญวทย ทพยประเสรฐ ครอตราจาง เขาสงโต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60286 3251100320906 นาย วชรพงษ โฮมแพน ผอ านวยการโรงเรยน บานเนนผาสก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60287 5310490029513 นาย สนท อาลยลกษณ คร บานเนนผาสก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60288 3250100174127 นาง กนกวรรณ รอดคง ผอ านวยการโรงเรยน อนบาลเมองสระแกว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 11: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

289 32509900189313 นางจนดา จนดา พมอรญ คร อนบาลเมองสระแกว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60290 3259900189313 นาง จนดา พมอรญ คร อนบาลเมองสระแกว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60291 3100503149369 นาย สรพล มนนก คร อนบาลเมองสระแกว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60292 3259900189313 นาง จนดา พมพอรญ คร อนบาลเมองสระแกว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60293 3250400223204 นาย ประสทธ คลองใจ คร อนบาลเมองสระแกว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60294 3930100322871 นาง สวรย มนนก คร อนบาลเมองสระแกว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60295 3200101339634 นาง วาสนา ตงใจ คร อนบาลเมองสระแกว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60296 3179900092884 นางสาว ขนษฐา ชวดชม คร อนบาลเมองสระแกว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60297 3460300371960 นางสาว จนทรหอม นาถมทอง คร อนบาลเมองสระแกว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60298 3250900152331 นาง จรนนท โอภาศร คร อนบาลเมองสระแกว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60299 1101499116745 นาง ศรญณภทร พลย คร อนบาลเมองสระแกว สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60300 31202000630387 นายมานะ มานะ ลาโสตร ผอ านวยการโรงเรยน ธรรมยานประยต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60301 3250400370878 นางสาว อบลรตน บญพรอม คร ธรรมยานประยต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60302 1101400755201 นางสาว สาวตร พนทองหลาง คร ธรรมยานประยต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60303 3240600419234 นางสาว นภารตน สรอยเนยม คร ธรรมยานประยต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60304 1450700139308 นาย ธนากร พลมน คร ธรรมยานประยต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60305 3141000025709 นางสาว ปรยาวด พรมบตร เจาหนาทธรการ ธรรมยานประยต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60306 3440700344331 นาย อภย พมพเบาธรรม นกการภารโรง ธรรมยานประยต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60307 3410500282952 นาย นายธนกร แนวน าพอง ผอ านวยการโรงเรยน บานเขาขา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60308 3101600767056 นาย ประจกษ จนทรธรรม คร บานเขาขา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60309 3159800078448 นาง บญธรรม ผลล าไย คร บานเขาขา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60310 3150400335631 นางสาว ยพา ผวบาง คร บานเขาขา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60311 3250400527491 นางสาว นงคนช ตะเภาพงษ คร บานเขาขา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60312 3250400223646 นางสาว ศรกาญจน คดนอก คร บานเขาขา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60313 3259900047837 นาย สนน หนทยง ผอ านวยการ/รกษาการแทน บานบะขมน(วชระอนสรณ) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60314 3250400969095 นาย อนสษฐ ตงเทยมพงษ คร บานบะขมน(วชระอนสรณ) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60315 3430100838821 นาง พนชกร พารา คร บานบะขมน(วชระอนสรณ) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60316 3450500427331 นาย ศรายทธ เวยงวเศษ ผอ านวยการโรงเรยน บานเขาสามสบ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60317 3120100748825 นางสาว สทธรตน พมพมงหวาย คร บานเขาสามสบ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 12: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

318 3250400771198 นางสาว วรรณวภา หาญสโพธ คร บานเขาสามสบ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60319 3251200455803 นาย วนชาต วนชชากร คร บานเขาสามสบ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60320 1360400021205 นางสาว สพตรา สสงเนน คร บานเขาสามสบ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60321 3310600339256 นาย ภษต สวายพล คร บานเขาสามสบ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60322 3250400713384 นาย วนย เกอกล ผอ านวยการโรงเรยน บานนา (สามคควทยา) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60323 3250400442259 นาง กรรณการ พมพาลย คร บานนา (สามคควทยา) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60324 1250400053272 นางสาว อญรตน พบลสมบต คร บานนา (สามคควทยา) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60325 3340700374355 นาง สพรรณ รชนกร คร บานนา (สามคควทยา) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60326 3250100336712 นาง ร าพง รมสมวง คร บานนา (สามคควทยา) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60327 333080386151 นางสาว เกยรตกนกวรรณ สฤทธ คร บานนา (สามคควทยา) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60328 3250400430102 นาย ชชาต ชมภโครต คร บานนา (สามคควทยา) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60329 3411100218549 นาย ศขรนทร สวางวงศ ผอ านวยการโรงเรยน บานเขาดน (เขาฉกรรจ) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60330 3250500621678 นาง ปณตา เชดช คร บานเขาดน (เขาฉกรรจ) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60331 3461000165401 นาย ทวาศกด เจนเชยวชาญ คร บานเขาดน (เขาฉกรรจ) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60332 3319900266775 นางสาว จรสพรรณ นเลศรมย คร บานเขาดน (เขาฉกรรจ) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60333 1401200004307 นาง จารวรรณ ประทพยเนตร คร บานเขาดน (เขาฉกรรจ) สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60334 3141300080659 นางสาว กาญจนา สภาศาสตร ผอ านวยการโรงเรยน บานคลองนางาม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60335 3730101416235 นาง พรรณธพา แจมเจรญ คร บานคลองนางาม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60336 3160100437943 นาง สนนทา ขาวผอง คร บานคลองนางาม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60337 3160200489252 นางสาว เปมาศ เพงสลง คร บานคลองนางาม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60338 1330100038528 นาง บงอร ศรสข คร บานคลองนางาม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60339 3401600195360 นางสาว จนทมา โถเพยทา คร บานคลองนางาม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60340 เรอโท สวฐ แกวเมฆ ผอ านวยการโรงเรยน บานธารนพเกา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60341 3250400014371 นาย ลขต เวทยอดม คร บานธารนพเกา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60342 3302001084201 นางสาว วลยพร ขาวพมาย คร บานธารนพเกา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60343 324060001382 นาง พรรง หาญเชงชย คร บานธารนพเกา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60344 1250400148877 นางสาว อไรรตน เงอมผา คร บานธารนพเกา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60345 3250100512090 นาย ญาณวรตม พณสาย ผอ านวยการโรงเรยน บานหนองหวา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60346 3250900132445 นาย สามารถ จนทรตย คร บานหนองหวา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 13: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

