‹ · PDF file Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC...

Click here to load reader

 • date post

  24-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ‹ · PDF file Micro 800 Kontrol Sistemleri Micro 810 PLC Micro 820 PLC Micro 830 PLC...

 • MARKET ELEKTR‹K OTOMASYON SANAY‹ ve DIfi T‹CARET A.fi.

  Market Elektrik Otomasyon Sanayi ve D›fl.Tic. A.fi. Aral›k 2006 tarihinde elektrik, elektronik ve otomasyon alan›nda hizmet vermek amac›yla kurulmufltur.

  Ana Distribütörlüklerimiz: · Rockwell Automation (Allen Bradley) : AC sürücü ve Yumuflak Yolvericiler, PLC Sistemleri

  · RS Automation Korea (RS Oemax): Servo Sistemleri, PLC Sistemleri

  · Advantech LNC Co., Ltd. (Advantech LNC) : CNC Kontrol Cihazlar›, Robot control üniteleri

  Firmam›z uzman ekibiyle elektrik, elektronik ve sektöründe malzeme sat›fl›, mühendislik, sistem tasar›m›, projelendirme, imalat, teknik servis, taahhüt ve dan›flmanl›k hizmeti vermektedir.

  Sahip oldu¤u tecrübe, bilgi birikimi ve geliflmifl altyap›s› ile üretim, ihracat, ithalat yapar konuma ulaflan firmam›z, hizmet sahas›n› her geçen gün geniflletmektedir.

  Günümüz koflullar›nda bir hizmetin ve beraberindeki ürünlerin sat›n al›nmas› aflamas›nda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, sat›fl öncesinde, do¤ru proje ve ürünlerle müflteriyi yönlendirerek sorunsuz çal›flan bir sistem inflaa edebilme yeterlili¤i ve sat›fl sonras›nda da güvenilir bir hizmet anlay›fl›n›n oturmufl olmas›d›r.

  Mevcut yap›m›z de¤erli imalatç› müflterilerimizin Elektrik ve Otomasyon sektöründeki tüm ihtiyaçlar›na en k›sa sürede ve uygun flartlarla cevap verecek teknik bilgi, da¤›t›m a¤› ve stok seviyesine sahiptir.

