A0M33PIS - Průmyslové informační systémy

Click here to load reader

 • date post

  16-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of A0M33PIS - Průmyslové informační systémy

Katedra Kybernetiky K13133
Zákaznické objednávky
Struktury výrobkPlán. materiálových
A0M33PIS (C) Ing. Pavel Náplava 3
Teorie nebo praxe? „Nothing is as practical as a good theory“
Kurt Lewin
Teorie omezení
a trvalému zlepšování innosti
A0M33PIS (C) Ing. Pavel Náplava 5
Prosperující podnik
náklad
Poznámka: konflikt je znázornn tzv. „Stromem reality“
Náklady vs. prtok – realita dnešní doby
A0M33PIS (C) Ing. Pavel Náplava 7
Srovnání moného zvyšování zisku
Sníení náklad o 10 % rst zisku o 13%
Zvýšení produktivity o 20 % rst o 46,5%
Doplování správných zdroj ve správném mnoství, ve správné
kvalit a ve správný as.
• TQM (Total Quality Management) – snaha o docílení potebné
kvality výrobku. ešení otázky, jaké ztráty plynou z nekvality
výrobk, proces, slueb.
systému. Není to ale mechanická optimalizaní technika, nýbr
zpsob myšlení a ešení problém!
A0M33PIS (C) Ing. Pavel Náplava 9
Problém skupiny „skaut“
Obecná struktura výroby
A0M33PIS (C) Ing. Pavel Náplava 18
http://www.dbrmfg.co.nz/Production.htm
Otázka: na který výrobek se zamit pi maximalizaci zisku / obratu?
Hlavní plán výroby - DRUM
Resource (CCR)
maximum, ale ne 100%).
A0M33PIS (C) Ing. Pavel Náplava 20
Aplikace hlavního plánu výroby
• Pro chránit kritické zdroje?
• dlejme to, co máme dlat.
o Dláme to, co nemáme dlat.
• nedlejme to, co nemáme dlat.
• Výrobní zásobníky (BUFFERs)
o Kusový - poet kus se me lišit dle výrobku.
A0M33PIS (C) Ing. Pavel Náplava 22
Kusový zásobník
• Hotové výrobky
• Nakupovaný materiál
• ím kratší doba výroby, tím mén je potebujeme!
A0M33PIS (C) Ing. Pavel Náplava 23
asový zásobník
• Vhodné umístní chrání prtok ped neplánovanými problémy.
• Píklady
o Zásobník 1 den – všechny výrobní píkazy musí být na kritickém zdroji
nejpozdji v den zpracování.
o Zásobník 4 dny – v daném dni musí být na kritickém zdroji všechny
výrobní píkazy na následující 4 dny.
• Realita vznik dr v zásobnících (penetrace zásobníku).
A0M33PIS (C) Ing. Pavel Náplava 24
Obsah asového zásobníku
• Eliminujme nadbytené zásobníky!
o ím vyšší naplnnost, tím vyšší cena a prbná doba.
o Pro první etapu je dostatené naplnní i na 95%.
o Pro finální etapu tém nulová.
A0M33PIS (C) Ing. Pavel Náplava 25
Cyklus aplikace TOC ve výrob
A0M33PIS (C) Ing. Pavel Náplava 26
o Rozdleno na 2 ásti
• Ped kritickým zdrojem (CCR buffer).
• Ped zákazníkem (Shipping Buffer).
o Bezpená zóna (zelená) – nejvzdálenjší budoucnost.
o Pozorovací zóna (lutá) – dochází k narušení prbhu výroby.
o Urgentní zóna (ervená) – okamitý manaerský zásah.
A0M33PIS (C) Ing. Pavel Náplava 27
Aplikace asového zásobníku
o Uvolování materiálu zpsobem, který podporuje plánovaný prtok.
A0M33PIS (C) Ing. Pavel Náplava 30
Kompenzovat chybné odhady
Hustota pravdpodobnosti splnní cíle v ase (odhadu)
A0M33PIS (C) Ing. Pavel Náplava 32
http://www.dbrmfg.co.nz/Projects%20Project%20Buffers.htm
o Existuje „variabilita“ toho, co je známé.
o Existuje „nejistota“ toho, co je neznámé.
• Psychologické aspekty projekt:
o Studentský efekt.
o Parkinsonv zákon.
• Heuristika odhadu projekt
o Nejastjší odhady se pohybují kolem 80% celkového asu.
o Z grafu hustoty plyne, e tato doba je dvojnásobek 50% asu dobu úkolu
stanovíme jako polovinu asu a zbylou polovinu ochráníme pomocí zásobníku.
A0M33PIS (C) Ing. Pavel Náplava 33
Projekt versus výroba
A0M33PIS (C) Ing. Pavel Náplava 36
• Problém?
• Metoda kritického etzce (Critical Chain Project Management)
o Nejdelší cesta závislých událostí, ale s ohledem na závislost zdroj.
A0M33PIS (C) Ing. Pavel Náplava 37
Práce se zdroji
• Lokální plánování!
A0M33PIS (C) Ing. Pavel Náplava 38
Multitasking zdroj
A0M33PIS (C) Ing. Pavel Náplava 41
A0M33PIS (C) Ing. Pavel Náplava 42
• Omezení brání dosaení maximálního

A0M33PIS (C) Ing. Pavel Náplava 43
Závr Dotazy, pipomínky, názory…
Doporuená literatura
• Eliyahu M. Goldratt , Cíl II (It's not Luck) , INTERQUALITY, 2006
• Eliyahu M. Goldratt , Kritický etz (Critical Chain), ,
INTERQUALITY, 1999
podnikové praxi, Grada , 2003