347 3301600141236 นาย ประมวล สวรรณศร คร บานหนองหวา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60348 3240600022831 นาย รง นนทกมล คร บานหนองหวา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60349 3250401128132 นาย ธรโชต เจรญยง ผอ านวยการโรงเรยน บานวงร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60350 3260200133953 นาง สมทรง เกตกะโกมล คร บานวงร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60351 3240200196637 นาย วนชย ชณหพนธ คร บานวงร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60352 32504010001523 นาง จนทรเพญ ชณหพนธ คร บานวงร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60353 3550100547711 นาง บญศร เรองเดช คร บานวงร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60354 3301100229843 นาง นองนช ศรธรรม คร บานวงร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60355 1250400221698 นางสาว กานตฤทย ศรณรนทร คร บานวงร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60356 3301100229843 นางสาว วละวลย ภงาม บคลากรคณตศาสตร บานวงร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60357 3350100493965 นางสาว อรฤทย พงษสนท ผอ านวยการโรงเรยน บานหนองปกหลก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60358 3260100318510 นาง สะอง คงสมชม คร บานหนองปกหลก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60359 3250400180114 นางสาว วรลกษณ คงค าศร คร บานหนองปกหลก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60360 1311600008688 นางสาว สณสา วเศษสทธ คร บานหนองปกหลก สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60361 3140900138312 นาย เสกสรรค ส าเภาพนธ ผอ านวยการโรงเรยน บานภเงน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60362 3480100502696 นาย สวสด อาษาวง คร บานภเงน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60363 3251200028417 นาง จรญา อาษาวง คร บานภเงน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60364 3460500447676 นาง อมภา เสนสอน คร บานภเงน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60365 3342100209312 นาง วระดา สาพล คร บานภเงน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60366 1310600164549 นางสาว วไลพร อทะปา คร บานภเงน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60367 1250100236878 นางสาว ธรรมรตน ค าด า คร บานภเงน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60368 3251000443771 นาย อ านวย แกมนล ผอ านวยการโรงเรยน อนบาลเขาฉกรรจ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60369 3250100275781 นาง วนดา พรมสร รองผอ านวยการโรงเรยน อนบาลเขาฉกรรจ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60370 3250400997528 นาง อมพาพนธ เชอวงษ คร อนบาลเขาฉกรรจ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60371 3250700285469 นาง บญญารสม ชางกลง คร อนบาลเขาฉกรรจ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60372 3310401271830 นาย นพพร คแกว คร อนบาลเขาฉกรรจ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60373 3250100166230 นาย ธต วงษเสง คร อนบาลเขาฉกรรจ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60374 3480900393824 นาย เปยมศกด เดชขนธ ผอ านวยการโรงเรยน บานบงพระราม สพฐ. ศกษาธการ P P 60/2560 14 ก.พ. 60375 325040068464 นาย ณรงคฤทธ ส าราญ คร บานบงพระราม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 14: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

376 3400700846507 นาง วราวรรณ บตสม คร บานบงพระราม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60377 3220100546610 นางสาว อรทย มวงศร คร บานบงพระราม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60378 32504015257 นาง อารมณ เพชรกง คร บานบงพระราม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60379 325041005031 นาง น าหวาน โพธประเสรฐ คร บานบงพระราม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60380 3250300668841 นางสาว ศรจรรยา ทองเมอง คร บานบงพระราม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60381 3260200145862 นาง มณวรรณ มงคง ผอ านวยการโรงเรยน บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60382 1320500201507 นางสาว ปรศนา แจมใส คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60383 3250700306908 นาง กญญาภา ขอดทอง คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60384 3250400350575 นาย นฏฐพงษ สทธกล คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60385 3259900191148 นาย สมคด ขอดทอง คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60386 3250400242349 นาง กณหา ภชมศร คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60387 1250200163031 นาย ราเชนท มพงค คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60388 3311200201291 นาง เกษร โพธศร คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60389 1102000929092 นางสาว จารวรรณ เฉลมวงศ คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60390 3250400250180 นาง ชล มาลรส คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60391 3250400752312 นาง สมหญง พนธทล คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60392 3240600470566 นาง สมสวน ก าไรเงน คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60393 5250400002409 นาย สนอง กรดคร คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60394 3800900747541 นาง สพตรา ลอมไธสง คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60395 3451100005928 นาง ชลดา แตงชยภม คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60396 3360300242290 นาย นวฒน แตงชยภม คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60397 3309901813524 นาง จรญญา สงหบตรตรา คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60398 1251100050937 นางสาว ปรยาภรณ กณหา คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60399 3310400159262 นาง อจชราภรณ นาคแกม คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60400 1460500156276 นางสาว ประภาพรรณ ศรเลา คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60401 1250400091310 นาย อ าพล ก าไลเงน พนกงานราชการ บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60402 1409800031680 นาย ยทธศาสตร แพไธสงค คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60403 1250200153460 นางสาว มลลกา บญจอย คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60404 1300600096047 วาท รต. นพรตน ประกอบมตร คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 15: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

405 1269900014291 นาง อาตรนา จนทรเนย คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60406 1250300035949 สบเอก ฐากร กองไชย คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60407 1250400121120 นางสาว สภาวรรณ แสนสระ คร บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60408 1250400201221 นาย ณฐพล พงษะพง พเลยง บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60409 3250400041556 นาย ธวชชย แสนสระ นกการภารโรง บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60410 5670700021758 นาย สกล บญศร ลกจาง บานพระเพลง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60411 3260200198672 นางสาว วนเพญ หนองตะไกร ผอ านวยการโรงเรยน บานคลองเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60412 1849800063081 นางสาว ดรณภทร ทวแพ คร บานคลองเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60413 3240400495654 นาง หวานใจ พรหมเจรญ คร บานคลองเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60414 32512002455159 นางสาว มะลพร แดงตะขบ คร บานคลองเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60415 1250400145045 นาง มณรตน สมนก คร บานคลองเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60416 3450400482968 นางสาว จรารตน ศรนนท คร บานคลองเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60417 3250400200786 นางสาว ปญญาพร ใจสนเทยะ คร บานคลองเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60418 3110101681961 นาง กาญจนา ระวงการ คร บานคลองเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60419 184980063081 นางสาว ดรณภทร ทวแพ คร บานคลองเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60420 1260300006337 นางสาว เนตรนภา คงศลป คร บานคลองเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60421 3260300264162 นาย มงกร สขประสงค คร บานคลองเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60422 3250800322617 นาย ชชพงษ ระวงการ คร บานคลองเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60423 1589900066077 นางสาว หทยชนก อยชน คร บานคลองเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60424 3250400967131 นางสาว ออรยา ชนห คร บานคลองเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60425 3471100173359 นาย วจตรา ตยไชย คร บานคลองเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60426 1249800058636 นางสาว สมปอง โพธตะนมตร คร บานคลองเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60427 3160100294191 นาง สภาพร ตยไชย คร บานคลองเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60428 3760700341755 นาย มาโนช เจอทน ผอ านวยการโรงเรยน ทบทมสยาม 05 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60429 3251000448609 นางสาว ชนดดา บานแสน คร ทบทมสยาม 05 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60430 3250100055624 นาง ศวาพร เจอทน คร ทบทมสยาม 05 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60431 3331000753559 นางสาว อทศ พรมด คร ทบทมสยาม 05 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60432 3320700475011 นาง ชยาภสร วงฐประภารตน คร ทบทมสยาม 05 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60433 3450700558277 นางสาว สนธยา ลาดตะกว คร ทบทมสยาม 06 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 16: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