 • 01

  ‹ N D E K S

  PowerFlex AC Sürücü Ailesi Avantajları

  PowerFlex 4-Serisi Sürücü Özet Tablosu

  PowerFlex 520-Serisi Sürücü Özet Tablosu

  PowerFlex 7-Serisi Sürücü Özet Tablosu

  PowerFlex 4M AC Sürücü

  PowerFlex 40 AC Sürücü

  PowerFlex 400 AC Sürücü

  PowerFlex Sürücü Opsiyonları

  PowerFlex 520 Serisi AC Sürücüler

  PowerFlex 523 AC Sürücü

  PowerFlex 525 AC Sürücü

  PowerFlex 520 AC Sürücü Opsiyonları

  PowerFlex 70 AC Sürücü

  PowerFlex 700H AC Sürücü

  PowerFlex 753 AC Sürücü

  PowerFlex 755 AC Sürücü

  PowerFlex Sürücü Opsiyonları

  Sürücü Yaz›l›m›

  SMC-3 Soft Starter

  SMC-Flex Soft Starter

  Micro 800 Kontrol Sistemleri

  Micro 810 PLC

  Micro 820 PLC

  Micro 830 PLC

  Micro 850 PLC

  Micro 850 Geniflleme Modülü

  Micro 800 Plug-in Modülleri

  Connected Components Workbench Yaz›l›m›

  Micrologix 1000 Serisi PLC

  Micrologix 1100 Serisi PLC

  Micrologix 1200 Serisi PLC

  Micrologix 1400 Serisi PLC

  Micrologix Geniflleme ve Haberleflme Üniteleri

  Micrologix 1500 Serisi PLC

  1769 CompactLogix I/O Modülleri

  Micrologix PLC Karflılafltırma Tablosu

  Kinetix 3 Servo Sürücüler

  TL Serisi Kompakt Servo Motorlar

  PanelView Component Grafik Terminaller

  2

  4

  5

  6

  8

  10

  11

  12

  14

  16

  18

  20

  22

  23

  24

  26

  28

  31

  32

  33

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  41

  42

  43

  45

  46

  48

  50

  51

  52

  54

  55

  56

  58

 • 02

  PowerFlex AC Sürücü Ailesi Avantajlar›

  Allen-Bradley® PowerFlex ailesi sürücüler, farkl› control modlar› ve genifl güç aral›¤› ile her türlü motor kontrol ihtiyac›na karfl›l›k vermek amac› ile tasarlanm›flt›r. Ek opsiyon, kasa, voltaj ve haberleflme seçeneklerine ek olarak, kolay kullan›m, h›zl› kablolama ve konfigürasyonu, de¤iflik uygulamalarda en optimum çözümü sunabilmektedir. PowerFlex ailesi , global voltaj çeflitleri ve güç aral›k ihtiyaçlar›na karfl›l›k verebilecek serilerde tasarlanm›flt›r. PowerFlex 4-Class sürücüler, basit ve ekonomik ayn› zamanda yüksek performansa ihtiyaç duyan, özellikle OEM ve genel maksat uygulamalar›na cevap vermemektedir.

  PowerFlex 7-Class sürücüler, daha kompleks, uygulamaya özel parametre, haberleflme, ve yüksek güç gerektiren, daha büyük otomasyon sistemlerine entegrasyonu kolay olan uygulamalar için tasarlanm›flt›r.

  Ölçeklendirilebilir Motor Kontrolü Motor kontrol uygulamalar›ndaki ihtiyaçlar›n çeflitlili¤inden dolay› PowerFlex sürücüler, de¤ifl ik motor kontrol çözümleri sunmaktad›r.PowerFlex ailesi, en basit aç›k çevrim kontrolden bafllayarak a¤›r gereksinimler içeren hassas h›z ve tork kontrolüne kadar her türlü motor kontrol ihtiyaçlar›n› karfl›layacak model çeflitlili¤ine sahiptir. Tüm bu çeflitlilik ve seçenekler: Uygulaman›n duydu¤u ihtiyaçlar› tam olarak karfl›layarak uygulama maliyetini düflürür Uygulamaya uygun özellikleri ve fonksiyonlar› ile verimlili¤i artt›r›r (vinç uygulamas› için TorqProv™ , petrol kuyusu uygulamas› için Pump-Off, Fan/pompa ve HVAC uygulamalar› için s›ral› çal›flma... gibi) Geliflmifl diagnostik özellikleri ve uygun olmayan çal›flma verilerine karfl› uyar› ile planlanmam›fl durufl ve hata sürelerini en aza indirir PC yaz›l›mlar› ile kolay konfigürasyon ve devreye al›m› sa¤lamaktad›r.

  Kesintisiz Motor Sürüflü ve Kontrol Sistemlerine Entegrasyon Konfigürasyon süresi ve hata zamanlar›n›n düflürülmesi ile kontrol sistemlerine kesintisiz entegrasyon sa¤lar.

  Ethernet/IP™, DeviceNet™, ControNet™ ve di¤er veri a¤lar›na ba¤lanabilme özellikleri ile fabrika seviyesinden ofis seviyesine gerçek zamanl› veri iletimi sa¤lan›r.

  Makina seviyesi yada sistem bilgi ve diagnostik verilerine kolay eriflim ile verimlili¤in artt›r›lmas›n› sa¤lar.