434 1250400207105 นาย ชตพงศ พรมงาม คร ทบทมสยาม 07 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60435 12504500129033 นางสาว พชรา เขยวแกว คร ทบทมสยาม 08 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60436 3269900043882 นาย วรทธนนท คนธารราษฎร ผอ านวยการโรงเรยน บานนาด สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60437 3101702321685 นางสาว รงทวา รอดวเศษ คร บานนาด สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60438 3440300506334 นาย ค าปน ศรว คร บานนาด สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60439 3250900150117 นาง อมพวรรณ เออเฟอ คร บานนาด สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60440 3900200166758 นาง วนเพญ รตนะ คร บานนาด สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60441 3269900045621 นางสาว อมรรตน ชลพฒนา คร บานนาด สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60442 5342100023231 นาย อภชาต จนทรสด คร บานนาด สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60443 5361000008752 นาย ณฐพงศ สจรต คร บานนาด สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60444 1330500116151 นางสาว จารวรรณ ปรอปรง คร บานนาด สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60445 3320700126521 นาย ทองค า โลทอง ชางไฟฟา บานนาด สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60446 3250500038981 นาง ชรนทรรตน ชมกล ผอ านวยการโรงเรยน บานซบถาวร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60447 3250500425658 นาง พรสร อปครฑ คร บานซบถาวร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60448 3490500127809 นาง นนทนา พะมลลา คร บานซบถาวร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60449 3250300147301 นาง ยพน พทธสร คร บานซบถาวร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60450 3320700474082 นางสาว อนลกษณ บดด คร บานซบถาวร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60451 1250500114931 นางสาว สมาล ฉ าผล คร บานซบถาวร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60452 3100501992824 นาย วนชย แกวกลา คร บานซบถาวร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60453 1250400104322 นางสาว สดารตน หงษทอง ครธรการ บานซบถาวร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60454 3251000152998 นาย บญมา หนทะยง ชางปน บานซบถาวร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60455 3250100409221 นาง บษยมาส ผาสก ผอ านวยการโรงเรยน บานวงปน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60456 3200601028301 นาย ปญญา พลเภา คร บานวงปน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60457 3251200850605 นาง ทศนย วงคภกด คร บานวงปน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60458 4251200005814 นางสาว จตกร สนเผอก คร บานวงปน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60459 3110200645939 นาง สมพร ฟกแกว ผอ านวยการโรงเรยน บานพรหมนมต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60460 3450400447381 นาง อรณ บญอย คร บานพรหมนมต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60461 1319900110019 นาย วนชาต เพชรศร คร บานพรหมนมต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60462 1229900328635 นางสาว นตยา ขาวสอาด คร บานพรหมนมต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 17: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

463 3770100205800 นางสาว ปยวรรณ คลายมงคล คร บานพรหมนมต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60464 1229900195287 นางสาว ปารฉตร ทาหน คร บานพรหมนมต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60465 3320700784863 นางสาว กลยารตน พรมเหลาลอ คร บานพรหมนมต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60466 1300200108498 นางสาว สมนตรา สารกระโทก คร บานพรหมนมต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60467 3250400335444 นางสาว นภาพร แกวประพนธ คร บานพรหมนมต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60468 1319900167843 นางสาว พรทวา วงศไพศาลสรกล คร บานพรหมนมต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60469 3460400128382 นาง จราพร ธาดา คร บานพรหมนมต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60470 1251200049892 นาย วณพงศ โพโส คร บานพรหมนมต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60471 1600900007098 นาง เมตตา ทองอราม พนกงานราชการ บานพรหมนมต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60472 3560500120064 นาย ไพรพนาเวส เลศล า คร บานพรหมนมต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60473 1450400099106 นางสาว กนกกาญจน ชณหงส ครธรการ บานพรหมนมต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60474 3400500406104 นาย ดสต ค าหนองไผ คร บานพรหมนมต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60475 1251200018181 นาย เกรยงไกร บวรอด นกการภารโรง บานพรหมนมต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60476 1250500151501 นาย จกรพนธ เรองศลป ครผชวย บานพรหมนมต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60477 3460400128382 นาง จราพร ธาดา ครผชวย บานพรหมนมต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60478 3251100095198 นาย ธเนศ หอททวน ผอ านวยการโรงเรยน บานวงยาง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60479 4251200002939 นาย ประหยด ออมชมภ คร บานวงยาง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60480 1250200018686 นาย วระวฒน เทยมสกล คร บานวงยาง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60481 1250400050451 นางสาว ธดารตน แกวใส คร บานวงยาง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60482 1539900061814 นางสาว ปยฉตร รงเชต คร บานวงยาง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60483 3460300855622 นางสาว สมฤทธ ชนะมาร คร บานวงยาง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60484 3240600255185 นาง สวมล ดวงสงห คร บานวงยาง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60485 3250400366129 นาง อมรรตน จนกฤษ ผอ านวยการโรงเรยน บานหนกอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60486 3251200073471 นาง ณฐวด มชฌนตกะ คร บานหนกอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60487 3251200331365 นางสาว จนทร ยางสามญ คร บานหนกอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60488 3251200847621 นางสาว วรรณา พรหมณ คร บานหนกอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60489 3451200153490 นางสาว พรรทพย อยไพร คร บานหนกอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60490 1310800099031 นาย สชาต นาด คร บานหนกอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60491 1320700157251 นางสาว พรรณภา สญญารตน คร บานหนกอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 18: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