  Güvenlik Fonksiyonlar› ile Verimin Artt›r›lmas› Endüstriyel güvenlik opsiyonlar› ile personel güvenlili¤i ve verimin artt›r›lmas›na yard›m eder.Safe Torque-Off (Drive Guard®) ve Safe Speed Monitoring seçenekleri personel güvenli¤i, ekipmanlar›n korunmas› ve özel güvenlik standartlar›n›n sa¤lanmas›na imkan verir. Patlamaya elveriflli cihaz yada ortamlar›na karfl› koruma sa¤lar Safe Speed Monitoring opsiyonu ile sistem karmafl›kl›¤›, fazla kablolama ve harici güvenlik rölesi kullan›m›n› gereksiz k›lar. Güvenlik sebebi ile durufl gerektiren zamanlarda üretimin daha h›zl› devreye al›nmas›n› sa¤lar Ple/SIL3, CAT3 ve CAT4 Güvenlik standartlar›n› temin eder

  Sürücü Verimlili¤i ile Çal›flma Gelifltirilmifl kontrol motor performans› ve motor verimlili¤i toplamda üretim verimlili¤ini getirmektedir. PowerFlex sürücüler anl›k ve ölçülebilir enerji kullan›m ve verimli çal›flma etkisine sahiptir. Uygulamada PowerFlex sürücü kullan›m› enerji izleme ve düflürmeye yard›mc› olur. Diagnostic ve gerçek zamanl› veriler ile mekanik problemlerin önceden tespitine ve giderilmesine yard›mc› olur. Fabrika seviyesinden daha önceki verilere direk ulafl›lmas›n› sa¤lar

  Dünya Standartlar› PowerFlex ailesi 100 y›l› aflan motor kontrol uygulama ve tecrübenin ürünüdür. Her türlü ortam gereksinimine uygun fabrika yada sahaya kurulabilecek standartta kasa, kabin opsiyonlar› ile ekstra güvenlik yada koruma gereksinimlerini karfl›lar UL, CE, cUL, C-Tick, RoHS gibi Dünya çap›ndaki standartlara uyumludur.

  Yüksek performans. Esnek kullan›m.

 • 03 www.marketotomasyon.com

  Motor Kontrolü PowerFlex ailesi sürücüler, iyilefltirilmifl motor kontrol teknolojilerini kullanarak aç›k çevrimden hassas h›z ve tork kontrolüne kadar her türlü uygulama için çözümler sunar.

  FORCE™ Teknolojisi - Patentli FORCE teknolojisi ve Vektör Kontrol birleflimi, mükemmel düflük h›z/s›f›r h›z performans›, kesin ve güvenilir h›z ve tork regulasyonu sa¤lar.

  DeviceLogix™- DeviceLogix dahili bir kontrol teknolojisi olup, seçilen Allen-Bradley ürününde dahili olarak cihaz statüsünü denetleyerek ç›k›fllar›n› kontrol eder. Örnek olarak DeviceLogix özelli¤ine sahip bir sürücü sürücünün haberleflme deki yavafllamalardan etkilenmeden ana sistemden bilgi almadan gerekli h›z/tork ayarlamalar›n› kendisi dahili olarak yapma yetene¤ine sahiptir.PowerFlex 750 serisi bu teknolojiye sahiptir.

  DriveLogix™- DriveLogix opsiyonuna sahip PowerFlex 700S AC sürücü, dahili Logix prosesörü ile otomasyon sistemleri yada yaln›z çal›flan uygulamalara kolay entegrasyonu sa¤lar. Ortak Logix platrofmunun ortak yaz›l›m imkanlar›n› kullanmas›n› sa¤lar.

  SynchLink™- PowerFlex 700S veri hatt› ile, sürücüden sürücüye senkronize, yüksek h›zl› veri aktar›m› sayesinde senkron çal›flma gerektiren uygulamalara imkan verir.

  Özel Uygulama Kontrolü PowerFlex sürücüler, özel uygulamalar› desteklemek için uygulamaya özel parametreler ile güçlendirilmifltir. Uygulama setleri, kullan›c›lar›n kolay konfigüre edebilmeleri ve devreye alabilmeleri için standart sürücülerin parametrelerin basitlefltirilerek dizayn edilmesi ile oluflturulmufltur.

  Pozisyonlama - PowerFlex 40P, 700, 700S ve 750 serileri tek eksen kontrolü için optimize edilmifltir. Bu sürücüler, basit pozisyonlamadan h›z profilleme uygulamalar›na kadar, h›z ve pozisyonlama uygulamalar› için idealdir.

  TorqProv™- Kald›rma, vinç v