492 3310200416211 นาย ประเสรฐ นนโช คร บานหนกอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60493 3620100659992 นางสาว วลภา สสกสด คร บานหนกอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60494 5342000027936 นางสาว บญพาสข แสงทอง คร บานหนกอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60495 1450200118112 นาง ปรยานช ด าด คร บานหนกอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60496 3251200245141 นาง ธตมา ทองแสง คร บานหนกอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60497 5451400002041 นาย ชชาต โชตเสน ผอ านวยการโรงเรยน สามคคสกลอรณวทยา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60498 4250100002758 นาง จนตนา โชตเสน คร สามคคสกลอรณวทยา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60499 1409900734518 นาย พรอมพล บรรทมพร คร สามคคสกลอรณวทยา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60500 3251200758296 นางสาว สธาวรนทร บยเกด คร สามคคสกลอรณวทยา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60501 32508000407191 นาย คณาพฒน เวทยมนต ผอ านวยการโรงเรยน บานชมทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60502 3260100091272 นาง ละมาย เสนตา คร บานชมทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60503 3251000340468 นาง นวลจนทร จนทนากร คร บานชมทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60504 3240300445469 นาง สรย ศกดคนธภญโญ คร บานชมทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60505 5200699000148 นาง สมนฉตร สมาคณ คร บานชมทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60506 3460500835285 นาง วนวสา ฟองเกด คร บานชมทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60507 3251200300851 นางสาว เบญจวรรณ โพธด คร บานชมทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60508 5570700038435 นาย พลชนย สนแกว คร บานชมทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60509 3600800741705 นาง พจรนทร สนแกว คร บานชมทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60510 3251200386861 นาง วภาพร เดชสนอง คร บานชมทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60511 3409800090518 นาง นนทวน ออมชมภ คร บานชมทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60512 1259700051389 นางสาว จตราพร กนสการ คร บานชมทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60513 1103700508406 นางสาว ธตญา มะมด คร บานชมทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60514 1220700009741 นาย ธนา ณรงคเพชร พนกงานราชการ บานชมทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60515 3251000340468 นาง ยพน มานพ คร บานชมทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60516 1320300156541 นางสาว วชราภรณ สบเทพ คร บานชมทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60517 3550400132770 นายทนงค ทนงค เสนตา ผอ านวยการโรงเรยน บานหวยไคร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60518 32510000004352 นาย สมพงษ ศกดคนธภญโญ คร บานหวยไคร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60519 32699000073897 นางสาว ศรเพญ สขมนศกด คร บานหวยไคร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60520 3401000605753 นาง ทพยวรรณ กลางประพนธ คร บานหวยไคร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 19: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

521 3310101541815 นางสาว วลาวณย ปะสรมย พนกงานราชการ บานหวยไคร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60522 3251200389070 นาง จราภรณ อนทรประสพ ผอ านวยการโรงเรยน บานซบนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60523 3450200162650 นาง พยมรตน อดมทรพย คร บานซบนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60524 3450100918841 นางสาว ศรธร วรรณโพธ คร บานซบนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60525 1251300022791 นางสาว ศรวมล โพธไข คร บานซบนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60526 1250400053680 นางสาว ปารชาต หงษทอง พนกงานราชการ บานซบนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60527 3199100034643 นางสาว ณาตยา สทธชาต คร บานซบนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60528 13205000163052 นางสาว ชนนภา เสาประโคน คร บานซบนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60529 3251200497026 นาย สรพงษ บษบงก ชางปน บานซบนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60530 3841200085016 นาย มนตชย เกดกล ผอ านวยการโรงเรยน บานเขาตะกรบพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60531 1320900117104 นางสาว วรญญา บญวงศ คร บานเขาตะกรบพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60532 3130200238900 นาง ธนพร ตงศรวฒนวงศ คร บานเขาตะกรบพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60533 1250500058721 นางสาว ศภลกษณ ประทมม คร บานเขาตะกรบพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60534 110070054010 นาง กนกวรรณ ตงเทยมพงษ คร บานเขาตะกรบพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60535 1250400154117 นาง ภทรนนท มะณพนธ คร บานเขาตะกรบพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60536 3460500263290 นางสาว จระวด พมพสน คร บานเขาตะกรบพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60537 1401400032266 นางสาว จรฐา ยองเหลายง คร บานเขาตะกรบพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60538 1331500009488 วาทรอยตร กอบศษฐ กนกชสทธพงษ คร บานเขาตะกรบพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60539 1330300095771 นางสาว สชรา ค าเพราะ คร บานเขาตะกรบพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60540 1339900181242 นางสาว สมาล ค าเหมา คร บานเขาตะกรบพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60541 33005200663072 นาง สโรชา แกวตะพาน คร บานเขาตะกรบพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60542 32510001633876 นาง เกษร ทมประดา คร บานเขาตะกรบพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60543 33330400957878 นาง วรนช โสธาต คร บานเขาตะกรบพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60544 1260300074677 นางสาว ทศนย นวลจนทร คร บานเขาตะกรบพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60545 1311100155207 นางสาว อญชล เทพจนดา คร บานเขาตะกรบพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60546 3450900291517 นาง พรทพย สาเกต คร บานเขาตะกรบพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60547 12090023768 นาย ธนาชย สงหภ คร บานเขาตะกรบพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60548 1340700261538 นาย นพรตน ตงน คร บานเขาตะกรบพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60549 3250500292411 นาง วระเวก สขสคนธ ผอ านวยการโรงเรยน บานซบเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 20: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

550 3210100322738 นาง ศภลกษณ บตรรตน คร บานซบเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60551 3310401309152 นาย สมพงษ จนทรแจมภพ คร บานซบเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60552 1330800147061 นางสาว สภาภรณ วรรณบล คร บานซบเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60553 3250400364924 นาง น าฝน จารยหมน คร บานซบเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60554 5251100010997 นาย อเนก แกวประทป คร บานซบเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60555 3250400405060 นางสาว เยาวลกษณ อนทรประสทธ คร บานซบเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60556 3310700766998 นาง ปยนนท สงวนศร คร บานซบเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60557 3250400669831 นางสาว สมหญง คายเลศ คร บานซบเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60558 3200100489438 นาย วสธร วรรณชนะ คร บานซบเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60559 3449900275625 นาย รกพงษ วงษธาน ผอ านวยการโรงเรยน บานดานชยพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60560 3240700076134 นาง บารม วรรณชนะ คร บานดานชยพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60561 3440500621803 นาง ภชญาณ ไชยแสนทาว คร บานดานชยพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60562 3250500135765 นางสาว สกลญา พรมจนทร คร บานดานชยพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60563 3300400450153 นาย นพดน ตากมนอก คร บานดานชยพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60564 3030400189988 นาง ดวงกมล เกตด คร บานดานชยพฒนา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60565 3770600478813 วาทรอยตร นรศ สนศรเมอง ผอ านวยการโรงเรยน บานทพหลวง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60566 3250500208983 นาย สพจน สนนท คร บานทพหลวง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60567 3250500408206 นางสาว นนทชพร คชสงเนน คร บานทพหลวง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60568 1240200001325 นาย อนพงศ โตเจรญ คร บานทพหลวง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60569 3200600112244 นาง สรญญา ทศบตร คร บานทพหลวง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60570 3259700051130 นาง พรทพย นวลแกว คร บานทพหลวง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60571 3302200010623 นาง พะนอ ทพยพรมราช คร บานทพหลวง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60572 3250500043372 นางสาว จตพร สงหดา คร บานทพหลวง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60573 1269900076318 นางสาว ธนาภรณ ไชยพณ คร บานทพหลวง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60574 1461000019670 นางสาว อลสาพร จนทะวน คร บานทพหลวง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60575 1330400150706 นาย สนตศกด กลบตร คร บานทพหลวง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60576 3311100955455 นาย ธระกาญ พลาล า คร บานทพหลวง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60577 3210600041762 นางสาว สพรรณ แสงอภย คร บานทพหลวง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60578 3250500330541 นาย บรรจบ สมอาษา ผอ านวยการโรงเรยน บานทาตาส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 21: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

579 4301500003841 นางสาว มนตรา ขอเชอกลาง คร บานทาตาส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60580 3551100108831 นาย นฤดล บงเมฆ คร บานทาตาส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60581 3520100294979 นาง สรยาภรณ พงศพทกษ คร บานทาตาส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60582 1199900152244 นางสาว วลาวลย สาคร คร บานทาตาส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60583 1330700005221 นาย ภญโญ ไชยภา คร บานทาตาส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60584 1340500179641 นางสาว สชาดา ดวงจนทร คร บานทาตาส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60585 1310300006123 นางสาว วราภรณ ส ารวมรมย คร บานทาตาส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60586 1250500023723 วาทรอยตร ยอดธง กบขนทด คร บานทาตาส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60587 1440500108174 นางสาว ชดาพร มหานล คร บานทาตาส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60588 3331400406210 นาย สงวร บญศรทธา คร บานทาตาส สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

589 5250500002346 นาย ชเกยรต ไชยพณ ผอ านวยการโรงเรยน บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

590 1250500015933 นาย วาทร.ท.วนย ค าภาชาต รองผอ านวยการโรงเรยน บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

591 3160107326380 นาย สรเดช ออกแมน คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

592 3341501476728 นาย สมชาย สมสะอาด คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

593 3250401168525 นาย ธนพฒน ค างาม คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

594 3460300213001 นาย สากล โพธชย คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

595 3250100055900 นาย จารก สงวนศร คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

596 5400699001941 นาย ทวนทอง เกยรตชน คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

597 3670100763242 นาย ชาตชาย เกตด คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

598 3251200081661 นาง สกญญา ยอดยง คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

599 3250500292402 นาง ประกนเลก โพธชย คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

600 3250700189931 นาง ควรคด สทธธรรม คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

601 3130100622783 นาง สญลกษณ ปรชญเมธา คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

602 3240100584074 นาง รตนาภรณ ค างาม คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

603 3250800113295 นาง สายฝน แกวมาต คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

604 3301000347232 นาง เพญสข เรองนาม คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

605 3250500413706 นาง บญยรตน หงษสวสด คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 22: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

606 3191100296291 นางสาว สรวย สทธชสนพงษ คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

607 3169900039258 นางสาว นนทพร สงขวร คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

608 3102001926867 นางสาว ธดา ขนเมอง คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

609 3341700282451 นางสาว นลปภสร ศรเจมโรจน คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

610 3110300743991 นางสาว มาลย คงชมแพง คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

611 3260400461229 นางสาว สรยา ทองเหวยง คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

612 3200600145614 นางสาว พศมย ขนเทยง คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

613 5310990008124 นางสาว ณชสคนธ พรมมาก คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

614 3240600705296 นางสาว ธรนนท ทวพงศ คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

615 3309901282669 นาง ปทมาภรณ เดชขนธ คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

616 3450200190467 นาง เนาวรตน ผาออน คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

617 3220400514497 นางสาว ปรารถนา มขโต คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

618 1250500019564 นางสาว กลยา แกนพทกษ คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

619 1339900033243 นาย รพ กลพฒน คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

620 1259700013584 นาง สภค บญขาว คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

621 1319900340961 นางสาว ธญญภรณ ปาประโคน คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

622 1310500131517 นางสาว ชลลดา พนธมาศ คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

623 1330400182594 นาย บณฑต บญเลศ คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

624 1101401855285 นางสาว ศรนนท ไผแสวง คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

625 1529900627478 นาย รจฐวฒน อนทะนะ คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

626 1251100107475 นาย ชาครต ตมแมน คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

627 1199600022604 นาย ชลทต อนทรเหลอ คร บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

628 3302000561782 นางสาว ธนนนท กนจนทก พนกงานราชการ บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

629 1250500011148 นาง ปรศนา แซแต พนกงานราชการ บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

630 1490300040100 นาย ฐาปกรณ ใจสะอาด พนกงานราชการ บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

631 3240200062185 นาง เรงฤทย ชยาภบาล พนกงานราชการ บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 23: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

632 5250500043735 นางสาว ปรมพรรษ รนลา ครธรการ บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

633 3341501476728 นาย สมชาย สมสะอาด ครคณคาของแผนดน บานมหาเจรญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

634 3250700031742 นาย เจยม ศภพมล ผอ านวยการโรงเรยน วดคลองตาสตรสามคค สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

635 3190300473790 นาง พมพใจ หาโกสย คร วดคลองตาสตรสามคค สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

636 3250400476307 นาย มนศลป ฆองก าจด คร วดคลองตาสตรสามคค สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

637 3250500415636 นายสมชาต สมชาต ฉ าเพชร คร วดคลองตาสตรสามคค สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

638 3250500289339 นาย สนท ค าสน ผอ านวยการโรงเรยน บานแกงสะเดา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

639 3110401104641 นาย เพทาย ฟกแกว คร บานแกงสะเดา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

640 5250500020221 นาง กฤษณา เสาวบตร คร บานแกงสะเดา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

641 3730300753343 นางสาว ตรนช ศรสววด คร บานแกงสะเดา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

642 1329900160351 นางสาว มฑตา สาขนนท คร บานแกงสะเดา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

643 1250500106025 นางสาว สภาพร ทาล คร บานแกงสะเดา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

644 1339900238864 นางสาว พรพมล ธรรมนยม คร บานแกงสะเดา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

645 3520101236433 นางสาว พรรณภา ปนตาตบ คร บานแกงสะเดา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

646 3330900704561 นาง จารพร บตรศรภม คร บานแกงสะเดา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

647 1410700040425 นาย อนวฒน แกวภบาล คร บานแกงสะเดา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

648 3251000441302 นาย วมล จนทนากร ผอ านวยการโรงเรยน บานดอนดนแดง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

649 3250800050218 นาย วสย รวดเรว คร บานดอนดนแดง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

650 3250400524298 นางสาว อารย มมงกจ คร บานดอนดนแดง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

651 3250500624677 นางสาว จรชญา แสงยนต คร บานดอนดนแดง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

652 3461000024165 นางสาว ผสด นารถสทธ คร บานดอนดนแดง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

653 3230100500458 นางสาว สรกาญจน ชอบรส คร บานดอนดนแดง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

654 3180400369544 นางสาว ฐตพร ภมณ ผอ านวยการโรงเรยน ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

655 3102000393911 นางสาว วรรณา ใจกวาง คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

656 5710500025911 นาง พรยา วงษธาน คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

657 3670500847141 นาย อนนทศกด แกวสพรรณ คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 24: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

658 3170300216436 นางสาว อไร อรรถวภานนท คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

659 3160600523911 นาย บญเจรญ ระมงทอง คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

660 3240200366621 นางสาว ศศธร พรพทกษกล คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

661 4350600001148 นาย ศกดสทธ ราชตาจาย คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

662 3411300292581 นาย กฤศดา ผาออน คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

663 334170029713 นางสาว พรสดา สงหเธาว คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

664 3250500288162 นาง เมธยา วชาฮาต คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

665 3250400836851 นางสาว นวจนทร อภวฒนจรากล คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

666 3410400524016 นาย ปกรณเกยรต ศรสทธ คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

667 3331000048740 นาง อบลวรรณ เกษบรมย คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

668 3330501486145 นางสาว สมใจ จรเดจ คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

669 2250600016590 นางสาว ขนษฐา วจตรวงศ คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

670 3460300323531 นาย นภดล ธรรมมวงไทย คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

671 1310100005557 นางสาว แกว ปลงกลาง คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

672 3451100838164 นาง เพญน ทองหนองบว คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

673 3330300301661 นางสาว หนงฤทย โคตรวงศ คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

674 1329900257222 นางสาว องศมาล เสยงเพราะ คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

675 3670301401810 นางสาว สายชล คนเกณฑ คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

676 3160400789501 นางสาว เพชรรตน ดรราชล คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

677 3580500062790 นาย อรรถวธ งามจารโชคทว คร ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

678 3421000582460 นางสาว วราภรณ เราสงเนน ครพเลยงเดกพการ ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

679 1250500160852 นาง ดวงใจ สงหศก ครธรการ ชมชนบานตาหลงใน สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

680 3250500589014 นาย วรตน เกาะโพธ ผอ านวยการโรงเรยน บานคลองใหญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

681 5250500030056 นาง ปรญญา เศษศร คร บานคลองใหญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

682 3250700104871 นาง ปทมา เหลอนบ คร บานคลองใหญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

683 3240400117927 นาง เบญจมาศ เศษศร คร บานคลองใหญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 25: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

684 332100104871 นาง ยภณย หงษสลา คร บานคลองใหญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

685 1330700118336 นางสาว ณฐสน มาระโย คร บานคลองใหญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

686 2250500035851 นางสาว ศรนทพย หสดนรตน คร บานคลองใหญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

687 3350300192535 นาง นงนช สรโย คร บานคลองใหญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

688 5250500033685 นาง กนษฐา รตนะวงค คร บานคลองใหญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

689 1250400153145 นาย คมสน สวรรณ คร บานคลองใหญ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

690 3309901295841 นาย ทวศกด พงบว ผอ านวยการโรงเรยน บานหนองปรอ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

691 5341900018339 นาย ธนวฒน บวใหญ คร บานหนองปรอ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

692 3421000427251 นาย วรภทร พลเสนา คร บานหนองปรอ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

693 3361100342054 นาย ไพทล มลหลา คร บานหนองปรอ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

694 325090006082 นาย สมาน พาล ผอ านวยการโรงเรยน วงจระเข สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

695 3230400247383 นาย วชต เขยวละออ คร วงจระเข สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

696 3240600018621 นาย ปนดดา ทพยสข ผอ านวยการโรงเรยน บานหนองผกหนาม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

697 3200101338409 นาย อ านาจ สรรเสรญ คร บานหนองผกหนาม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

698 3100200968690 นางสาว นตยา อดมสรรพเจรญ คร บานหนองผกหนาม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

699 3210300748739 นาง วนเพญ สรรเสรญ คร บานหนองผกหนาม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

700 3800200066436 นาง มณฑา ชาญประโคน คร บานหนองผกหนาม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

701 1310600137291 นางสาว วไลลกษณ เงนสมบต คร บานหนองผกหนาม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

702 3250700302215 นาย สวฒน หวยกญจน ผอ านวยการโรงเรยน บานหนองสมบรณ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

703 3759800066436 นาย รงสต ศลาลขต คร บานหนองสมบรณ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

704 5250500005442 นาง ประหยด หวยกญจน คร บานหนองสมบรณ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

705 3150600304802 นาง วนเพญ รวดเรว คร บานหนองสมบรณ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

706 3250700213204 นาง พมพพชชา เชอประทม คร บานหนองสมบรณ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

707 3200101339049 นาง มนสนนทภค ฉายศรศร คร บานหนองสมบรณ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

708 3240600086073 นาย เพลน รอดไทย ผอ านวยการโรงเรยน บานวงแดง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

709 3259900047870 นาย วชย สวางชน คร บานวงแดง สพฐ. ศกษาธการ 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 26: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

710 3209600267688 นาง เพลนพศ ตระวฒน คร บานวงแดง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

711 2520500017220 นาง สกญญา ทองแสง คร บานวงแดง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

712 3250500197400 นาง ภชรา กลวงศ คร บานวงแดง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

713 225050003062 นางสาว อจรา เขมา คร บานวงแดง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

714 3250400516040 นาย ชวลต แจมจนทร ผอ านวยการโรงเรยน อนบาลวงน าเยนมตรภาพท 179 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

715 3250200209615 วาทรอยตร เกยรต บวเผอน คร อนบาลวงน าเยนมตรภาพท 179 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

716 3250500084435 นาย สมจตต ชอบบนเทง คร อนบาลวงน าเยนมตรภาพท 179 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

717 3259900125536 นาง ดวงใจ เกดสข คร อนบาลวงน าเยนมตรภาพท 179 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

718 3250200209615 นาง ประนอม ถาวรสน คร อนบาลวงน าเยนมตรภาพท 179 สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

719 4250500002542 นาย สมคด ฉาบกงวาล ผอ านวยการโรงเรยน บานไพรจตรวทยา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

720 3249900377837 นาง อรวรรณ ฉาบกงวาล คร บานไพรจตรวทยา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

721 3330600012494 นาง ปทมา เจรญศร ครผชวย บานไพรจตรวทยา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

722 1301200094064 นางสาว ศรวรรณ หนแกว ครผชวย บานไพรจตรวทยา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

723 3250100149017 นางสาว กลดา มกดาหาญ คร บานไพรจตรวทยา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

724 3260100706684 นาง จระภา มมะจ า คร บานไพรจตรวทยา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

725 3310200463081 นางสาว เขมเพชร สรอยทอง คร บานไพรจตรวทยา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

726 3250100360184 นางสาว อยรนทร ภญโญธรรมรตน ครผชวย บานไพรจตรวทยา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

727 1319900107735 นางสาว พมพขวญ วลยรมย ครผชวย บานไพรจตรวทยา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

728 3310101449676 นางสาว พชญมณฑน การเพรยร ครผชวย บานไพรจตรวทยา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

729 3160200353075 นาย ไพรช เจยมออน นกการภารโรง บานไพรจตรวทยา สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

730 3250500509908 นาย อานนท คงเกต ผอ านวยการโรงเรยน บานไรสามศร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

731 3250401158686 นาย วนย สมศร คร บานไรสามศร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

732 3250500454691 นาง กฤษณา ด ารงธรรม คร บานไรสามศร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

733 3100300076910 นาย ชมพล ชนมศร คร บานไรสามศร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

734 3220400012734 นาง คนธมาทน ชนมศร คร บานไรสามศร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

735 3300800293373 นาย วศน ศรธรพฒน คร บานไรสามศร สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 27: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

736 3240300037905 นางสาว รงนภา มนคง คร วงศรทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

737 3450700659839 นาง รตตกาล ทพยประมวล คร วงศรทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

738 2250500030672 นางสาว กลธดา วงวราช คร วงศรทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

739 3251000371631 นาย กจสพฒน ครกกระโทก ผอ านวยการโรงเรยน บานคลองอดม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

740 3170400225879 นาย มชชน มผล คร บานคลองอดม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

741 347100059881 นาย รกชาต ใสด คร บานคลองอดม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

742 1320900010652 นางสาว วราลกษณ ดลประสทธ คร บานคลองอดม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

743 3430300445301 นางสาว ภทรฐตา ก าหนดความ คร บานคลองอดม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

744 1229900012344 นางสาว ชนจต จนทรวงศกช คร บานคลองอดม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

745 3330300132206 นาง ดวงตา สะอาด คร บานคลองอดม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

746 1329900206938 นางสาว สพตรา ครงม คร บานคลองอดม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

747 1469900149771 นางสาว ปนดดา เทยบแกว คร บานคลองอดม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

748 1321000036346 นางสาว อ าไพ ทองสน คร บานคลองอดม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

749 3200101371902 นาย โสภณ ผาสก ผอ านวยการโรงเรยน บานวงทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

750 3220200198257 นาง จนตนา หวงบญรอด คร บานวงทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

751 3229800088396 นาย จรญ ก าจดภย ผอ านวยการโรงเรยน บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

752 3250400804983 นาย ธนธร บญสคนธกล รองผอ านวยการโรงเรยน บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

753 3220300059704 นาย วระ วระพนธ คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

754 3250500209882 นาย ประสทธ ชาญประไพร คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

755 3250800069121 นาย ยทธนา จนทรแสง คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

756 3199900211425 นาง ธญพชชา สงขทอง คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

757 3310800007095 นางสาว คณตฐา ศรสข คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

758 3250500379991 นาย ณรงค ลศร คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

759 3361001012285 นางสาว จฑามาศ หมนภเขยว คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

760 3250400413569 นางสาว เบญจวรรณ จาพล คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

761 1250500096852 นางสาว พนดา พะธะนะ คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 28: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

762 3250200829753 นาย มนตร จนทรเสนา คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

763 3220600074890 นาง ศรประภา วงศละคร คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

764 3230300290961 นาง อรพน ลศร คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

765 1451000105398 นางสาว วไลวรรณ พนโน คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

766 3160400301907 นาง เจรญ บญเลก คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

767 3250500364225 นาง ยภาวด ค าน คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

768 3461000361749 นาง อมพรรตน วระพนธ คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

769 3250500489567 นางสาว นสา หาญกลา คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

770 3250200507187 นาย สรยนต เคนรง คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

771 3800400857135 นาง ศวาพร ธระ คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

772 1499900086397 นาย อภชาต เบญมาตย คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

773 1250500086059 นางสาว สลวลย โพธศร คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

774 1361200132063 นางสาว ณฐฐา บวหอม คร บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

775 3310300507706 นาย สมชาต หมทอง พนกงานราชการ บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

776 1250500150191 นางสาว วภาวรรณ วเชยรบตร พนกงานราชการ บานวงใหม สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

777 3249900094045 นาง นพรตน สายบตร ผอ านวยการโรงเรยน วงไผ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

778 5301390002622 นาง สรยารตน อดมรตน คร วงไผ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

779 1250100045193 นาง นาตยา ภครองตา คร วงไผ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

780 1250100045193 นาย ชชวาลย จราวสน คร วงไผ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

781 322030000163 นาง วนฤด ปยะต ผอ านวยการโรงเรยน บานโคกนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

782 5350890004933 นาย อลงกรณ จงรก คร บานโคกนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

783 3311000165746 นาย ราชน ทรงบรรพต คร บานโคกนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

784 1329900285005 นาย กฤตน คงเสนา คร บานโคกนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

785 3310700086848 นาย เอกภณ ประสารด คร บานโคกนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

786 5301600051519 นาง พลภา ทวมตะค คร บานโคกนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

787 3460800210680 นางสาว กรรณอกา พชยพวง คร บานโคกนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 29: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

788 1220400017829 นางสาว สปราณ อนทโฉม คร บานโคกนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

789 1199999995052 นางสาว เบญจมาศ โตสม คร บานโคกนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

790 3250400120871 นาง ดวงใจ ศรอนจนทร คร บานโคกนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

791 5250500033900 นางสาว กลยสดา ปองช านาญ คร บานโคกนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

792 1320100110971 นางสาว ศภานน ทางด คร บานโคกนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

793 1499900094705 นางสาว นภากร ทองนอย คร บานโคกนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

794 0249900098869 นางสาว เกสร เธยรประมข คร บานโคกนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

795 1309900655554 นางสาว ลลตา เกยรตนอก คร บานโคกนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

796 3310101723590 นางสาว สภาภรณ คะโลรมย คร บานโคกนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

797 2250500033603 นางสาว จณณธตา โชต คร บานโคกนอย สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

798 3301700247851 นาง ดารนทร โคษา ผอ านวยการโรงเรยน ซบเกษมวงชมทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

799 3250800165732 นางสาว สรฐฐา แกวด คร ซบเกษมวงชมทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

800 2411800002427 นาง ปาณสรา มากโนะ คร ซบเกษมวงชมทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

801 3249900160021 นางสาว ณฐนนท ยทธเกต คร ซบเกษมวงชมทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

802 3250500451730 นาย ทศพล พลส าราญ ผอ านวยการโรงเรยน บานไทรทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

803 3251000419196 นาย บญพฒน นรนตสข คร บานไทรทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

804 5310790007736 นางสาว ฉตรสดา แจมประโคน คร บานไทรทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

805 1259700062437 นางสาว อจฉราภรณ วสา คร บานไทรทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

806 3199900258073 นาง นงคลกษณ กงเงน คร บานไทรทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

807 3450100406972 นาง อดมรตน ศรว คร บานไทรทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

808 3251200850851 นางสาว เรยม สขกล า คร บานไทรทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

809 1200100263093 นางสาว ทพมณ สขะ คร บานไทรทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

810 3101203543909 นาง สรยา ทมรตน คร บานไทรทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

811 3650100244687 นาง จนดา รอดบ าเรอ คร บานไทรทอง สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

812 3250500451896 นาย สเทพ ไผลอม ผอ านวยการโรงเรยน อนบาลวงสมบรณ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

813 3250700369808 นางสาว พชราภรณ เดชสภา รองผอ านวยการโรงเรยน อนบาลวงสมบรณ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 30: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

814 3341400324281 ส.ต.ท. วรจตร หอด คร อนบาลวงสมบรณ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

815 3250600160591 นาง ละออ คงกระพนธ คร อนบาลวงสมบรณ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

816 3360900373972 นาย ธนกร เทยงค า คร อนบาลวงสมบรณ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

817 3229900141213 นาย ไชยา น าลาภ คร อนบาลวงสมบรณ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

818 3250400169084 นางสาว สายนภา รกษาพล คร อนบาลวงสมบรณ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

819 1451100042096 นาย อนรกษ พรอมบวปา คร อนบาลวงสมบรณ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

820 3220400307467 นาย สายณห กลนชาต คร อนบาลวงสมบรณ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

821 3230400122467 นาย ไพโรจน ภาคโพธ คร อนบาลวงสมบรณ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

822 5250500045305 นาย สขม จตรกระจาง คร อนบาลวงสมบรณ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

823 3360700234413 นางสาว นนทธดา แจมเพง คร อนบาลวงสมบรณ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

824 1320900132863 นางสาว สรรตน ศภนาม ครผชวย อนบาลวงสมบรณ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

825 3251200083574 นาย วชรเมศฆ ตงเทยมพงษ ครผชวย อนบาลวงสมบรณ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

826 5250500003776 นาย พรรณนรนทร ศรเพชชร พนกงานราชการ อนบาลวงสมบรณ สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

827 3251200062488 นาง ปราณ บรรณสาร ผอ านวยการโรงเรยน บานซบสงโต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

828 5250500044502 นาย รงสรรค เขมนาค คร บานซบสงโต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

829 3250500446418 นาง ฐราภรณ มผล คร บานซบสงโต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

830 3199900296501 นาง สมพศ เขมนาค คร บานซบสงโต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

831 3160200386321 นาง สมจตร ศรเพชร คร บานซบสงโต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

832 3330900656320 นางสาว สรญา ตละบาล คร บานซบสงโต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

833 525050001503 นางสาว ธมลพรรณ ทองคง คร บานซบสงโต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

834 3251200515725 นาย ชายธง คลองวเชยร นกการภารโรง บานซบสงโต สพฐ. ศกษาธการ P 60/2560 14 ก.พ. 60

Page 31: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

ท เลขบตรประจ าตว ค าน า ชอ สกล ต าแหนง สงกด กรม กระทรวง ค าสงหนวยงานประชาชน หนานาม โดยตรง เกอกล เลขทค าสง ลงวนท

ประเภทก าลงพล

683

Page 32: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

นางสาวลดดา พงษแกว08 84267917

Page 33: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

2

Page 34: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

3

Page 35: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

4

Page 36: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

5

Page 37: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

6

Page 38: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

7

Page 39: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

8

Page 40: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

9

Page 41: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

10

Page 42: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

11

Page 43: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

12

Page 44: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

13

Page 45: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

14

Page 46: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

15

Page 47: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

16

Page 48: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

17

Page 49: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

18

Page 50: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

19

Page 51: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

20

Page 52: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

21

Page 53: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

22

Page 54: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

23

Page 55: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

24

Page 56: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

25

Page 57: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

26

Page 58: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

27

Page 59: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

28

Page 60: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

29

Page 61: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.

30

Page 62: ครู › dta › 110722560.pdf · 2019-10-29 · 57 3250400533670 นา ยป ระู สอเจิญ ครู บ้านคลองศรีเมือง สพฐ.